User Tools

Site Tools


qu-n-hampton-nam-carolina-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hampton-nam-carolina-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hampton </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Nam Carolina </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án Hạt Hampton 3.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Hampton_County_Courthouse_3.jpg/​220px-Hampton_County_Courthouse_3.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Hampton_County_Courthouse_3.jpg/​330px-Hampton_County_Courthouse_3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Hampton_County_Courthouse_3.jpg/​440px-Hampton_County_Courthouse_3.jpg 2x" data-file-width="​2801"​ data-file-height="​1919"/><​p>​ Tòa án Hạt Hampton </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Nam Carolina làm nổi bật Quận Hampton " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg/​200px-Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​159"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg/​300px-Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg/​400px-Map_of_South_Carolina_highlighting_Hampton_County.svg.png 2x" data-file-width="​4419"​ data-file-height="​3522"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Nam Carolina của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Nam Carolina " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Map_of_USA_SC.svg/​200px-Map_of_USA_SC.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Map_of_USA_SC.svg/​300px-Map_of_USA_SC.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Map_of_USA_SC.svg/​400px-Map_of_USA_SC.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Nam Carolina tại Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1878 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Hampton </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thị trấn lớn nhất </​th><​td>​ Hampton </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Area [19659016] • Tổng số </​th><​td>​ 563 dặm vuông (1.458 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 560 dặm vuông (1.450 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước [19659010] 2,8 dặm vuông (7 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,5% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 21,090 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 38 / dặm vuông (15 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu Quốc hội </​th><​td>​ 6 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Miền Đông: UTC − 5 / −4 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .h amptoncountysc <​wbr/>​ .org </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Hampton </b> là một quận nông thôn nằm ở tiểu bang Nam Carolina của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 21.090 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Hampton. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nó được đặt tên cho Tổng thống Wade Hampton của Liên minh miền Nam, vào cuối những năm 1870 được bầu làm thống đốc bang South Carolina. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận bao gồm hai cụm đô thị nhỏ: Hampton (2000 pop .: 4,011) và Estill (3,637).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Sau khi thúc đẩy người Mỹ bản địa, người thực dân Anh và sau này là người Mỹ gốc Châu Âu phát triển phần lớn đất trồng lúa và bông, cây hàng hóa sinh lợi phụ thuộc vào lao động và kỹ năng của người Mỹ gốc Phi nô lệ.
 +</​p><​p>​ Quận có dân số cao nhất vào năm 1910, khi nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế. Hàng ngàn người Mỹ gốc Phi rời bỏ sau đó cho các khu vực đô thị, đặc biệt là ở miền Bắc, trong Di cư vĩ đại. Cơ giới hóa nông nghiệp làm giảm việc làm nông nghiệp.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 563 dặm vuông (1.460 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 560 dặm vuông (1.500 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 2,8 dặm vuông (7,3 km <sup> 2 </​sup>​) (0,5%) là nước. [19659044] Liền kề quận [19659038] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​State_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ của Bang </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,741 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,544 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,738 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,126 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,550 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −22,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,243 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,465 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,027 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,425 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,878 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,159 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,191 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,386 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,090 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19.922 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ năm 2000, có 21.386 người, 7.444 hộ gia đình, và 5.315 gia đình sống trong quận. Mật độ dân số là 38 người trên một dặm vuông (15 / km²). Có 8.582 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 15 mỗi dặm vuông (6 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 55,67% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 42,89% người da trắng, 0,20% người Mỹ bản xứ, 0,17% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 0,62% từ các chủng tộc khác và 0,43% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 2,56% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 7.444 hộ trong đó 34,60% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,90% là cặp vợ chồng chung sống, 18,80% có chủ hộ nữ không có chồng, và 28,60% không phải là gia đình. 25,80% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,20% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,64 và quy mô gia đình trung bình là 3,19.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 27,60% dưới 18 tuổi, 8,50% từ 18 đến 24, 29,70% từ 25 đến 44, 22,10% từ 45 đến 64 và 12,10% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 35 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 103,80 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 103,90 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 28,771, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 34,559. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,440 so với $ 20,418 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 13,129. Khoảng 17,80% gia đình và 21,80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 27,60% những người dưới 18 tuổi và 21,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 21.090 người, 7.598 hộ gia đình và 5.211 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Mật độ dân số là 37,7 người trên mỗi dặm vuông (14,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 9,140 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 16,3 mỗi dặm vuông (6,3 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 53,9% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 42,7% màu trắng, 0,5% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 1,3% từ các chủng tộc khác, và 1,3% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 3,5% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_11-1"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Về tổ tiên, 6,4% là người Ireland, 6,3% là người Mỹ, 5,6% là người Đức, và 5,3% là người Anh. <sup id="​cite_ref-census-dp2_13-0"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 7.598 hộ gia đình, 35,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 44,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 19,1% có chủ hộ nữ không có chồng, 31,4% không phải là gia đình và 28,1% số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,57 và quy mô gia đình trung bình là 3,15. Độ tuổi trung bình là 38,4 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_11-2"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 34,846 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 43,234. