User Tools

Site Tools


qu-n-grand-traverse-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-grand-traverse-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<​p><​b>​ Quận Grand Traverse </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 86.986 người. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ là thành phố Traverse. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, người ta ước tính rằng dân số của quận Grand Traverse vào tháng 7 năm 2017 là 91.807.
 +</​p><​p>​ Grand Traverse County là một phần của Thành phố Traverse, Khu vực thống kê đô thị MI, bao gồm các quận Benzie, Kalkaska và Leelanau.
 +</​p><​p>​ Interlochen,​ quê hương của Trung tâm Nghệ thuật Interlochen nằm ở Thị trấn Green Lake.
 +</​p><​p>​ Quận Grand Traverse ban đầu được gọi là Quận Omeena.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_history">​ Lịch sử ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Năm 1840, hạt được tách ra khỏi Quận Mackinac và ban đầu có tên Omeena Quận, sau này được đổi tên thành Quận Grand Traverse, sau Grand Traverse.
 +</​p><​p>​ Grand Traverse County được tổ chức bởi một hành động của cơ quan lập pháp tiểu bang vào ngày 7 tháng 4 năm 1851. <sup id="​cite_ref-clarke_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Grand Traverse bắt nguồn từ một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa là &​quot;​băng qua dài&​quot;​ và hạt được đặt tên vì nó nằm ở Đại Vịnh Traverse <sup id="​cite_ref-clarke_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Khu định cư vĩnh viễn đầu tiên trong quận là nhiệm vụ giờ đây được gọi là Old Mission. Quận ban đầu được chia thành hai thị trấn:
 +Thị trấn bán đảo, được đóng đinh với bán đảo Old Mission, và Traverse Township, chiếm phần còn lại của quận.
 +</​p><​p>​ Theo thời gian, Traverse Township được chia thành các thị trấn Garfield và Whitewater. Sau đó, Garfield Township được chia thành các thị trấn Silver Lake và Mayfield, và Thị trấn Whitewater được chia thành các thị trấn Acme, East Bay và Paradise. Theo thời gian, các dòng được vẽ lại và các thị trấn phát triển thành cấu hình ngày nay.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Historical_markers">​ Điểm đánh dấu lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Có 12 điểm đánh dấu lịch sử được công nhận ở Michigan: <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​  ​Chúng là:
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 601 dặm vuông (1.560 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 464 dặm vuông (1.200 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 137 dặm vuông (350 km <sup> 2 </​sup>​) (23%) là nước. [19659023] Grand Traverse County được coi là một phần của Bắc Michigan. Điểm cao nhất ở Quận Grand Traverse là Đồi Exodus ở Thị trấn Long Lake và điểm thấp nhất là Vịnh Grand Traverse. Đảo Power, hòn đảo lớn nhất ở Vịnh Grand Traverse, là một phần của Thị trấn Peninsula.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lakes">​ Hồ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg/​220px-Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg/​330px-Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg/​440px-Bass_Lake_Grand_Traverse_County.jpg 2x" data-file-width="​3024"​ data-file-height="​4032"/> ​ </​div></​div><​p>​
 + ​(không bao gồm Hồ Michigan) </​p><​div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 18em; -webkit-column-width:​ 18em; column-width:​ 18em;">​
 +<​ul><​li>​ Alpers Lake </li>
 +<li> Arbutus Lake </li>
 +<li> Hồ Basslett </li>
 +<li> Hồ Bassw </li>
 +<li> Hồ Bellew </li>
 +<li> Hồ Bellows </li>
 +<li> Hồ Tuller Lớn </li>
 +<li> Hồ Boardman </li>
 +<li> Lac de Bois </li>
 +<li> Hồ Brewster </li>
 +<li> Hồ Cầu [19659030] Hồ Bullhead </li>
 +<li> Hồ Cedar </li>
 +<li> Hồ Cedar Hồ </li>
 +<li> Hồ Cedar </li>
 +<li> Hồ Chandler </li>
 +<li> Hồ Christmas Lake </li>
 +<li> Hồ Coffield </li>
 +<li> Hồ Coon </li>
 +<li> Hồ Cullier </li>
 +<li> Denzer Hồ </li>
 +<li> Hồ Dollar </li>
 +<li> Hồ DuBonnet </li>
 +<li> Hồ Vịt (Wahbekaness) </li>
 +<li> Hồ Dyer </li>
 +<li> Hồ Đông Hooback </li>
 +<li> Hồ Elk </li>
 +<li> Hồ Ellis </li>
 +<li> Lac des Étoiles </li>
 +<li> Fenton Hồ </li>
 +<li> Hồ Fern </li>
 +<li> Hồ Fife </li>
 +<li> Hồ Cá </li>
 +<li> Hồ Flintfire </li>
 +<li> Hồ Fryzelka </li>
 +<li> Hồ Lane Xám </li>
 +<li> Hồ Xanh (Wahbekanetta) [19659030] Hay Lake </li>
 +<li> Hồ Heniser </li>
 +<li> Hồ Cao </li>
 +<li> Hồ Hunter </li>
 +<li> Hồ Huellmantel </li>
 +<li> Hồ Jardience </li>
 +<li> Hồ Jersey </li>
 +<li> Hồ Keisyr </li>
 +<li> Hồ Kị sĩ </li>
 +<li> Hồ Larch [19659030] Hồ nhỏ Tuller </li>
 +<li> Hồ Long </li>
 +<li> Hồ Lạc </li>
 +<li> Lac de Lune </li>
 +<li> Hồ Lynchmiller </li>
 +<li> Lac des Lys </li>
 +<li> Hồ Mayfield </li>
 +<li> Hồ Mirror </li>
 +<li> Hồ bùn </li>
 +<li> Hồ Muncie </li>
 +<li> Hồ Noren </li>
