User Tools

Site Tools


qu-n-fulton-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fulton-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Quận Fulton</​span>,​ <span class="​adr"><​span class="​region">​Arkansas</​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Salem,​ AR 002.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Salem%2C_AR_002.jpg/​220px-Salem%2C_AR_002.jpg"​ width="​220"​ height="​124"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Salem%2C_AR_002.jpg/​330px-Salem%2C_AR_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Salem%2C_AR_002.jpg/​440px-Salem%2C_AR_002.jpg 2x" data-file-width="​5248"​ data-file-height="​2952"/><​p>​Tòa án Hạt Fulton ở Salem</​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Bản đồ Arkansas làm nổi bật Fulton County"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg/​200px-Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​174"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg/​300px-Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg/​400px-Map_of_Arkansas_highlighting_Fulton_County.svg.png 2x" data-file-width="​4474"​ data-file-height="​3895"/><​br/><​small>​Vị trí ở tiểu bang Arkansas của Hoa Kỳ</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Arkansas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Map_of_USA_AR.svg/​200px-Map_of_USA_AR.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Map_of_USA_AR.svg/​300px-Map_of_USA_AR.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Map_of_USA_AR.svg/​400px-Map_of_USA_AR.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​Vị trí của Arkansas ở Hoa Kỳ</​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​Ngày 21 tháng 12 năm 1842</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Đặt tên cho</​th><​td>​William Fulton</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ghế</​th><​td>​Salem</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​Thành phố lớn nhất</​th><​td>​Salem</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Khu vực</​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Toàn bộ</​th><​td>​620 dặm vuông (1.606 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất đai</​th><​td>​618 dặm vuông (1.601 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước</​th><​td>​2,​1 dặm vuông (5 km<​sup>​2</​sup>​),​ 0,​3%</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Dân số (ước tính)</​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016)</​th><​td>​12.123</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Tỉ trọng</​th><​td>​20 / dặm vuông (8 / km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quận quốc hội</​th><​td>​Ngày 1</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Múi giờ</​span></​th><​td>​Trung tâm: UTC − 6 / −5</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trang mạng</​th><​td><​span class="​url">​fulton<​wbr/>​.ark<​wbr/>​.org</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Quận Fulton</​b>​ là một quận nằm ở tiểu bang Arkansas của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 12.245 người.<​sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Ghế quận là Salem.<​sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận Fulton được thành lập vào ngày 21 tháng 12 năm 1842, và được đặt tên theo William Fulton,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ thống đốc cuối cùng của Lãnh thổ Arkansas. Đó là một cấm rượu hoặc quận khô.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​Môn Địa lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Theo Cục điều tra dân Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 620 dặm vuông (1.600 km<​sup>​2</​sup>​),​ Trong đó 618 dặm vuông (1.600 km<​sup>​2</​sup>​) Là đất và 2.1 dặm vuông (5,4 km<​sup>​2</​sup>​) (0,3%) là nước.<​sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​Đường cao tốc chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​Các hạt liền kề</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​Nhân khẩu học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​Điều tra dân số</​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​Pop.</​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ±</​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1850</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​1.819</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​- -</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1860</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​4.024</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​121,​2%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1870</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​4,​843</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​20,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1880</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6.720</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​38,​8%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1890</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​10.984</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​63,​5%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1900</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​12.917</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​17,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1910</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​12.193</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−5,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1920</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​11.182</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−8,​3%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1930</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​10.834</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−3,​1%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1940</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​10.253</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−5,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1950</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​9,​187</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−10,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1960</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6,​657</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−27,​5%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1970</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​7.699</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​15,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1980</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​9.975</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​29,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1990</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​10,​037</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​0,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2000</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​11.642</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​16,​0%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2010</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​12.245</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​5,​2%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​Ước tính 2016</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​12.123</​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−1,​0%</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​1790–1960<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900–1990<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​1990–2000<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010–2016<​sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​150px-USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png"​ width="​150"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​225px-USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​300px-USA_Fulton_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Kim tự tháp tuổi Fulton County<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Theo điều tra dân số năm 2000,<​sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ đã có 11.642 người, 4.810 hộ gia đình và 3.511 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 19 người trên một dặm vuông (7 / km²). Có 5,973 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 10 mỗi dặm vuông (4 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 97,67% trắng, 0,20% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,67% người Mỹ bản xứ, 0,21% người châu Á, 0,06% từ các chủng tộc khác và 1,19% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,53% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​Có 4.810 hộ gia đình, trong đó 27,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 62,40% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,80% có chủ hộ nữ không có chồng và 27,00% không phải là gia đình. 24,40% số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,80% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,39 và quy mô gia đình trung bình là 2,83.
