User Tools

Site Tools


qu-n-donley-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-donley-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Donley </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Texas </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án Donley IMG 0667.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG/​250px-Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG/​375px-Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG/​500px-Donley_Courthouse_IMG_0667.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/><​p>​ Tòa án quận Donley được cải tạo ở Clarendon </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Texas làm nổi bật Quận Donley " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg/​200px-Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg/​300px-Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg/​400px-Map_of_Texas_highlighting_Donley_County.svg.png 2x" data-file-width="​12473"​ data-file-height="​11855"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Texas " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​200px-Map_of_USA_TX.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​300px-Map_of_USA_TX.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​400px-Map_of_USA_TX.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Texas ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1882 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Clarendon </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Clarendon </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Area </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số </​th><​td>​ 933 sq mi (2.416 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 927 dặm vuông (2.401 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 6.2 sq mi (16 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,7% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (ước tính) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2015) </​th><​td>​ 3,499 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 4,0 / dặm vuông (1,5 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu đại hội </​th><​td>​ 13 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .co <​wbr/>​ .donley <​wbr/>​ .tx <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Donley </b> là một quận nằm ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1876 và sau đó được tổ chức vào năm 1882. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Donley được thành lập năm 1876 từ vùng đất do Quận Bexar cung cấp. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Nó được đặt tên cho Stockton P. Donley, công lý của tòa án tối cao của tiểu bang. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Có một số địa điểm lịch sử được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia. Địa điểm Lịch sử ở Quận Donley.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 933 dặm vuông (2.420 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 927 dặm vuông (2.400 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 5,6 dặm vuông (15 km <sup> 2 </​sup>​) (0,7%) được bao phủ bởi nước. [19659044] chính đường cao tốc [19659037] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 160 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,056 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 560,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,756 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 161,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,284 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 91,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,035 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 52,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,262 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,487 [19659056] −27.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,216 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,449 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −28,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,641 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −18,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.075 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,696 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,828 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,677 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,9 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,405 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên 19659100] 1850–2010 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010–2014 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ năm 2000, 3.828 người, 1.578 hộ gia đình và 1.057 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là bốn người trên một dặm vuông (2 / km²). 2.378 đơn vị nhà ở trung bình 3 trên một dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 91,41% trắng, 3,94% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,89% người Mỹ bản xứ, 0,10% người châu Á, 2,72% từ các chủng tộc khác và 0,94% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Khoảng 6,35% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Trong số 1.578 hộ gia đình, 24,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 56,70% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,50% có một chủ hộ nữ không có chồng và 33,00% không phải là gia đình. Khoảng 31,40% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân, và 17,00% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,30 và quy mô gia đình trung bình là 2,86.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được phân phối là 22,40% dưới 18 tuổi, 9,80% từ 18 đến 24, 20,60% từ 25 đến 44, 25,50% từ 45 đến 64 và 21,70% là 65 tuổi đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 43 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 94,40 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,70 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 29,006, và cho một gia đình là $ 37,287. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 24,375 so với $ 18,882 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,958. Khoảng 10,50% gia đình và 15,90% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 20,90% những người dưới 18 tuổi và 15,90% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bảo tàng Roost của Thánh Hữu ở Clarendon dành riêng cho miền Tây nước Mỹ.
 +</​p><​p>​ Harold Dow Bugbee Ranch, trước đây thuộc sở hữu của nghệ sĩ phương Tây và người vợ thứ hai của ông, Olive Vandruff Bugbee, cũng là một nghệ sĩ, nằm ở Donley County.
 +</​p><​p>​ Người đàn ông gia súc huyền thoại Charles Goodnight đã dành những năm sau đó tại Donley County. Đó cũng là quê hương của nhà sử học Harley True Burton, tác giả của <i> Lịch sử của trang trại JA </​i>​mà Goodnight trước đây là đồng sở hữu. Burton là chủ tịch của Clarendon College và thị trưởng Clarendon 1955-1963. JA Ranch nằm ở các quận của Donley, Hall, Briscoe và Armstrong.
 +</​p><​p>​ Hoa Kỳ Xa lộ 287, chạy qua quận, có khu vực nghỉ ngơi hiện đại, nhưng không còn cung cấp wi-fi nữa.
