User Tools

Site Tools


qu-n-decatur-iowa-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-decatur-iowa-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Decatur </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 8.457. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Leon. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận này được đặt tên theo Stephen Decatur, Jr., một anh hùng trong cuộc chiến năm 1812. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 533 dặm vuông (1.380 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 532 dặm vuông (1.380 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,6 dặm vuông (4,1 km <sup> 2 </​sup>​) (0,3%) là nước. [19659007] thảm thực vật bản địa dựa trên NRCS đất thông tin [19659008] chính đường cao tốc [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 965 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8.677 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 799.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,018 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,336 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,643 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,115 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,347 [19659020] −9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,566 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,903 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,012 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,601 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,539 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −16,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,737 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,794 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,338 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,689 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,457 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,141 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Điều tra dân số năm 2010 được ghi lại dân số 8,457 người trong quận, với mật độ dân số 15.897 / sq mi (6.138 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-USCB_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​220px-USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​330px-USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​440px-USA_Decatur_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 Điều tra dân số tuổi Kim tự tháp cho hạt Decatur </​div></​div></​div>​
 +<p> Tại cuộc điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ đã có 8.689 người, 3.337 hộ gia đình và 2.149 gia đình sống trong quận. Mật độ dân số là 16 trên một dặm vuông (6 / km²). Có 3.833 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 7 trên mỗi dặm vuông (3 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,46% người da trắng, 0,98% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,24% người Mỹ bản xứ, 0,63% người châu Á, 0,12% người Thái Bình Dương, 0,46% từ các chủng tộc khác và 1,12% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,70% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 3.337 hộ gia đình trong đó có 28,00% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,30% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,20% có chủ hộ nữ không có chồng và 35,60% không phải là gia đình. 30,30% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,50% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,37 và quy mô gia đình trung bình là 2,96.
 +</​p><​p>​ 23,00% dân số dưới 18 tuổi, 16,30% từ 18 đến 24, 21,60% từ 25 đến 44, 21,50% từ 45 đến 64 và 17,70% người từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,70 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên, có 91,90 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình của hộ gia đình là $ 27,343 và thu nhập gia đình trung bình là $ 34,831. Nam giới có thu nhập trung bình $ 25,569 so với $ 19,309 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 14,209. Khoảng 10,90% gia đình và 15,50% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 15,60% những người dưới 18 tuổi và 13,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</​p><​p>​ Quận Decatur được coi là nghèo nhất ở Iowa, báo cáo rằng gần 20% cư dân sống trong cảnh nghèo khổ. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​County_Officials">​ Các quan chức quận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <b> Giám sát viên </b> <br/> Bob Bell <br/> Dan Christiansen <br/> Jimmy Fulton
 +</​p><​p>​ <b> Thủ quỹ </b> <br/> Kathy Martin
 +</​p><​p>​ <b> Luật sư </​b><​br/>​ Lisa Hynden-Jeanes
 +</​p><​p>​ <b> Kiểm toán viên </b> <br/> Stephanie Daughton
 +</​p><​p>​ <b> Máy ghi âm </b> <br/> Gale Norman
 +</​p><​p>​ <b> Cảnh sát trưởng </b> <br/> </​p><​p>​ Ben Boswell <br/> </​p><​p>​ <b> Assesor </b> <br/> Justin Cornett
 +</​p><​p>​ <b> Kỹ sư </b> <br/> Trống
 +</​p><​p>​ <b> Thư Ký Tòa Án </b> <br/> Traci Tharp
 +</​p><​p>​ <b> Quản trị viên y tế công cộng </b> <br/> Shelley Bickel
 +</​p><​p>​ <b> Quản trị viên Cựu chiến binh </b> <br/> Samantha Schaff
 +</​p><​p>​ <b> Giám đốc bảo tồn </b> <br/> Rich Erke
 +</​p><​p>​ <b> Giám đốc sức khỏe tâm thần </b> <br/> Kathy Lerma
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg/​250px-Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg"​ width="​250"​ height="​321"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg/​375px-Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg/​500px-Ancient_Map_of_Decatur_County%2C_Iowa.jpg 2x" data-file-width="​1150"​ data-file-height="​1476"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ cổ xưa của Decatur County, Iowa (1894) </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Decatur được chia thành các thị trấn này:
 +</p>
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Population_ranking">​ Xếp hạng dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thứ hạng dân số của bảng sau dựa trên điều tra dân số năm 2010 của Quận Decatur. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> † </b> <i> quận lỵ </i>
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 2,296 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,2% <i> 1,201 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,3% <i> 237 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,8% </b> <i> 1,947 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,7% <i> 1,791 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 95 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,2% </b> <i> 2,020 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 1,986 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 100 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,1% </b> <i> 2,088 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,4% <i> 1,859 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 64 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,3% </b> <i> 1,903 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,1% <i> 1,674 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,6 % <i> 132 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,5% <i> 1,287 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,0% </b> <i> 1,846 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 13,5% <i> 490 