User Tools

Site Tools


qu-n-decatur-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-decatur-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Decatur </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Vào năm 2010, dân số là 25.740. <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​  Ghế quận là Greensburg <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Decatur được thành lập năm 1822. Nó được đặt tên cho Commodore Stephen Decatur, Jr., sĩ quan hải quân trong cuộc Chiến tranh Barbary lần thứ nhất và thứ hai, và trong cuộc chiến năm 1812. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Decatur đã bị thương nặng trong một cuộc đấu tay đôi vào năm 1820. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​
 + ​Greensburg,​ ghế quận, được chọn làm địa điểm nhà máy lắp ráp Honda.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Greensburg-indiana-from-above.jpg/​300px-Greensburg-indiana-from-above.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Greensburg-indiana-from-above.jpg/​450px-Greensburg-indiana-from-above.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Greensburg-indiana-from-above.jpg/​600px-Greensburg-indiana-from-above.jpg 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, quận có tổng diện tích là 373,32 dặm vuông (966,9 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 372,57 dặm vuông (965,0 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,80%) là đất và 0,76 dặm vuông (2,0 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 0,20%) là nước. [19659011] Tree trên Courthouse Tháp ở Greensburg, Indiana </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_places">​ Những nơi khác chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Greensburg, Indiana
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659031] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Chuyển đổi số liệu </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659031] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở Greensburg dao động từ mức thấp 19 ° F (−7 ° C) trong tháng 1 đến nhiệt độ cao 85 ° F (29 ° C) ) vào tháng 7, mặc dù mức thấp kỷ lục −24 ° F (−31 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1985 và mức cao kỷ lục 105 ° F (41 ° C) đã được ghi lại vào tháng 7 năm 1954. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 2,42 inch (61 mm) vào tháng 2 tới 5.03 inch (128 mm) vào tháng 5. <sup id="​cite_ref-weather_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Chính quyền quận là cơ quan lập hiến và được cấp quyền cụ thể bởi Hiến pháp của Indiana, và theo Bộ luật Indiana.
 +</​p><​p><​b>​ Hội đồng Quận: </b> Hội đồng quận là chi nhánh lập pháp của chính quyền quận và kiểm soát tất cả chi tiêu và thu chi trong quận. Các đại biểu được bầu từ các quận hạt. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Họ chịu trách nhiệm thiết lập lương, ngân sách hàng năm và chi tiêu đặc biệt. Hội đồng cũng có thẩm quyền hạn chế áp đặt thuế địa phương, dưới hình thức thuế thu nhập và thuế tài sản phải được phê duyệt cấp nhà nước, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế dịch vụ. <sup id="​cite_ref-inc3623_7-0"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_8-0"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p><​b>​ Ủy viên Ủy viên: </b> Cơ quan điều hành của hạt được làm bằng một ủy ban hội đồng. Các ủy viên được bầu trong toàn quận, theo các điều khoản so le, và mỗi người đều có nhiệm kỳ bốn năm. Một trong những ủy viên, thường là người cao cấp nhất, là chủ tịch. Các ủy viên bị buộc tội thực hiện các hành vi được lập pháp luật bởi hội đồng, thu thập doanh thu và quản lý các chức năng hàng ngày của chính quyền quận. <sup id="​cite_ref-inc3623_7-1"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_8-1"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ [19659064Tòaán:</​b>​ Quận duy trì một tòa tuyên bố nhỏ có thể xử lý một số vụ kiện dân sự. Thẩm phán tòa án được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và phải là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Indiana. Thẩm phán được hỗ trợ bởi một hiến pháp cũng được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm. <sup id="​cite_ref-inc2102_8-2"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p><​b>​ Các viên chức quận: </b> Quận có một số văn phòng được bầu khác, bao gồm cảnh sát trưởng, nhân viên kiểm tra, kiểm toán viên, thủ quỹ , biên tập viên, điều tra viên, và thư ký tòa án mạch. Mỗi cán bộ được bầu này phục vụ nhiệm kỳ bốn năm và giám sát các bộ phận khác nhau của chính quyền quận. Các thành viên được bầu vào các vị trí của chính phủ hạt được yêu cầu tuyên bố một đảng phái liên kết và là cư dân của quận. <sup id="​cite_ref-inc2102_8-3"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Quận Decatur là một phần của quận đại hội số 6 của Indiana; Quận Thượng viện Indiana 42; <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ và Đại diện Hạ viện Indiana quận 67. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76.0% </b> <i> 8.490 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19.0% <i> 2,121 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5.1% <i> 567 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,9% </b> <i> 7,119 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,5% <i> 2,941 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 267 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,4% </b> <i> 6,449 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,1% <i> 3,892 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 162 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,5% </b> <i> 7,499 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,7% <i> 2,621 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 79 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,7% </b> <i> 6,115 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,5% <i> 2,889 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8 % <i> 167 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,8% </b> <i> 4,782 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,9% <i> 3,190 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,3% <i> 1,437 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,5% </b> <i> 5,195 [19659079] 27,0% <i> 2,774 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 22,6% <i> 2,322 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,4% </b> <i> 6,245 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 2,979 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 48 [19659081] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,0% </b> <i> 6,551 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,5% <i> 2,766 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,5% </b> <i> 5,819 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,6% <i> 3,646 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,9% <i> 486 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,6% </b> <i> 5,555 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,7% <i> 4,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,8% </b> <i> 6,761 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,5% <i> 2,994 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 67 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 5,474 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,6% <i> 3,602 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,7% <i> 757 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,6% <i> 4,702 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,9% </b> <i> 5,564 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 49 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,2% </b> <i> 6,240 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,3% <i> 4,080 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 50 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,9% </b> <i> 6,390 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,8% <i> 3,427 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 34 [19659081] 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,2% </b> <i> 6,490 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,1% <i> 3,393 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 78 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,0% </b> <i> 5,163 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,0% <i> 3,808 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 95 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 5,479 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 3,471 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 53 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,7 % [19659078] 6.087 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 4,417 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 43 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,7% </b> <i> 5,126 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 4,887 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 94 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,6% <i> 4.646 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,3% </b> <i> 5,437 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 115 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,4% </b> <i> 5,400 [19659079] 41.0% <i> 3.791 