 +<li> Hồ Ogdensville </li>
 +<li> Hồ Lake </li>
 +<li> Hồ Petobego </li>
 +<li> Hồ Pickerel </li>
 +<li> Hồ Potre </li>
 +<li> Hồ Prescott </li>
 +<li> Hồ Pyatt </li>
 +<li> Câu hỏi Hồ </li>
 +<li> Hồ Rahe </li>
 +<li> Hồ Rennie </li>
 +<li> Hồ Hồ </li>
 +<li> Hồ Đầm </li>
 +<li> Hồ Đầm </li>
 +<li> Hồ Saunders </li>
 +<li> Hồ Scandinavia </li>
 +<li> Hồ Ranch Settler </li>
 +<li> Hồ Bạc </li>
 +<li> Hồ Skiver </li>
 +<li> ] Hồ Smith </li>
 +<li> Hồ nhện </li>
 +<li> Hồ Skegemog </li>
 +<li> Hồ Strombolis </li>
 +<li> Hồ Stricker </li>
 +<li> Hồ Swainston </li>
 +<li> Tonawa nda Lake </li>
 +<li> Hồ Truax </li>
 +<li> Hồ Twin </li>
 +<li> Hồ Urka </li>
 +<li> Hồ Vandervoight </li>
 +<li> Hồ Venijito </li>
 +<li> Hồ Whelock </li>
 +<li> Hồ Wistrand </​li></​ul></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Creeks">​ Nhánh sông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [196590121] 22 Creek </li>
 +<li> Lạch Chanh </li>
 +<li> Lạch Albright </li>
 +<li> Lạch Angell </li>
 +<li> Lạch Archie </li>
 +<li> Lạch Bancroft </li>
 +<li> Lạch Beitner </li>
 +<li> Lạch Brugler </li>
 +<li> Lạch California </li>
 +<li> Campbell Creek </li>
 +<li> Carpenter Creek </li>
 +<li> Đường mòn Cedar </li>
 +<li> Cửa sông Cedar </li>
 +<li> Thác Coleys </li>
 +<li> Lạch Dipley </li>
 +<li> Đầm Desmond </li>
 +<li> Dyer Creek </li>
 +<li> Nhánh sông East </li>
 +<li> Fife Outlet </li>
 +<li> Fourmile Creek </li>
 +<li> Gens Creek </li>
 +<li> Grasshopper Creek </li>
 +<li> Haager Creek </li>
 +<li> Harris Creek </li>
 +<li> Trụ sở chính Creek </li>
 +<li> Nhánh Creek </li>
 +<li> Lạch Hoosier Valley </li>
 +<li> Jaxon Creek </li>
 +<li> Lạch trẻ em [19659030] Kesner Creek </li>
 +<li> Lạch Kingsley </li>
 +<li> Lạch Leffingwell </li>
 +<li> Lạch Mitchell </li>
 +<li> Lạch McCarrix [196590] 30] Neal Creek </li>
 +<li> Không có tên Creek </li>
 +<li> Orchard Creek </li>
 +<li> Parker Creek </li>
 +<li> Prescott Creek </li>
 +<li> Pyatt Creek </li>
 +<li> Rennie Creek </li>
 +<li> Roentgen Creek </li>
 +<li> Rudhardt Creek </li>
 +<li> Sands Creek </li>
 +<li> Sucker Creek </li>
 +<li> Lạch Swainston </li>
 +<li> Lạch nhện </li>
 +<li> Lạch Sundowner </li>
 +<li> Lạch Taylor </li>
 +<li> Lạch Tobeco </li>
 +<li> Lạch Treasure </li>
 +<li> Vanderali (Tây) Lạch </li>
 +<li> Vanderlip (Đông) Creek </li>
 +<li> Wight Creek </li>
 +<li> Lạch Williamsburg </li>
 +<li> Lạch Woodland </li>
 +<li> Lạch Yuba </​li></​ul></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Rivers">​ Sông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg/​220px-Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg/​330px-Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg/​440px-Fall_Colors_in_Traverse_City.jpg 2x" data-file-width="​3024"​ data-file-height="​4032"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Mùa thu ở Grand Traverse County </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airports">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Grand Traverse được phục vụ bởi Cherry Capital Airport, nằm gần thành phố Traverse. Nó phục vụ khu vực Bắc Michigan 21 quận, và có điểm đến trên khắp đất nước. Dưới đây là các sân bay khác trong quận
 +</p>
 +<p> Tất cả các sân bay này đều chưa được trải nhựa, trừ Cherry Capital.
 +</​p><​p>​ Trước đây, có một sân bay ở phía nam thành phố Traverse được gọi là Ransom Field <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Nó nằm trên đồi Rennie. sân bay này đóng đôi vào năm 1969. [19659189] chính đường cao tốc [19659008] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659011] Các quận chứa khoảng 103 dặm (166 km), khoảng 0,01% của Michigan State Trunkline Highway System. Các đường cao tốc này bao gồm những đường được liệt kê dưới đây.
 +</p>
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​US_31.svg/​20px-US_31.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​US_31.svg/​30px-US_31.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​US_31.svg/​40px-US_31.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/><​span class="​nowrap">​ US 31 </​span>​ chạy qua quận tây nam đến đông bắc. Nó cung cấp quyền truy cập vào các thành phố ở phía bắc (như Charlevoix và Petoskey) và phía tây nam (như Ludington và Muskegon). Đường cao tốc chạy thẳng đến Tây Ban Nha Fort, Alabama, về phía nam và chạy qua các thành phố lớn như Indianapolis,​ Louisville và Birmingham. </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​US_131.svg/​25px-US_131.svg.png"​ width="​25"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​US_131.svg/​38px-US_131.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​US_131.svg/​50px-US_131.