User Tools

Site Tools


qu-n-guthrie-iowa-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-guthrie-iowa-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Guthrie </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010, dân số là 10.954 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là trung tâm Guthrie. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập ngày 15 tháng 1 năm 1851 và đặt tên theo Thuyền trưởng Edwin B. Guthrie, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Chiến tranh Mexico-Mỹ.
 +</​p><​p>​ Quận Guthrie là một trong năm quận tạo nên Des Moines – West Des Moines, Khu vực thống kê đô thị IA. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Hoa Kỳ Census Bureau, quận có tổng diện tích 593 dặm vuông (1.540 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 591 dặm vuông (1.530 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 2,5 dặm vuông (6,5 km <sup> 2 </​sup>​) (0,4%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-220px-Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg"​ width="​220"​ height="​170"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-330px-Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-440px-Guthrie_Co_IA_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 2x" data-file-width="​1650"​ data-file-height="​1275"/> ​ </​div></​div>  ​
 +<p> Ví dụ về thực vật bản địa: https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Whiterock_Conservancy_Neighborhood_New_Wiki_Version.JPG
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,058 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,061 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 130,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,394 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 103,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,380 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,729 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,374 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,596 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,324 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,210 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,197 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,607 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,243 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,983 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,935 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,353 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,954 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,625 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Điều tra dân số năm 2010 được ghi lại dân số 10.954 người trong quận, với mật độ dân số 18.5463 / sq mi (7.1608 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 5.756 đơn vị nhà ở, trong đó 4.544 đã bị chiếm đóng <sup id="​cite_ref-USCB_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​220px-USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​330px-USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​440px-USA_Guthrie_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 Điều tra dân số Kim tự tháp tuổi cho hạt Guthrie </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Năm 2000, có 11.353 người, 4.641 hộ gia đình và 3.248 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 19 người trên một dặm vuông (7 / km²). Có 5.467 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 9 trên một dặm vuông (4 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 98,61% người da trắng, 0,12% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,05% người Mỹ bản xứ, 0,14% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương, 0,42% từ các chủng tộc khác và 0,61% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,06% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 4.641 hộ gia đình, trong đó 27,90% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,00% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 6,60% có chủ hộ nữ không có chồng và 30,00% không phải là gia đình. 26,10% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,10% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,39 và quy mô gia đình trung bình là 2,86.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 23,60% dưới 18 tuổi, 6,30% từ 18 đến 24, 24,80% từ 25 đến 44, 24,90% từ 45 đến 64 và 20,50% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 97,60 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 94,30 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 36,495, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 43,601. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,018 so với $ 22,077 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 19,726. Khoảng 5.80% gia đình và 8.00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 8.90% của những người dưới 18 tuổi và 8.10% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659093] Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Population_ranking">​ Xếp hạng dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thứ hạng dân số của bảng sau dựa trên điều tra dân số năm 2010 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> † </b> <i> quận lỵ </i>
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 3,628 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,1% <i> 1,732 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,8% <i> 390 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,9% </b> <i> 3,171 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,6% <i> 2,569 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 148 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,6% </b> <i> 3,074 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,9% <i> 2,625 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 150 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 3,325 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,6% <i> 2,614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,9% </b> <i> 2,840 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,6% <i> 2,493 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5 % <i> 136 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,6% <i> 2,034 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,7% </b> <i> 2,552 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,8% <i> 554 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,0% <i> 1.962 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 41.0% </b> <i> 2,234 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,1% <i> 1,257 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,2% <i> 2,005 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,4% </b> <i> 2,910 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 1,4% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,9% </b> <i> 2,783 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,9% <i> 2,517 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 63 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,3% </b> <i> 3,2 14 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,8% <i> 1,866 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,9% <i> 434 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,9% <i> 2,644 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,9% </b> <i> 2,873 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 124 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 3,655 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 2,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 109 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,2% </b> <i> 3,346 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,9% <i> 2.063 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,0% <i> 342 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,3% <i> 2,169 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 64,5% </b> <i> 3,962 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 15 [19659113] 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,2% </b> <i> 4,046 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,7% <i> 2,896 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,9% </b> <i> 4,283 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,0% <i> 2.981 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70.1% </b> <i> 5.377 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,7% <i> 2,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,2 % <i> 3,389 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,2% </b> <i> 3,392 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 110 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,9% </b> <i> 4,042 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 2,899 [19659112] 0,5% <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,3% </b> <i> 4,733 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,3% <i> 3,489 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,5% </b> <i> 4,155 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,9% <i> 3,619 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 296 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,4% <i> 2,637 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,3% </b> <i> 3,099 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 76 [19659113] 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,8% </b> <i> 4,772 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,8% <i> 2,235 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 27 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,1% </b> <i> 4,314 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 11,7% <i> 840 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,3% <i> 2.029 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,2% </b> <i> 5,338 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,2% <i> 1,647 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 114 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,3 % </b> <i> 2,316 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,1% <i> 1,805 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 67 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 30,7% <i> 1,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 33,9% </b> <i> 1,390 [19659112] 35,4% <i> 1,449 </​i><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,4% </b> <i> 2,560 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,8% <i> 1,532 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 75 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,5% </b> <i> 2,85 7 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,5% <i> 1,032 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 161 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,5% </b> <i> 2,806 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,7% <i> 1,824 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,7% </b> <i> 2,541 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,0% <i> 2,220 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 64 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659265] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 17 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F19%2F19077.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 146. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=146&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA146%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ. &​quot;​Cập nhật Định nghĩa về Vùng thống kê và Hướng dẫn về Sử dụng của chúng&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Trang 5, 36. Lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 2006-05-14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2006-07-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Update+of+Statistical+Area+Definitions+and+Guidance+on+Their+Uses&​rft.pages=5%2C+36.&​rft.au=United+States+Office+of+Management+and+Budget&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fomb%2Fbulletins%2Ffy2006%2Fb06-01.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 17 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fia190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 17 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCB-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trạng thái cư trú và dân cư năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ Mỹ FactFinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 5, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+%26+Housing+Occupancy+Status+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau+American+FactFinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST05%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ https://​www.census.gov/​2010census/​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2018-04-26 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGuthrie+County%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ứng cử viên &​quot;​khác&​quot;​ hàng đầu, Progressive Theodore Roosevelt, đã nhận được 1.303 phiếu, trong khi ứng cử viên xã hội Eugene Debs nhận được 74 phiếu bầu, Ứng cử viên cấm Eugene Chafin nhận được 72 phiếu </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Guthrie_County,​_Iowa"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Quận Guthrie, Iowa </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 41′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 94 ° 30′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.683 ° N 94.500 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41.683; -94.500 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181115020104
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.616 seconds
 +Real time usage: 0.774 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3502/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 103197/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10963/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34217/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.241/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 565.744 ​     1 -total
 + ​40.27% ​ 227.838 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​32.34% ​ 182.964 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.29% ​ 148.755 ​     1 Template:​Reflist
 + ​21.36% ​ 120.837 ​    12 Template:​Cite_web
 + ​10.45% ​  ​59.125 ​     6 Template:​Convert
 +  6.82%   ​38.608 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.61%   ​37.419 ​    17 Template:​Rnd
 +  6.39%   ​36.142 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.70%   ​32.253 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95999-0!canonical and timestamp 20181115020103 and revision id 841226401
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-guthrie-iowa-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)