User Tools

Site Tools


qu-n-edmonson-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-edmonson-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Edmonson </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Kentucky của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 12.161 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Brownsville. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1825 và đặt tên cho Thuyền trưởng John &​quot;​Jack&​quot;​ Edmonson (1764–1813),​ người đã bị giết trong Trận chiến của Frenchtown trong cuộc chiến năm 1812. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Việc bán rượu hiện bị cấm tại Quận Edmonson.
 +</​p><​p>​ Quận Edmonson được bao gồm trong Bowling Green, Khu vực thống kê đô thị KY.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Edmonson được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 1825 từ đất do các hạt Grayson, Hart và Warren đưa ra. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích là 308. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích là 308 dặm vuông (800 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 303 dặm vuông (780 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​) (1,7% ] <sup id="​cite_ref-GR1_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.642 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.914 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,088 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 40,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,645 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,459 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,222 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 62,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,005 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,080 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,469 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,894 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 [19659023] 11.475 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,344 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ -1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,376 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8.085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −13,8% [19659025] 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,751 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,962 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,357 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,644 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,4 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,161 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,114 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ năm 2000, có 11.644 người, 4.648 hộ gia đình và 3.462 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 38 trên một dặm vuông (15 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 6.104 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 20 cho mỗi dặm vuông (7,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của quận là 98,39% người da trắng, 0,58% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,44% người Mỹ bản xứ, 0,07% người châu Á, 0,06% từ các chủng tộc khác và 0,46% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,56% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 4.648 hộ gia đình, trong đó 31,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 62,20% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,90% có chủ hộ nữ không có chồng và 25,50% không phải là gia đình. 22,40% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,60% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 2,88.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 23,60% dưới 18 tuổi, 9,00% từ 18 đến 24, 27,80% từ 25 đến 44, 25,30% từ 45 đến 64 và 14,40% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nam giới thì có 92,50 nữ giới. Cứ 100 nam từ 18 tuổi trở lên, có 89,33 nữ giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 25,413, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 31,843. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,770 so với $ 17,158 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 14,480. Khoảng 14,20% gia đình và 18,40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 25,50% những người dưới 18 tuổi và 21,00% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Cuộc bầu cử tổng thống kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,9% </b> <i> 4,135 </b> <i> 4,135 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,7% <i> 979 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 130 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,2% </b> <i> 3,232 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,4% <i> 1,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,6% </b> <i> 3,562 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,4% <i> 1,652 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 56 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,6% </b> <i> 3,595 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,9% <i> 1,856 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,1% </b> <i> 3,250 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,2% <i> 1,710 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7 % <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,0% </b> <i> 2,619 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,3% <i> 1,595 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,7% <i> 305 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,2% </b> <i> 2,486 [19659103] 36,1% <i> 1,653 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,7% <i> 446 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,8% </b> <i> 2,555 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,5% <i> 1,243 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 30 [19659105] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,1% </b> <i> 3,001 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 1,200 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,8% </b> <i> 2,913 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,6% <i> 1.252 [19659104] 1,6% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,9% </b> <i> 1,976 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 1,418 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,7% [19659102] 2,327 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,5% <i> 722 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,4% </b> <i> 2,280 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,5% <i> 679 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,1% <i> 525 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,6% </b> <i> 1,603 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 1,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,8% </b> <i> 2,884 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,2% <i> 1,076 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 0 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,9% </b> <i> 2,800 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,0% <i> 1,092 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 [19659101696%</​b>​ <i> 2,279 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,3% <i> 992 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,4% </b> <i> 1,984 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,5% <i> 1,031 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.1% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,4% </b> <i> 2,433 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,4% <i> 1,016 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,8% </b> <i> 2,589 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,9% <i> 1.332 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% [19456567] 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,4% </b> <i> 2,526 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,4% <i> 1,329 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,8 % </b> <i> 2,690 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,9% <i> 1,796 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,2% </b> <i> 3,104 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,7% <i> 1,076 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,5% </b> <i> 2,062 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,5% <i> 1,183 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 0 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,4% </b> <i> 2,348 [19659103] 33.1% <i> 1,171 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,3% </b> <i> 1,339 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,7% <i> 935 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 21 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35.4% <i> 736 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 38.4% </b> <i> 799 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 26.2% <i> 545 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a8/​EdCoHigh.JPG/​220px-EdCoHigh.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a8/​EdCoHigh.JPG/​330px-EdCoHigh.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a8/​EdCoHigh.JPG/​440px-EdCoHigh.JPG 2x" data-file-width="​3056"​ data-file-height="​2292"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Khu phức hợp cao cấp và trung học của Quận Edmonson tọa lạc tại Brownsville. </​div></​div></​div>​
 +<p> Hiện tại có bốn trường công lập hoạt động như một phần của Trường Quận Edmonson S ystem. Họ là trường Tiểu Học Kyrock (trong cộng đồng Kyrock ở phía bắc Quận Edmonson), Tiểu Học South Edmonson (gần cộng đồng Chalybeate ở phía nam Quận Edmonson), Trung Tâm Lớp Năm / Sáu của Quận Edmonson và Trung Cấp / Trung Học Quận Edmonson (cả ở Brownsville).
