User Tools

Site Tools


qu-n-dekalb-illinois-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-dekalb-illinois-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận DeKalb </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 105.160 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Sycamore. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận DeKalb là một phần của Chicago-Naperville-Elgin,​ Khu vực thống kê đô thị IL-IN-WI.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận DeKalb được thành lập ngày 4 tháng 3 năm 1837, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ ra khỏi Quận Kane, Illinois. Quận được đặt theo tên của Johann de Kalb, <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ một anh hùng người Đức (Bavarian) của Chiến tranh Cách mạng Mỹ. DeKalb County xấp xỉ 632,7 dặm vuông, nằm 63 dặm về phía tây của thành phố Chicago. Có 19 thị trấn trong quận với ghế quận tại Sycamore.
 +</​p><​p>​ Giữa năm 1834 và 1837, những người đàn ông da trắng đầu đã bắt đầu định cư tại Quận DeKalb dọc theo các khu vực suối và rừng vì đất màu mỡ, trò chơi hoang dã, và các cơ hội thực phẩm và nước. Sự tăng trưởng chính bắt nguồn từ sự ra đời của tuyến đường sắt mang lại phương thức vận chuyển và cơ hội phát triển công nghiệp dễ dàng hơn. Một số ngành công nghiệp đáng chú ý có trụ sở tại Quận DeKalb là: Công ty Sản xuất Sandwich, Công ty Marsh Harvester, Dây thép gai, Sữa tinh khiết Gurler Brothers và nhiều sản phẩm khác.
 +</​p><​p>​ Quận luôn được ghi nhận cho nông nghiệp. Năm 1852, Hội chợ Nông nghiệp đầu tiên được tổ chức tại Sycamore, dưới sự giám sát của Hiệp hội Nông nghiệp DeKalb. Cuối cùng nông dân, doanh nhân, ngân hàng và nhà báo được tổ chức để trở thành Hiệp hội cải tiến đất của Quận DeKalb. Trong những năm sau đó, Hiệp hội Cải thiện Đất của Quận DeKalb sẽ chia thành hai và trở thành Văn phòng Nông nghiệp Hạt DeKalb và Hiệp hội Nông nghiệp DeKalb (DEKALB AgResearch, Inc., Monsanto). Quận DeKalb được ghi nhận là nơi sinh của phong trào Trang trại. Quận DeKalb cũng là hạt sản xuất heo lớn thứ hai ở Illinois và lớn thứ 66 trên toàn quốc.
 +</​p><​p>​ Giáo dục đã đóng một vai trò quan trọng trong khu vực với Đại học Bắc Illinois nằm ở DeKalb và Kishwaukee Community College nằm ở Malta. Một hội chợ lớn đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 1887 tại Sandwich Fairgrounds in Sandwich.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​DeKalb_County_Illinois_1837.png/​85px-DeKalb_County_Illinois_1837.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​DeKalb_County_Illinois_1837.png/​128px-DeKalb_County_Illinois_1837.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​DeKalb_County_Illinois_1837.png/​171px-DeKalb_County_Illinois_1837.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận DeKalb tại thời điểm sáng tạo vào năm 1837
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Pronunciation">​ Phát âm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Không giống như các vị trí được đánh vần tương tự, chẳng hạn như DeKalb County, Georgia, DeKalb denizens từ Illinois phát âm tên quận <span class="​nowrap"/>​ <i title="​English pronunciation respelling">​ di- <span style="​font-size:​90%">​ KALB [19659017]với âm thanh L, như tiếng Đức.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 635 dặm vuông (1.640 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 631 dặm vuông (1.630 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 3,4 dặm vuông (8,8 km <sup> 2 </​sup>​) (0,5%) là nước. [19659021] Khí hậu và thời tiết [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Sycamore, Illinois
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659026] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Số liệu chuyển đổi </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659026] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td><​div style="​width:​1.6em;​height:​17em;​position:​relative;​padding:​0;​margin:​0">​
 +<p> </p>
 +<p> </p>
 +<p> <span style="​font-size:​70%">​ 39 </​span>​ </p>
 +<p> </p>
 +<p> </p>
 +<p> <span style="​font-size:​80%">​ −3 </​span>​ </p>
 +<p> <span style="​font-size:​80%">​ −12 </​span></​p>​
 +</​div></​td>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở ghế quận Sycamore đã dao động từ mức thấp 10 ° F (−12 ° C) trong tháng 1 đến mức cao 84 ° F (29 ° C) vào tháng Bảy, mặc dù mức thấp kỷ lục −27 ° F (−33 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1985 và mức cao kỷ lục 103 ° F (39 ° C) đã được ghi lại vào tháng 8 năm 1988. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 1,40 inch (36 mm) vào tháng 2 đến 4,49 inch (114 mm) vào tháng 6. <sup id="​cite_ref-weather_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,697 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,540 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 344,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,086 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 153.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,265 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 26,768 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 27,066 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,756 [19659075] 17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 33,457 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,339 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 32,644 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 [1965907434338</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 40,781 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 51,714 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 71,654 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 74,624 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 77,932 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 88,969 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 105,160 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,2% [19659076] Est. 