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,0% <i> 1.316 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 46,8% </b> <i> 1,866 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,2% <i> 804 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,8% <i> 1,406 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,4% </b> <i> 2,192 [19659142] 0.8% <i> 29 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,6% </b> <i> 2,104 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,5% <i> 2,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 40 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,7% </b> <i> 2.212 [19659141] 44,1% <i> 2.048 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,2% <i> 380 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,1% <i> 1,932 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,3% </b> <i> 2,698 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 77 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 2,638 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 1,880 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 75 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,3% </b> <i> 2,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 2.057 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,9% <i> 270 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,6% <i> 1,542 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,2% </b> <i> 3,331 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 12 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 3,039 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 2,411 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,9% </b> <i> 2,912 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,0% <i> 2,806 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b> <​br/>​] 58,7% [196591129] 3,621 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 2,521 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,9% <i> 2.547 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,7% </b> <i> 3,172 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,8% <i> 2,934 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,9% </b> <i> 3,316 [19659142] 0. 3% [19456572] 18 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,9% <i> 3,494 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,9% </b> <i> 3,938 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,4% <i> 3,327 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,1% </b> <i> 4,131 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,8% <i> 2,148 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,6% </b> <i> 3,591 [19659142] 1,6% <i> 91 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,1% </b> <i> 3,942 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,1% <i> 2,675 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,1% [19659129] 3,221 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,8% <i> 1,693 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,1% <i> 1,921 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,2% </b> <i> 4,187 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,9% <i> 2,592 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,5% <i> 1,962 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,1% </b> <i> 2,111 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,4% <i> 1,351 [19659141] <b> 42,2% </b> <i> 1,659 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,4% <i> 918 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,5% </b> <i> 2,149 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 1,809 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 133 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 [196591129] 58,4% </b> <i> 2,430 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 1,548 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 180 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,2% </b> <i> 2,415 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,3% <i> 2,058 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,5% <i> 2,268 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,5% </b> <i> 2,362 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 50 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F19%2F19053.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 102. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=102&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA102%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fia190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCB-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tình trạng cư trú và dân cư năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ Mỹ FactFinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 5, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+%26+Housing+Occupancy+Status+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau+American+FactFinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST05%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Mike Kilen,
 +&​quot;​Tiêu đề: Ai sẽ thắng ở quận nghèo nhất của Iowa?&​quot;,​ <i> Des Moines Đăng ký </​i>​ngày 6 tháng 6 năm 2004 <span style="​font-size:​0.95em;​ font-size:​90%;​ color:#​555">​ (yêu cầu đăng ký) </​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13">​ <span class="​mw-cite-backlink">​ <b> ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-12-21 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-02-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2F2010census%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-04-25 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADecatur+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Decatur_County,​_Iowa"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên hạt Decatur, Iowa </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 44′29 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 46′51 ″ W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.74139 ° N 93.78083 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.74139; -93.78083 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181115015955
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.636 seconds
 +Real time usage: 0.817 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3551/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 105468/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11720/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34492/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.237/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 572.037 ​     1 -total
 + ​34.75% ​ 198.760 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​30.53% ​ 174.651 ​     1 Template:​Reflist
 + ​25.86% ​ 147.929 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.10% ​ 132.132 ​    12 Template:​Cite_web
 +  7.01%   ​40.072 ​     1 Template:​Coord
 +  6.83%   ​39.096 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.80%   ​38.908 ​     6 Template:​Convert
 +  6.55%   ​37.472 ​    18 Template:​Rnd
 +  6.06%   ​34.639 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96012-0!canonical and timestamp 20181115015954 and revision id 841192491
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-decatur-iowa-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)