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ US 131 </​span>​ chạy qua phần phía đông nam của quận, hoàn toàn bên trong thị trấn Fife Lake. Đường cao tốc cung cấp kết nối đến Kalkaska và Petoskey ở phía bắc, và các thành phố như Grand Rapids và Kalamazoo ở phía nam. Đầu phía nam nằm ở đường Indiana Toll ngay phía bên kia đường tiểu bang </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​M-22.svg/​20px-M-22.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​M-22.svg/​30px-M-22.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​M-22.svg/​40px-M-22.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ M-22 </​span>​ là đoạn đường cao tốc ngắn nhất trong hạt. Nó bắt đầu tại một giao lộ trong thành phố Traverse, và chạy về phía tây bắc dọc theo Vịnh Grand Traverse về phía đường quận. Sau đó nó tiếp tục tại Quận Leelanau hướng về phía Northport và sau đó chạy về phía tây nam về phía Glen Arbor, Frankfort và Manistee. </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​M-37.svg/​20px-M-37.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​M-37.svg/​30px-M-37.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​M-37.svg/​40px-M-37.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ M-37 </​span>​ là đường cao tốc dài nhất trong hạt. Nó chạy từ một con đường ở Old Mission Point phía nam thành phố Traverse và qua Buckley. Đường cao tốc tiếp tục đi qua tiểu bang đến Baldwin, Grand Rapids, Hastings và Battle Creek. </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​M-72.svg/​20px-M-72.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​M-72.svg/​30px-M-72.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​M-72.svg/​40px-M-72.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ Xa lộ M-72 </​span>​ chạy theo hướng đông-tây ở quận từ phía bắc Thị trấn Long Lake đến gần Williamsburg. Đường cao tốc cung cấp quyền truy cập vào Đế quốc và Quận trung tâm Leelanau về phía tây, và Kalkaska, Grayling và Harrisville về phía đông. </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​M-113.svg/​20px-M-113.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​M-113.svg/​30px-M-113.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​M-113.svg/​40px-M-113.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ M-113 </​span>​ chạy qua phần phía nam của hạt, kết nối M-37 đến US 131 khi đi qua Kingsley và Walton </li>
 +<li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​M-137.svg/​20px-M-137.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​M-137.svg/​30px-M-137.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​M-137.svg/​40px-M-137.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ M-137 </​span>​ là một xa lộ ngắn nối với Hoa Kỳ 31 tới Interlochen,​ Trung tâm Nghệ thuật Interlochen,​ và Vườn Tiểu bang Interlochen. [19659030] <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​M-186.svg/​20px-M-186.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​M-186.svg/​30px-M-186.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​M-186.svg/​40px-M-186.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ <span class="​nowrap">​ M-186 </​span>​ là một xa lộ ngắn cung cấp tuyến đường trực tiếp từ M-113 đến 131 Mỹ và Hồ Fife. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659202] Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,286 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,443 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 245,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,422 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 89,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,355 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 58,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,479 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 53,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,784 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,518 [19659208] −17.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,011 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,390 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,598 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 [19659207] 33,490 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 39,175 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 54,899 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 40,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 64,273 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 77,654 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 86,986 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 91,807 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ năm 2000, có 77.654 người, 30.396 hộ gia đình và 20.730 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 167 người trên một dặm vuông (64 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 34.842 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 75 mỗi dặm vuông (29 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,51% người da trắng, 0,40% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,93% người Mỹ bản địa, 0,49% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 0,54% từ các chủng tộc khác và 1,09% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,49% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 25,1% là tiếng Đức, 11,3% tiếng Anh, 10,7% Ailen, 8,4% người Mỹ và 7,4% gốc Ba Lan theo điều tra dân số năm 2000. 96,4% nói tiếng Anh và 1,6% tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ đầu tiên của họ.
