User Tools

Site Tools


qu-n-hart-georgia-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hart-georgia-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Hart </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 25.213 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Hartwell <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận Hart được thành lập ngày 7 tháng 12 năm 1853 và đặt tên cho Nancy Hart. Trong số 159 quận của Georgia, Quận Hart là người duy nhất được đặt tên theo một người phụ nữ. Lake Hartwell cũng được đặt tên cho cô ấy <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Thư gửi hoa hậu Celie trong bộ phim <i> Màu tím (phim) </i> của Steven Spielberg, dựa trên cuốn tiểu thuyết <i> Màu tím </i> của Alice Walker , được gửi đến &​quot;​Hartwell County, Georgia&​quot;​ gợi ý rằng bộ phim được đặt ở Hartwell hoặc Hart County.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 257 dặm vuông (670 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 232 dặm vuông (600 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 25 dặm vuông (65 km <sup> 2 </​sup>​) (9,6%) là nước. [19659008] Hầu hết các nam ba phần tư của Hart Quận nằm trong tiểu lưu vực sông Upper Savannah của lưu vực sông Savannah lớn hơn, ngoại trừ hai mảnh của quận, phía nam của Royston và phía tây Bowersville,​ nằm trong tiểu lưu vực sông Broad của sông Savannah lưu vực. Phần phía bắc của quận nằm trong tiểu lưu vực sông Tugaloo của lưu vực sông Savannah cùng <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,137 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,783 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,094 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 34.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,887 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,492 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,216 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,944 [19659021] 10,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,174 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,512 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,495 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 [19659020] 15,229 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,814 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,585 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,712 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,997 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,213 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25.553 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, có 22.997 người, 9,106 hộ gia đình, và 6.610 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 99 người trên một dặm vuông (38 / km²). Có 11.111 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 48 mỗi dặm vuông (18 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 79,09% người da trắng, 19,36% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,15% người Mỹ bản địa, 0,53% người châu Á, 0,24% từ các chủng tộc khác và 0,63% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,85% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 9,106 hộ gia đình, trong đó 29,00% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 56,80% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 12,00% có chủ hộ nữ không có chồng và 27,40% không phải là gia đình. 24,40% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,60% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 2,92.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 23,50% dưới 18 tuổi, 7,70% từ 18 đến 24, 27,30% từ 25 đến 44, 25,00% từ 45 đến 64 và 16,50% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 97,00 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 92,70 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 32,833, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 39,600. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,652 so với $ 21,233 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 16,714. Khoảng 12,20% gia đình và 14,80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 19,10% những người dưới 18 tuổi và 16,50% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 25.213 người, 10.121 hộ gia đình và 6.998 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Mật độ dân số là 108,5 người trên mỗi dặm vuông (41,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 13.007 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 56,0 mỗi dặm vuông (21,6 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 77,4% màu trắng, 18,7% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,9% Châu Á, 0,1% người Mỹ da đỏ, 1,7% từ các chủng tộc khác, và 1,3% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 3,1% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Về tổ tiên, 13,6% là người Mỹ, 8,4% là tiếng Anh, 7,4% là người Ireland và 6,6% là người Đức. <sup id="​cite_ref-census-dp2_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 10.121 hộ gia đình, 30,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,1% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,6% có chủ hộ nữ không có chồng, 30,9% không phải là gia đình và 27,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,43 và quy mô gia đình trung bình là 2,94. Độ tuổi trung bình là 42,6 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-2"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 36,109 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 44,451. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 35,172 so với $ 26,836 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 19,124. Khoảng 17,4% gia đình và 22,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 30,4% những người dưới 18 tuổi và 13,4% những người dưới 65 tuổi. <sup id="​cite_ref-census-dp3_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Attractions">​ Điểm du lịch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Hồ Hartwell, một hồ nhân tạo bao phủ 56.000 mẫu Anh được xây dựng để kiểm soát và giải trí lũ lụt </li>
 +<li> Lễ hội Bù nhìn xảy ra ở Hartwell mỗi năm trong tháng Mười. Đây là khi trung tâm thành phố bị &​quot;​xâm lấn&​quot;​ bởi những kẻ khốn kiếp, là những con bù nhìn thủ công được đặt trước cửa hàng và doanh nghiệp địa phương. </li>
 +<li> Cateechee là một trong những sân gôn tốt nhất của tiểu bang. Nó có 380 mẫu đất và 18 lỗ. </li>
