User Tools

Site Tools


qu-n-hanson-nam-dakota-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hanson-nam-dakota-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hanson </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Nam Dakota </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Nam Dakota làm nổi bật Quận Hanson " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg/​200px-Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​123"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg/​300px-Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg/​400px-Map_of_South_Dakota_highlighting_Hanson_County.svg.png 2x" data-file-width="​6226"​ data-file-height="​3832"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Nam Dakota của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Nam Dakota " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Map_of_USA_SD.svg/​200px-Map_of_USA_SD.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Map_of_USA_SD.svg/​300px-Map_of_USA_SD.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Map_of_USA_SD.svg/​400px-Map_of_USA_SD.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Nam Vị trí của Dakota tại Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành lập </​th><​td>​ 1873 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Alexandria </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Alexandria </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 435 dặm vuông (1,127 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 435 dặm vuông (1,127 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,9 dặm vuông (2 km <sup> 2 </​sup>​) , 0,2% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (est.) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016) </​th><​td>​ 3,374 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 7,7 / dặm vuông (3,0 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Quốc hội </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Hanson </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Nam Dakota của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 3.331 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Alexandria. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1871 và được tổ chức vào năm 1873. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Nó được đặt tên cho Joseph R. Hanson, thư ký của người đầu tiên <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Quận Hanson là một phần của Vùng thống kê đô thị Mitchell, SD.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 435 dặm vuông (1.130 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 435 dặm vuông (1.130 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,9 dặm vuông (2,3 km <sup> 2 </​sup>​) (0,2%) là nước. [19659037] Đây là quận thứ ba nhỏ nhất ở Hàn Dakota theo khu vực.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,301 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,267 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 228,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,947 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,237 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,202 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,131 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ -1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.400 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,896 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,584 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,781 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,5% [19659051] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,415 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,994 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,139 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,331 [19659050] 6,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,423 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Số liệu điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, đã có 3.139 người, 1.115 hộ gia đình và 848 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 7 người trên một dặm vuông (3 / km²). Có 1.218 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 3 trên một dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 99,52% người da trắng, 0,10% người Mỹ bản xứ, 0,13% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 0,03% từ các chủng tộc khác và 0,19% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,10% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. Quận Hanson được đề cập đến như là &​quot;​Cực đoan&​quot;​ trong sách của Rich Benjamin, <i> Tìm kiếm Whitopia </i>. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p><​p>​ Có 1.115 hộ gia đình, trong đó 34,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 70,40% các cặp vợ chồng sống chung với nhau, 3.70% có một chủ hộ nữ không có chồng, và 23.90% là không phải là gia đình. 21,70% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,60% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,82 và quy mô gia đình trung bình là 3,33.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 29,50% dưới 18 tuổi, 7,70% từ 18 đến 24, 26,10% từ 25 đến 44, 21,80% từ 45 đến 64 và 14,90% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 100,30 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 99,20 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 33.049 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 39.500 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 27.112 đô la so với 20.216 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 14,778. Khoảng 12,50% gia đình và 16,60% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,30% những người dưới 18 tuổi và 15,30% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 3.331 người, 1.045 hộ gia đình và 793 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Mật độ dân số là 7,7 người trên mỗi dặm vuông (3,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.177 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 2,7 mỗi dặm vuông (1,0 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 98,6% màu trắng, 0,3% châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 0,2% từ các chủng tộc khác và 0,5% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Xét về tổ tiên, 63,7% là người Đức, 10,8% là người Ailen, 6,2% là người Anh, 5,2% là người Na Uy, và 4,0% là người Mỹ. [19459078[15] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 1.045 hộ gia đình, 35,0% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 68,8% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 3,5% có chủ hộ nữ không có chồng, 24,1% không phải gia đình, và 21,7% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,69 và quy mô gia đình trung bình là 3,14. Tuổi trung bình là 35,5 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 46.556 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 52.425 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,088 so với $ 23,750 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 21,391. Khoảng 13,8% gia đình và 13,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 13,6% những người dưới 18 tuổi và 13,8% những người dưới 65 tuổi. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn [19659035] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận được chia thành mười hai thị trấn:
 +</p>
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 22em; -webkit-column-width:​ 22em; column-width:​ 22em;">​
 +<​ul><​li>​ Beulah </li>
 +<li> Edgerton </li>
 +<li> Emery </li>
 +<li> Fairview </li>
 +<li> Hanson </li>
 +<li> Jasper </li>
 +<li> Plano </li>
 +<li> Rosedale </li>
 +<li> Hồ Spring </li>
 +<li> Taylor </li>
 +<li> Wayne </li>
