User Tools

Site Tools


qu-n-gallatin-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-gallatin-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Gallatin </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, đô thị này có dân số 5.589 người, <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ khiến nó trở thành quận đông dân thứ năm ở Illinois. Quận của nó là Shawneetown <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nó nằm ở phần phía nam của Illinois được biết đến tại địa phương là &​quot;​Little Egypt&​quot;​.
 +</​p><​p>​ Nằm ở cửa sông Wabash, Quận Gallatin, cùng với Hạt Posey lân cận, Indiana và Hạt Union, Kentucky tạo thành ba điểm của Khu vực Tri-bang Illinois-Indiana-Kentucky.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Sản xuất muối phục vụ như là ngành công nghiệp lớn đầu tiên của tiểu bang vào đầu thế kỷ 19. Người làm muối phát triển đầu tiên bởi người Mỹ bản địa, và người Pháp đã giải quyết tại Great Salt mùa xuân ở phía nam của sông Saline, khoảng năm dặm về phía hạ lưu bình đẳng. Bắt đầu từ năm 1803, các công trình muối cũng được phát triển tại Half Moon Lick, phía tây nam của Bình đẳng ở phía bắc của sông Saline. Half Moon Lick hiện đang ở trên vùng đất riêng, nhưng Great Salt Springs nằm trên vùng đất công cộng trong Rừng Quốc gia Shawnee, cách cầu sông Saline một dặm về phía tây trên đường Route 1 trên Salt Well Road. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] [19459006</​p><​p>​ Quận Gallatin được tổ chức vào năm 1812 từ vùng đất trước đây thuộc Quận Randolph. Nó được đặt theo tên của Albert Gallatin, <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ sau đó là Bộ trưởng Kho bạc. Ngân hàng tại Shawneetown là ngân hàng đầu tiên ở Illinois. Nó đã được ban đầu trong nhà John Marshall, đã được xây dựng lại và phục vụ như là bảo tàng của Hội Lịch sử hạt Gallatin. Điều này không nên nhầm lẫn với tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Illinois, một địa điểm lịch sử của tiểu bang cách khu phố cổ Shawneetown một dãy nhà.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Gallatin_County_Illinois_1815.png/​85px-Gallatin_County_Illinois_1815.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Gallatin_County_Illinois_1815.png/​128px-Gallatin_County_Illinois_1815.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Gallatin_County_Illinois_1815.png/​171px-Gallatin_County_Illinois_1815.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Gallatin giữa 1815 và 1816
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Gallatin_County_Illinois_1816.png/​85px-Gallatin_County_Illinois_1816.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Gallatin_County_Illinois_1816.png/​128px-Gallatin_County_Illinois_1816.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Gallatin_County_Illinois_1816.png/​171px-Gallatin_County_Illinois_1816.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Gallatin giữa 1816 và 1818, bao gồm lãnh thổ chưa được tổ chức (trước đây là một phần của Hạt Johnson) tạm thời gắn liền với nó <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Gallatin_County_Illinois_1818.png/​85px-Gallatin_County_Illinois_1818.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Gallatin_County_Illinois_1818.png/​128px-Gallatin_County_Illinois_1818.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Gallatin_County_Illinois_1818.png/​171px-Gallatin_County_Illinois_1818.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Gallatin giữa 1818 và 1847
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gallatin_County_Illinois_1847.png/​85px-Gallatin_County_Illinois_1847.png"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gallatin_County_Illinois_1847.png/​128px-Gallatin_County_Illinois_1847.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gallatin_County_Illinois_1847.png/​171px-Gallatin_County_Illinois_1847.png 2x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​405"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Gallatin năm 1847, khi một cuộc suy thoái đến Hardin và việc tạo ra Saline County đã giảm nó xuống lãnh thổ hiện tại của nó
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 328 dặm vuông (850 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 323 dặm vuông (840 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​) (1,6%) là nước. <sup id="​cite_ref-census-density_6-0"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ [19659004] Sông Wabash và Ohio tham gia vào phần đông bắc của quận. Sông Saline là một hệ thống thoát nước chính trong hạt, và nó ăn vào sông Ohio.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Shawneetown,​ Illinois
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659023] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ ở ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Chuyển đổi số liệu </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659023] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở ghế quận Shawneetown đã dao động từ mức thấp 21 ° F (−6 ° C) trong tháng 1 đến mức cao 87 ° F (31 ° C) vào tháng Bảy, mặc dù mức thấp kỷ lục −22 ° F (−30 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1994 và mức cao kỷ lục 104 ° F (40 ° C) đã được ghi lại vào tháng 8/2007. dao động từ 3,22 inch (82 mm) vào tháng 10 đến 5,02 inch (128 mm) vào tháng 5. <sup id="​cite_ref-weather_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Chính quyền Quận Gallatin được dẫn dắt bởi một năm- thành viên hội đồng quản trị quận. Ngoài ra, quận được chia thành mười thị trấn.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Là miền Nam văn hóa nhất của tất cả các quận Illinois, Quận Gallatin là Liên minh miền Nam trong Nội chiến và thậm chí còn cung cấp một vài tình nguyện viên cho Quân đội Liên minh. Sau đó, nó trở thành dân chủ vững chắc cho thế kỷ tiếp theo và thứ ba, chỉ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong những năm 1920, 1952, 1972 và 1980. Ngay cả trong bốn cuộc bầu cử đó, không có ứng cử viên đảng Cộng hòa nào nhận được hơn 53,7% của Richard Nixon. -năm 1972 chiến thắng.
