User Tools

Site Tools


qu-n-forsyth-b-c-carolina-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-forsyth-b-c-carolina-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Forsyth </b> là một quận nằm ở tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 350.670, <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ khiến nó trở thành quận đông dân thứ tư ở Bắc Carolina. Quận hạt của nó là Winston-Salem <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Forsyth County được bao gồm trong Winston-Salem,​ Khu vực thống kê đô thị NC, cũng được bao gồm trong Khu vực thống kê kết hợp NC Greensboro-Winston-Salem,​ High.
 +</​p><​p>​ Các bộ phận của Hạt Forsyth nằm trong vùng rượu vang của Thung lũng Yadkin.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận được thành lập năm 1849 từ Quận Stokes. Nó được đặt tên cho Đại tá Benjamin Forsyth, người đã bị giết trong cuộc chiến năm 1812. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận nằm ở vùng ngoại ô Appalachia núi, và có tổng diện tích 413 dặm vuông (1.070 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 408 dặm vuông (1.060 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 4,5 dặm vuông (12 km <sup> 2 </​sup>​) (1.1%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Lịch sử dân số
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,168 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,692 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,050 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,070 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,434 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 57,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 35,261 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 47,311 [19659021] 34,2% </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 77,269 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 63,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 111,681 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 44,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 126,475 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 146.135 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 189,428 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 214,348 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 243,683 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 [19659020] 265,878 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 306,067 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 350,670 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 371,511 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ năm 2000, có 306.067 người, 123.851 hộ gia đình và 81.741 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 747 người trên một dặm vuông (289 / km²). Có 133.093 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 325 mỗi dặm vuông (125 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 68,47% người da trắng, 25,61% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,30% người Mỹ bản địa, 1,04% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 3,25% từ các chủng tộc khác và 1,30% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 6.40% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 123.851 hộ trong đó 30,50% có con dưới 18 tuổi sống với họ, 48,90% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,50% có chủ hộ nữ không có chồng, và 34,00% không phải là gia đình. 28,90% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,30% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,39 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải rộng với 23,90% dưới 18 tuổi, 9,60% từ 18 đến 24, 31,10% từ 25 đến 44, 22,80% từ 45 đến 64 và 12,60% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 91,50 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 87,40 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 42,097, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 52,032. Nam giới có thu nhập trung bình $ 36,158 so với $ 27,319 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 23,023. Khoảng 7,90% gia đình và 11,00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 15,10% những người dưới 18 tuổi và 9,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​300px-Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG"​ width="​300"​ height="​206"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​450px-Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​600px-Map_of_Forsyth_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 2x" data-file-width="​635"​ data-file-height="​436"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ quận Forsyth, Bắc Carolina Với nhãn thành phố và thị trấn </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ [194599006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_place">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659094] Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_township">​ Cựu thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659100] Luật pháp và chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trung tâm chính phủ quận Forsyth nằm ở 201 phố North Chestnut ở trung tâm thành phố Winston-Salem. Quận Forsyth là một thành viên của Hội đồng Chính phủ vùng Tây Bắc Piedmont.