 +</​p><​p>​ Có 30.396 hộ gia đình, trong đó 32,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 55,70% là các cặp vợ chồng chung sống, 9,20% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,80% không phải là gia đình. 25,00% số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,00% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,49 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 25,40% dưới 18 tuổi, 7,90% từ 18 đến 24, 29,70% từ 25 đến 44, 24,00% từ 45 đến 64 và 13,10% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,20 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 92,10 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 43,169, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 51,211. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 34,796 so với $ 24,139 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 22,111. Khoảng 3.80% gia đình và 5.90% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5.30% trong số những người dưới 18 tuổi và 5.90% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Religion">​ Tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Grand Traverse là một phần của Giáo phận Công giáo La Mã Gaylord. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659022] Chính quyền quận vận hành nhà tù, duy trì các con đường nông thôn, vận hành
 +các tòa án địa phương lớn, giữ các hồ sơ của các hành động và thế chấp, duy trì hồ sơ quan trọng, quản lý
 +các quy định y tế công cộng và tham gia với tiểu bang trong việc cung cấp phúc lợi và
 +các dịch vụ xã hội khác. Hội đồng quản trị quận ủy kiểm soát
 +ngân sách nhưng chỉ có quyền hạn chế để đưa ra luật hoặc pháp lệnh. Ở Michigan, hầu hết địa phương
 +chức năng của chính phủ - cảnh sát và hỏa hoạn, xây dựng và phân vùng, đánh giá thuế, đường phố
 +bảo trì, vv - là trách nhiệm của các thành phố và thị trấn riêng lẻ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Elected_officials">​ Các quan chức được bầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> <​small>​ (thông tin từ tháng 11 năm 2008) </​small>​
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng thống Kết quả bầu cử </​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,7% </b> <i> 27,413 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,3% <i> 20,965 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,9% <i> 3,607 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,1% </b> <i> 26,534 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,3% <i> 20,875 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 788 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,6% </b> <i> 24,716 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,6% <i> 23,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 869 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,4% </b> <i> 27,446 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,5% <i> 18,256 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 489 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,5% </b> <i> 22,358 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,6% <i> 14,371 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9 % <i> 1,500 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,1% </b> <i> 16,355 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,0% <i> 12,987 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,0% <i> 3,987 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 39,6% </b> <i> 13,629 [19659286] 32,4% <i> 11,148 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,1% <i> 9,684 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,5% </b> <i> 17,191 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,7% <i> 10,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 236 [19659288] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,8% </b> <i> 18,036 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,6% <i> 7,271 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 157 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 14,484 [19659286] 28,9% <i> 7,150 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,4% <i> 3,072 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,9% </b> <i> 13,505 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,3% <i> 7,263 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 382 [19659288] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,8% </b> <i> 