 +<li> Đập Hartwell là máy phát điện lớn nhất của hạt, cung cấp điện cho hơn 10 tiểu bang. Nó có thể được nhìn thấy ở biên giới Georgia và Nam Carolina hoặc US Route 29. Thông thường điện được tạo ra hàng ngày và một tiếng còi sương mù dài được nghe thấy xung quanh đập trước khi chúng bắt đầu tạo ra. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Town">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Cuộc bầu cử tổng thống kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Cuộc bầu cử tổng thống trước đây kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,0% </b> <i> 7,286 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,6% <i> 2,585 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 246 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,4% </b> <i> 6,517 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,1% <i> 2,870 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 142 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,2% </b> <i> 6,537 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,6% <i> 3,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 122 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 5.500 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,5% <i> 3,479 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 53 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 4,242 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,4% <i> 3,192 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4 % <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,2% <i> 2,884 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,6% </b> <i> 3,486 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,2% <i> 801 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,3% <i> 2,607 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,5% </b> <i> 3,614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 18,2% <i> 1388 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,9% </b> <i> 3,044 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,6% <i> 2,476 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 27 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,2% </b> <i> 2,842 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,8% <i> 2,496 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,4% <i> 1,577 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 73,0% </b> <i> 4,539 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 99 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 15,7% <i> 860 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 84,3% </b> <i> 4,605 ​​</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,6% </b> <i> 2,308 [19659117] 25,4% <i> 784 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,3% <i> 586 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,5% <i> 980 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 67,2% </b> <i> 3,208 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,0% <i> 1,166 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 72,8% </b> <i> 3,142 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,5% <i> 275 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 93,5% </b> <i> 3,963 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,6% <i> 107 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 91,4% </b> <i> 1,139 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 5,9% <i> 204 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 94,1% </b> <i> 3,244 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 5,7% <i> 87 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 89,1% </b> <i> 1,363 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 80 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 13,6% <i> 183 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 86,4% </b> <i> 1,161 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,7% <i> 97 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 92,2% </b> <i> 1,328 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,8% <i> 222 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87,0% </b> <i> 1,514 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 0,9% <i> 12 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 99,0% </b> <i> 1,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1 % <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,6% <i> 603 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,4% </b> <i> 919 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 5,8% <i> 65 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 76,7 % </b> <i> 857 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 17,5% <i> 195 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,8% <i> 323 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,2% </b> <i> 694 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 23,5% [19459010237</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 74,3% </b> <i> 750 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,5% <i> 259 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,0% </b> <i> 459 [19659118] 1.5% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 16 tháng 2, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F13%2F13147.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Hart&​quot;​. <i> Georgia.gov </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Georgia.gov&​rft.atitle=Hart+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeorgia.gov%2Fcities-counties%2Fhart-county&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ủy ban bảo tồn tương tác đất và đất Georgia&​quot;​. Ủy ban bảo vệ đất và nước Georgia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-11-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Georgia+Soil+and+Water+Conservation+Commission+Interactive+Mapping+Experience&​rft.pub=Georgia+Soil+and+Water+Conservation+Commission&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gaswcc.org%2Fmaps%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fga190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US13147&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US13147&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US13147&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US13147&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHart+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. [19909006] </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: 19659297] 82 ° 58′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34,35 ° N 82,96 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34,35; -82,96 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hart_County,​_Georgia"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm liền kề với Quận Hart, Georgia </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181116144135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.644 seconds
 +Real time usage: 0.849 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3435/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 115950/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13348/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 41400/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.256/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 613.722 ​     1 -total
 + ​39.01% ​ 239.441 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​29.25% ​ 179.490 ​     1 Template:​Reflist
 + ​29.23% ​ 179.362 ​     1 Template:​Infobox
 + ​25.07% ​ 153.862 ​    16 Template:​Cite_web
 +  8.14%   ​49.935 ​     8 Template:​Convert
 +  7.28%   ​44.704 ​    17 Template:​Rnd
 +  7.12%   ​43.692 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.52%   ​39.989 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.24%   ​38.302 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96762-0!canonical and timestamp 20181116144134 and revision id 853863463
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hart-georgia-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)