User Tools

Site Tools


qu-n-gage-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-gage-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Gage </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Nebraska </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án quận Gage.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Gage_County_Courthouse.jpg/​220px-Gage_County_Courthouse.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Gage_County_Courthouse.jpg/​330px-Gage_County_Courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Gage_County_Courthouse.jpg/​440px-Gage_County_Courthouse.jpg 2x" data-file-width="​672"​ data-file-height="​449"/><​p>​ Tòa án quận Gage ở Beatrice, 2009 </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Nebraska làm nổi bật Quận Gage " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg/​200px-Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg/​300px-Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg/​400px-Map_of_Nebraska_highlighting_Gage_County.svg.png 2x" data-file-width="​7414"​ data-file-height="​3411"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Nebraska của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Nebraska " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​200px-Map_of_USA_NE.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​300px-Map_of_USA_NE.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​400px-Map_of_USA_NE.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Nebraska ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1857 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Beatrice </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Beatrice </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Area </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số </​th><​td>​ 860 dặm vuông (2.227 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 852 dặm vuông (2,207 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 8.5 sq mi (22 km <sup> 2 </​sup>​),​ 1.0% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 22,311 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 10 / dặm vuông (4 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu Quốc hội </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .gagecountynebraska <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Gage </b> là một hạt ở tiểu bang Nebraska của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1855 và được tổ chức vào năm 1857. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Nó được hình thành từ đất lấy từ Otoe trong một hiệp ước năm 1854. và đặt tên cho WD Gage, một bộ trưởng Methodist. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Gage County bao gồm Beatrice, NE Khu vực thống kê đô thị, cũng nằm trong Lincoln-Beatrice,​ NE Khu vực thống kê kết hợp.
 +</​p><​p>​ Trong hệ thống tấm giấy phép Nebraska, Gage County được đại diện bởi tiền tố 3 (nó có số lượng xe lớn thứ ba đăng ký trong quận khi hệ thống tấm giấy phép được thành lập vào năm 1922).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 860 dặm vuông (2.200 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 851 dặm vuông (2.200 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 8,5 dặm vuông (22 km <sup> 2 </​sup>​) (1,0%) là nước. [19659042] chính đường cao tốc [19659040] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ [sửa] <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 421 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,359 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 697,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,164 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 291,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,344 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 176,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,051 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,325 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,721 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,242 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,588 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,052 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 26,818 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,731 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24,456 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,794 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,993 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,311 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,799 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ năm 2000, có 22.993 người, 9.316 hộ gia đình và 6,204 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 27 người trên một dặm vuông (10 / km²). Có 10.030 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 12 cho mỗi dặm vuông (5 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 97,69% người da trắng, 0,32% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,58% người Mỹ bản xứ, 0,28% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 0,26% từ các chủng tộc khác và 0,84% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,85% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 56,6% là người Đức, 6,9% người Ireland, 6,3% tiếng Anh và 6,3% tổ tiên người Mỹ theo điều tra dân số năm 2000.
 +</​p><​p>​ Có 9,316 hộ gia đình, trong đó 30,30% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,70% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,10% có chủ hộ nữ không có chồng và 33,40% không phải là gia đình. 29,20% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,00% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,91.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 24,00% dưới 18 tuổi, 7,70% từ 18 đến 24, 26,30% từ 25 đến 44, 22,80% từ 45 đến 64 và 19,20% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 94,10 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,40 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 34,908, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 43,072. Nam giới có thu nhập trung bình là 29.680 đô la so với 21.305 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 17,190. Khoảng 6,60% gia đình và 8,70% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 9,70% những người dưới 18 tuổi và 8,00% những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659121] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F31%2F31067.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Fitzpatrick,​ Lilian Linder (1925). <i> Địa danh Nebraska </i>. Lincoln: Đại học Nebraska học ngôn ngữ, văn học và phê bình. p. 63 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nebraska+Place-Names&​rft.place=Lincoln&​rft.pages=63&​rft.pub=University+of+Nebraska+Studies+in+Language%2C+Literature%2C+and+Criticism&​rft.date=1925&​rft.aulast=Fitzpatrick&​rft.aufirst=Lilian+Linder&​rft_id=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.unl.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1000%26context%3Denglishunsllc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Andreas, A. T. (1882). &​quot;​Andreas&​quot;​ Lịch sử của bang Nebraska &quot;. <i> Bộ sưu tập Kansas </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Kansas+Collection&​rft.atitle=Andreas%27+History+of+the+State+of+Nebraska&​rft.date=1882&​rft.aulast=Andreas&​rft.aufirst=A.+T.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kancoll.org%2Fbooks%2Fandreas_ne%2Fgage%2Fgage-p2.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Gage&​quot;​. Hiệp hội các quan chức quận Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 18 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Gage+County&​rft.pub=Nebraska+Association+of+County+Officials&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nacone.org%2Fwebpages%2Fcounties%2Fcountywebs%2Fgage.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt Gage (lưu trữ) </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 133. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 13 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_31.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fne190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGage+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Gage_County,​_Nebraska"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Quận Gage, Nebraska </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 16′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 41′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,27 ° N 96,69 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,27; -96,69 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181115155426
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.548 seconds
 +Real time usage: 0.731 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3274/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 108740/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12339/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34455/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 562.957 ​     1 -total
 + ​37.70% ​ 212.234 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​28.28% ​ 159.219 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.17% ​ 124.810 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.39% ​  ​97.896 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​12.76% ​  ​71.830 ​     1 Template:​Commons_category
 +  7.96%   ​44.815 ​     6 Template:​Convert
 +  7.32%   ​41.231 ​    17 Template:​Rnd
 +  6.78%   ​38.160 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.21%   ​34.971 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93664-0!canonical and timestamp 20181115155425 and revision id 859144244
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-gage-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)