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 104,733 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên 19659131] 1790-1960 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​220px-USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​330px-USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​440px-USA_DeKalb_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 kim tự tháp tuổi điều tra dân số cho Quận DeKalb với mức tăng đột biến ở các cá nhân ở độ tuổi đại học do Đại học Bắc Illinois </​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<p> Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 105.160 người, 38.484 hộ gia đình và 23.781 gia đình cư ngụ trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Mật độ dân số là 166,6 người trên mỗi dặm vuông (64,3 / km <sup> 2 </​sup>​ ). Có 41.079 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 65,1 mỗi dặm vuông (25,1 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 85,1% màu trắng, 6,4% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 2,3% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 3,9% từ các chủng tộc khác và 2,0% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 10,1% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Về tổ tiên, 32,6% là người Đức, 17,5% là người Ireland, 8,7% là người Anh, 7,0% là người Ba Lan, 6,4% là người Ý, 6,3% là Thụy Điển, và 3,8% là người Mỹ <sup id="​cite_ref-census-dp2_13-0"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 38.484 hộ gia đình, 31,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,2% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,2% có nữ chủ hộ không có chồng, 38,2% không phải là gia đình, và 25,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,56 và quy mô gia đình trung bình là 3,11. Độ tuổi trung bình là 29,3 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-2"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 54,002 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 70,713. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 50,192 so với $ 35,246 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 24,179. Khoảng 7,7% gia đình và 14,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 13,2% những người dưới 18 tuổi và 4,5% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Town">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659150] Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận DeKalb được chia thành 19 thị trấn:
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Là một phần của Bắc Illinois, Quận DeKalb là thành trì của Đảng Tự do trong các cuộc bầu cử sơ bộ - nằm trong chín quận Illinois để hỗ trợ Martin Van Buren vào năm 1848 - và trở thành áp đảo Cộng hòa trong thế kỷ sau sự hình thành của đảng đó. Lần duy nhất nó không quay trở lại ứng cử viên chính thức của GOP giữa năm 1856 và 1988 là vào năm 1912 khi Đảng Cộng hòa bị chia rẽ một cách nghiêm trọng và Tiến bộ Theodore Roosevelt giành được gần một nửa số phiếu bầu của quận. Alf Landon, người mất 46/48 bang vào năm 1936, thắng DeKalb County với hai con số, trong khi thậm chí Barry Goldwater - nổi tiếng vì sự phản đối của ông đối với việc thành lập - đã giành được bảy phần trăm mặc dù mất đi mười sáu phần trăm số phiếu so với Richard Nixon vào năm 1960.
 +</​p><​p>​ Bắt đầu từ năm 1972, Quận DeKalb đã cho thấy một xu hướng mạnh mẽ đối với Đảng Dân chủ do sự phát triển của dân số sinh viên dân chủ mạnh mẽ của nó. Trong cuộc bầu cử năm đó George McGovern, người đã mất tất cả nhưng 130 quận trên toàn quốc, đã vượt quá số phiếu bầu trên toàn quốc của mình ở quận này mà không bỏ phiếu cho Dân chủ kể từ khi đưa ra đa số cho Franklin Pierce vào năm 1852. Năm 1980, người gốc Illinois John B. Anderson thắng hơn mười lăm phần trăm phiếu bầu của quận và điều này đã chuyển sang Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Năm 1992 và 1996, Bill Clinton trở thành đảng Dân chủ đầu tiên mang tước hạt này trong 140 năm, và vào năm 2008 một Illinoian, Barack Obama, trở thành đảng Dân chủ đầu tiên giành được đa số tuyệt đối kể từ khi Van Buren trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của quận vào năm 1840 Obama lặp đi lặp lại điều này trong năm 2012, nhưng mối quan tâm kinh tế trong vành đai rỉ sét gây ra một swing đáng kể đi từ Hillary Clinton vào năm 2016, nhưng cô vẫn thu hẹp hạt.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,8% <i> 19,091 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 46,9% </b> <i> 20,466 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,3% <i> 4,043 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,9% <i> 18,934 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,4% [19659166] 21,207 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 1,100 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,6% <i> 18,266 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 57,3% </b> <i> 25,784 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 924 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 51,7% </b> <i> 21,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,3% <i> 19,263 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 410 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 51,6% </b> <i> 17,139 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,5% <i> 14,798 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 1,296 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,4% <i> 12,380 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 44,6% </b> <i> 12,715 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,0% <i> 3,432 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,0 % <i> 12,655 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 40,2% </b> <i> 13,744 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 22,9% <i> 7,833 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 58,9% </b> <i> 17,182 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,5% <i> 11,811 [19659167] 0,7% <i> 197 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 64,5% </b> <i> 20,294 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,8% <i> 10,942 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 229 [19659178] 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 53,9% </b> <i> 16,370 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,4% <i> 8,913 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,7% <i> 5,082 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 59,2% </b> <i> 18,193 [19659181] 37,5% <i> 11,535 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 1.000 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 60,3% </b> <i> 18,910 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 12,375 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 99 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 63,2% </b> <i> 14,535 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,3% <i> 6,974 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> 1,490 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 53,5% </b> <i> 11,791 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,5% <i> 10,257 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 69,6% </b> <i> 15,586 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,3% <i> 6,783 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 