 +</​p><​p>​Trong quận, dân số được trải ra với 22,80% dưới 18 tuổi, 6,40% từ 18 đến 24, 23,70% từ 25 đến 44, 27,00% từ 45 đến 64 và 20,20% từ 65 tuổi trở lên . Độ tuổi trung bình là 43 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,00 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên, có 93,10 nam giới.
 +</​p><​p>​Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 25,529, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 29,952. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 22,213 so với $ 18,066 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,712. Khoảng 12,70% gia đình và 16,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 20,10% những người dưới 18 tuổi và 12,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​Chính quyền</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Kết quả bầu cử tổng thống</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​float:​right;​ margin:1em 0 1em 1em; font-size:​95%;"><​caption><​b>​Hạt Fulton, Arkansas<​br/>​bỏ phiếu bởi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống <sup id="​cite_ref-DL_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​GOP
 +</th>
 +<​th>​Dem
 +</th>
 +<​th>​Khác
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2016</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​72,​74%</​b>​ <​i>​3.471</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​22,​36% <​i>​1.067</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​4,​91% <​i>​234</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2012</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​65,​21%</​b>​ <​i>​2.949</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​32,​11% <​i>​1.452</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​68% <​i>​121</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2008</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​57,​78%</​b>​ <​i>​2.702</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​38,​90% <​i>​1.819</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​31% <​i>​155</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2004</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​50,​90%</​b>​ <​i>​2.522</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​47,​83% <​i>​2.370</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​27% <​i>​63</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2000</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​49,​56%</​b>​ <​i>​2.036</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​48,​10% <​i>​1.976</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​34% <​i>​96</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1996</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​31,​99% <​i>​1.351</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​91%</​b>​ <​i>​2.361</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​12,​10% <​i>​511</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1992</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26,​56% <​i>​1.258</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​59,​69%</​b>​ <​i>​2,​827</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​13,​74% <​i>​651</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1988</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​48,​47% <​i>​1.918</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​51,​00%</​b>​ <​i>​2,​018</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​53% <​i>​21</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1984</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​55,​15%</​b>​ <​i>​2,​329</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​44,​14% <​i>​1.864</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​71% <​i>​30</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1980</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​49,​35%</​b>​ <​i>​2.101</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​47,​85% <​i>​2.037</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​80% <​i>​119</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1976</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​27,​94% <​i>​1.038</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​71,​87%</​b>​ <​i>​2.670</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​19% <​i>​7</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1972</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​67,​89%</​b>​ <​i>​2.030</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​32,​11% <​i>​960</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1968</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​36,​34%</​b>​ <​i>​1.198</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​30,​91% <​i>​1.019</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​32,​76% <​i>​1.080</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1964</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​33,​09% <​i>​846</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​66,​64%</​b>​ <​i>​1.704</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​27% <​i>​7</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1960</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​60,​95%</​b>​ <​i>​1.127</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​38,​02% <​i>​703</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​03% <​i>​19</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1956</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​45,​12% <​i>​799</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​09%</​b>​ <​i>​958</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​79% <​i>​14</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1952</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​45,​92% <​i>​890</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​08%</​b>​ <​i>​1.048</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1948</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​27,​63% <​i>​339</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​69,​27%</​b>​ <​i>​850</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​10% <​i>​38</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1944</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44,​23% <​i>​525</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​60%</​b>​ <​i>​660</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​17% <​i>​2</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1940</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​28,​15% <​i>​333</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​70,​84%</​b>​ <​i>​838</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​01% <​i>​12</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1936</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​31,​53% <​i>​437</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​68,​25%</​b>​ <​i>​946</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​22% <​i>​3</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1932</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​16,​09% <​i>​237</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​83,​84%</​b>​ <​i>​1,​235</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​07% <​i>​1</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1928</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​42,​29% <​i>​686</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​57,​58%</​b>​ <​i>​934</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​12% <​i>​2</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1924</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​29,​00% <​i>​292</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​67,​33%</​b>​ <​i>​678</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​67% <​i>​37</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1920</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​39,​13% <​i>​502</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​59,​47%</​b>​ <​i>​763</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​40% <​i>​18</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1916</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26,​34% <​i>​392</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​73,​66%</​b>​ <​i>​1.096</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1912</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​34,​24% <​i>​453</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​44,​60% <​i>​590</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​21,​16% <​i>​280</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1908</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​30,​96% <​i>​366</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​62,​69%</​b>​ <​i>​741</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​6,​35% <​i>​75</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1904</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​40,​11% <​i>​359</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​53,​74%</​b>​ <​i>​481</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​6,​15% <​i>​55</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1900</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​28,​54% <​i>​397</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​70,​74%</​b>​ <​i>​984</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​72% <​i>​10</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1896</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​20,​88% <​i>​333</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​78,​93%</​b>​ <​i>​1.259</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​19% <​i>​3</​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​Giáo dục</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Quận Fulton là nơi sinh sống của một số khu học chánh công lập:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​Cộng đồng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​Các thành phố</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Town">​Thị trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​Cộng đồng chưa hợp nhất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​Thị trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg/​220px-Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg"​ width="​220"​ height="​99"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg/​330px-Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg/​440px-Fulton_County_Arkansas_2010_Township_Map_large.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​897"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Thị trấn tại Fulton County, Arkansas, tính đến năm 2010</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Thị trấn ở Arkansas là các đơn vị của một quận. Mỗi thị trấn bao gồm các khu vực chưa hợp nhất; một số có thể đã kết hợp các thành phố hoặc thị trấn trong một phần ranh giới của chúng. Thị trấn Arkansas có mục đích hạn chế trong thời hiện đại. Tuy nhiên, Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ liệt kê dân số Arkansas dựa trên thị trấn (đôi khi được gọi là &​quot;​phân khu quận&​quot;​ hoặc &​quot;​đơn vị dân sự nhỏ&​quot;​). Thị trấn cũng có giá trị cho các mục đích lịch sử về nghiên cứu phả hệ. Mỗi thị trấn hoặc thành phố nằm trong một hoặc nhiều thị trấn ở một quận Arkansas dựa trên bản đồ và ấn phẩm điều tra dân số. Các thị trấn của Quận Fulton được liệt kê dưới đây; được liệt kê trong ngoặc đơn là các thành phố, thị trấn và / hoặc địa điểm được chỉ định điều tra dân số toàn bộ hoặc một phần bên trong thị trấn.
 +<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​20 tháng 5,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F05%2F05001.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tìm một Quận&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 2011-05-31<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-06-07</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Gannett,​ Henry (1905). <​i>​Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định ở Hoa Kỳ</​i>​. Govt. In. Tắt. p. 133.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_05.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 6,</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Forstall,​ Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Far190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2000</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​FactFinder của Mỹ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-05-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DL-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​18 tháng 11,</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation map"><​i>​Khảo sát ranh giới và phụ lục năm 2011 (BAS): Fulton County, AR</​i>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (Bản đồ). Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ vào ngày 2012-10-19<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-08-05</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2011+Boundary+and+Annexation+Survey+%28BAS%29%3A+Fulton+County%2C+AR&​rft.pub=U.+S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fpvs%2Fbas%2Fbas11%2Fst05_ar%2Fcou%2Fc05049_fulton%2FBAS11C20504900000_000.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Arkansas:​ Bản đồ khối điều tra dân số năm 2010 - Phân khu quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​28 tháng 6,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Arkansas%3A+2010+Census+Block+Maps+-+County+Subdivision&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fmaps%2Fblock%2F2010%2Fcousub%2Fdc10blk_st05_cousub.html%23F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fulton_County,​_Arkansas"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​Các địa điểm gần Fulton County, Arkansas</​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​36 ° 23′19 ″ N</​span>​ <span class="​longitude">​91 ° 48′52 ″ W</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">/</​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​36.38861 ° N 91.81444 ° W</​span><​span style="​display:​none">/​ <span class="​geo">​36.38861;​ -91.81444</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181116162115
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.724 seconds
 +Real time usage: 0.896 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5037/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 137905/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11707/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 37238/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.281/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.74 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 622.984 ​     1 -total
 + ​27.62% ​ 172.048 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​20.48% ​ 127.583 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.43% ​ 114.786 ​    13 Template:​Cite_web
 + ​13.55% ​  ​84.388 ​    51 Template:​Convert
 +  8.99%   ​55.999 ​    16 Template:​Coord
 +  6.18%   ​38.475 ​    18 Template:​Rnd
 +  5.82%   ​36.275 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  5.63%   ​35.053 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.98%   ​31.010 ​     1 Template:​Distinguish
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​97474-0!canonical and timestamp 20181116162114 and revision id 856919975
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-fulton-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)