User Tools

Site Tools


qu-n-hardeman-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hardeman-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hardeman </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Texas </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" QuanahCourthouse.jpg &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​QuanahCourthouse.jpg/​250px-QuanahCourthouse .jpg &​quot;​width =&quot; 250 &​quot;​height =&quot; 188 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​QuanahCourthouse.jpg/​375px-QuanahCourthouse.jpg 1.5x, // tải lên. wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​QuanahCourthouse.jpg/​500px-QuanahCourthouse.jpg 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 3072 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 2304 &​quot;/&​gt;​ <p> Người quản lý Tòa án Hạt ở Quanah </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Texas nổi bật Quận Hardeman " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg/​200px-Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg/​300px-Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg/​400px-Map_of_Texas_highlighting_Hardeman_County.svg.png 2x" data-file-width="​12473"​ data-file-height="​11855"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Texas " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​200px-Map_of_USA_TX.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​300px-Map_of_USA_TX.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​400px-Map_of_USA_TX.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Texas ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1884 [19659010] Ghế </​th><​td>​ Quanah </​th><​td>​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Quanah </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 697 dặm vuông (1,805 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 695 dặm vuông (1.800 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Nước </​th><​td>​ 1,8 dặm vuông (5 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,3% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 4,139 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 6,0 / sq mi (2,3 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu Quốc hội </​th><​td>​ 13 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Hardeman </b> ( <span class="​nowrap"/>​ <i title="​English pronunciation respelling"><​span style="​font-size:​90%">​ HAR </​span>​ -di-mən </i>) là một hạt nằm ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận được thành lập vào năm 1858 và sau đó được tổ chức vào năm 1884. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Nó được đặt tên cho hai anh em, Bailey Hardeman và Thomas Jones Hardeman, <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ đầu các chính trị gia Texas và các nhà lập pháp. Quận Hardeman là một trong 46 quận cấm hoặc hoàn toàn khô ở bang Texas cho đến tháng 11 năm 2006, khi cử tri chấp thuận trưng cầu dân ý để cho phép bán đồ uống có cồn hợp pháp để tiêu thụ tại chỗ và ngoài cơ sở.
 +</​p><​p>​ Cộng hòa Drew Springer, Jr., một doanh nhân đến từ Muenster ở Cooke County, kể từ tháng 1 năm 2013 đại diện cho Quận Hardeman tại Hạ viện Texas <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659039] Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 697 dặm vuông (1.810 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 695 dặm vuông (1.800 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,8 dặm vuông (4,7 km <sup> 2 </​sup>​) (0,3%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_6-0"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ [19659036] The Town Fork sông Hồng Prairie Dog tham gia với Buck Creek ở góc tây bắc của quận để tạo thành sông Hồng, chảy theo hướng đông tạo thành biên giới phía bắc của hạt, tách nó ra khỏi Oklahoma. <sup id="​cite_ref-almanac_7-0"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Quận Hardeman là quận cực bắc Texas không thuộc Texas Panhandle.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 50 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,904 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,708.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,634 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11.213 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 208,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,487 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,532 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,073 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −23,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,212 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,275 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −19,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,795 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,9% [19659055] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,368 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,283 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,724 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,139 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ ] −12,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,906 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên 19659098] 1850–2010 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010–2014 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, có 4.724 người, 1.943 hộ gia đình và 1.319 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 7 người trên một dặm vuông (3 / km²). Có 2.358 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 3 trên một dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 85,41% trắng, 4,83% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,76% người Mỹ bản xứ, 0,30% người châu Á, 7,09% từ các chủng tộc khác và 1,61% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 14,50% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 1.943 hộ, trong đó 29,90% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,70% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,40% có chủ hộ nữ không có chồng, và 32,10% không phải là gia đình. 29,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,00% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,40 và quy mô gia đình trung bình là 2,97.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 25,40% dưới 18 tuổi, 7,50% từ 18 đến 24, 22,60% từ 25 đến 44, 24,30% từ 45 đến 64 và 20,20% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 89,40 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,20 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 28,312, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 33,325. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,683 so với $ 18,566 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 16,824. Khoảng 14,60% gia đình và 17,80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 26,00% những người dưới 18 tuổi và 13,40% trong độ tuổi từ 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Georgia-Pacific hoạt động một nhà máy thạch cao trong cộng đồng nhỏ của Acme, nằm 6 dặm (9,7 km) về phía tây Quanah trên Quốc lộ Hoa Kỳ 287.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Attractions">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Vườn Tiểu bang Copper Breaks, được điều hành bởi Sở Công viên &amp; Động vật hoang dã Texas, nằm ở phía Nam Quận Hardeman gần Sông Pease ngay ngoài Quốc lộ 6, khoảng 12 dặm (19 km) về phía nam của Quanah. Công viên có một phần của tiểu bang Longhorn bang Texas. </li>