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Vận chuyển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​51/​EdCoTower.JPG/​220px-EdCoTower.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​51/​EdCoTower.JPG/​330px-EdCoTower.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​51/​EdCoTower.JPG/​440px-EdCoTower.JPG 2x" data-file-width="​3056"​ data-file-height="​2292"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tháp nước dọc theo đường KY101 đón chào du khách khi họ vào phía nam Quận Edmonson. </​div></​div></​div>​
 +<p> Có hai tuyến đường chính tạo thành hành lang giao thông chính thông qua Quận Edmonson .
 +</​p><​p>​ KY 70 là tuyến đường chính từ tây sang đông, đi qua chiều rộng của quận.
 +</​p><​p>​ KY 259 vào Quận Edmonson ở biên giới với Grayson County, gần thị trấn Bee Spring. Đường cao tốc tiếp tục, bắc cầu sông Green (cây cầu duy nhất trên sông ở Quận Edmonson), trước khi giao cắt với KY 101. KY 259 sau đó rẽ nhánh theo hướng đông nam trong khi KY 101 tiếp tục là tuyến đường chính bắc-nam qua quận , thoát ra khỏi Quận Warren ngay phía nam cộng đồng Chalybeate.
 +</​p><​p>​ Ngoài ra, KY 185 là tuyến đường bắc-nam nối Bowling Green với các điểm trong Quận Grayson và điểm phía bắc nằm giữa. I-65 đi qua mũi phía đông nam của hạt, nhưng không có giao lộ cho phép đi vào đường. I-65 tương đương với 31W cũ hơn của Hoa Kỳ, chạy qua một phần đông nam nhỏ của quận.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Attractions">​ Điểm du lịch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​53/​MCaveSign.JPG/​220px-MCaveSign.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​53/​MCaveSign.JPG/​330px-MCaveSign.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​53/​MCaveSign.JPG/​440px-MCaveSign.JPG 2x" data-file-width="​2032"​ data-file-height="​1524"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở Quận Edmonson là Vườn quốc gia hang động Mammoth, thường thu hút gần 2 triệu du khách mỗi năm. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ Công viên bao gồm <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ Nằm chủ yếu ở phần phía bắc của Quận Edmonson, khu vực Hồ Nolin được thành lập như một Công viên Tiểu bang Kentucky vào năm 2001 và cung cấp các cơ hội câu cá và giải trí khác .
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​68/​EdmonsonNews.JPG/​220px-EdmonsonNews.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​68/​EdmonsonNews.JPG/​330px-EdmonsonNews.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​68/​EdmonsonNews.JPG/​440px-EdmonsonNews.JPG 2x" data-file-width="​3056"​ data-file-height="​2292"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Văn phòng xuất bản của Edmonson News, tờ báo in ở Quận Edmonson. </​div></​div></​div>​
 +<p> Quận Edmonson được phục vụ bởi một tờ báo hàng tuần, <i> Edmonson News </i>. Giấy này đôi khi được gọi bằng biệt danh của nó, &​quot;​Gimlet&​quot;,​ và mang khẩu hiệu <i> &​quot;​Nó Bores In&​quot;​ </i>. Bài báo có số lưu hành 3.704. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào ngày 6 tháng 3 năm 2007, MTV đã viết một bài báo có tiêu đề &​quot;​Ai tham gia quân đội&​quot;​ <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ trong đó họ tuyên bố Quận Edmonson có mức cao nhất Tỷ lệ nhập ngũ quân đội của bất kỳ quận nào ở Hoa Kỳ.