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.6% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52.9% </b> <i> 4,907 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 4,092 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 270 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,7% </b> <i> 5,516 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,7% <i> 3,896 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 154 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,4% </b> <i> 2,717 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,9% <i> 2,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 196 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 24,4% <i> 1,263 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,4% </b> <i> 2,246 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 32,1% <i> 1,661 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,6% </b> <i> 2,838 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,7% <i> 2,564 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 205 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 3,178 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 2,341 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.7 % <i> 209 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 2,900 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,2% <i> 2,598 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 124 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,6% </b> <i> 2,848 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,5% <i> 2,520 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 51 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,4% </b> <i> 2,519 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,2% <i> 2,355 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,4% <i> 226 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,9% </b> <i> 2,663 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,7% <i> 2.400 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 72 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,887 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,171 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 106,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,107 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,294 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19.053 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19.779 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19.2277 [19659249] −2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,518 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,793 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,813 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,308 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,218 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,019 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,9% [19659250] 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,738 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,841 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,645 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24,555 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,740 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 26.598 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 25.740 người, 9,977 hộ gia đình và 6,995 gia đình cư trú tại <sup id="​cite_ref-census-dp1_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Mật độ dân số là 69,1 người trên mỗi dặm vuông (26,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 11,209 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 30,1 mỗi dặm vuông (11,6 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 97,3% màu trắng, 0,7% châu Á, 0,3% màu đen hoặc châu Phi Mỹ, 0,2% người Mỹ da đỏ, 0,6% từ các chủng tộc khác, và 0,9% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,7% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_17-1"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Về tổ tiên, về tổ tiên, 35,5% là người gốc Anh, 35,1% là người Đức, và 9,0% là tổ tiên Ailen theo năm 2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ.
 +</​p><​p>​ Trong số 9,977 hộ gia đình, 33,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,6% là các cặp vợ chồng chung sống, 10,6% có chủ hộ nữ không có chồng, 29,9% không phải là gia đình và 25,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,54 và quy mô gia đình trung bình là 3,02. Độ tuổi trung vị là 38,7 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_17-2"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 47,697 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 52,308. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 41,143 so với $ 30,226 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 22,719. Khoảng 8,3% gia đình và 10,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,3% những người dưới 18 tuổi và 6,8% của những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-census-quickfacts-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Decatur County QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-07-09 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-09-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Decatur+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F18%2F18031.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 102. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=102&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA102%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ De Witt Clinton Goodrich và Charles Richard Tuttle (1875). <i> Một lịch sử minh họa của bang Indiana </i>. Indiana: R. S. Peale &amp; co. p. 555. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=An+Illustrated+History+of+the+State+of+Indiana&​rft.place=Indiana&​rft.pages=555&​rft.pub=R.+S.+Peale+%26+co.&​rft.date=1875&​rft.au=De+Witt+Clinton+Goodrich+%26+Charles+Richard+Tuttle&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYDIUAAAAYAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US18031&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Greensburg, Indiana&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Greensburg%2C+Indiana&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIN0255&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc3623-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 36, Điều 2, Phần 3&​quot;​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+36%2C+Article+2%2C+Section+3&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle36%2Far2%2Fch3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc2102-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 2, Điều 10, Phần 2&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+2%2C+Article+10%2C+Section+2&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle3%2Far10%2Fch2.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Thượng viện Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+Senate+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3006.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Nhà Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+House+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3005.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Đã truy lục <span class="​nowrap">​ 2018-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo số liệu thống kê dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fin190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-17"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659325] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US18031&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0400000US18%257c0500000US18031&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Decatur_County,​_Indiana"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên hạt Decatur, Indiana </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 18′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 30′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39,30 ° N 85,50 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39,30; -85,50 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181110032137
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.628 seconds
 +Real time usage: 0.811 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4907/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 212491/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14146/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 47995/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.232/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 573.165 ​     1 -total
 + ​31.46% ​ 180.336 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​29.98% ​ 171.825 ​     1 Template:​Reflist
 + ​23.23% ​ 133.134 ​    16 Template:​Cite_web
 + ​22.90% ​ 131.244 ​     1 Template:​Infobox
 +  8.14%   ​46.635 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.29%   ​41.770 ​    14 Template:​Convert
 +  5.51%   ​31.568 ​     1 Template:​Coord
 +  5.09%   ​29.174 ​     3 Template:​Navbox
 +  4.60%   ​26.385 ​     1 Template:​Climate_chart
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96133-0!canonical and timestamp 20181110032137 and revision id 841250709
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-decatur-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)