User Tools

Site Tools


qu-n-fulton-illinois-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fulton-illinois-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Fulton </b> là một hạt ở tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, đô thị này có dân số 37.069 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Lewistown, <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ và thành phố lớn nhất là Canton.
 +</​p><​p>​ Quận Fulton bao gồm Vùng thống kê đô thị của bang Illinois, là một phần của Khu vực thống kê kết hợp IL, Peoria-Canton. Quận Fulton là một phần của Forgottonia.
 +</​p><​p>​ Bob Bucher là Chủ tịch Hội đồng Quận Fulton. Mike Hays là Quản trị viên Quận cho đến khi vị trí bị loại bỏ.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Fulton được tổ chức vào năm 1823 từ Quận Pike. Nó được đặt tên theo Robert Fulton, người phát minh ra chiếc thuyền hơi <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​  Đây là quê hương của nhà thơ / nhà văn nổi tiếng Edgar Lee Masters trong những ngày đầu; ông đã viết cuốn Thuyết sông Spoon nổi tiếng (1915). Quận Fulton là quê hương của Trại Ellis trong Thế chiến II.
 +</​p><​p>​ Quận này được biết đến với danh lam thắng cảnh hàng năm trên sông Spoon xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên vào tháng 10. Đây là một truyền thống kể từ năm 1968 và thu hút hàng ngàn người tham gia từ khắp nơi trên đất nước.
 +</​p><​p>​ Fulton County cũng là nơi ông Ogden-Fettie trang web một trong những trang web quan trọng hơn trong văn hóa bản địa Havana Hopewell. Nó là bộ sưu tập lớn nhất của Woodland Mounds ở Illinois, với 35 Mounds xây dựng một hình dạng lưỡi liềm có từ năm 400 trước Chúa.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Fulton_County_Illinois_1823.png/​85px-Fulton_County_Illinois_1823.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Fulton_County_Illinois_1823.png/​128px-Fulton_County_Illinois_1823.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Fulton_County_Illinois_1823.png/​171px-Fulton_County_Illinois_1823.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Fulton giữa năm 1823 và 1825, bao gồm một khu vực lớn của lãnh thổ chưa được tổ chức tạm thời gắn liền. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Fulton_County_Illinois_1825.png/​85px-Fulton_County_Illinois_1825.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Fulton_County_Illinois_1825.png/​128px-Fulton_County_Illinois_1825.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Fulton_County_Illinois_1825.png/​171px-Fulton_County_Illinois_1825.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Quận Fulton năm 1825, giảm xuống mức hiện tại, lãnh thổ chưa được tổ chức của nó được hình thành các hạt mới.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 883 dặm vuông (2.290 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 866 dặm vuông (2.240 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 17 dặm vuông (44 km <sup> 2 </​sup>​) (1,9%) là nước. <sup id="​cite_ref-census-density_5-0"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ [19659004] Quận Fulton là địa điểm của Bảo tàng Dickson Mounds, một bảo tàng quốc gia về cuộc sống hàng ngày của người Mỹ bản địa ở thung lũng sông Illinois.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Lewistown, Illinois
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659023] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ ở ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Chuyển đổi số liệu </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659023] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình trong ghế quận Lewistown đã dao động từ mức thấp 14 ° F (−10 ° C) trong tháng 1 đến mức cao 88 ° F (31 ° C) vào tháng Bảy, mặc dù mức thấp kỷ lục −30 ° F (−34 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1999 và mức cao kỷ lục 106 ° F (41 ° C) đã được ghi lại vào tháng 7 năm 1983. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 1,85 inch (47 mm) trong tháng 1 đến 4,43 inch (113 mm) vào tháng 5. <sup id="​cite_ref-weather_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận có chứa một sân bay công cộng: Sân bay Ingersoll (CTK), nằm ở Canton. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,841 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,142 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 613,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,508 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 71,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 33,338 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 48,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,291 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 41,240 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 43,110 [19659072] 4,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,201 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 49,549 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 48,163 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 [19659071] 43,983 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 44,627 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 43,716 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 41,954 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% [19659073] 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 41,890 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 43,687 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,080 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,250 [19659072] 0,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 37,069 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 35,536 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1952 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​220px-USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​330px-USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​440px-USA_Fulton_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Năm 2000 điều tra dân số tuổi của Fulton County </​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 37.069 con người, 14.536 hộ gia đình, và 9.744 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Mật độ dân số là 42,8 người trên mỗi dặm vuông (16,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Đã có 16.195 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 18,7 mỗi dặm vuông (7,2 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 93,4% màu trắng, 3,4% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,4% Người Mỹ da đỏ, 0,3% người châu Á, 1,6% từ các chủng tộc khác, và 0,9% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 2,4% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Về tổ tiên, 23,7% là người Đức, 19,1% là người Mỹ, 14,0% là người Anh, và 13,2% là người Ailen <sup id="​cite_ref-census-dp2_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 14.536 hộ gia đình, 29,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 52,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,2% có chủ hộ nữ không có chồng, 33,0% không phải là gia đình và 28,1% số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,37 và quy mô gia đình trung bình là 2,86. Độ tuổi trung bình là 41,9 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 41,268 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 50,596. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 41,376 so với $ 28,596 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 20,309. Khoảng 9,9% gia đình và 13,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 22,2% những người dưới 18 tuổi và 8,0% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Fulton được chia thành hai mươi sáu thị trấn:
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong những năm đầu, Quận Fulton ủng hộ Đảng Dân chủ, là một trong những quận Dân chủ ở cực bắc và gần nhất với Yankee, sau đó là Cộng hòa Bắc Illinois. Nó không bao giờ giành được một đảng Cộng hòa cho đến khi Đảng Dân chủ chuyển sang các chính sách của Đảng Dân chủ dưới thời William Jennings Bryan, một sự thay đổi dẫn đến việc bầu cử đảng Cộng hòa ngoại trừ những cuộc chiến lở đất giữa năm 1896 và 1960. Trong thời gian đó, Franklin D. Roosevelt vào năm 1932 và 1936 là ứng cử viên tổng thống độc đảng của đảng Dân chủ để giành đa số phiếu bầu của quận.
 +</​p><​p>​ Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 1964 đã thấy xu hướng của hạt Dân chủ - nhiều đến mức Hubert Humphrey đã đạt được một số lượng lớn trong cuộc bầu cử năm 1968 của ông. Mặc dù không đi Dân chủ một lần nữa cho đến năm 1988, đảng sẽ luôn cạnh tranh trong quận, và từ năm 1988 đến năm 2012, mỗi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã giành được đa số ở Quận Fulton. Tuy nhiên, mối lo ngại về suy giảm kinh tế trong “Vành đai rỉ sét” đã chứng kiến ​​Donald Trump tạo ra một cú sốc lớn trong cuộc bầu cử năm 2016, giành được Fulton County với mười lăm điểm phần trăm và đạt được kỷ lục GOP tốt nhất trong quận từ năm 1980.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 8,492 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,8% <i> 6,133 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,4% <i> 1,172 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,0% <i> 6,632 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,0% </b> <i> 8,328 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 451 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,2% <i> 6,251 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,5% </b> <i> 9,732 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 386 [19659168] 2004 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 45,9% <i> 7,818 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,3% </b> <i> 9,080 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 137 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,6% <i> 6,936 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,9% </b> <i> 8,940 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 401 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,8% <i> 5,155 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,4% </b> <i> 8,857 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,8% <i> 1.694 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,6% <i> 5,062 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,9% </b> <i> 9,725 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,5% <i> 2,914 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,5% <i> 6,999 [19659166] <b> 56.2% </b> <i> 9.046 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.4% <i> 63 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,8% </b> <i> 9,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,7% <i> 9,131 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% [1945904899</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,4% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,4% </b> <i> 10,316 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,5% <i> 7,481 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,1% <i> 1,160 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,2% </b> <i> 9,588 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,8 % <i> 9,314 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 188 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,8% </b> <i> 12,328 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,7% <i> 7,529 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 92 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 [19659169] 46,7% <i> 9,582 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 46,9% </b> <i> 9,622 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4% <i> 1,305 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,4% <i> 7,785 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 62,6% </b> <i> 13.030 </i>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,9% </b> <i> 11,999 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,8% <i> 10,194 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 12,375 [19659166] 41,2% <i> 8,702 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 48 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,1% </b> <i> 13,302 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,7% <i> 8,414 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 44 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,0% </b> <i> 9,504 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 8,226 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 203 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,0% </b> <i> 11,117 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 8,946 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 166 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,8% </b> <i> 12,816 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 12,198 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 214 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,3% <i> 10,130 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,9% </b> <i> 12,864 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 428 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,8% <i> 