 +</​p><​p>​ Kể từ năm 2000, Gallatin County đã theo cùng một quỹ đạo chính trị như Tennessee, Missouri, Kentucky, Tây Virginia và Appalachia khu vực của các quốc gia lân cận, theo đó các quan điểm tự do của Đảng Dân chủ về các vấn đề xã hội đã tạo ra những thay đổi đáng kể cho Đảng Cộng hòa. Trong năm cuộc bầu cử từ năm 2000 đến năm 2016, Quận Gallatin đã đạt được mức tăng 84 điểm phần trăm cho Đảng Cộng hòa - trung bình 17 điểm phần trăm cho mỗi cuộc bầu cử - để tỷ lệ bỏ phiếu 24,3% của Hillary Clinton Năm 2016 chỉ là một nửa tỷ lệ dân chủ tồi tệ nhất từ ​​trước năm 2010.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center; float: right; margin-left:​ 1em"><​caption>​ Kết quả bầu cử tổng thống <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,7% </b> <i> 1,942 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,3% <i> 657 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 108 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,0% </b> <i> 1,492 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,0% <i> 1,029 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 52 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,2% <i> 1,212 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,3% </b> <i> 1,587 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 73 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,2% </b> <i> 1,619 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,8% <i> 1,573 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,7% <i> 1,591 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,8% [19659075] 1,878 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 89 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 24,4% <i> 856 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,2% </b> <i> 2,113 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 15,5% <i> 544 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 [19659084] 25,1% <i> 990 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,1% </b> <i> 2,371 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 14,8% <i> 583 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,9% <i> 1,580 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,4% </b> <i> 2,455 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 28 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,2% <i> 1,939 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,6% </b> <i> 2,164 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,1% </b> <i> 1,700 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,4% <i> 1,678 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 88 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,4% <i> 1,499 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,3% </b> <i> 2,611 [19659077] 0,3% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,7% </b> <i> 2,148 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 1,844 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,0% <i> 1,802 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,3% </b> <i> 1,980 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 9,7% <i> 408 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,9% <i> 1,394 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 67,1% </b> <i> 2,845 [19659142] 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,7% <i> 2,179 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,2% </b> <i> 2,386 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,4% <i> 2,179 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,5% </b> <i> 2,230 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 2.300 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,3% <i> 2,153 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,6% <i> 1,789 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,8% </b> <i> 2,385 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,3% <i> 2.073 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,6% [19659075] 2,175 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 47 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,7% <i> 2,588 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,5% </b> <i> 3,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 48 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,7% <i> 2,004 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 64,1% </b> <i> 3,701 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 26,6% <i> 1,279 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 72,1 % </b> <i> 3,469 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,8% <i> 2,002 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,6% </b> <i> 2,343 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 28 [19659083] 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,2% <i> 1,792 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,1% </b> <i> 2,385 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 8,7% <i> 399 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,9% </b> <i> 2,184 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,7% <i> 2,000 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 189 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,0% <i> 1,985 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,4% </b> <i> 2,920 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 181 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,8% <i> 1.051 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,6% </b> <i> 1,697 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 11,7% <i> 363 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,8% <i> 1,411 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,6% [19659075] 1,845 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 122 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,7% <i> 1,401 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,1% </b> <i> 1,540 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 6,2% <i> 193 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,9% <i> 1,432 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,3% </b> <i> 2,004 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,0% <i> 1,468 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,8 % </b> <i> 2,067 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 44 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,4% <i> 1,211 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,0% </b> <i> 1,675 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:​honeyDew;">​ 8,6% <i> 272 [19659232] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1820 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,155 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,405 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 134,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,760 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,448 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −49,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,055 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 47,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,134 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,861 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,5% [196592241] 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,935 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,836 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,628 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 [19659239] 12,856 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,091 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −21,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,414 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,818 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,638 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −22,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,418 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,590 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,909 [19659240] −9.