User Tools

Site Tools


qu-n-hempstead-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hempstead-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quận Hempstead</​b>​ là một quận nằm ở tiểu bang Arkansas của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 22.609.<​sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Ghế quận là Hope.<​sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận Hempstead là quận thứ tư của Arkansas, được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1818, cùng với các hạt Clark và Pulaski. Quận được đặt tên theo Edward Hempstead, một đại biểu đến Quốc hội Hoa Kỳ từ Lãnh thổ Missouri, bao gồm cả Arkansas ngày nay vào thời điểm đó.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​   Đó là một cấm rượu hoặc quận khô.
 +</​p><​p>​Công viên Lịch sử Tiểu bang Washington nằm ở Hempstead County số chín dặm về phía tây bắc của Hope trong ngôi làng lịch sử của Washington, Arkansas. Công viên tiểu bang mở cửa vào năm 1973 là &​quot;​Công viên tiểu bang Old Washington Historic&​quot;,​ nhưng &​quot;​Old&​quot;​ đã bị loại khỏi tên năm 2006. Công viên cung cấp các tour đi bộ của ngôi làng lịch sử, nơi có hơn một chục cấu trúc lịch sử từ ngày 19 và đầu thế kỷ 20.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​Môn Địa lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-stack mobile-float-reset"​ style="​box-sizing:​ border-box; float:​right;"><​div style="​overflow:​ hidden; margin: 1px;"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​292px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG/​290px-Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG"​ width="​290"​ height="​218"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG/​435px-Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG/​580px-Hempstead_County_Veterans_Monument_IMG_1510.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đài tưởng niệm Cựu chiến binh trước Tòa án Hạt Hempstead năm 1939 hiện tại trong Hy vọng</​div></​div></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Theo Cục điều tra dân Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 741 dặm vuông (1.920 km<​sup>​2</​sup>​),​ Trong đó 728 dặm vuông (1.890 km<​sup>​2</​sup>​) Là đất và 14 dặm vuông (36 km<​sup>​2</​sup>​) (1,8%) là nước.<​sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Quận Hempstead được xem xét luân phiên như một phần của các vùng lớn hơn ở Nam Arkansas hoặc Tây Nam Arkansas.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​Đường cao tốc chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​Các hạt liền kề</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​Nhân khẩu học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​Điều tra dân số</​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​Pop.</​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ±</​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1830</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​2,​512</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​- -</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1840</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​4.921</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​95,​9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1850</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​7,​672</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​55,​9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1860</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​13.989</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​82,​3%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1870</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​13.768</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−1,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1880</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​19,​015</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​38,​1%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1890</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​22.796</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​19,​9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1900</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​24.101</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​5,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1910</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​28.285</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​17,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1920</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​31,​602</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​11,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1930</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​30.847</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−2,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1940</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​32.770</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​6,​2%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1950</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​25.080</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−23,​5%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1960</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​19,​661</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​.621,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1970</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​19,​308</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​-1,​8%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1980</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​23.635</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​22,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1990</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​21.621</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−8,​5%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2000</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​23.587</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​9,​1%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2010</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​22.609</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−4,​1%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​Ước tính 2016</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​21.974</​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−2,​8%</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​1790–1960<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900–1990<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​1990–2000<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010–2016<​sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​150px-USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png"​ width="​150"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​225px-USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg/​300px-USA_Hempstead_County%2C_Arkansas_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Kim tự tháp tuổi Hempstead County<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Theo điều tra dân số năm 2000,<​sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ đã có 23.587 người, 8.959 hộ gia đình, và 6.378 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 32 người trên một dặm vuông (12 / km²). Có 10.166 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 14 trên mỗi dặm vuông (5 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 63,28% người da trắng, 30,36% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,42% người Mỹ bản xứ, 0,17% người châu Á, 0,02% người Thái Bình Dương, 4,17% từ các chủng tộc khác và 1,59% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 8,25% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​Có 8959 hộ gia đình, trong đó 33,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,40% là các cặp vợ chồng chung sống, 15,30% có chủ hộ nữ không có chồng, và 28,80% không phải là gia đình. 25,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,70% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,60 và quy mô gia đình trung bình là 3,09.
 +</​p><​p>​Trong quận, dân số được trải ra với 27,30% dưới 18 tuổi, 9,60% từ 18 đến 24, 27,20% từ 25 đến 44, 21,70% từ 45 đến 64, và 14,10% người từ 65 tuổi trở lên . Độ tuổi trung bình là 35 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 93,70 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 89,70 nam giới.
