User Tools

Site Tools


qu-n-dekalb-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-dekalb-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận DeKalb </b> là một hạt nằm ở phần phía tây bắc của tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 12.892 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Maysville. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được tổ chức ngày 25 tháng 2 năm 1845 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ và được đặt tên cho Tướng Johann de Kalb, <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Baron de Kalb, Chiến tranh cách mạng.
 +</​p><​p>​ Quận DeKalb là một phần của Khu vực thống kê đô thị St. Joseph, MO-KS, cũng được bao gồm trong Khu vực thống kê kết hợp MO-KS của thành phố Kansas, thành phố Kansas.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 426 dặm vuông (1.100 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 421 dặm vuông (1.090 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 4,5 dặm vuông (12 km <sup> 2 </​sup>​) (1,0%) là nước. [19659010] Liền kề quận [19659008] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.075 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,224 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 151,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,858 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 88,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,334 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 35,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,539 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,418 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,531 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −13.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,694 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,270 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,751 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,1% [19659023] 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8.047 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,226 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,305 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,222 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,967 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,597 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,892 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12.613 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2015 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, có 11.597 người, 3.528 hộ gia đình và 2.473 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 27 người trên một dặm vuông (11 / km²). Có 3.839 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 9 trên một dặm vuông (3 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 89,09% người da trắng, 8,86% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,66% người Mỹ bản xứ, 0,17% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 0,27% từ các chủng tộc khác và 0,93% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Khoảng 1,08% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 3.528 hộ trong đó 32,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 9,60% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,40% có chủ hộ nữ không có chồng và 29,90% không phải là gia đình. 26,90% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,70% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,50 và quy mô gia đình trung bình là 3,04.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 20,70% dưới 18 tuổi, 8,20% từ 18 đến 24, 36,30% từ 25 đến 44, 20,90% từ 45 đến 64 và 13,90% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 152,30 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 168,10 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 31,654, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 37,329. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,434 so với $ 20,207 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 12,687. Khoảng 7,20% gia đình và 10,80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 10,80% những người dưới 18 tuổi và 75,20% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Religion">​ Tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Hiệp hội Báo cáo tư liệu thành viên lưu trữ dữ liệu tôn giáo (2010), Quận DeKalb đôi khi được coi là nằm ở rìa phía bắc của Vành đai Kinh thánh, với Tin Lành Tin Lành là tôn giáo chiếm ưu thế nhất. Các mệnh giá chiếm ưu thế nhất trong số các cư dân trong Quận DeKalb tuân theo tôn giáo là các tín đồ Báp-tít miền Nam (37,63%), Các nhà phương pháp thống nhất (19,88%), và Cộng đồng của Chúa Kitô (14,82%).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_Schools">​ Trường công lập </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_libraries">​ Thư viện công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Thư viện công cộng Cameron <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​li>​
 +<li> Thư viện công cộng quận DeKalb <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Local">​ Địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Đảng kiểm soát chính trị ở cấp địa phương ở Quận DeKalb. Đảng Cộng hòa nắm giữ tất cả nhưng ba trong số các vị trí được bầu trong quận.
 +</p>
 +<​center>​
 +</​center>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​State">​ Tiểu bang </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table align="​right"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Quá khứ bầu cử tổng thống kết quả </b>
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3">​ năm 2016
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3"><​b>​ 66,63% </b> <i> 3,061 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 30,76% <i> 1,413 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 2,61% <i> 120 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 2012
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3"><​b>​ 55,06% </b> <i> 2,394 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 41,74% <i> 1,815 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 3,20% <i> 139 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 2008
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3"><​b>​ 50,13% </b> <i> 2,332 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 46,80% <i> 2,177 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 3,07% <i> 143 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3">​ 2004
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3"><​b>​ 57,93% </b> <i> 2,710 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 40,40% <i> 1,890 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 1,67% <i> 78 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 2000
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3"><​b>​ 52,93% </b> <i> 2,129 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 44,70% <i> 1,798 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 2,37% <i> 95 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ 1996
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​fff3f3">​ 34,11% <i> 1,317 </i>
 +</td>
 +<td align="​center"​ bgcolor="#​f0f0ff">​ <b> 63,30% </b> <i> 2,444 </i>
 +</td>
 +<td align="​center">​ 2,59% <i> 100 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Quận DeKalb là một phần của Quận 2 của Missouri trong Hạ viện Missouri và là đại diện bởi J. Eggleston (R-Maysville).
