User Tools

Site Tools


qu-n-fulton-ohio-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fulton-ohio-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​FultonCountyOhio.jpg/​220px-FultonCountyOhio.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​FultonCountyOhio.jpg/​330px-FultonCountyOhio.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​87/​FultonCountyOhio.jpg 2x" data-file-width="​370"​ data-file-height="​250"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Một con đường nông thôn ở Quận Fulton </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Fulton </b> là một quận nằm ở tiểu bang Ohio ở phía tây Toledo của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập vào năm 1850 với đất từ ​​các quận Henry, Lucas và Williams <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ và được đặt tên theo Robert Fulton, nhà phát minh <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trụ sở đầu tiên của công lý ở Quận Fulton là Ottokee, nằm ở đó vì vị trí trung tâm của nó trong quận. Một tòa án bằng gỗ được xây dựng vào năm 1851. <sup id="​cite_ref-aldrich_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Tuy nhiên, một đường sắt được xây dựng xa hơn về phía nam. Wauseon nổi lên vào năm 1854 khi đường sắt được mở rộng đến thời điểm đó, và kết hợp vào năm 1859. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Với sự thành công thương mại mà đường sắt đưa đến Wauseon, các công dân của quận đã bỏ phiếu chuyển ghế quận sang Wauseon vào năm 1871. [19659011] Tòa án Hạt Fulton được xây dựng vào năm 1872. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<div class="​mod-gallery mod-gallery-default mod-gallery-center"><​div class="​main"><​div><​ul class="​gallery mw-gallery-traditional nochecker bordered-images"​ style="​line-height:​130%;"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 285px"><​div style="​width:​ 285px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 280px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​45/​1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif/​246px-1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif"​ width="​246"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​45/​1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif/​368px-1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​45/​1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif/​491px-1851_railroad_map_showing_ottokee_as_fulton_county_seat.gif 2x" data-file-width="​926"​ data-file-height="​566"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> 1851 Bản đồ đường sắt: Ottokee là quận lỵ của công lý <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 285px"><​div style="​width:​ 285px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 280px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​d/​d2/​1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif/​237px-1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif"​ width="​237"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​d/​d2/​1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif/​356px-1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​d/​d2/​1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif/​474px-1890_railroad_map_of_ohio_fulton_county_excerpt.gif 2x" data-file-width="​926"​ data-file-height="​586"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Bản đồ đường sắt 1890: Wauseon hiện là quận lỵ. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul></​div></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ [sửa] <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg/​220px-Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg/​330px-Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg/​440px-Tiffin_River_at_Goll_Woods_State_Nature_Preserve_in_Ohio.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1360"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận Fulton là một phần của Khu vực đô thị Toledo.
 +</​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 407 dặm vuông (1.050 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 405 dặm vuông (1.050 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,8 dặm vuông (4,7 km <sup> 2 </​sup>​) (0,4%) là nước. [19659018] Liền kề quận [19659007] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659020] Khu bảo [19659007] [</​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7.781 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,043 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 80,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,789 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,053 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,023 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,801 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,914 [19659030] 4,9% </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,445 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,477 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,626 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 [1965902925580</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,301 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 33,071 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 37,751 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,498 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 42,084 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 42,698 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 42,289 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ 2010-2017 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ năm 2000, có 42.084 người, 15.480 hộ gia đình, và 11.687 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 104 người trên một dặm vuông (40 / km²). Có 16.232 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 40 cho mỗi dặm vuông (15 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 95,65% trắng, 0,24% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,26% người Mỹ bản xứ, 0,42% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương, 2,31% từ các chủng tộc khác và 1,08% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 5.76% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 15,480 hộ gia đình, trong đó 37,10% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,20% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,20% có chủ hộ nữ không có chồng và 24,50% không phải là gia đình. 21,10% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,40% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,69 và quy mô gia đình trung bình là 3,13.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 28,30% dưới 18 tuổi, 7,70% từ 18 đến 24, 28,70% từ 25 đến 44, 22,60% từ 45 đến 64 và 12,70% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,60 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 93,30 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 44,074, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 50,952. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 36,180 so với $ 25,137 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 18,999. Khoảng 4.00% gia đình và 5.40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 6.10% trong số những người dưới 18 tuổi và 4.60% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, đã có 42.698 người, 16.188 hộ gia đình và 11.942 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ Mật độ dân số là 105,3 người trên mỗi dặm vuông (40,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 17,407 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 42,9 mỗi dặm vuông (16,6 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 94,9% màu trắng, 0,4% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,4% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 2,4% từ các chủng tộc khác và 1,5% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. <sup id="​cite_ref-census-dp1_18-1"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ Về mặt tổ tiên, 45,5% là người Đức, 11,9% là người Ireland, 10,7% là người Anh, 6,9% là người Ba Lan, và 6,2% là người Mỹ. <sup id="​cite_ref-census-dp2_20-0"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 16.188 hộ gia đình, 34,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,8% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,3% có chủ hộ nữ không có chồng, 26,2% không phải gia đình, và 22,3% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,61 và quy mô gia đình trung bình là 3,05. Tuổi trung bình là 39,9 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_18-2"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 50,717 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 59,090. