User Tools

Site Tools


qu-n-heard-georgia-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-heard-georgia-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Heard </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Georgia </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án Hạt Heard (Georgia) .JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG/​220px-Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG/​330px-Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG/​440px-Heard_County_Courthouse_%28Georgia%29.JPG 2x" data-file-width="​4376"​ data-file-height="​3276"/><​p>​ Tòa án Hạt Heard ở Franklin </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Georgia làm nổi bật Quận Heard " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg/​200px-Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​232"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg/​300px-Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg/​400px-Map_of_Georgia_highlighting_Heard_County.svg.png 2x" data-file-width="​4437"​ data-file-height="​5142"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Hoa Kỳ Georgia </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Georgia " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Map_of_USA_GA.svg/​200px-Map_of_USA_GA.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Map_of_USA_GA.svg/​300px-Map_of_USA_GA.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Map_of_USA_GA.svg/​400px-Map_of_USA_GA.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Gruzia ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ Ngày 22 tháng 12 năm 1830 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ Stephen Heard </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Franklin </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ ] Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Franklin </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 301 dặm vuông (780 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 296 dặm vuông (767 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​),​ 1,7% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (est.) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2015) </​th><​td>​ 11,539 [19659015] • Mật độ </​th><​td>​ 40 / sq mi (20 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu đại hội </​th><​td>​ 3rd </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Miền Đông: UTC− 5 / −4 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Web </​th><​td>​ <span class="​url">​ hearcountyga <​wbr/>​ .com </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Heard </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 11.834 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Franklin. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1830.
 +</​p><​p>​ Quận Heard được bao gồm trong <i> Atlanta-Sandy Springs-Roswell,​ Khu vực thống kê đô thị GA </i>. Quận Heard là quận duy nhất ở Georgia không có đường sắt.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Heard được tạo ra bởi Đạo luật Lập pháp vào ngày 22 tháng 12 năm 1830. Nó được đặt tên cho Stephen Heard, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng về Ngày 18 tháng 2 năm 1781, do đó, khi không có Thống đốc Howley, trở thành Thống đốc trên thực tế. Nghe nói chuyển đến Wilkes County từ Virginia và chiến đấu trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ, nơi ông phân biệt mình tại Kettle Creek. Cảnh sát trưởng đầu tiên, Jonathan Mewsick, được đưa vào hoạt động năm 1832.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 301 dặm vuông (780 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 296 dặm vuông (770 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​) (1,7%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ [19659038] Phần lớn Quận Heard nằm trong tiểu lưu vực sông trung Chattahoochee River-Lake Harding của lưu vực sông ACF (lưu vực sông Apalachicola-Chattahoochee-Flint),​ chỉ với một góc tây bắc rất nhỏ của quận, phía tây Ephesus, nằm trong lưu vực sông Thượng Tallapoosa của lưu vực sông ACT (lưu vực sông Coosa-Tallapoosa) <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,329 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,923 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,805 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,866 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,769 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,557 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,177 [19659059] 17,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,189 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,126 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,102 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −18,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 [19659058] 8,610 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,975 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −19,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,333 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −23,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,354 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,520 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,628 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 32,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,012 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,834 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,487 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, có 11.012 người, 4.043 hộ gia đình và 3.040 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 14 / km ² (37 / sq mi). Có 4.512 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 6 / km² (15 / sq mi). Trang điểm chủng tộc của quận là 87,48% người da trắng, 10,82% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,32% người Mỹ bản địa, 0,11% người châu Á, 0,07% người Thái Bình Dương, 0,47% từ các chủng tộc khác và 0,73% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,05% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 4.043 hộ gia đình, trong đó 37,70% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,90% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 12,10% có chủ hộ nữ không có chồng và 24,80% không phải là gia đình. 21,30% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,70% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,70 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 28,70% dưới 18 tuổi, 7,60% từ 18 đến 24, 30,70% từ 25 đến 44, 22,00% từ 45 đến 64 và 11,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,50 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 94,10 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 33,038, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 39,306. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,900 so với $ 22,492 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,132. Khoảng 10,50% gia đình và 13,60% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 14,60% những người dưới 18 tuổi và 17,40% trong độ tuổi từ 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 11.834 người, 4.400 hộ gia đình và 3.157 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Mật độ dân số là 40,0 người trên mỗi dặm vuông (15,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 5,148 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 17,4 mỗi dặm vuông (6,7 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 86,9% màu trắng, 9,8% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,5% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 0,8% từ các chủng tộc khác, và 1,7% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 1,9% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Về tổ tiên, 16,2% là người Mỹ, 11,6% là người Ireland, 9,0% là người Đức, và 7,4% là người Anh. <sup id="​cite_ref-census-dp2_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 4.400 hộ gia đình, 36,2% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,5% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,6% có chủ hộ nữ không có chồng, 28,3% không phải là gia đình, và 23,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,66 và quy mô hộ trung bình là 3,14. Tuổi trung bình là 39,1 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_12-2"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 42,685 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 47,591. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 41,185 so với $ 31,507 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 18,077. Khoảng 16,7% gia đình và 19,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 32,6% những người dưới 18 tuổi và 16,4% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống trước </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 79,8% </b> <i> 3,370 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 17,6% <i> 743 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 110 </​i><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,6% </b> <i> 3,160 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,7% <i> 948 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 70 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,1% </b> <i> 3,133 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,6% <i> 1,042 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 56 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,5% </b> <i> 2,788 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,0% <i> 1,148 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 1,947 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,8% <i> 1,178 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3 % <i> 73 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,1% <i> 1,170 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,9% </b> <i> 1,248 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,0% <i> 426 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,4% <i> 1.190 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 44,5% </b> <i> 1,456 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 19,2% <i> 627 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,8% </b> <i> 1,551 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,9% <i> 874 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,8% </b> <i> 1,492 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,2% <i> 810 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,3% <i> 875 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,1% </b> <i> 1.348 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 60 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21,4% <i> 433 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 78,6% </b> <i> 1,593 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 81,8% </b> <i> 1,239 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,2% <i> 276 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 16,7% <i> 303 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,7% <i> 356 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 63,6% </b> <i> 1,153 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,2% <i> 807 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,8% </b> <i> 1,061 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,9% <i> 181 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87,1% </b> <i> 1,224 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 14,9% <i> 194 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 85,1% </b> <i> 1,106 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 13,4% <i> 184 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 86,6% </b> <i> 1,189 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6.6% <i> 53 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 83,8% </b> <i> 670 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,6% <i> 77 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 24,9% <i> 185 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 75,1 % </b> <i> 557 [196591188] 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,4% <i> 221 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 74,4% </b> <i> 647 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,6% [19459038155</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 82.1% </b> <i> 725 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 [196591169] 2,4% <i> 24 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 97,3% </b> <i> 989 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 3 [19659169] 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,2% <i> 390 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,8% </b> <i> 493 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 9,5% <i> 35 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 88,6% </b> <i> 327 [19659148] 1,9% <i> 7 [196591169] 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 3,0% <i> 14 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 97,1% </b> <i> 461 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,1% <i> 62 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 85,7% </b> <i> 439 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10,8% <i> 65 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87,4% </b> <i> 526 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 16 tháng 2, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F13%2F13149.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 153. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=153&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA153%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ủy ban bảo tồn tương tác đất và đất Georgia&​quot;​. Ủy ban bảo vệ đất và nước Georgia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-11-19 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Georgia+Soil+and+Water+Conservation+Commission+Interactive+Mapping+Experience&​rft.pub=Georgia+Soil+and+Water+Conservation+Commission&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gaswcc.org%2Fmaps%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fga190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US13149&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US13149&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US13149&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-12-29 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US13149&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Kemp, Brian P. &​quot;​Bầu cử chung ngày 8 tháng 11 năm 2016 Quận Heard&​quot;​. <i> Kết quả bầu cử Georgia </i>. Scytl <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 8 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Georgia+Election+Results&​rft.atitle=General+Election+November+8%2C+2016+Heard+County&​rft.aulast=Kemp&​rft.aufirst=Brian+P.&​rft_id=http%3A%2F%2Fresults.enr.clarityelections.com%2FGA%2FHeard%2F64066%2F183244%2Fen%2Fsummary.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHeard+County%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Heard_County,​_Georgia"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Hạt Heard, Georgia </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 33 ° 18′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 08′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 33,30 ° N 85,13 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 33,30; -85,13 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181116161546
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.652 seconds
 +Real time usage: 0.850 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3634/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 149422/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13245/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 44230/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.263/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 624.868 ​     1 -total
 + ​33.98% ​ 212.333 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​28.07% ​ 175.377 ​     1 Template:​Reflist
 + ​25.80% ​ 161.216 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.54% ​ 140.869 ​    16 Template:​Cite_web
 +  8.24%   ​51.490 ​     8 Template:​Convert
 +  7.57%   ​47.321 ​    19 Template:​Rnd
 +  7.09%   ​44.287 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.93%   ​43.311 ​     1 Template:​Coord
 +  6.37%   ​39.787 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96761-0!canonical and timestamp 20181116161545 and revision id 853863762
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-heard-georgia-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)