User Tools

Site Tools


qu-n-edgar-illinois-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-edgar-illinois-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Edgar </b> là một quận nằm ở tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 18.576 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Paris <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Edgar được thành lập từ Hạt Clark năm 1823 và đặt tên cho John Edgar, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ một sĩ quan người Ireland sinh ra trong Hải quân Hoàng gia đã từ chức hơn là chiến đấu chống lại người Mỹ trong cuộc chiến tranh cách mạng. Edgar chuyển đến Kaskaskia, Illinois năm 1784, trở thành một thợ xay và thương gia ở thị trấn đó.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Edgar_County_Illinois_1823.png/​85px-Edgar_County_Illinois_1823.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Edgar_County_Illinois_1823.png/​128px-Edgar_County_Illinois_1823.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Edgar_County_Illinois_1823.png/​171px-Edgar_County_Illinois_1823.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Edgar được tạo ra với các đường biên giới hiện tại của nó, nhưng có một phần lớn lãnh thổ chưa được tổ chức tạm thời gắn liền với nó. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Edgar_County_Illinois_1825.png/​85px-Edgar_County_Illinois_1825.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Edgar_County_Illinois_1825.png/​128px-Edgar_County_Illinois_1825.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Edgar_County_Illinois_1825.png/​171px-Edgar_County_Illinois_1825.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Edgar từ năm 1825 đến năm 1826
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Edgar_County_Illinois_1826.png/​85px-Edgar_County_Illinois_1826.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Edgar_County_Illinois_1826.png/​128px-Edgar_County_Illinois_1826.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Edgar_County_Illinois_1826.png/​171px-Edgar_County_Illinois_1826.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Edgar trong khoảng thời gian từ 1826 đến 1830
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Edgar_County_Illinois_1830.png/​85px-Edgar_County_Illinois_1830.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Edgar_County_Illinois_1830.png/​128px-Edgar_County_Illinois_1830.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Edgar_County_Illinois_1830.png/​171px-Edgar_County_Illinois_1830.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Edgar vào năm 1830, khi lãnh thổ bổ sung được sáp nhập vào Quận Coles
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 624 dặm vuông (1.620 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 623 dặm vuông (1.610 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,6 dặm vuông (1,6 km <sup> 2 </​sup>​) (0,1%) là nước. [19659014] Khí hậu và thời tiết [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Paris, Illinois
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659019] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Chuyển đổi số liệu </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659019] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở ghế quận Paris đã dao động từ mức thấp 16 ° F (−9 ° C) trong tháng 1 đến mức cao 86 ° F (30 ° C) vào tháng Bảy, mặc dù mức thấp kỷ lục −23 ° F (−31 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1930 và mức cao kỷ lục 109 ° F (43 ° C) đã được ghi lại vào tháng 7 năm 1936. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 2,23 inch (57 mm) trong tháng 1 đến 4,43 inch (113 mm) vào tháng 7. <sup id="​cite_ref-weather_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Rail">​ Đường sắt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Ba tuyến đường sắt chạy qua quận. Hai chiếc được vận hành bởi CSX Transportation và thứ ba bởi Công ty Đường sắt Đông Illinois <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận có một sân bay công cộng: Edgar County Airport (PRG) , nằm khoảng sáu dặm về phía bắc của Paris. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ dân Lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.071 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,225 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 102,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,692 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 30.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16.925 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 58.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21.450 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,499 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 26,787 [19659069] 5,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,273 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 27,336 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,769 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 [19659068] ,93.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24.430 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,407 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,550 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,591 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,725 ​​</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,595 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,704 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,576 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17.566 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​220px-USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​330px-USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​440px-USA_Edgar_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Năm 2000 điều tra dân số tuổi của Quận Edgar </​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, đã có 18.576 con người, 7.839 hộ gia đình, và 5.148 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Mật độ dân số là 29,8 người trên mỗi dặm vuông (11,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 8,803 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 14,1 mỗi dặm vuông (5,4 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 98,3% màu trắng, 0,3% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,2% Châu Á, 0,1% người Mỹ da đỏ, 0,3% từ các chủng tộc khác, và 0,7% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,0% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Về tổ tiên, 23,6% là người Đức, 15,3% là người Ailen, 13,0% là người Anh và 12,3% là người Mỹ. <sup id="​cite_ref-census-dp2_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p><​p>​ Trong số 7.839 hộ gia đình Có 28,5% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 50,3% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,7% có chủ hộ nữ không có chồng, 34,3% không phải là gia đình, và 29,5% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,33 và quy mô gia đình trung bình là 2,84. Độ tuổi trung bình là 43,2 năm. <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-2"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 39,904 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 51,588. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,945 so với $ 29,951 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 22,175. Khoảng 9,7% gia đình và 13,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 19,2% những người dưới 18 tuổi và 7,9% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​floatright"><​img alt=" Bản đồ của Edgar County, Illinois " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Map_of_Edgar_County_Illinois.png/​250px-Map_of_Edgar_County_Illinois.png"​ width="​250"​ height="​295"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​87/​Map_of_Edgar_County_Illinois.png 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​354"/></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Edgar được chia thành mười lăm thị trấn:
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một quận xoay trong tám thập kỷ đầu tiên sau Nội chiến, Quận Edgar đã trở thành đảng Cộng hòa mạnh mẽ. Nó đã được thực hiện bởi chỉ có hai đảng Dân chủ kể từ năm 1940 - Lyndon Johnson vào năm 1964 chỉ với 139 phiếu, và Bill Clinton vào năm 1992 bởi một đa số 41,1 phần trăm. Giống như tất cả các vùng miền Nam, đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ Đảng Dân chủ trong vài cuộc bầu cử vừa qua do phản đối quan điểm tự do của đảng về các vấn đề xã hội: 22,7% cổ phiếu của Hillary Clinton trong năm 2016 là 9,3%. Dân chủ trong quận.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,5% </b> <i> 5,645 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,7% <i> 1,793 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,8% <i> 461 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,5% </b> <i> 5,132 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,7% <i> 2.565 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 138 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,1% </b> <i> 4,398 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,2% <i> 3,743 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 143 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,4% </b> <i> 5,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,7% <i> 3,093 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 78 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,7% </b> <i> 4,833 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,1% <i> 3,216 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2 % <i> 183 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,1% </b> <i> 3,746 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,8% <i> 3,552 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,1% <i> 1,004 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,8% <i> 3,790 [19659161] <b> 41,1% </b> <i> 4,014 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,2% <i> 1,972 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 5,538 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,0% <i> 3,880 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 41 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,5% </b> <i> 6,821 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 3,241 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 37 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 6,639 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,​3%<​i>​ 3.394 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.6% <i> 482 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53.0% </b> <i> 5,842 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 5,058 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 121 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 [19659159] 64,7% </b> <i> 7,195 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,0% <i> 3,889 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 6,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,0% <i> 3,565 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,7% <i> 1,305 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,4% <i> 5,827 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,6% </b> <i> 5,966 </i>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,4% </b> <i> 7,348 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,6% <i> 5,024 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,5% </b> <i> 7,942 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,4% <i> 4,362 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,6% </b> <i> 8,323 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,4% <i> 4,558 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,8% </b> <i> 6,282 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,7% <i> 5,121 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6 % <i> 67 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,7% </b> <i> 6,961 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 5,054 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 54 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,0% </b> <i> 7,985 [19659161] 45,4% <i> 6,713 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 82 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,5% <i> 6,929 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,5% </b> <i> 7,822 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 147 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43.0% <i> 5,953 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,0% </b> <i> 7,745 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 138 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,3% </b> <i> 7,509 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,3% <i> 5,325 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 52 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,3% </b> <i> 6,297 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,4% <i> 5,222 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 518 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,3% </b> <i> 6,750 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,0% <i> 5,694 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 223 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,4% <i> 6,099 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,0% [19659160] 6,710 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 345 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,8% <i> 2,430 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,0% </b> <i> 3,479 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,2% <i> 1,490 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 [19659159] 50,5% </b> <i> 3,757 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 3,433 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,4% <i> 255 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,3% </b> <i> 3,753 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,2% <i> 3,443 [19659162] 3.5% <i> 261 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48.9% <i> 3.766 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49.1% </b> <i> 3.783 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.0% <i> 153 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49.8% [19659160] 3.822 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,6% <i> 3,729 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 123 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,6% </b> <i> 3,197 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,2% <i> 3,164 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 350 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F17%2F17045.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFAdams1989"​ class="​citation">​ Adams, James N. (biên dịch) (1989), Keller, William E., biên tập, <i> Tên địa danh Illinois </i> , Springfield:​ Xã hội lịch sử bang Illinois, trang. 580, ISBN 0-912226-24-2 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Illinois+Place+Names&​rft.place=Springfield&​rft.pages=580&​rft.pub=Illinois+State+Historical+Society&​rft.date=1989&​rft.isbn=0-912226-24-2&​rft.aulast=Adams&​rft.aufirst=James+N.+%28compiler%29&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Trắng, Jesse. <i> Nguồn gốc và sự tiến hóa của các hạt Illinois. </i> Tiểu bang Illinois, tháng 3 năm 2010. [1]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US17045&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Paris, Illinois&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Paris%2C+Illinois&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIL0920&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation">​ <i> Bản đồ đường sắt Illinois </i> <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​được lưu trữ từ <span class="​cs1-format">​ ban đầu (PDF) </​span>​ vào 2007-08-22 <span class="​reference-accessdate">​được truy lục <span class="​nowrap">​ 2007-10-11 </​span></​span>​ </​cite>​ <span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Illinois+Railroad+Map&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dot.il.gov%2Fofficialrailmap.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8">​ <span class="​mw-cite-backlink">​ <b> ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Sân bay công cộng và tư nhân, Edgar County, Illinois </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân cư và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fil190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659324] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US17045&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US17045&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US17045&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-11-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdgar+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Edgar_County,​_Illinois"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Edgar County, Illinois </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 41′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 87 ° 45′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39,68 ° N 87,75 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39,68; -87,75 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181110031718
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.684 seconds
 +Real time usage: 0.883 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4971/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 218286/​2097152 bytes
 +Template argument size: 17205/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 44266/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.264/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.75 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 633.751 ​     1 -total
 + ​35.80% ​ 226.904 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​27.81% ​ 176.228 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.47% ​ 174.111 ​     1 Template:​Reflist
 + ​21.64% ​ 137.136 ​    13 Template:​Cite_web
 +  8.22%   ​52.069 ​    20 Template:​Rnd
 +  7.36%   ​46.632 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  7.04%   ​44.630 ​    14 Template:​Convert
 +  6.58%   ​41.732 ​     1 Template:​Coord
 +  5.99%   ​37.936 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96256-0!canonical and timestamp 20181110031717 and revision id 866809218
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-edgar-illinois-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)