 +<li> Worthen </​li></​ul></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ ] Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,6% </b> <i> 1,497 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,1% <i> 424 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 85 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,3% </b> <i> 1,627 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,5% <i> 760 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 29 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,7% </b> <i> 1,426 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,5% <i> 961 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 44 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,1% </b> <i> 1,379 </b> <i> 34,7% <i> 745 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,4% </b> <i> 944 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,2% <i> 457 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4 % <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,2% </b> <i> 801 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,3% <i> 541 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,5% <i> 192 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,4% <i> 522 [19659146] <b> 39,4% </b> <i> 566 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 24,2% <i> 347 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,0% </b> <i> 786 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,4% <i> 776 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,7% </b> <i> 898 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 625 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,8% </b> <i> 1,015 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,7% <i> 598 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,6% <i> 693 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,9% </b> <i> 1,005 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,0% <i> 876 [19659146] <b> 53,6% </b> <i> 1,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,1% </b> <i> 901 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 826 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 72 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,4% <i> 802 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,6% </b> <i> 1,232 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,5% <i> 1,087 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,5% </b> <i> 1.153 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,9% <i> 1,050 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,1% </b> <i> 1,187 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 1,320 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,9% <i> 773 [19659212] 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,1% <i> 860 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,1% </b> <i> 953 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,3% </b> <i> 1,070 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,7% <i> 864 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,7% </b> <i> 1,408 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,3% <i> 1,216 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,3% <i> 1,090 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,5% </b> <i> 1.530 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.3 % <i> 88 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,9% <i> 845 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 67,3% </b> <i> 1,783 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,1% [19659145] 1,576 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,7% <i> 1,129 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,5% <i> 811 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 14,9% <i> 299 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 44,6% </b> <i> 894 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,9% </b> <i> 1,001 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,7% <i> 418 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 26,5% <i> 511 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,1% </b> <i> 767 [19659146] 47.4% <i> 712 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.5% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0.0% <i> 0 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45.1% <i> 632 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 55.0% </b> <i> 771 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,7% </b> <i> 668 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 630 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,4% <i> 74 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,8% </b> <i> 745 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,2% <i> 523 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,1% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,1% <i> 607 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,1% <i> 607 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,8% <i> 420 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,7% </b> <i> 658 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,2% <i> 378 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,8% <i> 196 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 45,0% </b> <i> 470 [19659296] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ [19659301] b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 11 năm 1945 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F46%2F46061.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lãnh thổ Dakota, Nam Dakota và Bắc Dakota: Theo dõi hạt nhân riêng lẻ&​quot;​. <i> Lãnh thổ Dakota Bản đồ các Ranh giới Hạt Lịch sử </i>. Thư viện Newberry. 2006 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 29 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Dakota+Territory+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Dakota+Territory%2C+South+Dakota%2C+and+North+Dakota%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2006&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FDAKs_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 149. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=149&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA149%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 26 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_46.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2017-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 4 năm 1945 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FPEP%2F2017%2FPEPANNRES%2F0400000US46.05000&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 26 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 26 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 26 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fsd190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 26 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm kiếm Whitopia&​quot;​. <i> Richbenjamin.com </i>. Đã lưu trữ từ tài liệu gốc vào ngày 2012-12-01 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Richbenjamin.com&​rft.atitle=Searching+for+Whitopia&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.richbenjamin.com%2Fwhitopia.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP -1 Thông tin về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US46061&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US46061&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US46061&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US46061&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2018-04-15 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHanson+County%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hanson_County,​_South_Dakota"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận với Quận Hanson, Nam Dakota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 43 ° 40′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 47′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 43,66 ° N 97,79 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 43,66; -97,79 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181110034010
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.660 seconds
 +Real time usage: 0.827 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3434/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 112041/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11788/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 44628/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.251/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 567.493 ​     1 -total
 + ​37.30% ​ 211.679 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​30.89% ​ 175.326 ​     1 Template:​Reflist
 + ​29.46% ​ 167.175 ​     1 Template:​Infobox
 + ​25.75% ​ 146.133 ​    16 Template:​Cite_web
 +  9.50%   ​53.904 ​     8 Template:​Convert
 +  7.39%   ​41.944 ​     1 Template:​Coord
 +  6.97%   ​39.540 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.88%   ​39.028 ​    15 Template:​Rnd
 +  6.51%   ​36.956 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91816-0!canonical and timestamp 20181110034010 and revision id 859104541
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hanson-nam-dakota-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)