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,445 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,589 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −13,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,080 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​223px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​221px-USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png"​ width="​221"​ height="​255"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​332px-USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg/​442px-USA_Gallatin_County%2C_Illinois_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Kim tự tháp tuổi điều tra dân số năm 2000 cho Hạt Gallatin </​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010">​ 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong khi theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010:
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000">​ 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 5.589 người, 2.403 hộ gia đình và 1.556 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Mật độ dân số là 17,3 người trên mỗi dặm vuông (6,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 2.746 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 8,5 mỗi dặm vuông (3,3 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 97,9% màu trắng, 0,3% người Mỹ da đỏ, 0,2% màu đen hoặc Người Mỹ gốc Phi, 0,1% người châu Á, 0,4% từ các chủng tộc khác, và 1,2% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,2% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_15-1"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Về tổ tiên, 23,6% là người Đức, 22,9% là người Ireland, 10,7% là người Anh, và 7,0% là người Mỹ. <sup id="​cite_ref-census-dp2_16-0"​ class="​reference">​ [16] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 2.403 hộ gia đình, 26,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 50,6% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,0% có chủ hộ nữ không có chồng, 35,2% không phải là gia đình và 31,1% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,32 và quy mô gia đình trung bình là 2,87. Tuổi trung bình là 44,4 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_15-2"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 38,003 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 48,892. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,801 so với $ 22,425 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 21,537. Khoảng 12,4% gia đình và 18,0% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 22,9% những người dưới 18 tuổi và 14,9% của những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659332] ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F17%2F17059.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Jon Musgrave. 2004, Rev. ed. 2005. <i> nô lệ, muối, giới tính và ông Crenshaw: Câu chuyện thực sự của ngôi nhà nô lệ cũ và tuyến đường ngầm ngầm của Mỹ </i>. Marion, Ill .: IllinoisHistory.com. 57-65 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 133. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Trắng, Jesse. <i> Nguồn gốc và sự tiến hóa của các hạt Illinois. </i> Tiểu bang Illinois, tháng 3 năm 2010. [1]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US17059&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Shawneetown,​ Illinois&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Shawneetown%2C+Illinois&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIL1075&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Cohn, Nate; ‘Thay đổi nhân khẩu học: Lòng trung thành của người da trắng ở miền Nam với G.O.P. Gần đó của người da đen cho đảng Dân chủ &#39;, <i> Thời báo New York </​i>​ngày 24 tháng 4 năm 2014 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-11-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fil190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-15"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659335] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US17059&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US17059&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US17059&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGallatin+County%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> 1887. <i> Lịch sử của Gallatin, Saline, Hamilton, Franklin và Williamson quận, Illinois </i>. Chicago: Công ty xuất bản Goodspeed </li>
 +<li> Musgrave, Jon, ed. 2002. <i> Sổ tay của Quận Gallatin cũ và Đông Nam Illinois </i>. Marion, Ill .: IllinoisHistory.com. 464 trang </li>
 +<li> Musgrave, Jon. 2004, Rev. ed. 2005. <i> nô lệ, muối, giới tính và ông Crenshaw: Câu chuyện thực sự của ngôi nhà nô lệ cũ và đảo ngược ngầm của Mỹ R.R </i>. Marion, Ill .: IllinoisHistory.com. 608 trang </li>
 +<li> Wagoner, Horace Q., người phỏng vấn. 1978. &​quot;​Lucille Lawler Memoir&​quot;​ Dự án Ngân hàng Shawneetown. Đại học bang Sangamon. [1965900] [Liên kết ngoài]
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Gallatin_County,​_Illinois"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Hạt Gallatin, Illinois </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 46′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 14′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 37,76 ° N 88,23 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 37,76; -88,23 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181110033242
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.664 seconds
 +Real time usage: 0.831 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5083/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 237020/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16793/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 43344/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.209/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 558.861 ​     1 -total
 + ​33.37% ​ 186.480 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​26.32% ​ 147.073 ​     1 Template:​Infobox
 + ​25.08% ​ 140.157 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.07% ​ 112.150 ​    13 Template:​Cite_web
 +  8.14%   ​45.482 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.72%   ​43.120 ​    21 Template:​Rnd
 +  7.61%   ​42.520 ​    14 Template:​Convert
 +  6.39%   ​35.692 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  5.96%   ​33.297 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96246-0!canonical and timestamp 20181110033242 and revision id 867264074
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-gallatin-illinois-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)