User Tools

Site Tools


qu-n-finney-kansas-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-finney-kansas-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Finney </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Kansas </​span></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"><​span class="​category">​ Quận </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án Finney County, Kansas từ NE 1.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG/​220px-Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG"​ width="​220"​ height="​107"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG/​330px-Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG/​440px-Finney_County%2C_Kansas_courthouse_from_NE_1.JPG 2x" data-file-width="​2515"​ data-file-height="​1222"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Kansas làm nổi bật Quận Finney " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg/​200px-Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​103"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg/​300px-Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg/​400px-Map_of_Kansas_highlighting_Finney_County.svg.png 2x" data-file-width="​6607"​ data-file-height="​3388"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ [19659007] Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Kansas " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Map_of_USA_KS.svg/​200px-Map_of_USA_KS.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Map_of_USA_KS.svg/​300px-Map_of_USA_KS.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Map_of_USA_KS.svg/​400px-Map_of_USA_KS.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Kansas tại Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ Ngày 22 tháng 2 năm 1883 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ David W. Finney </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Garden City [19659015] Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Thành phố Garden </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Tổng diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 1,303 dặm vuông (3.375 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 1,302 dặm vuông (3,372 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,7 dặm vuông (2 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,05% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (est.) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016) </​th><​td>​ 36,722 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 28 / dặm vuông (11 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực đại hội </​th><​td>​ 1st </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web [19659010] <span class="​url">​ FinneyCounty.org </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG/​220px-Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG/​330px-Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG/​440px-Finney_County%2C_KS%2C_Historical_Museum_IMG_5880.JPG 2x" data-file-width="​4000"​ data-file-height="​3000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bảo tàng lịch sử hạt Finney ở Garden City nằm ở Công viên Finnup. </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Finney </b> (mã hạt <b> FI </b>) là một hạt nằm ở Hoa Kỳ tiểu bang Kansas. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số quận là 36.776 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ và thành phố đông dân nhất là Thành phố Garden. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Finney bắt đầu vào năm 1880 như Hạt Buffalo và Hạt Sequoyah, được đặt tên theo Sequoyah, người Ấn Độ Cherokee chịu trách nhiệm về sự phát triển của bảng chữ cái Cherokee. Hai hạt đã được đổi tên thành Quận Finney để vinh danh Trung úy David Wesley Finney. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận phát triển thành hình dạng hiện tại sau khi Hạt Garfield được sát nhập vào năm 1893. Khối đông bắc, tách biệt với khu vực hình chữ nhật khác tại một thời điểm là Garfield County, hiện đang chiếm đóng một phần của thị trấn Garfield <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Charles &​quot;​Buffalo&​quot;​ Jones, một đồng sáng lập của Garden City, là thành viên đầu tiên của Hạ viện Kansas từ Quận Finney. Ông được biết đến với những nỗ lực của mình để bảo tồn trâu khỏi tuyệt chủng <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Giữa năm 2007 và 2008 Finney County trở thành đa số thiểu số. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Hoa Kỳ Census Bureau, quận có tổng diện tích 1.303 dặm vuông (3.370 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 1.302 dặm vuông (3.370 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,7 dặm vuông (1,8 km <sup> 2 </​sup>​) (0,05%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Đây là hạt lớn thứ hai ở Kansas theo vùng.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.231 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,469 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −18.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,908 [19659058991%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,674 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,014 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 43,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,092 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15.092 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 49,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,093 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,947 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,825 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 [19659057] 33.070 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 40,523 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,776 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên 19659099] 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​177px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​175px-USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png"​ width="​175"​ height="​202"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​263px-USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​350px-USA_Finney_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận Finney được bao gồm trong Khu vực thống kê thành phố Garden, KS Micropolitan.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_Census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010 <sup id="​cite_ref-GR2_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ có 36.776 người, 12.359 hộ gia đình và 8903 gia đình cư ngụ trong quận. Trang điểm chủng tộc của quận là 77,0% người da trắng, 2,3% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,9% người Mỹ bản xứ, 3,4% người châu Á, 0,0% người Thái Bình Dương, 13,6% từ các chủng tộc khác và 2,9% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 46,7% dân số.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_Census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ có 40.523 người, 12.948 hộ gia đình và 9.749 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 31 người trên một dặm vuông (12 / km²). Có 13.763 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 11 mỗi dặm vuông (4 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 69,05% người da trắng, 1,25% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,96% người Mỹ bản xứ, 2,87% người châu Á, 0,08% người Thái Bình Dương, 22,99% từ các chủng tộc khác và 2,80% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 43,30% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 12.948 hộ trong đó 46,00% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,80% là cặp vợ chồng chung sống, 10,50% có chủ hộ nữ không có chồng, và 24,70% không phải là gia đình. 19,60% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,30% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,09 và quy mô gia đình trung bình là 3,55.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 34,30% dưới 18 tuổi, 11,00% từ 18 đến 24, 31,10% từ 25 đến 44, 16,60% từ 45 đến 64, và 7,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 28 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 104,20 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 103,30 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 38,474, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 42,839. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,948 so với $ 21,510 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,377. Khoảng 10,00% gia đình và 14,20% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 18,60% những người dưới 18 tuổi và 10,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Presidential_elections">​ Bầu cử tổng thống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,5% </b> <i> 6,350 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,5% <i> 3,195 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,0% <i> 614 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,5% </b> <i> 6,219 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,5% <i> 2,682 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 183 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,9% </b> <i> 6,926 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,6% <i> 3,275 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 153 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,3% </b> <i> 7,479 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,7% <i> 2,351 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 103 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,4% </b> <i> 6,442 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,6% <i> 2,431 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0 % <i> 277 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,4% </b> <i> 6,188 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,6% <i> 2,420 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,0% <i> 849 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,3% </b> <i> 