7,579 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,9% </b> <i> 12,144 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 888 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,0% </b> <i> 10,600 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,3% <i> 6,591 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8% <i> 489 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,4% [19659165] 8.664 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28.0% <i> 5,011 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,7% <i> 4,246 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,3% </b> <i> 9,523 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,9% <i> 5,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,8% <i> 1,256 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,5% </b> <i> 9,735 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,3% <i> 8,686 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,2% <i> 1.650 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,3% <i> 3,334 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 35,1% </b> <i> 3,902 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 44,6% <i> 4,965 </​i><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[a]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,5% </b> <i> 6,077 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,8% <i> 4,906 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,7% <i> 1,042 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,7% </b> <i> 6,373 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,7% <i> 3,791 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,6% <i> 1,082 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,2% </b> <i> 6,130 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,2% <i> 5,762 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 329 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,4% </b> <i> 6,195 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,6% <i> 5,979 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 129 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,7% <i> 4,948 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,5% </b> <i> 5,253 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,7% <i> 621 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ Trong văn hóa phổ biến </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659008 Thị trấn hư cấu của Lanford, Illinois trong bộ phim sitcom Roseanne được đặt tại Quận Fulton. Mặc dù Fulton County gần Peoria trong cuộc sống thực, Lanford trong chương trình được mô tả như là một vùng ngoại ô của Chicago gần Elgin và Aurora.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​dl><​dt>​ Cụ thể </​dt></​dl><​div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F17%2F17057.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 133. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Trắng, Jesse. <i> Nguồn gốc và sự tiến hóa của các hạt Illinois. </i> Tiểu bang Illinois, tháng 3 năm 2010. <cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Đã lưu trữ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ từ bản gốc vào 2012-09-30 <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2012-09-26 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cyberdriveillinois.com%2Fpublications%2Fpdf_publications%2Fipub15.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US17057&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Lewistown, Illinois&​quot;​. Kênh thời tiết. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-10-23 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Lewistown%2C+Illinois&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIL0664&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các sân bay công cộng và tư nhân của Hạt Fulton&​quot;​. <i> www.tollfreeairline.com </i>. Đã lưu trữ từ bản gốc vào 2011-10-18. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.tollfreeairline.com&​rft.atitle=Fulton+County+Public+and+Private+Airports&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tollfreeairline.com%2Fillinois%2Ffulton.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2017 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo số liệu thống kê dân số thập niên 50: 1900 đến 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fil190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ từ bản gốc vào ngày 18 tháng 12 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659333] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US17057&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US17057&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US17057&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </i>. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2018-03-23. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​ Chung </​dt></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fulton_County,​_Illinois"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Fulton County, Illinois </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 29′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 90 ° 13′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,48 ° N 90,21 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,48; -90,21 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1290
 +Cached time: 20181110030555
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.696 seconds
 +Real time usage: 0.898 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5407/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 232656/​2097152 bytes
 +Template argument size: 19927/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 46423/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.229/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 643.257 ​     1 -total
 + ​30.57% ​ 196.651 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​24.73% ​ 159.049 ​     2 Template:​Reflist
 + ​22.24% ​ 143.050 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.25% ​ 117.371 ​    15 Template:​Cite_web
 +  7.40%   ​47.632 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.40%   ​47.581 ​    14 Template:​Convert
 +  6.33%   ​40.707 ​    20 Template:​Rnd
 +  6.10%   ​39.270 ​     3 Template:​Navbox
 +  5.91%   ​38.041 ​     1 Template:​Climate_chart
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96247-0!canonical and timestamp 20181110030554 and revision id 867262983
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-fulton-illinois-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)