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hạ viện Missouri - Quận 2 - Quận DeKalb (2016)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ J. Eggleston </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 4,107 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 100,00% </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ +29,22 </b>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Tòa nhà Đại diện Missouri - Quận 2 - Quận DeKalb (2014)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ J. Eggleston </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 1.899 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 70,78% </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ -3,69 </b>
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Mike Waltemath
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 784
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 29,22%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ +29,22
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hạ viện Missouri - Quận 2 - Quận DeKalb (2012)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Casey Guernsey </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 3,019 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 74,47% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #FDFD7F; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Độc lập
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Jim Nash
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1.035
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 25,53%
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Quận DeKalb là một phần của Quận 12 của Missouri trong Thượng viện Missouri và hiện đang được đại diện bởi Dan Hegeman (R-Cosby).
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Thượng viện Missouri - Quận 12 - Quận DeKalb (2014)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Dan Hegeman </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 2.300 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 100,00% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Federal">​ Liên bang </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hoa Kỳ. Thượng viện - Missouri - Quận DeKalb (2016)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Roy Blunt </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 2,826 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 61,83% </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ +15,28 </b>
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Jason Kander
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1.478
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 32,33%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ -12,71
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #ECC850; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Libertarian
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Jonathan Dine
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 146
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 3,19%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ -5,22
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #00A95C; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Xanh lục
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Johnathan McFarland
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 50
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1,09%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ +1,09
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #A356DE; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Hiến pháp
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Fred Ryman
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 71
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1,55%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ +1,55
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hoa Kỳ Thượng viện - Missouri - Quận DeKalb (2012)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Todd Akin
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 2.015
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 46,55%
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Claire McCaskill </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 1,950 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 45,04% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #ECC850; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Libertarian
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Jonathan Dine
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 364
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 8,41%
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Quận DeKalb được bao gồm trong Khu Quốc hội thứ 6 của Missouri và hiện đang được đại diện bởi Sam Graves (R-Tarkio) tại Hạ viện Hoa Kỳ.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hoa Kỳ. Hạ viện - Quận Quốc hội thứ 6 của Missouri - Quận DeKalb (2016)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Sam Graves </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 3,458 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 76,42% </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ +4.02 </b>
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn">​ David M. Blackwell
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 906
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 20,02%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ -2,73
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #ECC850; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Libertarian
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Russ Lee Monchil
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 112
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 2,48%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ -2,37
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #00A95C; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Xanh lục
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Mike Diel
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 49
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1,08%
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ +1.08
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hoa Kỳ Hạ viện - Quận Quốc hội thứ 6 của Missouri - Quận DeKalb (2014)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Sam Graves </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 1,957 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 72,40 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ -0,91 </b>
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Hedge Bill
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 615
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 22,75
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ -1,35
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #ECC850; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Libertarian
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Russ Lee Monchil
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 131
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 4,85
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ +2,26
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption style="​background-color:#​f2f2f2;​margin-bottom:​-1px;​border:​1px solid #​aaa;​padding:​.2em .4em">​ Hoa Kỳ Hạ viện - Quận Quốc hội thứ 6 của Missouri - Quận DeKalb (2012)
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​col"​ colspan="​2"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 17em">​ Ứng cử viên
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 5em">​ Phiếu bầu
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​%
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​width:​ 3.5em">​ ±
 +</​th></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #E81B23; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Đảng Cộng hòa
 +</td>
 +<td class="​fn"><​b>​ Sam Graves </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 3,167 </b>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​ 73,31% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #3333FF; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Dân chủ
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Kyle Yarber
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 1,041