5,278 [19659128] 23,9% <i> 2,612 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 27,8% <i> 3,043 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,1% </b> <i> 5,381 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,1% <i> 3,408 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 158 [19659130] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,1% </b> <i> 6,938 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,9% <i> 2,458 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 98 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 4,831 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,6% <i> 2 , 689 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,8% <i> 726 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,4% <i> 3,711 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,7% </b> <i> 3,813 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 143 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 [19659126] 65,7% </b> <i> 4,335 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,2% <i> 2,062 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1% <i> 205 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,1% </b> <i> 3,295 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,9% <i> 2,521 [19659129] 8.0% <i> 507 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,4% <i> 2,201 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,9% </b> <i> 3,639 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 43 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,6% </b> <i> 3,720 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,9% <i> 2,490 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,9% </b> <i> 3,576 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,8% <i> 1,752 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,3% </b> <i> 4,290 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,9% <i> 1,597 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,0% </b> <i> 2,508 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,2% <i> 2,367 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8% <i> 140 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,2% </b> <i> 2,366 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,0% <i> 1,667 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53 .4% </b> <i> 2,349 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 2,027 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 24 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,9% <i> 1,863 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,8% </b> <i> 2,682 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,0% <i> 2,116 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,1% </b> <i> 2.300 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,7% </b> <i> 2,433 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,3% <i> 709 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,7% </b> <i> 1,753 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,6% <i> 614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,7 % <i> 476 [196591126] 69,0% </b> <i> 1,573 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,1% <i> 619 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 89 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,8% <i> 1,238 [19659128] <b> 47,3% </b> <i> 1,370 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,0% <i> 288 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,0% <i> 283 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 573 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 45,7% </b> <i> 719 </​i><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[a]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 1.000 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,9% <i> 551 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 76 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,8% </b> <i> 598 [19659128] 24,0% <i> 215 [19659129] 9.2% <i> 82 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,9% </b> <i> 525 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,3% <i> 336 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,9% [19659127] 505 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 366 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,3% </b> <i> 478 </i>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 41,7% <i> 342 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,0 % </b> <i> 694 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31.6% <i> 348 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5.5% <i> 60 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Laws">​ Luật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Finney cấm, hoặc &quot; khô &quot;, quận cho đến khi Hiến pháp Kansas được sửa đổi vào năm 1986 và cử tri chấp thuận việc bán rượu có cồn bằng thức uống cá nhân với yêu cầu bán thực phẩm 30%. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Education </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659294] Các khu học chánh thống nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​300px-Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png"​ width="​300"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​450px-Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​600px-Map_of_Finney_Co%2C_Ks%2C_USA.png 2x" data-file-width="​1312"​ data-file-height="​992"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659300] Cộng đồng chưa hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_towns">​ Thị trấn ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> Nguồn: <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Finney được chia thành bảy thị trấn. Thành phố Garden City được coi là <i> chính phủ độc lập </i> và bị loại trừ khỏi các số liệu điều tra dân số cho các thị trấn. Trong bảng sau đây, trung tâm dân số là thành phố lớn nhất (hoặc các thành phố) được bao gồm trong tổng dân số của thị trấn, nếu nó có kích thước đáng kể.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F20%2F20055.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định ở Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 126. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=126&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA126%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Địa danh Kansas </​i>​John Rydjord, Nhà in Đại học Oklahoma, 1972, <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-8061-0994-7 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Buffalo Jones&​quot;​. h-net.msu.edu <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 9, </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Buffalo+Jones&​rft.pub=h-net.msu.edu&​rft_id=http%3A%2F%2Fh-net.msu.edu%2Fcgi-bin%2Flogbrowse.pl%3Ftrx%3Dvx%26list%3Dh-shgape%26month%3D0008%26week%3Dc%26msg%3D4ZaC2nPza053qdx7jtInAg%26user%3D%26pw%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Chân tay, Sean. &​quot;​Người da trắng trở thành thiểu số ở hạt Kansas.&​quot;​ <i> CNN </i>. Ngày 22 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2009. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ năm 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số năm mười hai của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fks190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​uselectionatlas.org/​RESULTS </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ các hạt ướt và khô&​quot;​. Kiểm soát đồ uống có cồn, Sở Doanh thu Kansas. Tháng 11 năm 2006. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-10-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2007-12-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Map+of+Wet+and+Dry+Counties&​rft.pub=Alcoholic+Beverage+Control%2C+Kansas+Department+of+Revenue&​rft.date=2006-11&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ksrevenue.org%2Fabcwetdrymap.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFinney+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nhà ở trong hạt Finney đã lưu trữ 2008-05-16 tại máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​ Ghi chú </​dt></​dl>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<dl> <dt> Quận </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Các quốc gia khác </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Bản đồ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Địa điểm kế bên hạt Finney, Kansas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​br/><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 01′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 100 ° 40′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.017 ° N 100,667 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.017; -100.667 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181116120920
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.740 seconds
 +Real time usage: 0.949 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4194/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 147077/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13364/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 36817/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.284/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 696.190 ​     1 -total
 + ​27.43% ​ 190.958 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​21.97% ​ 152.942 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.84% ​ 131.163 ​    12 Template:​Cite_web
 + ​18.40% ​ 128.071 ​     2 Template:​Reflist
 +  9.99%   ​69.533 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.73%   ​46.872 ​     6 Template:​Navbox
 +  6.50%   ​45.275 ​     6 Template:​Convert
 +  6.40%   ​44.529 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.45%   ​37.934 ​    14 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95723-0!canonical and timestamp 20181116120920 and revision id 862265613
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-finney-kansas-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)