User Tools

Site Tools


qu-n-delaware-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-delaware-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Delaware </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Tính đến năm 2010, dân số là 117.671 người. <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​  ​Quận lỵ là Muncie. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận Delaware là một phần của khu vực thống kê đô thị Muncie, IN.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg/​220px-Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg/​330px-Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg/​440px-Muncie-indiana-downtown-from-above.jpg 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận Delaware được thành lập vào năm 1827. Nó được đặt tên cho Delaware, một người Mỹ bản địa, những người sau đó vẫn còn sống trong khu vực. Delaware được chuyển đến vùng đất mới phía tây sông Mississippi vào những năm 1840. Quận đã từng là nhà của Vị Tiên Tri, anh trai của Tecumseh, người đã khởi xướng cuộc nổi dậy lớn của Ấn Độ vào năm 1811. David Conner là người định cư da trắng đầu tiên, đến vào đầu thập niên 1810. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ gây ra bởi việc phát hiện ra khí tự nhiên, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng trong khu vực xung quanh.
 +</​p><​p>​ Phát hiện đầu tiên về khí tự nhiên ở Indiana xảy ra vào năm 1876 tại thị trấn Eaton. Một công ty đang tìm kiếm than đá, và khi họ đã đạt đến độ sâu sáu trăm feet, có một tiếng động lớn và khói bốc mùi hôi bắt đầu xuất hiện từ giếng. Sau một cuộc điều tra ngắn gọn, nó đã được quyết định là họ đã phá vỡ trần địa ngục, và cái lỗ đã nhanh chóng lấp đầy. Năm 1884, khi khí tự nhiên được phát hiện ở Ohio gần đó, mọi người đã nhớ lại vụ việc. Họ quay trở lại vị trí và mở ra khí đốt tự nhiên đầu tiên của Indiana. Khí đốt rất dồi dào và mạnh mẽ khi giếng được thắp sáng, ngọn lửa có thể được nhìn thấy từ Muncie <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, quận có tổng diện tích là 395,91 dặm vuông (1,025.4 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 392,12 dặm vuông (1,015.6 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,04%) là đất và 3,78 dặm vuông (9,8 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 0,95%) là nước. <sup id="​cite_ref-census-density_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​
 + ​Quận được thoát nước bởi sông Trắng và sông Mississinewa. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities_and_towns">​ Thành phố và thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Muncie , Indiana
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659026] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Số liệu chuyển đổi </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659026] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở Muncie dao động từ mức thấp 16 ° F (−9 ° C) trong tháng 1 đến nhiệt độ cao 85 ° F (29 ° C) ) vào tháng 7, mặc dù mức thấp kỷ lục −29 ° F (−34 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1994 và mức cao kỷ lục 102 ° F (39 ° C) đã được ghi lại vào tháng 6 năm 1988. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 2,06 inch (52 mm) vào tháng 1 tới 4,28 inch (109 mm) vào tháng 6. <sup id="​cite_ref-weather_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Chính quyền quận là cơ quan lập hiến và được cấp quyền cụ thể bởi Hiến pháp của Indiana, và theo Bộ luật Indiana.
 +</​p><​p>​ <b> Quận Hội đồng: </b> Hội đồng quận là chi nhánh lập pháp của chính quyền quận và kiểm soát tất cả các chi tiêu và thu doanh thu trong quận. Các đại biểu được bầu từ các quận hạt. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Họ chịu trách nhiệm thiết lập lương, ngân sách hàng năm và chi tiêu đặc biệt. Hội đồng cũng có thẩm quyền hạn chế áp đặt thuế địa phương, dưới hình thức thuế thu nhập và thuế tài sản chịu sự chấp thuận của cấp tiểu bang, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế dịch vụ. <sup id="​cite_ref-inc3623_8-0"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_9-0"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> Ủy viên Ủy viên: </b> Cơ quan điều hành của quận được làm bằng một ủy ban hội đồng. Các ủy viên được bầu trong toàn quận, theo các điều khoản so le, và mỗi người đều có nhiệm kỳ bốn năm. Một trong những ủy viên, thường là người cao cấp nhất, là chủ tịch. Các ủy viên bị buộc tội thực hiện các hành vi được lập pháp luật bởi hội đồng, thu thập doanh thu và quản lý các chức năng hàng ngày của chính quyền quận. <sup id="​cite_ref-inc3623_8-1"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_9-1"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ [19659008<​b>​ Tòa án: </b> Quận duy trì một tòa tuyên bố nhỏ có thể xử lý một số vụ kiện dân sự. Thẩm phán tòa án được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và phải là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Indiana. Thẩm phán được hỗ trợ bởi một hiến pháp cũng được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm. <sup id="​cite_ref-inc2102_9-2"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> Viên chức quận: </b> Quận có một số văn phòng được bầu khác, bao gồm cảnh sát trưởng, nhân viên điều tra, kiểm toán viên, thủ quỹ, ghi âm, điều tra viên, và thư ký tòa án mạch. Mỗi cán bộ được bầu này phục vụ nhiệm kỳ bốn năm và giám sát một phần khác của chính quyền quận. Các thành viên được bầu vào các vị trí của chính quyền quận được yêu cầu tuyên bố các đảng phái và là cư dân của quận. <sup id="​cite_ref-inc2102_9-3"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ Delaware County là một phần của quận đại hội thứ 6 của Indiana; Quận Thượng viện Indiana 26, <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ và Hạ viện Indiana các quận 33, 34 và 35. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,3% </b> <i> 24,263 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,9% <i> 18,153 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,8% <i> 3,089 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,2% <i> 21,251 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,3% </b> <i> 22,654 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 1,169 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,9% <i> 20.916 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,8% </b> <i> 28,384 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 676 [19659086] 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,5% </b> <i> 27,064 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,6% <i> 20,436 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 439 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,1% </b> <i> 22,105 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,3% <i> 20,876 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 1,166 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,4% <i> 18,126 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 45,4% </b> <i> 20,385 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,2% <i> 6,352 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 [19659072] 40,4% </b> <i> 20,473 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 19,556 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 21,1% <i> 10,692 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,8% </b> <i> 27,348 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,7% <i> 