User Tools

Site Tools


qu-n-effingham-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-effingham-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Effingham </b> là một quận nằm ở phần phía nam của tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 34.242 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó và thành phố lớn nhất là Effingham.
 +Một số thành phố khác trong Quận Effingham, Illinois bao gồm Altamont, Teutopolis (T-Town), Thành phố Beecher, Montrose, Dieterich, Shumway, Watson, Mason, Edgewood, Heartville và Funkhouser. Effingham County bao gồm Effingham, IL Khu vực thống kê đô thị <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Effingham County được thành lập năm 1855 ra khỏi hạt Fayette và Crawford. Nó có thể đã được đặt tên theo Thomas Howard, Bá tước thứ 3 của Effingham, người đã từ chức hoa hồng của mình như là tướng quân trong quân đội Anh năm 1775, từ chối phục vụ trong cuộc chiến chống lại các thuộc địa. Tên là Anglo-Saxon cho &​quot;​ngôi nhà của Effa&​quot;​. Thông tin mới cho thấy rằng quận được đặt tên theo một người điều tra khảo sát khu vực có họ là Effingham. Không có văn bản chứng minh rằng quận được đặt theo tên của Chúa Effingham.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Effingham_County_Illinois_1831.png/​85px-Effingham_County_Illinois_1831.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Effingham_County_Illinois_1831.png/​128px-Effingham_County_Illinois_1831.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Effingham_County_Illinois_1831.png/​171px-Effingham_County_Illinois_1831.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Effingham tại thời điểm tạo ra nó vào năm 1831
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg/​250px-EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg"​ width="​250"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg/​375px-EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg/​500px-EffinghamCountyCourthouse_EffinghamIL.jpg 2x" data-file-width="​1760"​ data-file-height="​1217"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 480 dặm vuông (1.200 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 479 dặm vuông (1.240 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,2 dặm vuông (3,1 km <sup> 2 </​sup>​) (0,3%) là nước. [19659010] Chỉ cần tây của Effingham trên Interstate 70 có một chữ thập trắng 198 ft; 35.000 xe được ước tính để vượt qua trang web mỗi ngày. Đây là cây thánh giá lớn thứ hai thế giới, và đã chiếm hơn 200 tấn thép để dựng lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Effingham, Illinois
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659016] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Số liệu chuyển đổi </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659016] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở ghế quận Effingham đã dao động từ mức thấp 18 ° F (−8 ° C) trong tháng 1 đến mức cao 87 ° F (31 ° C) vào tháng Bảy, mặc dù mức thấp kỷ lục −29 ° F (−34 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1915 và mức cao kỷ lục 111 ° F (44 ° C) được ghi lại vào tháng 7 năm 1954. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 2,38 inch (60 mm) vào tháng 1 tới 4,51 inch (115 mm) vào tháng 7. <sup id="​cite_ref-weather_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,675 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,799 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 126,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,816 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 105,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,653 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 100,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,920 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,358 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,465 [19659058] 5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,055 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,556 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,013 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,034 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,675 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,107 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24,608 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,5% [19659059] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30.944 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,704 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,264 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,242 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - 0,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,132 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​220px-USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​330px-USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​440px-USA_Effingham_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 kim tự tháp tuổi điều tra dân số cho Quận Effingham </​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 34.242 con người, 13.515 hộ gia đình, và 9.302 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Mật độ dân số là 71,5 người trên mỗi dặm vuông (27,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 14,570 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 30,4 mỗi dặm vuông (11,7 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 97,6% màu trắng, 0,4% châu Á, 0,2% màu đen hoặc châu Phi Mỹ, 0,1% người Mỹ da đỏ, 0,8% từ các chủng tộc khác, và 0,8% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,7% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Về tổ tiên, 41,6% là người Đức, 10,0% là người Ireland, 9,3% là người Mỹ, và 8,8% là người Anh. <sup id="​cite_ref-census-dp2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p><​p>​ Trong số 13.515 hộ gia đình , 32,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 54,9% là các cặp vợ chồng chung sống, 9,5% có chủ hộ nữ không có chồng, 31,2% không phải là gia đình, và 26,9% tổng số hộ được tạo thành từ cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,50 và quy mô gia đình trung bình là 3,03. Tuổi trung bình là 39,2 năm. <sup id="​cite_ref-census-dp1_10-2"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 49,509 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 61.373 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 40,951 so với $ 28,209 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 24,843. Khoảng 7,8% gia đình và 10,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14,1% những người dưới 18 tuổi và 7,4% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Town">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659133] Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Effingham được chia thành mười lăm thị trấn:
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong những năm đầu của nó, Quận Effingham là do cuộc nội chiến chống Mỹ dân sự của người Đức-Mỹ mạnh mẽ Dân chủ. Cho đến khi chính sách khắc nghiệt của Woodrow Wilson đối với Đức sau Thế chiến thứ nhất, tôi đã cử nhiều cử tri tới Warren G Harding của GOP, nó đã bỏ phiếu cho đa số tuyệt đối ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trong mỗi cuộc bầu cử. cách xa Franklin D. Roosevelt năm 1936, và kết hợp với sự phản đối của địa phương đối với các chính sách chiến tranh của Roosevelt vào năm 1940 để làm cho FDR chỉ giành được bốn mươi bảy phiếu bầu từ Wendell Willkie.