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,935 so với $ 26,826 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 16,262. Khoảng 17,2% gia đình và 20,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 27,9% những người dưới 18 tuổi và 19,7% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,6% <i> 3,488 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,7% </b> <i> 5,170 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 148 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,0% <i> 3,312 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 63,4% [19659138] 5,834 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 60 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,8% <i> 3,439 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 62,2% </b> <i> 5,816 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 95 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,6% <i> 3,097 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 60,3% </b> <i> 4,832 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 87 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,1% <i> 2,798 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 63,1% </b> <i> 4,896 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8 % <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,9% <i> 2,111 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 66,0% </b> <i> 4,828 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 378 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,6% <i> 2,402 [19659137] 58,9% </b> <i> 4,332 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,5% <i> 627 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,8% <i> 2,826 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,5% </b> <i> 3,435 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 45 [19659140] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,9% <i> 3,464 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,7% </b> <i> 3,736 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 28 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,6% <i> 2,217 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 65,6% </b> <i> 4,329 [19659139] 0,9% <i> 57 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,0% <i> 1,773 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 68,6% </b> <i> 3,923 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 57,6 % </b> <i> 2,891 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,5% <i> 2,086 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,0% <i> 1,671 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 40,3% </b> <i> 2,107 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 27,8% <i> 1,452 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 61,1% </b> <i> 2,259 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,9% <i> 1,439 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 62,6% </b> <i> 1,322 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,4% <i> 790 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FF7F00"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,5% <i> 359 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,4% <i> 564 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 55,1% </b> <i> 1,133 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 67,5% </b> <i> 1.633 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,5% <i> 787 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FF7F00"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0,6% <i> 10 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 5,0% <i> 81 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 94,4% </b> <i> 1,531 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0,4% <i> 3 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 67,7% </b> <i> 575 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 32,0% <i> 272 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 2,0% <i> 24 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 98,0% </b> <i> 1,198 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 [19659136] 0,6% <i> 8 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 99,4% </b> <i> 1,253 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,0% <i> 18 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 99,0% </b> <i> 1,782 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 1,7% <i> 19 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 98,3% </b> <i> 1,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0,4% <i> 3 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 99,1% </b> <i> 730 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0,0 % <i> 0 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 100.0% </b> <i> 623 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.0% <i> 0 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 100.0% </b> <i> 852 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.0% <i> 0 [19659137] 100.0% </b> <i> 631 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.0% <i> 0 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 100.0% </b> <i> 1.079 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.1% <i> 1 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 99.9% [19659138] 936 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 11, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F45%2F45049.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 148. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=148&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA148%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_45.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fsc190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-11"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-09 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US45049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2016-03-09 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US45049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-09 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US45049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2016-03-09 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US45049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHampton+County%2C+South+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hampton_County,​_South_Carolina"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Hạt Hampton, Nam Carolina </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 47′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 81 ° 08′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32,78 ° N 81,14 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32,78; -81,14 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181116145324
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.588 seconds
 +Real time usage: 0.809 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3449/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 131645/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13183/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 39396/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 605.141 ​     1 -total
 + ​35.42% ​ 214.349 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​29.46% ​ 178.267 ​     1 Template:​Reflist
 + ​26.11% ​ 158.002 ​     1 Template:​Infobox
 + ​24.34% ​ 147.271 ​    14 Template:​Cite_web
 +  8.54%   ​51.686 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  8.08%   ​48.881 ​    15 Template:​Rnd
 +  6.97%   ​42.207 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.65%   ​40.218 ​     8 Template:​Convert
 +  6.29%   ​38.089 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91884-0!canonical and timestamp 20181116145323 and revision id 855019048
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hampton-nam-carolina-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)