 +</​p><​p>​ Thư viện công cộng Forsyth County, được thành lập năm 1906, miễn phí cho cư dân của Forsyth và các quận lân cận, trong khi tất cả những người khác phải trả một khoản phí nhỏ hàng năm cho thẻ thư viện. Thư viện điều hành các chương trình Dành cho Người lớn, Trẻ em và Người Tây Ban Nha. Thư viện trung tâm chính của nó nằm ở trung tâm thành phố Winston-Salem,​ với các địa điểm khắp quận. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Giống như hầu hết các quận thành thị lớn, Forsyth đã thấy một xu hướng đối với Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử gần đây sau khi đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong mọi cuộc bầu cử từ 1980 đến 2004.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<​th><​b>​ Đảng Cộng hòa </b>
 +</th>
 +<​th><​b>​ Dân chủ </b>
 +</th>
 +<​th><​b>​ Bên thứ ba </b>
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,6% <i> 75,975 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,0% </b> <i> 94,464 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,4% <i> 7,873 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,8% <i> 79,768 [19659115] 53,32 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 92,323 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 1,978 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,4% <i> 73,674 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,8% </b> <i> 91,085 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 1,374 [19659128] 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 54,1% </b> <i> 75,294 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,5% <i> 63,340 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 491 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 56,0% </b> <i> 67,700 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,4% <i> 52,457 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 785 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 52,8% </b> <i> 59,160 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,5% <i> 46,543 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,7% <i> 6,330 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 45,4% </b> <i> 52,787 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,2% <i> 49,006 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,5% <i> 14,481 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 59,0% </b> <i> 57,688 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,7% <i> 39,726 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 321 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 61,5% </b> <i> 59,208 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,3% <i> 36,814 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 189 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 50,0% </b> <i> 42,389 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,8% <i> 38,870 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 3,539 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,3% <i> 38,886 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 50,2% </b> <i> 39,561 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 361 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 67,7% </b> <i> 46,415 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,5% <i> 20,928 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 1,226 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 46,8% </b> <i> 31.623 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,0% <i> 20,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,2% <i> 15,681 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 [19659114] 48,9% <i> 30,276 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,1% </b> <i> 31,615 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 58,1% </b> <i> 33,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 24,035 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 65,0% </b> <i> 29,368 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,0% <i> 15,819 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 51,9% </b> <i> 26,436 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,1% <i> 24,535 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,0 % <i> 10,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 49,4% </b> <i> 12,201 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,6% <i> 2,377 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,9% <i> 10,014 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 6 2.1% </b> <i> 16.390 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,6% <i> 7,125 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 74,4% </b> <i> 20,664 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21,9% <i> 5,256 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 78,1% </b> <i> 18,734 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 19.5 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,5% <i> 5,727 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 69,7% </b> <i> 14,016 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 357 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 66,6% </b> <i> 13,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,4% </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,3% <i> 5,315 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 56,2% </b> <i> 7,404 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 459 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,5% <i> 6.792 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,5% </b> <i> 8,123 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,2% <i> 3,585 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,8% </b> <i> 4,115 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 238 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 26,7% <i> 1,689 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 48,1% </b> <i> 3,042 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 25,2% <i> 1,591 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG/​220px-Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG/​330px-Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG/​440px-Forsyth_County_Public_Safety_Center.JPG 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Trung tâm an toàn công cộng quận Forsyth </​div></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Quận nhanh Sự kiện &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 19 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F37%2F37067.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 128. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=128&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA128%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 1 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 14 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_37.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 14 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fnc190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thị trấn giữa ngã ba&​quot;​. <i> Hệ thống thông tin tên địa lý </i>. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Geographic+Names+Information+System&​rft.atitle=Middle+Fork+Township&​rft_id=https%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov%2Fapex%2Ff%3Fp%3Dgnispq%3A3%3A%3A%3ANO%3A%3AP3_FID%3A1026679&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Vị trí&​quot;​. <i> Trang web của Thư viện Công cộng Quận Forsyth </i>. Quận Forsyth <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 6 tháng 6, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Forsyth+County+Public+Library+website&​rft.atitle=Locations&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.forsyth.cc%2Flibrary%2Flocations.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-15 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AForsyth+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Forsyth_County,​_North_Carolina"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm liền kề với Quận Forsyth, Bắc Carolina </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 08′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 80 ° 16′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36,13 ° N 80,26 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 36,13; -80,26 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181115160950
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.628 seconds
 +Real time usage: 0.831 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3809/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 138016/​2097152 bytes
 +Template argument size: 17543/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 16/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 33861/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.259/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.85 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 628.323 ​     1 -total
 + ​35.04% ​ 220.166 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​26.93% ​ 169.187 ​     1 Template:​Infobox
 + ​16.73% ​ 105.098 ​    12 Template:​Cite_web
 + ​11.43% ​  ​71.844 ​     1 Template:​Commons_category
 +  8.63%   ​54.252 ​    14 Template:​Jct
 +  7.89%   ​49.572 ​    18 Template:​Rnd
 +  6.62%   ​41.585 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.56%   ​41.236 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  5.79%   ​36.349 ​     6 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93310-0!canonical and timestamp 20181115160950 and revision id 852748690
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-forsyth-b-c-carolina-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)