11,421 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,0% <i> 5,810 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 390 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 8,960 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,6% <i> 4.741 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6.0% <i> 866 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,3% <i> 6,198 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,6% </b> <i> 7,475 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 [19659284] 63,7% </b> <i> 8,618 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,1% <i> 4,886 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,5% </b> <i> 9,102 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,3% <i> 3,256 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.2% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77.1% </b> <i> 9.034 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22.5% <i> 2.639 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.3% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,3% </b> <i> 5,473 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,5% <i> 2,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 177 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,0% </b> <i> 5,413 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,3% <i> 2,607 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 55 [19659288] 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,3% </b> <i> 5,620 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,4% <i> 3,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,1% <i> 3,676 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,0 % </b> <i> 3.827 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6.0% <i> 477 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,7% <i> 3,442 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,9% </b> <i> 3,907 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 182 [19659288] 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,6% </b> <i> 4,429 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,1% <i> 1,489 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,9% </b> <i> 4,011 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 10,4% <i> 558 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,7% <i> 789 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,0% </b> <i> 4,056 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,1% <i> 1,158 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,8% <i> 264 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,8% </b> <i> 1,917 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 1,848 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,0% <i> 420 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 23,3% <i> 899 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,2% <i> 937 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 52,5% </b> <i> 2,031 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,9% </b> <i> 2,811 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,2% <i> 1,289 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 167 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 81,4% </b> <i> 3,383 [19659286] 14.3% <i> 594 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.3% <i> 179 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,4% </b> <i> 3,127 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,1% <i> 1,286 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 160 [19659288] 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,2% </b> <i> 2,533 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 1,745 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,4% <i> 150 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,7% </b> <i> 1,734 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,2% <i> 924 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,2% <i> 512 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 1,859 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,4% <i> 925 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 162 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,6% </b> <i> 1.645 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,7% <i> 808 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 94 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Quận Grand Traverse chủ yếu ủng hộ Đảng Cộng hòa, đặc biệt là ở cấp liên bang.
 +</​p><​p>​ Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain đã nhận được 24.716 phiếu bầu trong quận (50,60% tổng số) cho Dân chủ Barack Obama 23,258 (47,62%), ngay cả khi Obama mang bang Michigan bằng lề hai con số <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ Biên lợi nhuận của McCain trong quận hẹp hơn bình thường đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa.
