User Tools

Site Tools


qu-n-harrison-ohio-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-harrison-ohio-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Conotton_Creek_Trail_Mile_0.jpg/​220px-Conotton_Creek_Trail_Mile_0.jpg"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​26/​Conotton_Creek_Trail_Mile_0.jpg 1.5x" data-file-width="​272"​ data-file-height="​186"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Conotton Creek Trail bắt đầu ở Bowerston </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Harrison </b> là một quận nằm ở tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 15,864, <sup id="​cite_ref-QF_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ khiến nó trở thành quận đông dân thứ năm ở Ohio. Quận của nó là Cadiz. <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Quận được đặt tên theo Tướng William Henry Harrison, người sau này là Tổng thống Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-osuedc_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Harrison County được hình thành từ các bộ phận của Hạt Jefferson và Tuscarawas vào năm 1813. Quận được đặt tên theo Tướng William Henry Harrison, người anh hùng trong trận chiến Tippecanoe trong cuộc chiến năm 1812 &​lt;​(và sau này trở thành tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 411 dặm vuông (1.060 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 402 dặm vuông (1.040 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 8.4 dặm vuông (22 km <sup> 2 </​sup>​) (2,1%) là nước. [19659011] Vào ngày 16 Tháng 5 2013 Business Chicago Tribune Phần này báo cáo rằng Utica Shale nằm dưới hạt Harrison cho thấy hứa hẹn như là một vùng sản xuất dầu chặt chẽ. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​  Để sản xuất dầu chặt chẽ với số lượng lớn sẽ yêu cầu khoan ngang và gãy đá phiến sét như đang được thực hiện ở Bắc Dakota và Texas. ] [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2013)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Conotton_Creek_Trail">​ Conotton Creek Trail </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Conotton Creek Trail là một con đường mòn đường mòn chạy dọc theo Conotton Creek từ Bowerston đến Jewett ở phía bắc Harrison County, Ohio. Các lát đường mòn đa dụng là 11,4 dặm hoặc dài 18,3 km.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1820 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,345 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20.916 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,099 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,157 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,110 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,682 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 [1965902720456</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,830 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,486 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,076 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,9% [19659029] 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,625 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,844 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,313 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,054 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - 6.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,995 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,013 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,152 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16.085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,856 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,864 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15.216 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2017 <sup id="​cite_ref-QF_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ năm 2000, có 15.856 người, 6.398 hộ gia đình và 4.516 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 39 người trên một dặm vuông (15 / km²). Có 7.680 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 19 trên một dặm vuông (7 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,49% người da trắng, 2,19% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,08% người Mỹ bản địa, 0,11% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 0,09% từ các chủng tộc khác và 1,03% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,37% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 6.398 hộ gia đình, trong đó 29,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 58,5% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,8% có chủ hộ nữ không có chồng, và 29,4% không phải là gia đình. 25,6% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 13% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,44 và quy mô gia đình trung bình là 2,92.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 23% dưới 18 tuổi, 6,9% từ 18 đến 24, 26,6% từ 25 đến 44, 25,8% từ 45 đến 64 và 17,7% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 94,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 89,9 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 30,318, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 36,646. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,485 so với $ 18,813 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 16,479. 13,3% dân số và 11% gia đình ở dưới chuẩn nghèo. 17,5% những người dưới 18 tuổi và 8,4% những người từ 65 tuổi trở lên sống dưới mức nghèo khổ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, đã có 15.864 người, 6.526 hộ gia đình và 4.452 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Mật độ dân số là 39,4 người trên mỗi dặm vuông (15,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 8.170 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 20,3 mỗi dặm vuông (7,8 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 95,9% màu trắng, 2,1% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,1% Châu Á, 0,1% người Mỹ da đỏ, 0,1% từ các chủng tộc khác và 1,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 0,5% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Về tổ tiên, 20,9% là người Đức, 15,5% là người Ireland, 9,0% là người Anh, 8,9% là người Mỹ, và 5,7% là người Ba Lan. [16] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 6.526 hộ gia đình, 28,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 53,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,5% có chủ hộ nữ không có chồng, 31,8% không phải gia đình và 27,1% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,40 và quy mô gia đình trung bình là 2,88. Tuổi trung bình là 44,4 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-2"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 35,363 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 44,325. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,489 so với $ 24,063 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 19,318. Khoảng 14,1% gia đình và 18,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 26,3% những người dưới 18 tuổi và 12,6% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,8% </b> <i> 5,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,8% <i> 1,688 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,5% <i> 319 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,2% </b> <i> 4,019 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,2% <i> 2,950 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 184 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,5% </b> <i> 3,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,1% <i> 3,683 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,4% <i> 262 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,7% </b> <i> 4,274 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,6% <i> 3,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,7% </b> <i> 3,417 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,8% <i> 3,351 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5 % <i> 393 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,2% <i> 2,310 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,3% </b> <i> 3,721 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 18,5% <i> 1,371 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 29,2% <i> 2.289 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,9% </b> <i> 3,830 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 21,8% <i> 1,708 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,5% <i> 3,298 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,5% </b> <i> 3,881 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 1.0% <i> 73 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 4,276 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,7% <i> 3,370 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,6% </b> <i> 3 , 639 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,2% <i> 2,848 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,2% <i> 429 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,7% <i> 3,509 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,0% </b> <i> 4,070 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ Năm 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,0% </b> <i> 4,554 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,1% <i> 2,388 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,9% <i> 3,532 [19659120] <b> 46,7% </b> <i> 3,594 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,5% <i> 574 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,2% <i> 2,928 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,8% </b> <i> 5,159 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 [19659118] 58,8% </b> <i> 5,191 