20,548 [19659075] 0.5% <i> 216 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60.0% </b> <i> 30.092 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39.5% <i> 19.791 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.6% <i> 288 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 19 80 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 28,342 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,7% <i> 20.923 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4% <i> 3,382 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,7% </b> <i> 26,417 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,3% <i> 25,151 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 519 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,2% </b> <i> 32,468 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,5% <i> 17,936 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 163 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,6% [19659073] 23,554 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 19,532 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 13,0% <i> 6,437 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,1% <i> 20,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,5% </b> <i> 28,469 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4 % <i> 187 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,8% </b> <i> 26,167 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,9% <i> 23,266 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 177 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,1% </b> <i> 24,792 [19659074] 45.4% <i> 20,818 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% <i> 217 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 24,272 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,0% <i> 18,733 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 585 [19659076] 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,7% <i> 15,662 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,9% </b> <i> 17,060 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 803 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,4% <i> 17 , 340 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,4% </b> <i> 18,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 455 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,5% <i> 17,616 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,9% </b> <i> 20.836 [19659075] 0,6% <i> 239 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,4% <i> 14,207 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,8% </b> <i> 19,048 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 272 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,3% </b> <i> 16,012 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 14,346 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8% <i> 887 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,8% </b> <i> 19,102 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,7% <i> 8,532 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 1924 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,7% </b> <i> 14,411 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,6% <i> 7,830 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 1,099 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,8% </b> <i> 14,845 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,7% <i> 8,329 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 856 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,2% </b> <i> 6,919 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,2% <i> 5,946 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,6% <i> 906 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 16,4% <i> 2,018 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 35,1% </b> <i> 4,313 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 48,4% <i> 5,947 </​i><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,3% </b> <i> 7,014 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 5,725 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,9% <i> 937 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,4% </b> <i> 8,522 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,3% <i> 3,673 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,3% <i> 1,255 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 [19659072] 61.8% </b> <i> 8.301 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34.6% <i> 4.647 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.6% <i> 482 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62.3% </b> <i> 7.340 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36.1% <i> 4,253 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.6% <i> 191 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59.1% </b> <i> 4,908 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,5% <i> 2,862 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> 537 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,2% </b> <i> 4,227 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,9% <i> 2,368 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 198 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1820 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.677 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,374 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −35,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,843 [19659244] 272,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,843 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,753 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,030 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,926 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,131 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 31,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 49,624 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 64,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 51,414 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 [19659243] 56,377 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 67,270 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 74,963 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 90,252 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 110,938 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 129,219 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 128,587 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 119,659 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 118,769 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 117,671 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 115,603 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 117.671 người, 46.516 hộ gia đình và 27.956 gia đình cư trú tại <sup id="​cite_ref-census-dp1_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Mật độ dân số là 300,1 người trên mỗi dặm vuông (115,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 52.357 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 133,5 mỗi dặm vuông (51,5 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 89,1% màu trắng, 6,9% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,0% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 0,1% dân đảo Thái Bình Dương, 0,6% từ các chủng tộc khác, và 2,1% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,8% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Về tổ tiên, 23,0% là người Đức, 14,2% là người Ireland, 10,6% là người Mỹ, và 10,3% là người Anh. <sup id="​cite_ref-census-dp2_20-0"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 46.516 hộ gia đình, 27,2% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 43,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 12,2% có chủ hộ nữ không có chồng, 39,9% không phải là gia đình và 29,6% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,87. Tuổi trung bình là 34,8 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_19-2"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 47,697 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 51,394. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 42,346 so với $ 31,051 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 20,405. Khoảng 12,3% gia đình và 20,2% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 22,1% những người dưới 18 tuổi và 6,6% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-census-quickfacts-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Delaware County QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-07-09 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-09-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Delaware+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F18%2F18035.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ De Witt Clinton Goodrich và Charles Richard Tuttle (1875). <i> Một lịch sử minh họa của bang Indiana </i>. Indiana: R. S. Peale &amp; co. p. 556. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=An+Illustrated+History+of+the+State+of+Indiana&​rft.place=Indiana&​rft.pages=556&​rft.pub=R.+S.+Peale+%26+co.&​rft.date=1875&​rft.au=De+Witt+Clinton+Goodrich+%26+Charles+Richard+Tuttle&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYDIUAAAAYAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Màu xám, Ralph (1995). <i> Lịch sử Indiana: Sách đọc </i>. Indiana University Press. p. 187. ISBN 0-253-32629-X. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Indiana+History%3A+A+Book+of+Readings&​rft.pages=187&​rft.pub=Indiana+University+Press&​rft.date=1995&​rft.isbn=0-253-32629-X&​rft.au=Gray%2C+Ralph&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Indiana+History%3A+A+Book+of+Readings&​rft.pages=187&​rft.pub=Indiana+University+Press&​rft.date=1995&​rft.isbn=0-253-32629-X&​rft.au=Gray%2C+Ralph&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​ . Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US18035&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​img alt=" Wikisource &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource-logo.svg /​12px-Wikisource-logo.svg.png &​quot;​width =&quot; 12 &​quot;​height =&quot; 13 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource-logo.svg/​18px- Wikisource-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource-logo.svg/​24px-Wikisource-logo.svg.png 2x &​quot;​chiều rộng tập tin dữ liệu = &​quot;​410&​quot;​ data-file-height = &​quot;​430&​quot;​ /&gt; <cite class="​citation encyclopaedia">​ Ripley, George; Dana, Charles A., biên tập (1879). &​quot;​Delaware,​ tên của năm quận ở Hoa Kỳ. IV. Một hạt của Indiana &​quot;<​i>​ Cyclopædia Mỹ </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Delaware%2C+the+name+of+five+counties+in+the+United+States.+IV.+An+E.+county+of+Indiana&​rft.btitle=The+American+Cyclop%C3%A6dia&​rft.date=1879&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ Trung bình hàng tháng cho Muncie, Indiana &quot; Các kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Muncie%2C+Indiana&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIN0452&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc3623-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &quot; 36, Điều 2, Phần 3 &quot;. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+36%2C+Article+2%2C+Section+3&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle36%2Far2%2Fch3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc2102-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 2, Điều 10, Mục 2&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) [19459011Truycập<​span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+2%2C+Article+10%2C+Section+2&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle3%2Far10%2Fch2.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Thượng viện Indiana&​quot;​ Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01- 23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+Senate+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3006.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Nhà Indiana&​quot;​ Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ 2011-01-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+House+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3005.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2018-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ứng cử viên &​quot;​khác&​quot;​ hàng đầu, Progressive Theodore Roosevelt, nhận 4.059 phiếu, trong khi ứng cử viên xã hội Eugene Debs nhận được 1.199 phiếu, Ứng cử viên cấm Eugene Chafin nhận được 637 phiếu bầu, và ứng cử viên Lao động Xã hội Arthur Reimer nhận được 52 phiếu bầu </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fin190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-19"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659323] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US18035&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0400000US18%257c0500000US18035&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0400000US18%257c0500000US18035&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADelaware+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Delaware_County,​_Indiana"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Hạt Delaware, Indiana </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 14′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 24′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,23 ° N 85,40 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,23; -85,40 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181110032756
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.724 seconds
 +Real time usage: 0.920 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5133/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 216244/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14108/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 53925/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.248/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 656.199 ​     1 -total
 + ​30.35% ​ 199.170 ​     1 Template:​Reflist
 + ​29.41% ​ 192.978 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​20.68% ​ 135.699 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.31% ​ 133.242 ​    17 Template:​Cite_web
 +  9.81%   ​64.373 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.25%   ​47.556 ​    14 Template:​Convert
 +  5.77%   ​37.859 ​     1 Template:​Climate_chart
 +  5.44%   ​35.706 ​     1 Template:​Coord
 +  4.94%   ​32.422 ​    20 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96131-0!canonical and timestamp 20181110032755 and revision id 841252632
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-delaware-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)