 +</​p><​p>​ Năm 2004, Tổng thống Cộng hòa George W. Bush nhận được 27.446 phiếu bầu trong quận (59,42%) cho đảng Dân chủ của John Kerry là 18,256 (39,52%). <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2000, Bush nhận được 22.358 phiếu bầu trong quận (58,48%) cho Dân chủ Al Gore 14,371 (37,59%). <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Grand Traverse có nhiều trường học. TCAPS là khu học chánh được sử dụng nhiều nhất trong khu vực, với trụ sở chính tại thành phố Traverse. Tất cả các trường của nó đều nằm trong quận, mặc dù một số khu học chánh mở rộng vào Quận Kalkaska gần đó, Quận Benzie và Quận Leelanau. Các quận khác trong quận là Forest Area, GTA, Benzie và Elk Rapids. Có những trường công giáo độc lập trong quận.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659467] Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thị trấn điều lệ ở <i> in nghiêng </i>.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-clarke-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ [19659479] c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thư mục trên Quận Grand Traverse&​quot;​. Thư viện lịch sử Clarke, Đại học Central Michigan <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 19 tháng 1, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bibliography+on+Grand+Traverse+County&​rft.pub=Clarke+Historical+Library%2C+Central+Michigan+University&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.cmich.edu%2Flibrary%2Fclarke%2FAccessMaterials%2FBibliographies%2FMichiganLocalHistory%2FPages%2Fgrandtraverse.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 27 tháng 8, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F26%2F26055.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Văn phòng In ấn Chính phủ. p. 141. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=141&​rft.pub=Government+Printing+Office&​rft.date=1905&​rft.aulast=Gannett&​rft.aufirst=Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA141%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dấu mốc lịch sử Michigan&​quot;​. <i> michmarkers.com </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=michmarkers.com&​rft.atitle=Michigan+Historical+Markers&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.michmarkers.com%2FFrameset.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Nhà hàng cũ có thể mang về chủ mới&​quot;​. <i> Traverse City Record-Eagle </i>. record-eagle.com. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Traverse+City+Record-Eagle&​rft.atitle=Old+restaurant+may+take+on+new+owners&​rft_id=http%3A%2F%2Farchives.record-eagle.com%2F2006%2Ffeb%2F02dills.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 13 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_26.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ &​quot;​Dòng thời gian&​quot;​. <i> Xã hội lịch sử khu vực Traverse </i>. Ngày 4 tháng 8 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 12, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Traverse+Area+Historical+Society&​rft.atitle=Timeline&​rft.date=2016-08-04&​rft_id=https%3A%2F%2Ftraversehistory.wordpress.com%2Fhistory%2Ftimeline%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ &​quot;​Dòng thời gian&​quot;​. Traverse Area Historical Society. Ngày 4 tháng 8 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Timeline&​rft.date=2016-08-04&​rft_id=https%3A%2F%2Ftraversehistory.wordpress.com%2Fhistory%2Ftimeline%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2017-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft_id=https%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml%23&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 21 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmi190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Giáo phận Gaylord, Michigan: Giáo phận Giáo hội Công giáo La Mã - Giáo phận Gaylord&​quot;​. <i> dioceseofgaylord.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=dioceseofgaylord.org&​rft.atitle=The+Diocese+of+Gaylord%2C+Michigan+%3A+A++Diocese+of+the+Roman+Catholic+Church+-+Diocese+of+Gaylord&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dioceseofgaylord.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​uselectionatlas.org/​RESULTS </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip - Dữ liệu của Nhà nước&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections+-+State+Data&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uselectionatlas.org%2FRESULTS%2Fstatesub.php%3Fyear%3D2008%26fips%3D26055%26off%3D0%26elect%3D0%26f%3D0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ Bầu cử Tổng thống Mỹ của Dave Leip - Dữ liệu của Nhà nước&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections+-+State+Data&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uselectionatlas.org%2FRESULTS%2Fstatesub.php%3Fyear%3D2004%26fips%3D26055%26off%3D0%26elect%3D0%26f%3D0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip - Dữ liệu của Nhà nước&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections+-+State+Data&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uselectionatlas.org%2FRESULTS%2Fstatesub.php%3Fyear%3D2000%26fips%3D26055%26off%3D0%26elect%3D0%26f%3D0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrand+Traverse+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Grand_Traverse_County,​_Michigan"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm liền kề với Quận Grand Traverse, Michigan </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 44 ′ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 33′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44,73 ° N 85,55 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44,73; -85,55 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181115161403
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.080 seconds
 +Real time usage: 1.321 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4751/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 149802/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14893/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 51285/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.405/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 931.442 ​     1 -total
 + ​28.27% ​ 263.348 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​21.52% ​ 200.465 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.26% ​ 198.068 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.11% ​ 150.075 ​    17 Template:​Cite_web
 + ​10.29% ​  ​95.799 ​     1 Template:​Commons_category
 +  9.36%   ​87.224 ​     1 Template:​Commons
 +  9.06%   ​84.423 ​     1 Template:​Sister_project
 +  8.66%   ​80.626 ​     1 Template:​Side_box
 +  7.85%   ​73.110 ​     2 Template:​If_then_show
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95095-0!canonical and timestamp 20181115161401 and revision id 865058146
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-grand-traverse-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)