User Tools

Site Tools


qu-n-forrest-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-forrest-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Forrest </b> là một quận nằm ở tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010, dân số là 74.934 <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ và thành phố lớn nhất là Hattiesburg. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận được tạo ra từ Quận Perry vào năm 1908 và được đặt theo danh dự của Nathan Bedford Forrest, một Tổng Liên minh ở Hoa Kỳ. Nội chiến.
 +Quận Forrest là một phần của Hattiesburg,​ Khu vực Thống kê MS Metropolitan.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​16/​Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg/​220px-Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg"​ width="​220"​ height="​318"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​16/​Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg/​330px-Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​16/​Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg/​440px-Map_of_Mississippi%2C_circa_1907.jpg 2x" data-file-width="​1185"​ data-file-height="​1713"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ đầu tiên của Mississippi (năm 1907, cho thấy Quận Forrest </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 470 dặm vuông (1.200 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 466 dặm vuông (1.210 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 3,9 dặm vuông (10 km <sup> 2 </​sup>​) (0,8% <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21.238 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,115 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 41,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,901 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 45,055 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 52,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 57,849 [19659022] 9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 66,018 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 68,314 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 72,604 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 74,934 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 75.979 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ năm 2000, có 72.604 người, 27.183 hộ gia đình và 17.315 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 156 người trên một dặm vuông (60 / km²). Có 29.913 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 64 mỗi dặm vuông (25 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 64,34% người da trắng, 33,55% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,19% người Mỹ bản địa, 0,74% người châu Á, 0,02% người Thái Bình Dương, 0,40% từ các chủng tộc khác và 0,75% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,26% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 27.183 hộ trong đó 31,00% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 42,60% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 17,20% có chủ hộ nữ không có chồng và 36,30% không phải là gia đình. 28,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,80% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 3,07.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 24,50% dưới 18 tuổi, 18,20% từ 18 đến 24, 27,60% từ 25 đến 44, 18,30% từ 45 đến 64 và 11,30% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 30 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 89,30 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,30 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 27,420, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 35,791. Nam giới có thu nhập trung bình là 28.742 đô la so với 20.500 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,160. Khoảng 17,10% gia đình và 22,50% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 28,60% những người dưới 18 tuổi và 12,80% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_towns">​ Thị trấn ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,1% </b> <i> 15,461 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,8% <i> 11,716 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 887 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,8% </b> <i> 16,574 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,9% <i> 13,272 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 390 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 15,296 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,8% <i> 11,622 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 266 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,0% </b> <i> 16,318 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,2% <i> 10,220 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 207 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,7% </b> <i> 13,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,2% <i> 8,500 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1 % <i> 470 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,2% </b> <i> 11,278 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,0% <i> 7,965 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,9% <i> 1,199 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,6% </b> <i> 12,432 [19659087] 36,6% <i> 8,333 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,7% <i> 1,988 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,8% </b> <i> 14,249 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,6% <i> 6,953 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 116 [19659089] </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,6% </b> <i> 15,719 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,1% <i> 6,786 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 71 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,3% </b> <i> 12,656 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38 .8% <i> 8,274 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 397 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 10,770 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,4% <i> 7,914 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 436 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,6% </b> <i> 14,418 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 16,4% <i> 2,933 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1% <i> 547 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,3% <i> 3,294 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,2% <i> 2,957 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 61,5% </b> <i> 9,975 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 89,2% </b> <i> 9,291 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 10,8% <i> 1,128 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 39,5% </b> <i> 3,412 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24.0% <i> 2.068 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 36.5% <i> 3,152 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 37,5% </b> <i> 2,256 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 1,928 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 30,4% <i> 1,829 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,4% </b> <i> 4,480 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,6% <i> 2,936 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FF7F00"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 2,8% <i> 167 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 6,9% <i> 406 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 90,3% [19659086] 5,307 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10,7% <i> 436 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 89,3% </b> <i> 3,649 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,9% <i> 228 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 92,8% [19659086] 3,075 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,1% <i> 234 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 93,6% </b> <i> 3,596 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8.0% <i> 182 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 90,7% </b> <i> 2,068 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,7% <i> 1,447 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,3 % </b> <i> 1,793 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 0 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 7,3% <i> 156 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 85,6% </b> <i> 1,826 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 152 [19659172] 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10.4% <i> 140 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 84,8% </b> <i> 1,146 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,9% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 4,3% <i> 54 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 90,8% </b> <i> 1,146 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,9% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 [196591172] 1,5% <i> 16 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 82,6% </b> <i> 886 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,9% <i> 171 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử&​quot;​. Quận Forrest, Mississippi <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=History&​rft.pub=Forrest+County%2C+Mississippi&​rft_id=http%3A%2F%2Fforrestcountyms.us%2F%3Fpage_id%3D83&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F28%2F28035.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ từ 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_28.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fms190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-03 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForrest+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 31 ° 11′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 16′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 31.19 ° N 89,26 ° W [19659255] / <span class="​geo">​ 31,19; -89,26 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181110030745
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.540 seconds
 +Real time usage: 0.702 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2995/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 98287/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11615/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 28587/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.223/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 525.437 ​     1 -total
 + ​43.12% ​ 226.568 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​32.95% ​ 173.154 ​     1 Template:​Infobox
 + ​28.95% ​ 152.091 ​     1 Template:​Reflist
 + ​24.84% ​ 130.494 ​    11 Template:​Cite_web
 +  7.51%   ​39.455 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  7.06%   ​37.111 ​     1 Template:​Coord
 +  6.95%   ​36.532 ​     6 Template:​Convert
 +  6.78%   ​35.612 ​    12 Template:​Rnd
 +  5.73%   ​30.084 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94832-0!canonical and timestamp 20181110030744 and revision id 845312583
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-forrest-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)