User Tools

Site Tools


qu-n-fond-du-lac-wisconsin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fond-du-lac-wisconsin [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Fond du Lac </b> là một hạt ở tiểu bang Wisconsin của Hoa Kỳ. Năm 1936 và sau đó được tổ chức vào năm 1844. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Fond du Lac là tiếng Pháp cho &​quot;​dưới đáy hồ&​quot;,​ do địa điểm của quận ở bờ phía nam của hồ Winnebago <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Quận Fond du Lac bao gồm Fond du Lac, Khu vực thống kê đô thị Wisconsin. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Vùng Holyland nằm ở phía đông bắc Fond quận du Lac.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 766 dặm vuông (1.980 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 720 dặm vuông (1.900 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 46 dặm vuông (120 km <sup> 2 </​sup>​) (6,0%) là nước. [19659010] chính đường cao tốc [19659008] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sân bay Fond du Lac (IATA: <b> FLD </​b>​ICAO:​ <b> KFLD </​b>​FAA LID: <b> FLD </b>) phục vụ hạt và các cộng đồng xung quanh.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg/​220px-USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg/​330px-USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg/​440px-USA_Fond_du_Lac_County%2C_Wisconsin_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 Kim tự tháp tuổi điều tra dân số cho hạt Fond du Lac </​div></​div></​div>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 139 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,510 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,338,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,154 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 135,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,273 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 35,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,859 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 44,088 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 47,589 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 51,610 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 56,119 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 59,883 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 [19659027] 62353 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 67,829 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 75,085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 84,567 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 88,964 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 90,083 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 97,296 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 101,633 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,5% [19659029] Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 102,144 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1790–1960 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 1900–1990 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1990–2000 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 2010–2014 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ năm 2000, có 97.296 người, 36.931 hộ gia đình và 25.482 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 135 người trên một dặm vuông (52 / km²). Có 39.271 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 54 trên một dặm vuông (21 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,16% người da trắng, 0,90% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,38% người Mỹ bản địa, 0,87% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 0,84% từ các chủng tộc khác và 0,82% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 2,04% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 57,7% là người Đức, 6,1% người Ireland và 5,3% người Mỹ gốc Mỹ theo điều tra dân số năm 2000. 95,5% nói tiếng Anh, 2,1% tiếng Tây Ban Nha và 1,3% tiếng Đức là ngôn ngữ đầu tiên của họ.
 +</​p><​p>​ Có 36.931 hộ trong đó 32,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,70% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,80% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,00% không phải là gia đình. 25,40% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,80% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,52 và quy mô gia đình trung bình là 3,04.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 25,20% dưới 18 tuổi, 9,40% từ 18 đến 24, 28,70% từ 25 đến 44, 22,40% từ 45 đến 64 và 14,30% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 37 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,30 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 92,20 nam giới.
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg/​220px-FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg/​330px-FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg/​440px-FondduLacCountyWisconsinFarm.jpg 2x" data-file-width="​2304"​ data-file-height="​1728"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Nuôi ở phía tây Quận Fond du Lac </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg/​220px-Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg/​330px-Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg/​440px-Fond_du_Lac_county_courthouse.jpg 2x" data-file-width="​4032"​ data-file-height="​3024"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tòa án quận Fond du Lac </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Các làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ Các thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg/​220px-FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg/​330px-FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg/​440px-FondDuLacWisconsinCountyFairgrounds.jpg 2x" data-file-width="​1936"​ data-file-height="​1288"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​h3><​span id="​Ghost_towns.2Fneighborhoods"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_towns/​neighborhoods">​ Thị trấn / khu phố ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,9% </b> <i> 59,0% </b> <i> 31,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,6% <i> 17,387 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> 3,387 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,8% </b> <i> 30,355 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 22,379 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 668 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 28,164 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 23,463 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 696 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,8% </b> <i> 33,291 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,2% <i> 19,216 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 529 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,0% </b> <i> 26,548 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,0% <i> 18,181 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.0 % <i> 1.860 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 44,7% </b> <i> 16,488 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,1% <i> 15,542 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 13,3% <i> 4,901 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 44,5% </b> <i> 19,785 [19659119] 30.9% <i> 13,757 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 24,6% <i> 10,964 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,6% </b> <i> 21,985 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 15,887 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 303 [19659121] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,6% </b> <i> 26,069 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,7% <i> 13,983 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 294 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,0% </b> <i> 24,19 6 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,0% <i> 15,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,0% <i> 2,981 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,8% </b> <i> 22,226 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 16,571 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 1,044 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,0% </b> <i> 21.007 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,0% <i> 12,050 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 1,386 