 +<sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg/​200px-Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg/​300px-Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg/​400px-Veterans_Memorial_at_Donley_County%2C_TX%2C_Courthouse_Picture_2162.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tưởng niệm cựu chiến binh tại Tòa án Hạt Donley </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_residents">​ Cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 83,6% </b> <i> 1,225 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 13,0% <i> 191 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 49 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 83,8% </b> <i> 1,287 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 14,7% <i> 226 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 81,3% </b> <i> 1,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 17,2% <i> 291 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,1% </b> <i> 1,429 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,6% <i> 349 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,6% </b> <i> 1,333 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,9% <i> 360 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5 % <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,3% </b> <i> 988 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,2% <i> 495 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4% <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,5% </b> <i> 893 [19659132] 33,3% <i> 578 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,2% <i> 264 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 1,043 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 661 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 9 [19659134] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,8% </b> <i> 1,297 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,9% <i> 529 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 1,106 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,8% <i> 751 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 31 [19659179] 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,0% <i> 704 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,7% </b> <i> 1,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,7% </b> <i> 1,229 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,1 % <i> 350 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,2% </b> <i> 816 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,4% <i> 543 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,5% <i> 268 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 [19659180] 39,9% <i> 708 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,1% </b> <i> 1,068 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,3% </b> <i> 951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,4% <i> 764 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,7% <i> 826 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,2% </b> <i> 903 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,9% </b> <i> 1,150 [19659132438%<​i>​ 900 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 [196591179] 19,2% [19456573] 241 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 81,1% </b> <i> 1,372 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 79 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ Năm 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,9% <i> 280 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 74,9% </b> <i> 1,170 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,2% <i> 112 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 11,6% <i> 213 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87,9% </b> <i> 1,619 [19659133] 0,6% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,0% <i> 133 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 90,9% </b> <i> 1,513 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 18 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,0 % <i> 141 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 91,7% </b> <i> 1,626 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,9% </b> <i> 1,092 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,0% <i> 491 [19659133] 0.1% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 22,1% <i> 273 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 72,4% </b> <i> 893 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,6% <i> 206 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 76,5% </b> <i> 766 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 29 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 5,6% <i> 42 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 85,1% </b> <i> 636 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9.2% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 2.7% <i> 12 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 88.4% </b> <i> 387 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8.9% <i> 39 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm [19659037] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 12, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F48%2F48129.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas:​ Theo từng hạt nhân&​quot;​. <i> Texas Atlas của ranh giới hạt lịch sử </i>. Thư viện Newberry. 2008 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 21 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Texas+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Texas%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2008&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FTX_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Alvarez, Elizabeth Cruce (ngày 8 tháng 11 năm 2011). <i> Texas Almanac 2012–2013 </i>. Texas A &amp; M University Press. pp. Nội dung <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 17 tháng 11, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Texas+Almanac+2012%E2%80%932013&​rft.pages=Contents&​rft.pub=Texas+A%26M+University+Press&​rft.date=2011-11-08&​rft.au=Alvarez%2C+Elizabeth+Cruce&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DrlxFHFdF3_gC%26lpg%3DPT978%26dq%3DArp%252C%2520Texas%26pg%3DPT635%23v%3Donepage%26q%3DArp%2C%2520Texas%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định ở Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 107. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=107&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA107%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_48.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas Almanac: Lịch sử dân số của các hạt từ 1850–2010&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Texas Almanac <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Texas+Almanac%3A+Population+History+of+Counties+from+1850%E2%80%932010&​rft.pub=Texas+Almanac&​rft_id=http%3A%2F%2Ftexasalmanac.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Ftopics%2Fctypophistweb2010.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy lục <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2007-05-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dot.state.tx.us%2FMNT%2Fsra%2Fsrahome.htm%3Fsranbr%253D112%2526dir%253DS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-07-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADonley+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Donley_County,​_Texas"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm liền kề với Quận Donley, Texas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 58′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 100 ° 49′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34,96 ° N 100,81 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34,96; -100.81 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181110031700
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.624 seconds
 +Real time usage: 0.822 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3333/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 116251/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7009/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31692/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.215/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.84 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 563.353 ​     1 -total
 + ​36.09% ​ 203.295 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​25.89% ​ 145.825 ​     1 Template:​Infobox
 + ​25.88% ​ 145.823 ​     1 Template:​Reflist
 + ​19.63% ​ 110.586 ​    10 Template:​Cite_web
 +  7.20%   ​40.539 ​     4 Template:​Navbox
 +  7.08%   ​39.887 ​    15 Template:​Rnd
 +  7.06%   ​39.791 ​     1 Template:​Coord
 +  6.77%   ​38.161 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.72%   ​37.865 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91604-0!canonical and timestamp 20181110031659 and revision id 857585361
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-donley-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)