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 42,561 so với $ 30,070 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 22,804. Khoảng 8,5% gia đình và 10,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14,4% những người dưới 18 tuổi và 5,4% những người từ 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong hơn 80 năm, Fulton County đã bình chọn cho ứng cử viên đảng Cộng hòa cho tổng thống. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;"> ​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,2% </b> <i> 13,709 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 6,069 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,4% <i> 1,575 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,1% </b> <i> 11,738 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,6% <i> 9.073 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.3% <i> 499 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,1% </b> <i> 11,689 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,0% <i> 9,900 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 424 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,1% </b> <i> 13,640 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 8,224 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 90 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,1% </b> <i> 11,546 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,0% <i> 6,805 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9 % <i> 545 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,6% </b> <i> 8,703 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 6,662 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,2% <i> 2,542 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 44,5% </b> <i> 8,358 [19659114] 29,7% <i> 5,576 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 25,9% <i> 4.870 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,3% </b> <i> 10,230 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,9% <i> 5,076 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 122 [19659116] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,6% </b> <i> 11,412 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,8% <i> 4,217 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 101 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,7% </b> <i> 9,519 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,0% <i> 3.972 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8.3% <i> 1,216 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 7,891 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 4,850 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 208 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 [19659112686%</​b>​ <i> 8,387 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,6% <i> 3,615 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 232 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,1% </b> <i> 7,817 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,4% <i> 3,338 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,5% <i> 1,033 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 5,973 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 5,604 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,8% </b> <i> 9,695 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,2% <i> 3,274 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,5% </b> <i> 9,030 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,5% <i> 2,622 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,2% </b> <i> 9,191 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,8% <i> 2,565 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 [19659112] 70,7% </b> <i> 6,523 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,0% <i> 2,672 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 79,4% </b> <i> 8,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,6% <i> 2,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,4% </b> <i> 8,653 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,6% <i> 2,530 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,2% </b> <i> 6,152 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,0% <i> 3,582 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,8% <i> 1932 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,0% <i> 4,487 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,0% </b> <i> 4,673 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 184 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,7% </b> <i> 6,416 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,7% <i> 1,788 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 49 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,6% </b> <i> 4,951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,7% <i> 1,333 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,7% <i> 834 [19659116] 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,9% </b> <i> 6.111 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,8% <i> 2,049 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 111 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,0% </b> <i> 2,933 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,3% <i> 2,507 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 97 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,6% <i> 929 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,3% <i> 1,805 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 48,1% </b> <i> 2,531 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 [19659112] 61,2% </b> <i> 3,608 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,2% <i> 2,131 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 153 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,1% </b> <i> 3,593 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,9% <i> 1,448 [19659115] 3.0% <i> 157 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,5% </b> <i> 3,457 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,9% <i> 2,262 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 92 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,0% </b> <i> 3,2 27 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,8% <i> 2,464 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 73 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,3% </b> <i> 2,808 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 1,919 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,8% <i> 347 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 2,901 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,4% <i> 1,997 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,9% <i> 308 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,9% </b> <i> 2,848 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,0% <i> 1,904 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,1% <i> 253 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1880 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 2,912 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 1,787 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1876 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62.0% </b> <i> 2,697 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,7% <i> 1,597 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 57 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1872 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,6% </b> <i> 2,210 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,8% <i> 826 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7 % <i> 52 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sân bay hạt Fulton là sân bay công cộng nằm ở bốn hải lý (5 mi, 7 km) về phía bắc khu thương mại trung tâm của Wauseon, Ohio. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Highways">​ Đường cao tốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​250px-Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG"​ width="​250"​ height="​179"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​375px-Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​500px-Map_of_Fulton_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 2x" data-file-width="​558"​ data-file-height="​399"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ hạt Fulton, Ohio với nhãn thành phố và thị trấn </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> https://​web.archive.org/​web/​20160715023447/​http://​www.ohiotownships.org/​township-websites
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-odod-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu sử Ohio County: Quận Fulton&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Sở Phát triển Ohio. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 2007-06-21 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-04-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ohio+County+Profiles%3A+Fulton+County&​rft.pub=Ohio+Department+of+Development&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.odod.state.oh.us%2Fresearch%2FFILES%2FS0%2FFulton.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F39%2F39051.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ https://​mapgeeks.org/​maps-of-ohio/​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905) . <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định ở Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 133. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-aldrich-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Aldrich, Lewis Cass (1888). <i> Lịch sử của các hạt Henry và Fulton, Ohio: với các hình minh họa và các bản phác thảo tiểu sử của một số người nổi tiếng và những người tiên phong </i>. Syracuse, N. Y .: D. Mason &amp; Co., Nhà xuất bản. pp. 288–289 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Henry+and+Fulton+counties%2C+Ohio+%3A+with+illustrations+and+biographical+sketches+of+some+of+its+prominent+men+and+pioneers&​rft.place=Syracuse%2C+N.+Y.&​rft.pages=288-289&​rft.pub=D.+Mason+%26+Co.%2C+Publishers&​rft.date=1888&​rft.aulast=Aldrich&​rft.aufirst=Lewis+Cass&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fhistoryofhenryfu00aldr%2Fhistoryofhenryfu00aldr_djvu.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Reighard, Frank H. (1920). <i> Lịch sử tiêu chuẩn của hạt Fulton, Ohio (Tập 1) </i>. Công ty xuất bản Lewis. p. 209. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+Standard+History+of+Fulton+County%2C+Ohio+%28Volume+1%29&​rft.pages=209&​rft.pub=Lewis+Publishing+Company&​rft.date=1920&​rft.aulast=Reighard&​rft.aufirst=Frank+H.&​rft_id=http%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Dhvd.hx2zl7%3Bview%3D1up%3Bseq%3D241&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Hellmann, Paul T. (ngày 13 tháng 5 năm 2013). &​quot;​Công báo lịch sử của Hoa Kỳ&​quot;​. Routledge. p. 876 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 30 tháng 11 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Gazetteer+of+the+United+States&​rft.pages=876&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2013-05-13&​rft.au=Hellmann%2C+Paul+T.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DREtEXQNWq6MC%26lpg%3DPP1%26pg%3DPA876%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation map">​ <i> Bản đồ đường sắt và thị trấn của Ohio </i> (Bản đồ). Thư viện của Quốc hội. 1851 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 11 tháng 4 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Railroad+%26+township+map+of+Ohio&​rft.pub=Library+of+Congress&​rft.date=1851&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Fitem%2F98688538%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation map">​ J. A. Norton, Ohio ủy viên đường sắt và điện báo (1890). <i> Bản đồ đường sắt của Ohio </i> (Bản đồ) <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 11 tháng 4 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Railroad+map+of+Ohio&​rft.date=1890&​rft.au=J.+A.+Norton%2C+Ohio+commissioner+of+railroads+%26+telegraphs&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Fitem%2F98688544%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 4 tháng 5 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_39.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Foh190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 7 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-18"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US39051&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US39051&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US39051&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US39051&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Fulton County, OH - Trang web chính thức - Kết quả bầu cử&​quot;​. <i> www.fultoncountyoh.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2017-07-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.fultoncountyoh.com&​rft.atitle=Fulton+County%2C+OH+-+Official+Website+-+Election+Results&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fultoncountyoh.com%2Findex.aspx%3FNID%3D507&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-05-02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bản ghi Master Sân bay FAA cho USE (<span class="​PDFlink">​ Mẫu 5010 </​span>​ <​small>​ PDF </​small>​). Cục quản lý hàng không liên bang. có hiệu lực ngày 31 tháng 5 năm 2012. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fulton_County,​_Ohio"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Fulton County, Ohio </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 36′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 07′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41,60 ° N 84,12 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,60; -84,12 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1279
 +Cached time: 20181110030548
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.740 seconds
 +Real time usage: 0.938 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4192/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 125001/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11397/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 12/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 62840/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.324/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.5 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 724.601 ​     1 -total
 + ​32.48% ​ 235.362 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​24.72% ​ 179.134 ​     1 Template:​Infobox
 + ​16.90% ​ 122.434 ​    17 Template:​Cite_web
 +  7.99%   ​57.907 ​    11 Template:​Jct
 +  6.72%   ​48.720 ​     8 Template:​Convert
 +  5.69%   ​41.204 ​     1 Template:​Gallery
 +  5.64%   ​40.868 ​    18 Template:​Rnd
 +  5.41%   ​39.173 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.20%   ​37.661 ​     1 Template:​Distinguish
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93119-0!canonical and timestamp 20181110030547 and revision id 847417078
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-fulton-ohio-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)