75,7% </b> <i> 15,078 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,2% <i> 4,826 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 74,2% [19659166] 14,807 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,6% <i> 5,110 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 68,7% </b> <i> 11,380 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,7% <i> 5,082 [19659167] 0,6% <i> 105 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 66,8% </b> <i> 12,157 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,0% <i> 6,004 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 49 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 64,0% </b> <i> 12,577 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,5% <i> 6,989 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 53,8% </b> <i> 9,826 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,2% <i> 7,899 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 550 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 56,4% </b> <i> 9,356 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,7% <i> 6,923 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 315 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 [19659164] <b> 74,2% </b> <i> 11.501 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,4% <i> 3,940 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 76,4% </b> <i> 10.500 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 11,2% <i> 1.540 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12.4% <i> 1,704 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 83,9% </b> <i> 10,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 13,8% <i> 1,700 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 287 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 71,3% </b> <i> 9,764 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,7% <i> 3,386 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 547 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 24,3% <i> 1,776 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,4% [1 9459052] 1,568 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 54,3% </b> <i> 3,970 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 72,5% </b> <i> 5,866 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,4% <i> 1,732 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,1% <i> 493 [19659178] 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 77,4% </b> <i> 5,957 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 14,8% <i> 1,137 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,8% <i> 599 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 73,0% </b> <i> 5,923 [19659181] 23,2% <i> 1,881 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,8% <i> 306 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 72,4% </b> <i> 5,598 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,3% <i> 1,881 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 255 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 60,7% </b> <i> 3,789 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,9% <i> 1,926 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,4% <i> 525 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F17%2F17037.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Hệ thống lưu trữ lưu trữ vùng Illinois. &​quot;​Chỉ mục tên cho Chính quyền địa phương Illinois&​quot;​. <i> Lưu trữ bang Illinois </i>. Bộ trưởng Ngoại giao Illinois <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 30 tháng 8 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Illinois+State+Archives&​rft.atitle=Name+Index+to+Illinois+Local+Governments&​rft.au=Illinois+Regional+Archives+Depository+System&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ilsos.gov%2Fisa%2Flocalgovnameindexsrch.jsp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 103. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=103&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA103%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US17037&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Sycamore, Illinois&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Sycamore%2C+Illinois&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIL1144&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2017-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 3 tháng 5, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo số liệu thống kê dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fil190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659330] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US17037&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US17037&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US17037&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-11-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References_2">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_DeKalb_County,​_Illinois"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Quận DeKalb, Illinois </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 53′37 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 46′13 ″ W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.89361 ° N 88.77028 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41.89361; -88.77028 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181110101540
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.792 seconds
 +Real time usage: 0.984 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5291/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 247168/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18742/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 42451/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.264/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.95 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 675.110 ​     1 -total
 + ​35.00% ​ 236.320 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​26.53% ​ 179.104 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.02% ​ 128.438 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.43% ​ 104.198 ​    14 Template:​Cite_web
 +  8.12%   ​54.849 ​    14 Template:​Convert
 +  7.23%   ​48.836 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.94%   ​46.868 ​    19 Template:​Rnd
 +  6.21%   ​41.919 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.18%   ​41.751 ​     4 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96260-0!canonical and timestamp 20181110101539 and revision id 866806704
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-dekalb-illinois-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)