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 24,10%
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr><​tr class="​vcard"><​td style="​background-color:​ #ECC850; width: 5px;">​
 +</td>
 +<td class="​org"​ style="​width:​ 130px">​ Libertarian
 +</td>
 +<td class="​fn">​ Russ Lee Monchil
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 112
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​ 2,59%
 +</td>
 +<td style="​background:​ ; color: #2C2C2C; vertical-align:​ middle; font-size: smaller; text-align: center;"​ class="​table-na">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Political_culture">​ Văn hóa chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,5% </b> <i> 3,540 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 17,8% <i> 824 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,7% <i> 262 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,3% </b> <i> 3,056 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,5% <i> 1,194 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 100 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,3% </b> <i> 2,889 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,9% <i> 1,692 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8% <i> 133 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,8% </b> <i> 2,941 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 1,707 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,4% </b> <i> 2,363 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 1,562 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1 % <i> 124 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,3% <i> 1,627 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,7% </b> <i> 1,679 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,0% <i> 540 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,6% <i> 1.318 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 39.1% </b> <i> 1.630 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 29.3% <i> 1,223 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,5% <i> 1,863 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,3% </b> <i> 1,970 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 0,3% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,9% </b> <i> 2,188 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,1% <i> 1,464 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,1% </b> <i> 2,062 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,2% <i> 1 , 677 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,8% <i> 146 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,0% <i> 1,739 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,5% </b> <i> 2,023 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1972 [19659316] 67,4% </b> <i> 2,766 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,6% <i> 1,339 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,9% </b> <i> 2,112 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,7% <i> 1,452 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,4% <i> 285 [19659340] 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,7% <i> 1,679 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,3% </b> <i> 2,347 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,4% </b> <i> 2,484 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,6% <i> 1,697 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 [19659316] 57,6% </b> <i> 2,538 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,5% <i> 1,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,3% </b> <i> 3,073 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,5% <i> 1,773 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 10 [19659320] 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,7% </b> <i> 2,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,2% <i> 2,033 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,5% </b> <i> 2,658 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,4% <i> 1,961 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,9% </b> <i> 3,072 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 2,505 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% [19659109] 2,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,1% <i> 2,680 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 18 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,7% <i> 1,747 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,8% </b> <i> 2,519 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5 % <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,5% </b> <i> 3,338 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,1% <i> 1,898 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 18 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,6% </b> <i> 2,730 [19659318] 45,6% <i> 2,368 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 94 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,8% </b> <i> 3,001 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 2,121 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 67 [19659340] 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,2% <i> 1.640 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,4% </b> <i> 1,647 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,1% <i> 1,090 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ [19459003502%</​b>​ <i> 1,652 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,7% <i> 550 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,5% </b> <i> 1,703 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 1,632 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,2% </b> <i> 1,768 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,6% <i> 1,607 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 76 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,2% <i> 1,669 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,9% [19659109] 1.840 [19659319] 2,9% <i> 103 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,0% <i> 1,590 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,2% </b> <i> 2,167 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 29 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,6 % <i> 1,339 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 42,6% </b> <i> 1,372 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,8% <i> 507 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,6% </b> <i> 1,598 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,8% <i> 1,573 [19659319] 3.6% <i> 119 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<p> Ở cấp tổng thống, Quận DeKalb là người theo phe Cộng hòa. George W. Bush mang quận dễ dàng vào năm 2000 và 2004. Bill Clinton là ứng cử viên tổng thống cuối cùng của đảng Dân chủ để thực hiện Quận DeKalb vào năm 1996, và giống như nhiều quận nông thôn trên khắp Missouri, Quận DeKalb đã ủng hộ John McCain nhiều hơn Barack Obama năm 2008.
 +</​p><​p>​ Giống như hầu hết các khu vực nông thôn trên khắp Tây Bắc Missouri, cử tri ở Quận DeKalb thường tuân thủ các nguyên tắc bảo thủ xã hội và văn hóa có xu hướng ảnh hưởng đến mức độ của đảng Cộng hòa, ít nhất là ở cấp tiểu bang và quốc gia. Trong năm 2004, Missourians đã bỏ phiếu về một sửa đổi hiến pháp để xác định hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - nó đã vượt qua rất nhiều trong Quận DeKalb với 80,7% phiếu bầu. Sáng kiến ​​này đã vượt qua tiểu bang với sự hỗ trợ 71% từ các cử tri. Trong năm 2006, Missouri đã bỏ phiếu về một sửa đổi hiến pháp để tài trợ và hợp pháp hoá nghiên cứu tế bào gốc phôi ở tiểu bang - nó thất bại trong Quận DeKalb với 55,9% bỏ phiếu chống lại biện pháp. Sáng kiến ​​này đã vượt qua tiểu bang với 51% hỗ trợ từ cử tri khi Missouri trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên trong cả nước phê chuẩn nghiên cứu tế bào gốc phôi thai. Mặc dù truyền thống lâu đời của Quận DeKalb về hỗ trợ các nền tảng bảo thủ xã hội, cử tri trong quận có một thiên hướng thúc đẩy các nguyên nhân dân túy như tăng mức lương tối thiểu. Trong năm 2006, Missouri đã bỏ phiếu về một đề xuất (Dự luật B) để tăng mức lương tối thiểu trong tiểu bang lên $ 6,50 một giờ — nó đã vượt qua trong Quận DeKalb với 67,7% phiếu bầu. Đề xuất này đã vượt qua tất cả các quận ở Missouri với 78,99% quyền biểu quyết. (Trong cùng một cuộc bầu cử, cử tri ở năm tiểu bang khác cũng chấp thuận tăng mức lương tối thiểu.)
