User Tools

Site Tools


qu-n-grenada-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-grenada-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Grenada </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 21.906 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Grenada. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được đặt tên theo tỉnh Granada ở miền nam Tây Ban Nha. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Biên giới phía tây của nó được hình thành bởi sông Yazoo và nó mặt trận trên đồng bằng Mississippi. Việc trồng bông rất quan trọng đối với nền kinh tế của nó vào thế kỷ 20.
 +</​p><​p>​ Grenada, MS Khu vực thống kê đô thị bao gồm tất cả các quận Grenada.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 449 dặm vuông (1.160 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 422 dặm vuông (1.090 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 27 dặm vuông (70 km <sup> 2 </​sup>​) (6,1%) là nước. [19659009] chính đường cao tốc [19659007] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,751 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,071 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,974 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 14.112 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,727 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,607 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −13,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,802 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,052 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,830 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,409 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,854 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,043 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,555 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,263 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,9% [19659024] 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,906 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21.275 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 21.906 người cư trú trong quận. 56,9% là người da trắng, 41,7% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,3% người châu Á, 0,2% người Mỹ bản xứ, 0,2% của một số chủng tộc khác và 0,8% của hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,9% là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào).
 +</​p><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ năm 2000, có 23.263 người, 8.820 hộ gia đình và 6.297 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 55 người trên một dặm vuông (21 / km²). Có 9,973 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 24 mỗi dặm vuông (9 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 57,92% người da trắng, 40,93% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,14% người Mỹ bản xứ, 0,34% người châu Á, 0,02% người Thái Bình Dương, 0,13% từ các chủng tộc khác và 0,52% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,62% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 8.820 hộ, trong đó 33,90% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 48,90% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 18,60% có chủ hộ nữ không có chồng, và 28,60% không phải là gia đình. 25,30% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,60% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,58 và quy mô gia đình trung bình là 3,09.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 27,20% dưới 18 tuổi, 9,00% từ 18 đến 24, 27,50% từ 25 đến 44, 22,00% từ 45 đến 64 và 14,40% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 87,80 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 83,90 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 27,385, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 33,115. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,969 so với $ 21,567 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 13,786. Khoảng 17,60% gia đình và 20,90% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 26,30% những người dưới 18 tuổi và 26,40% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Học khu Grenada là hệ thống trường công lập.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,8% </b> <i> 5,970 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,1% <i> 4,424 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 119 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,8% </b> <i> 5,986 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,7% <i> 5,288 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 61 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,1% </b> <i> 6,234 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,4% <i> 5,029 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,1% </b> <i> 5,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,3% <i> 4,180 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 59 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,7% </b> <i> 5,129 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,4% <i> 4,163 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0 % <i> 93 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,9% </b> <i> 4,527 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,6% <i> 4,402 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,6% <i> 526 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,3% </b> <i> 4,721 [19659102] 43,9% <i> 4,203 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,7% <i> 644 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,1% </b> <i> 5,352 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,7% <i> 3,683 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 21 [19659104] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,8% </b> <i> 5,181 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,0% <i> 3,325 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,1% <i> 3,993 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,4% [19659101] 4,182 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% [19456569] 125 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,8% </b> <i> 3,569 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,5% <i> 3,263 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 188 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,1 % </b> <i> 4.800 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23.0% <i> 1,471 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.9% <i> 121 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10.1% <i> 718 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28.9% <i> 2.050 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 61.0% </b> <i> 4,335 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 95,9% </b> <i> 3,648 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 4,1% <i> 155 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FF7F00"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 29,1% <i> 682 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,6% <i> 529 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 48,3% </b> <i> 1,132 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,6% <i> 407 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,4% </b> <i> 949 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 38,0% <i> 832 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,0% <i> 1,000 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,0% </b> <i> 1,174 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FF7F00"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,7% <i> 26 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 7,1% <i> 109 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 91.2% </b> <i> 1.406 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 7.9% <i> 117 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 92.2% </b> <i> 1,373 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 4.4% <i> 62 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 95,0% </b> <i> 1,354 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,0% <i> 13 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 99,0% </b> <i> 1,245 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,0% <i> 11 [19659102] <b> 99,0% </b> <i> 1,101 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 3,4% <i> 40 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 96,7% </b> <i> 1,155 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,8% <i> 17 [19659102] <b> 98,2% </b> <i> 933 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 [196591191] 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 2,2% <i> 12 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 96,4% </b> <i> 533 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 [19659145] 4.1% <i> 28 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 94.9% </b> <i> 649 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.0% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.6% <i> 3 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 94.8% [19659101] 469 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.6% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F28%2F28043.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 144. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=144&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA144%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_28.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fms190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 11, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2018-03-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGrenada+County%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Grenada_County,​_Mississippi"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận với Grenada County, Mississippi </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 33 ° 46′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 48′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 33,77 ° N 89,80 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 33,77; -89,80 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181115115840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.612 seconds
 +Real time usage: 0.786 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3133/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 103139/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11921/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 28825/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.236/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 552.517 ​     1 -total
 + ​36.17% ​ 199.860 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​28.54% ​ 157.707 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.03% ​ 121.708 ​    10 Template:​Cite_web
 +  8.59%   ​47.486 ​     6 Template:​Convert
 +  8.42%   ​46.511 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  8.26%   ​45.654 ​     1 Template:​Coord
 +  7.44%   ​41.118 ​    16 Template:​Rnd
 +  7.09%   ​39.146 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.42%   ​35.448 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94828-0!canonical and timestamp 20181115115840 and revision id 840207695
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-grenada-mississippi-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)