 +<li> Hồ Pauline nằm ngoài Xa lộ Hoa Kỳ 287, cách Quận Quanah 9,7 km về phía đông. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_towns">​ Thị trấn ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Hardeman trước đây là Dân chủ nghiêng, tuy nhiên trong những năm gần đây nó đã vung lên để trở thành Cộng hòa vững chắc.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 79,8% </b> <i> 1,207 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 16,5% <i> 249 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,8% <i> 57 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,7% </b> <i> 1,176 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,2% <i> 302 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,2% </b> <i> 1,199 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,4% <i> 373 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,3% </b> <i> 1,214 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,2% <i> 480 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,7% </b> <i> 976 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 566 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0 % <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,8% <i> 610 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,0% </b> <i> 750 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,2% <i> 171 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,7% <i> 614 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,3% </b> <i> 954 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 19,0% <i> 368 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,7% <i> 855 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,1% </b> <i> 1,143 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 0,2% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,0% </b> <i> 1,238 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,7% <i> 927 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,5% <i> 1.056 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,7% [19659131] 1,174 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 43 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 [196591154] 36,2% <i> 805 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,1% </b> <i> 1,403 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,3% </b> <i> 1,357 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,9% <i> 614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,3% <i> 873 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 44,9% [19659131] 1,145 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,8% <i> 531 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,5% <i> 697 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 72,5% </b> <i> 1,835 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,4% </b> <i> 1,472 [19659132] 44,5% <i> 1,182 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,5% <i> 1,119 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,2% </b> <i> 1,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 1,571 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,0% <i> 1,242 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 11,4% <i> 226 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 83,7% </b> <i> 1,654 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,9% <i> 96 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10,3% <i> 223 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 80,8% </b> <i> 1,756 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,9% <i> 194 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,9% <i> 362 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87,1% </b> <i> 2,453 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 9,4% <i> 207 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 90,2% </b> <i> 1,991 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6.8% <i> 145 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 93.0% </b> <i> 1,985 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,4% </b> <i> 1,333 [19659132] 40.6% <i> 910 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18.2% <i> 256 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 78.1% </b> <i> 1.099 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.8% <i> 53 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 19.0 % <i> 252 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 73,0% </b> <i> 967 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,9% <i> 105 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,1% <i> 94 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 80,7% </b> <i> 932 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,2% <i> 129 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 3,4% <i> 36 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 79,2% </b> <i> 843 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 17,5% <i> 186 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm [19659038] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b [19659268] &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 17 tháng 12, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F48%2F48197.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas:​ Theo từng hạt nhân&​quot;​. <i> Texas Atlas của các ranh giới hạt lịch sử </i>. Thư viện Newberry. 2008 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 24 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Texas+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Texas%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2008&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FTX_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 149. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=149&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA149%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​State Rep. Springer thông báo chuyến tham quan quận 30 tháng 7&​quot;​. <i> Lubbock Avalanche-Journal </​i>​ngày 16 tháng 7 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+Rep.+Springer+announces+district+tour+July+30&​rft.pub=%27%27Lubbock+Avalanche-Journal%27%27%2C+July+16%2C+2013&​rft_id=http%3A%2F%2Flubbockonline.com%2Finteract%2Fblog-post%2Fadam-d-young%2F2013-07-16%2Fstate-rep-springer-announces-district-tour-july-30%23.UefOvhUo45s&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_48.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-almanac-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dòng thứ cấp của Texas&​quot;​. <i> Texas Almanac </i>. Hiệp hội lịch sử tiểu bang Texas <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy lục <span class="​nowrap">​ 2015-05-05 </​span></​span>​. <q> Sông Hồng, Prairie Dog Town Fork </​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Texas+Almanac&​rft.atitle=Secondary+Streams+of+Texas&​rft_id=http%3A%2F%2Ftexasalmanac.com%2Ftopics%2Fenvironment%2Fsecondary-streams-texas&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 28 tháng 4, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas Almanac: Lịch sử dân số của các hạt từ 1850–2010&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Texas Almanac <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 4 năm 1945 </​span>​ năm 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Texas+Almanac%3A+Population+History+of+Counties+from+1850%E2%80%932010&​rft.pub=Texas+Almanac&​rft_id=http%3A%2F%2Ftexasalmanac.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Ftopics%2Fctypophistweb2010.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-07-25 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHardeman+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hardeman_County,​_Texas"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Hạt Hardeman, Texas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 17′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 99 ° 45′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34,29 ° N 99,75 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34,29; -99,75 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181116144950
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.628 seconds
 +Real time usage: 0.858 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3574/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 118577/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7272/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 30907/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.266/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 668.333 ​     1 -total
 + ​29.99% ​ 200.419 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​23.29% ​ 155.668 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.79% ​ 132.285 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.05% ​ 107.300 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​13.94% ​  ​93.178 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​12.75% ​  ​85.198 ​     1 Template:​Commons
 + ​12.42% ​  ​83.013 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​12.01% ​  ​80.238 ​     1 Template:​Side_box
 + ​10.97% ​  ​73.323 ​     2 Template:​If_then_show
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91567-0!canonical and timestamp 20181116144949 and revision id 851911553
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hardeman-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)