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,6% </b> <i> 18,184 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,4% <i> 12,563 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,0% <i> 1,962 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,3% <i> 12,708 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,6% </b> <i> 18,040 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,7% </b> <i> 19,498 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,2% <i> 13,132 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,5% </b> <i> 21,496 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,8% <i> 7,940 [19659120] 0,8% <i> 230 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,4% </b> <i> 22,794 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,2% <i> 7,724 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 107 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,6% [19659118] 13,760 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 8,904 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 419 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,8% </b> <i> 16,785 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,7% <i> 9,378 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 143 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 16,804 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 10,323 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 215 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,4% <i> 9,179 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,2% </b> <i> 14,821 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,5% <i> 1,931 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,7% <i> 8,436 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 64,6% </b> <i> 16,143 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7 % <i> 425 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,4% </b> <i> 12,593 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,8% <i> 11,719 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 205 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,6% <i> 8,516 [19659119] 10,9% <i> 2,222 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 47,5% </b> <i> 9,722 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,6% </b> <i> 12,543 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,3% <i> 3,409 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 867 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,2% </b> <i> 5,781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,3% <i> 5,021 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 282 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,3% <i> 3,014 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,3% </b> <i> 4,838 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 18,3% <i> 1,764 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,9% </b> <i> 5,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,0% <i> 5,194 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 479 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,6% </b> <i> 7,027 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 4,417 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 350 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 6,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 5,140 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 230 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,2% </b> <i> 6,174 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,3% <i> 4,933 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 294 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,5% <i> 4,129 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,0% </b> <i> 5,254 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 339 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo [19659008] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Sự kiện hạt - Quận Fond du Lac&​quot;​. <i> www.fdlco.wi.gov </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 5 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.fdlco.wi.gov&​rft.atitle=County+Facts+-+Fond+du+Lac+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fdlco.wi.gov%2Fabout-the-county%2Fcounty-facts&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 18 tháng 1, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F55%2F55039.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Wisconsin:​ Theo dõi hạt nhân riêng lẻ&​quot;​. <i> Bản đồ Wisconsin về các ranh giới hạt lịch sử </i>. Thư viện Newberry. 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 13 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Wisconsin+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Wisconsin%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2007&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FWI_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Từ điển của Lịch sử Wisconsin&​quot;​. Wisconsin Historical Society <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-10-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dictionary+of+Wisconsin+History&​rft.pub=Wisconsin+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wisconsinhistory.org%2Fdictionary%2Findex.asp%3Faction%3Dview%26term_id%3D161%26search_term%3Dfond%2Bdu%2Blac&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Clorissa Swingen (Mùa xuân 1988). &​quot;​Fond du Lac: Liên kết với quá khứ của chúng tôi&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-03-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fond+du+Lac%3A+Links+to+our+Past&​rft.date=1988&​rft.au=Clorissa+Swingen&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uwgb.edu%2Fwisfrench%2Fstudy%2Fresearch%2Ffondlac.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 128. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=128&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA128%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các khu vực thống kê đô thị của Báo cáo mùa đông năm 2014 của Wisconsin về Bộ phận nghiên cứu và chính sách doanh thu Wisconsin&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Metropolitan+Statistical+Areas+of+Wisconsin%27s+2014+Winter+Report+on+Wisconsin+Department+of+Revenue+Division+of+Research+%26+Policy&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.revenue.wi.gov%2FDORReports%2Fmsawinter2014.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo điều tra dân số năm 2010 Các tập tin&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 4 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_55.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fwi190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 4 tháng 8, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-05-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFond+du+Lac+County%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fond_du_Lac_County,​_Wisconsin"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Quận Fond du Lac, Wisconsin </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 43 ° 46′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 29′W [19659289] </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 43,76 ° N 88,49 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 43,76; -88,49 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181110032218
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.580 seconds
 +Real time usage: 0.753 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3903/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 128355/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15038/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 41515/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.234/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 545.879 ​     1 -total
 + ​38.44% ​ 209.831 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​31.77% ​ 173.447 ​     1 Template:​Reflist
 + ​28.93% ​ 157.942 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.46% ​ 144.419 ​    15 Template:​Cite_web
 +  7.83%   ​42.748 ​    19 Template:​Rnd
 +  7.53%   ​41.120 ​     6 Template:​Convert
 +  7.09%   ​38.688 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.72%   ​36.661 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.01%   ​32.806 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​90975-0!canonical and timestamp 20181110032217 and revision id 857097574
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-fond-du-lac-wisconsin.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)