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,2% <i> 3,641 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,8% </b> <i> 5,444 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,2% <i> 2,831 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,5% </b> <i> 5,306 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,5% <i> 3,614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,7% </b> <i> 4,215 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,4% <i> 3,422 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 63 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,6% </b> <i> 5,194 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 3,381 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,7% </b> <i> 5,729 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,3% <i> 4,559 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,6% <i> 4,779 [1 9659120] <b> 52,1% </b> <i> 5,231 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,4% </b> <i> 4,759 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 3,512 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 168 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 79,4% </b> <i> 6.095 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,8% <i> 1,516 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,0% </b> <i> 4,904 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,9% <i> 1,999 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 531 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,6% </b> <i> 5,053 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,6% <i> 2,473 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 [19659118] 55,8% </b> <i> 2,517 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,3% <i> 1,911 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 86 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 42,4% </b> <i> 1,950 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,3% <i> 1,714 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,3% <i> 932 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,4% </b> <i> 3,069 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,9% <i> 1,961 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 140 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,4% </b> <i> 3,115 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 1,578 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,5% <i> 220 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,9% </b> <i> 3,274 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,0% <i> 2,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 116 [19659122] 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 3,151 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,9% <i> 2,245 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 97 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 2,541 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,3% <i> 2,032 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 351 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,9% </b> <i> 2,763 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,3% <i> 1,927 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,8% <i> 340 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,4% [19659119] 2,765 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 2,077 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 150 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1880 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,5% </b> <i> 2,767 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,5% <i> 2.082 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1876 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,6% </b> <i> 2,564 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,8% <i> 2,020 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1872 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 2,303 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,2 % <i> 1,695 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.4% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​277px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Map_of_Harrison_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​275px-Map_of_Harrison_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG"​ width="​275"​ height="​236"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Map_of_Harrison_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​413px-Map_of_Harrison_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​48/​Map_of_Harrison_County_Ohio_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 2x" data-file-width="​513"​ data-file-height="​440"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ hạt Harrison, Ohio với nhãn thành phố và thị trấn </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Villages [19659006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> https://​web.archive.org/​web/​20160715023447/​h ttp: //​www.ohiotownships.org/​township-websites
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_place">​ Nơi được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_residents">​ Cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-odod-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu sử Ohio County: Harrison County &​quot;<​span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Sở Phát triển Ohio. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 2007-06-21 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2007-04-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ohio+County+Profiles%3A+Harrison+County&​rft.pub=Ohio+Department+of+Development&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.odod.state.oh.us%2Fresearch%2FFILES%2FS0%2FHarrison.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Harrison, Ohio&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-06-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-04-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Harrison+County%2C+Ohio&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.harrisoncountyohio.org%2Fcommunity%2Fcommunity.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F39%2F39067.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-osuedc-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dữ liệu hạt Harrison&​quot;​. Trung tâm dữ liệu mở rộng đại học bang Ohio <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2007-04-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Harrison+County+data&​rft.pub=Ohio+State+University+Extension+Data+Center&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osuedc.org%2Fprofiles%2Fprofile_entrance.php%3Ffips%3D39067%26sid%3D0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​ [<​i><​span title="​ Dead link since June 2016">​ liên kết chết </​span></​i>​] </​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 4 tháng 5 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_39.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ McAllister, Edward; Zawadzki, Sabina (ngày 16 tháng 5 năm 2013). &​quot;​Dữ liệu tốt của Ohio làm tan vỡ hy vọng dầu đá phiến sét&​quot;​. <i> Chicago Tribune </i>. Reuters <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 5, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Chicago+Tribune&​rft.atitle=Ohio%27s+well+data+shatters+shale+oil+hopes&​rft.date=2013-05-16&​rft.aulast=McAllister&​rft.aufirst=Edward&​rft.au=Zawadzki%2C+Sabina&​rft_id=http%3A%2F%2Farticles.chicagotribune.com%2F2013-05-16%2Fbusiness%2Fsns-rt-us-ohio-utica-databre94g00b-20130516_1_gas-production-eagle-ford-oil-production&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2017-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Foh190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US39067&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US39067&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US39067&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US39067&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-05-02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHarrison+County%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Harrison_County,​_Ohio"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên hạt Harrison, Ohio </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 17′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 81 ° 05′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,29 ° N 81,09 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,29; -81.09 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181110033641
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.632 seconds
 +Real time usage: 0.780 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4191/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 122267/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12983/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 48318/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.238/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 557.383 ​     1 -total
 + ​31.12% ​ 173.442 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​28.09% ​ 156.584 ​     1 Template:​Reflist
 + ​23.16% ​ 129.065 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.23% ​ 118.331 ​    17 Template:​Cite_web
 +  9.51%   ​52.992 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  8.32%   ​46.383 ​    21 Template:​Rnd
 +  6.64%   ​37.020 ​     8 Template:​Convert
 +  5.89%   ​32.823 ​     1 Template:​Coord
 +  5.67%   ​31.595 ​     1 Template:​Distinguish
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93111-0!canonical and timestamp 20181110033641 and revision id 847493108
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-harrison-ohio-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)