 +</​p><​p>​ Cộng đồng chưa được hợp nhất của Wingfield, ở phía tây nam Quận Edmonson, là nơi có tháp truyền phát của Antenna TV và đài truyền hình có công suất thấp của MyNetworkTV WCZU-LD Kênh 39 (từ năm 2014) và đài phát thanh có định dạng truy cập dành cho người lớn WKLX- FM 100.7 Sam FM, mặc dù cả đài truyền hình và đài phát thanh hoạt động bên ngoài Quận Edmonson. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Ngoài ra, Quận Edmonson cũng được phục vụ bởi mạng tin tức trực tuyến, Edmonson Voice <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​. Nó là một nền tảng đa phương tiện hoạt động như một sự kết hợp của một tờ báo trực tuyến, một đài phát thanh trực tuyến, và nhà cung cấp báo cáo video. Công ty phục vụ như là phương tiện truyền thông chính trong quận với một độc giả hàng tuần của hơn 23.000. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ </​p><​p>​ Phòng cảnh sát quận Edmonson đã được đặc trưng trên truyền hình A &amp; E &​quot;​Live PD&​quot;​. Gần đây nhất vào năm 2017, Edmonson County là một trong những địa điểm chính mà bộ phim dựa trên đức tin sắp tới, <i> The Prayer Box </​i>​được quay. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Local_Events">​ Sự kiện địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Hội chợ Câu lạc bộ Lions Edmonson County - đầu tháng 9 (bao gồm một cuộc diễu hành diễn ra tại trung tâm thành phố Brownsville vào thứ Sáu thứ hai của tháng Chín), một trong những hội chợ hạt dài nhất trong tiểu bang. </li>
 +<li> Nolin Fest (tháng 7 hoặc tháng 8) ) - tại Nolin Lake State Park, được tổ chức bởi những người bạn của Nolin Lake </li>
 +<li> Saddle Club Horse Show hàng năm - Edmonson County Fairgrounds </li>
 +<li> Freedom Fest (cuối tháng 6) tại khu phức hợp thể thao Chalybeate </​li></​ul><​p>​ Nguồn: Du lịch Edmonson County Uỷ ban
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_residents">​ Cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 6 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F21%2F21061.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Edmonson&​quot;​. Bách khoa toàn thư Kentucky. 2000 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 21 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Edmonson+County&​rft.pub=The+Kentucky+Encyclopedia&​rft.date=2000&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kyenc.org%2Fentry%2Fe%2FEDMON02.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Rennick, Robert M. (1987). <i> Tên địa danh của Kentucky </i>. Nhà in Đại học Kentucky. p. 89 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2013-04-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kentucky+Place+Names&​rft.pages=89&​rft.pub=University+Press+of+Kentucky&​rft.date=1987&​rft.au=Rennick%2C+Robert+M.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D3Lac2FUSj_oC%26lpg%3DPA49%26dq%3Dcannon%2520ky%26pg%3DPA89%23v%3Donepage%26q%3Dcannon%2520ky%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ <i> Sổ đăng ký của Hội lịch sử bang Kentucky, Tập 1 </i>. Xã hội lịch sử bang Kentucky. 1903. p. 35. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Register+of+the+Kentucky+State+Historical+Society%2C+Volume+1&​rft.pages=35&​rft.pub=Kentucky+State+Historical+Society&​rft.date=1903&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DluoxAQAAMAAJ%26pg%3DPA35%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 115. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=115&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA115%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Hogan, Roseann Reinemuth (1992). <i> Tổ tiên của Kentucky: Hướng dẫn về nghiên cứu lịch sử và phả hệ </i>. Xuất bản tổ tiên. p. 225 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 7 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kentucky+Ancestry%3A+A+Guide+to+Genealogical+and+Historical+Research&​rft.pages=225&​rft.pub=Ancestry+Publishing&​rft.date=1992&​rft.au=Hogan%2C+Roseann+Reinemuth&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DhAVlVS29NKIC%26lpg%3DPA193%26dq%3D%2522bell%2520county%2522%25201914%25201918%25201976%26pg%3DPA225%23v%3Donepage%26q%3D%2522bell%2520county%2522%25201914%25201918%25201976%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 8 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_21.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fky190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 9 tháng tư </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Báo cáo NPS Đã lưu trữ 2007-12-13 tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bản đồ Edmonson County, Kentucky Đã lưu trữ 2008-05 -09 tại máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bản tin Edmonson được lưu trữ 2008-02-02 tại máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Rabinowitz, Michelle (2007-03-06). &​quot;​Ai đang tham gia quân đội? Rất nhiều trẻ em nông thôn - Tin tức bầu cử năm 2012&​quot;​. MTV <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2012-02-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Who%27s+Joining+The+Army%3F+Lots+Of+Rural+Kids+-+Election+2012+News&​rft.pub=MTV&​rft.date=2007-03-06&​rft.aulast=Rabinowitz&​rft.aufirst=Michelle&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mtv.com%2Fnews%2Farticles%2F1553971%2F20070306%2Fid_0.jhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​RabbitEars.Info&​quot;​. <i> www.rabbitears.info </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 9 tháng 4 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.rabbitears.info&​rft.atitle=RabbitEars.Info&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rabbitears.info%2Ftower.php%3Frequest%3Dsite%26asrn%3D1060660&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Edmonsonvoice.com </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thống kê&​quot;​. <i> Giọng nói của Edmonson </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-02-15 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Edmonson+Voice&​rft.atitle=Stats&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.edmonsonvoice.com%2Fstats.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEdmonson+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Đoạn phim chính thức cho buổi chụp hình hộp cầu nguyện ở hạt Edmonson&​quot;​. <i> EdmonsonVoice.com </i>. Ngày 26 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2018. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 13′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 86 ° 15′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 37,21 ° N 86,25 ° W [19659337] / <span class="​geo">​ 37,21; -86,25 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181114203035
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.572 seconds
 +Real time usage: 0.748 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3664/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 124506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12791/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 49441/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.230/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 564.989 ​     1 -total
 + ​37.75% ​ 213.266 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​32.14% ​ 181.597 ​     1 Template:​Reflist
 + ​28.30% ​ 159.880 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.55% ​ 116.117 ​    14 Template:​Cite_web
 +  7.20%   ​40.702 ​    20 Template:​Rnd
 +  6.60%   ​37.265 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.45%   ​36.438 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.38%   ​36.031 ​     8 Template:​Convert
 +  5.39%   ​30.453 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95612-0!canonical and timestamp 20181114203034 and revision id 864641614
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-edmonson-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)