 +</​p><​p>​ Kể từ cuộc bầu cử đó, quận đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong mọi cuộc bầu cử ngoại trừ năm 1948 và 1964, và không có đảng Dân chủ kể từ khi Jimmy Carter vào năm 1976 đã đạt 35 phần trăm phiếu bầu của quận. Hiện nay Quận Effingham là một trong những quận thuộc Cộng hòa nhất của Illinois, bị cạnh tranh bởi một số quận phía nam như Edwards. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, John McCain mang quận này tới 36% lợi nhuận so với Barack Obama, khiến cho hạt này trở thành hạt mạnh nhất của McCain trong tiểu bang, với Obama mang về nhà của ông với tỷ suất 25,1% so với McCain. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,9% </b> <i> 13,635 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 17,6% <i> 3,083 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,6% <i> 796 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,3% </b> <i> 12,501 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,2% <i> 3,861 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 251 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,1% </b> <i> 11,323 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,2% <i> 5,262 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 295 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,3% </b> <i> 11,774 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,0% <i> 4,388 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 116 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,0% </b> <i> 9,855 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,2% <i> 4,225 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8 % <i> 405 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,2% </b> <i> 7,696 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,0% <i> 4,825 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,9% <i> 1,683 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 42,3% </b> <i> 6,329 [19659149] 34,9% <i> 5,221 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 22,9% <i> 3,431 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,5% </b> <i> 8,431 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,9% <i> 4,553 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 82 [19659151] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,2% </b> <i> 9,617 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 3,841 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,9% </b> <i> 9,104 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,6% <i> 4,229 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,4% <i> 475 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,7% </b> <i> 7,194 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,5% <i> 5,952 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 245 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,3% </b> <i> 8,752 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,6% <i> 4,431 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,0% </b> <i> 6,698 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,6% <i> 4,496 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5 % <i> 778 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,7% <i> 5,044 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,4% </b> <i> 6,782 </i>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,0% </b> <i> 6,410 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,9% <i> 5,676 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 6,904 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,2% <i> 4,455 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 21 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,8 % </b> <i> 6,530 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,0% <i> 4,745 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,9% <i> 4.823 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,1% </b> <i> 4,940 [19659150] 1,0% <i> 96 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 5,441 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,3% <i> 4,587 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 91 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,5% <i> 5.941 [19659149] <b> 49,9% </b> <i> 5,988 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 77 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,6% <i> 4,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,0% </b> <i> 6,030 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 260 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 30,7% <i> 2,933 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,0% </b> <i> 6,503 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 133 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,3% <i> 3.882 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,6% </b> <i> 4,239 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 93 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,2% <i> 3,159 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,3% </b> <i> 3,814 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 13.5% <i> 1.090 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,5% </b> <i> 4,176 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,1% <i> 2,985 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 106 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,4% <i> 3,207 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,0% </b> <i> 4,529 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 210 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 23,3% <i> 1,002 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,8% </b> <i> 2,575 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 17,0 % <i> 732 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,9% <i> 1,877 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,5% </b> <i> 2,826 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 127 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,7% <i> 1 , 863 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,8% </b> <i> 2,303 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,6% <i> 199 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,0% <i> 1,853 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,0% </b> <i> 2,979 [19659150] 1,0% <i> 51 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,6% <i> 1,895 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,1% </b> <i> 2,953 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,9% <i> 1,472 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,4% </b> <i> 2,744 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,7% <i> 255 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​dl><​dt>​ Cụ thể </​dt></​dl><​div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F17%2F17049.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ tài liệu gốc vào ngày 2012-07-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US17049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Effingham, Illinois&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Effingham%2C+Illinois&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIL0353&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fil190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-10"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659313] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US17049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US17049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US17049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ. Bản đồ bầu cử </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-11-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AEffingham+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​ Chung </​dt></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Effingham_County,​_Illinois"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận Effingham County, Illinois </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 04′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 35′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39.06 ° N 88.59 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39.06; -88,59 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181114232211
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.628 seconds
 +Real time usage: 0.830 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4985/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 223415/​2097152 bytes
 +Template argument size: 17524/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 36102/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.206/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 573.542 ​     1 -total
 + ​32.07% ​ 183.910 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​23.57% ​ 135.188 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.38% ​ 116.906 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.01% ​  ​97.583 ​    13 Template:​Cite_web
 +  7.78%   ​44.597 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.54%   ​43.239 ​    14 Template:​Convert
 +  6.84%   ​39.243 ​    19 Template:​Rnd
 +  5.64%   ​32.347 ​     3 Template:​Navbox
 +  5.11%   ​29.312 ​     1 Template:​Climate_chart
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96252-0!canonical and timestamp 20181114232210 and revision id 866813903
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-effingham-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)