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Missouri_presidential_preference_primary">​ Ưu tiên tổng thống Missouri chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​2012">​ 2012 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Trong năm 2012, Tổng thống tiểu bang Cộng hòa Missouri, cử tri ở quận DeKalb hỗ trợ cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Santorum (R-Pennsylvania),​ người đã hoàn thành đầu tiên trong tiểu bang nói chung, nhưng cuối cùng bị mất việc đề cử cựu thống đốc Mitt Romney (R-Massachusetts). Các đại biểu tham dự hội nghị tiểu bang được chọn tại một hội nghị cấp quận, trong đó đã chọn một phái đoàn ủng hộ Santorum.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​2008">​ 2008 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​ Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Hillary Clinton (D-New York) đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn, tổng cộng 596, so với bất kỳ ứng cử viên nào từ hai bên trong Quận DeKalb trong Tiểu sử tổng thống 2008 </​li></​ul>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F29%2F29063.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Eaton, David Wolfe (1916). <i> Cách Hạt Missouri, Thị trấn và Dòng được đặt tên </i>. Hội lịch sử bang Missouri. p. 284. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=How+Missouri+Counties%2C+Towns+and+Streams+Were+Named&​rft.pages=284&​rft.pub=The+State+Historical+Society+of+Missouri&​rft.date=1916&​rft.au=Eaton%2C+David+Wolfe&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DRfAuAAAAYAAJ%26pg%3DPA284%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 103. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=103&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA103%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_29.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo số liệu thống kê dân số thập niên 50: 1900 đến 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmo190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Chăn nuôi, Marshall. &​quot;​Thư viện công cộng Cameron&​quot;​. Libraries.org <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 5, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Cameron+Public+Library&​rft.pub=Libraries.org&​rft.aulast=Breeding&​rft.aufirst=Marshall&​rft_id=https%3A%2F%2Flibrarytechnology.org%2Flibrary%2F20335&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thư viện công cộng quận DeKalb&​quot;​. Google.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 5, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DeKalb+County+Public+Library&​rft.pub=Google.com&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fuv%3Fhl%3Den%26pb%3D%211s0x87c1d579d46ce4eb%3A0x253ee564fb2f295a%212m19%212m2%211i80%212i80%213m1%212i20%2116m13%211b1%212m2%211m1%211e1%212m2%211m1%211e3%212m2%211m1%211e5%212m2%211m1%211e4%213m1%217e115%214s%2Fmaps%2Fplace%2FDekalb%252BCounty%252BPublic%252BLibrary%252Bmo%2F%4039.8895069%2C-94.35933%2C3a%2C75y%2C20.77h%2C90t%2Fdata%253D%2A213m4%2A211e1%2A213m2%2A211s-s5oqN39Iz3slCPJJpUwgA%2A212e0%2A214m2%2A213m1%2A211s0x87c1d579d46ce4eb%3A0x253ee564fb2f295a%215sDekalb%2BCounty%2BPublic%2BLibrary%2Bmo%2B-%2BGoogle%2BSearch%26imagekey%3D%211e2%212s-s5oqN39Iz3slCPJJpUwgA%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjI5ZywxeHTAhVj7oMKHRm3AN0Qpx8IaDAK&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-25 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADeKalb+County%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_DeKalb_County,​_Missouri"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Hạt DeKalb, Missouri </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 54′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 94 ° 24′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39,90 ° N 94,40 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39,90; -94,40 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181115011801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.656 seconds
 +Real time usage: 0.875 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7709/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 153930/​2097152 bytes
 +Template argument size: 19588/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 37377/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.228/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 662.496 ​     1 -total
 + ​34.30% ​ 227.249 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​28.02% ​ 185.646 ​     3 Template:​Infobox
 + ​20.90% ​ 138.469 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.27% ​ 107.807 ​    12 Template:​Cite_web
 + ​10.40% ​  ​68.896 ​    24 Template:​Election_box_candidate_with_party_link
 +  6.88%   ​45.576 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.80%   ​45.024 ​     6 Template:​Convert
 +  6.40%   ​42.400 ​    18 Template:​Rnd
 +  5.12%   ​33.888 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94656-0!canonical and timestamp 20181115011800 and revision id 861895281
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-dekalb-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)