User Tools

Site Tools


laef4483

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4483 [2018/12/20 06:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Ngôi làng ở Ohio, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Fultonham </b> là một ngôi làng ở quận Muskingum, Ohio, Hoa Kỳ. Dân số là 176 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. Nó được đặt tên cho nhà phát minh Robert Fulton. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> East Fultonham ban đầu được gọi là Uniontown, và dưới tên sau được đặt vào năm 1815. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ tên được đổi thành Fultonham vào năm 1828. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Fultonham nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 51′19 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 82 ° 8′30 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39.85528 ​​° N 82,14167 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39.85528; -82,14167 [19659015] (39,855355, -82,​141785). [19659016] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,16 dặm vuông (0,41 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659017] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ các hộ gia đình và 46 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 1.100,0 người trên mỗi dặm vuông (424,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 69 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 430,3 trên mỗi dặm vuông (166,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 100,0% màu trắng. ​ </​p><​p>​ Có 61 hộ gia đình trong đó 41,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,6% là vợ chồng sống chung, 26,2% có chủ hộ là nữ không có chồng, 6,6% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 24,6% là những người không phải là gia đình. 19,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,89 và quy mô gia đình trung bình là 3,28.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong làng là 33,7 tuổi. 27,8% cư dân dưới 18 tuổi; 8,6% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 27,9% là từ 25 đến 44; 24,5% là từ 45 đến 64; và 11,4% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 49,4% nam và 50,6% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 151 người, 57 hộ gia đình và 36 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 964,9 người trên mỗi dặm vuông (364,4 / km²). Có 61 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 389,8 mỗi dặm vuông (147,2 / km²). Thành phần chủng tộc của ngôi làng là 98,01% da trắng, 1,32% người Mỹ gốc Phi và 0,66% từ hai chủng tộc trở lên.  </​p><​p>​ Có 57 hộ gia đình trong đó 33,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,6% là vợ chồng sống chung, 17,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 35,1% không có gia đình. 24,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,65 và quy mô gia đình trung bình là 3,32.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 25,2% dưới 18 tuổi, 11,9% từ 18 đến 24, 23,8% từ 25 đến 44, 29,8% từ 45 đến 64 và 9,3% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 104,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,5 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là $ 28,194 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 32,083. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,563 so với $ 24,583 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là $ 13,265. Có 7,5% gia đình và 13,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm không có người dưới tám tuổi và không ai trong số những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012/07/14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2012_Pop_Estimate-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-06-17 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-06-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Overman, William Daniel (1958). <i> Tên thị trấn Ohio </i>. Akron, OH: Báo chí Đại Tây Dương. tr. 40. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ohio+Town+Names&​rft.place=Akron%2C+OH&​rft.pages=40&​rft.pub=Atlantic+Press&​rft.date=1958&​rft.aulast=Overman&​rft.aufirst=William+Daniel&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Dmdp.39015015361465%3Bview%3D1up%3Bseq%3D56&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Everhart, J.F. (1882). <i> Lịch sử của Hạt Muskingum, Ohio, với các minh họa và phác họa tiểu sử của những người đàn ông và tiên phong nổi bật </i>. J.F. Everhart &amp; Co. 344. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Muskingum+County%2C+Ohio%2C+with+illustrations+and+biographical+sketches+of+prominent+men+and+pioneers&​rft.pages=344&​rft.pub=J.F.+Everhart+%26+Co.&​rft.date=1882&​rft.aulast=Everhart&​rft.aufirst=J.F.&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fcu31924028848673%23page%2Fn433%2Fmode%2F2up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hạt Muskingum&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 1 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Muskingum+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DOH%26county%3DMuskingum&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2017-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 5, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFultonham%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1250 ​ Cached time: 20181212041229 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.484 seconds ​ Real time usage: 0.615 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4416/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 80327/​2097152 bytes  Template argument size: 11116/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29475/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.23 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 528.698 1 -total ​  ​56.67% 299.590 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.62% 172.438 1 Template:​Infobox ​  ​18.57% 98.187 9 Template:​Cite_web ​  ​11.54% 61.035 1 Template:​Short_description ​  8.70% 45.992 3 Template:​Convert ​  6.94% 36.670 2 Template:​Coord ​  6.55% 34.609 1 Template:​US_Census_population ​  4.59% 24.242 1 Template:​Pagetype ​  3.61% 19.071 1 Template:​Comma_separated_entries ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​129675-0!canonical and timestamp 20181212041228 and revision id 847546237 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Mẫu nhà thờ có hậu cung của dòng họ Hoàng tại Xuân Phương 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch<​span class="​Apple-converted-space">​ </​span><​em>​thiết kế mẫu nhà thờ </​em>​có hậu cung, diện tích nhỏ cho dòng họ Hoàng tại Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội.</​span></​p><​ol style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"​ data-mce-mark="​1">​Chủ đầu tư: ông Hoàng Đình Phong.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"​ data-mce-mark="​1">​Địa chỉ: Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"​ data-mce-mark="​1">​Đơn vị thiết kế: CÔNG TY TNHH VIETNAMARCH.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"​ data-mce-mark="​1">​KTS thực hiện: Dương Tiến Quý, Phạm Tiến.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"​ data-mce-mark="​1">​Diện tích khuôn viên: 64m2.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Diện tích nhà thờ: 35,​5m2.</​span></​li></​ol><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Mẫu nhà thờ tổ</​strong>​ của dòng họ Hoàng ở Xuân Phương được Vietnamarch thiết kế với diện tích nhỏ, có hậu cung, nhà thờ có phần cột trụ, dầm, xà … được làm hoàn toàn bằng gỗ lim.</​span></​p><​div id="​attachment_1470"​ style="​width:​ 850px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​1470"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-nha-tho-co-hau-cung-cua-dong-ho-hoang-tai-xuan-phuong-nam-tu-liem/​nha-tho-to-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2.jpg"​ data-orig-size="​1200,​929"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​nha tho to 2" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2-300x232.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2-1024x793.jpg"​ class="​wp-image-1470 size-large"​ title="​ Thiết kế nhà thờ họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2-1024x793.jpg"​ alt=" Thiết kế nhà thờ họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 01" width="​840"​ height="​651"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2-1024x793.jpg 1024w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2-300x232.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-2.jpg 1200w" sizes="​(max-width:​ 840px) 100vw, 840px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em><​strong>​ Mẫu nhà thờ có hậu cung</​strong></​em>​ của dòng họ Hoàng tại Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội 01</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Vietnamarch chuyên thiết kế kiến trúc, các công trình nhà ở, trường học, công trình xã hội, công trình tâm linh … LH chúng tôi: 0918.248297</​strong></​span></​p><​div id="​attachment_1472"​ style="​width:​ 850px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​1472"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-nha-tho-co-hau-cung-cua-dong-ho-hoang-tai-xuan-phuong-nam-tu-liem/​nha-tho-to/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to.jpg"​ data-orig-size="​1200,​841"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​nha tho to" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-300x210.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-1024x718.jpg"​ class="​wp-image-1472 size-large"​ title="​Thiết kế nhà thờ tổ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-1024x718.jpg"​ alt="​Thiết kế nhà thờ tổ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 02" width="​840"​ height="​589"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-1024x718.jpg 1024w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-300x210.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to.jpg 1200w" sizes="​(max-width:​ 840px) 100vw, 840px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Thiết kế nhà thờ tổ</​em>​ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội Mẫu nhà thờ có hậu cung</​span></​p></​div><​div id="​attachment_1471"​ style="​width:​ 1010px"​ class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​1471"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-nha-tho-co-hau-cung-cua-dong-ho-hoang-tai-xuan-phuong-nam-tu-liem/​nha-tho-to-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3.jpg"​ data-orig-size="​1000,​700"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​nha tho to 3" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3-300x210.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3.jpg"​ class="​wp-image-1471 size-full"​ title="​Bản thiết kế nhà thờ tổ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3.jpg"​ alt="​Bản thiết kế nhà thờ tổ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 03" width="​1000"​ height="​700"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3.jpg 1000w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​nha-tho-to-3-300x210.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 1000px) 100vw, 1000px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bản thiết kế nhà thờ tổ dòng họ Hoàng tại Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội 03</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​ Xem thêm: Mẫu nhà thờ có hậu cung</​span></​strong></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng Tư vấn Kiến trúc – Nội Thất Vietnamarch.,​Group</​span></​h3><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​1.539</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu nhà thờ có hậu cung của dòng họ Hoàng tại Xuân Phương </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4483.txt · Last modified: 2018/12/20 06:18 (external edit)