 +</​p><​p>​Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 28,622, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 34,082. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 25,830 so với $ 17,383 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 14,103. Khoảng 16,00% gia đình và 20,30% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 29,20% những người dưới 18 tuổi và 16,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​Chính quyền</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Mặc dù lịch sử Dân chủ, Quận Hempstead đã xua đuổi Đảng Cộng hòa trong ba cuộc bầu cử cuối cùng.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Kết quả bầu cử tổng thống</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​float:​right;​ margin:1em 0 1em 1em; font-size:​95%;"><​caption><​b>​Hempstead County bỏ phiếu<​br/>​bởi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống <sup id="​cite_ref-DL_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​GOP
 +</th>
 +<​th>​DEM
 +</th>
 +<​th>​Khác
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2016</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​62,​43%</​b>​ <​i>​4.401</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​33,​72% <​i>​2.377</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​84% <​i>​271</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2012</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​61,​90%</​b>​ <​i>​4.284</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​35,​66% <​i>​2,​468</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​44% <​i>​169</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2008</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​58,​14%</​b>​ <​i>​4.273</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​39,​04% <​i>​2.869</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​82% <​i>​207</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2004</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​48,​04% <​i>​3,​580</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​51,​22%</​b>​ <​i>​3.817</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​74% <​i>​55</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2000</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44,​68% <​i>​3.257</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​01%</​b>​ <​i>​3.937</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​31% <​i>​95</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1996</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26,​76% <​i>​2.021</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​65,​99%</​b>​ <​i>​4.983</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​7,​24% <​i>​547</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1992</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26,​75% <​i>​2.387</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​61,​38%</​b>​ <​i>​5.476</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​11,​86% <​i>​1.059</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1988</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​50,​49%</​b>​ <​i>​3.938</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​49,​25% <​i>​3.841</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​26% <​i>​20</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1984</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​59,​31%</​b>​ <​i>​4,​904</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​40,​24% <​i>​3,​327</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​45% <​i>​37</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1980</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44,​65% <​i>​3.852</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​14%</​b>​ <​i>​4.671</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​21% <​i>​105</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1976</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​34,​63% <​i>​2.859</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​65,​37%</​b>​ <​i>​5,​397</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1972</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​70,​80%</​b>​ <​i>​4.963</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​29,​20% <​i>​2.047</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​1968</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​24,​62% <​i>​1.783</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​32,​07% <​i>​2.322</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;"><​b>​43,​31%</​b>​ <​i>​3.136</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1964</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​42,​32% <​i>​2.493</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​56,​95%</​b>​ <​i>​3.355</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​73% <​i>​43</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1960</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​40,​93% <​i>​1.948</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​55%</​b>​ <​i>​2.596</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​4,​52% <​i>​215</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1956</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44,​57% <​i>​2,​227</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​53,​91%</​b>​ <​i>​2.694</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​52% <​i>​76</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1952</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​43,​28% <​i>​2.115</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​56,​70%</​b>​ <​i>​2.771</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​02% <​i>​1</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1948</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​12,​58% <​i>​386</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​84%</​b>​ <​i>​1.683</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​32,​59% <​i>​1.000</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1944</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​22,​37% <​i>​624</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​77,​34%</​b>​ <​i>​2.157</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​29% <​i>​số 8</i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1940</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​12,​85% <​i>​415</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​87,​15%</​b>​ <​i>​2,​814</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1936</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​7,​24% <​i>​190</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​92,​68%</​b>​ <​i>​2,​431</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​08% <​i>​2</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1932</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​10,​03% <​i>​317</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​89,​90%</​b>​ <​i>​2.840</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​06% <​i>​2</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1928</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​30,​25% <​i>​886</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​69,​58%</​b>​ <​i>​2.038</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​17% <​i>​5</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1924</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​30,​37% <​i>​715</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​61,​98%</​b>​ <​i>​1.459</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​7,​65% <​i>​180</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1920</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​43,​65% <​i>​1.754</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​72%</​b>​ <​i>​2.239</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​62% <​i>​25</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1916</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​37,​05% <​i>​1,​238</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​62,​95%</​b>​ <​i>​2,​103</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​00% <​i>​0</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1912</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​31,​63% <​i>​836</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​47,​18%</​b>​ <​i>​1,​247</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​21,​19% <​i>​560</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1908</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​41,​68% <​i>​1.346</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​09%</​b>​ <​i>​1.779</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​22% <​i>​104</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1904</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​49,​41%</​b>​ <​i>​1.477</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​47,​17% <​i>​1.410</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​41% <​i>​102</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1900</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​49,​11% <​i>​1.330</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​49,​93%</​b>​ <​i>​1.352</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​96% <​i>​26</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1896</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​39,​26% <​i>​1.203</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​59,​79%</​b>​ <​i>​1.832</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​95% <​i>​29</​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​Cộng đồng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​292px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG/​290px-1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG"​ width="​290"​ height="​218"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG/​435px-1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG/​580px-1874_Hempstead_County%2C_AR%2C_Courthouse_IMG_1498.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​292px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG/​290px-Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG"​ width="​290"​ height="​218"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG/​435px-Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG/​580px-Upper_floor_courtroom_at_Historic_Washington_State_Park_IMG_1502.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tòa án ở tầng trên trong Tòa án Hạt Hempstead cũ ở Washington, Arkansas</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​Các thành phố</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​Thị trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​Cộng đồng chưa hợp nhất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​Thị trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thị trấn ở Arkansas là các đơn vị của một quận. Mỗi thị trấn bao gồm các khu vực chưa hợp nhất; một số có thể đã kết hợp các thành phố hoặc thị trấn trong một phần ranh giới của chúng. Thị trấn Arkansas có mục đích hạn chế trong thời hiện đại. Tuy nhiên, Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ liệt kê dân số Arkansas dựa trên thị trấn (đôi khi được gọi là &​quot;​phân khu quận&​quot;​ hoặc &​quot;​đơn vị dân sự nhỏ&​quot;​). Thị trấn cũng có giá trị cho các mục đích lịch sử về nghiên cứu phả hệ. Mỗi thị trấn hoặc thành phố nằm trong một hoặc nhiều thị trấn ở một quận Arkansas dựa trên bản đồ và ấn phẩm điều tra dân số. Các thị trấn của Quận Hempstead được liệt kê dưới đây; được liệt kê trong ngoặc đơn là các thành phố, thị trấn và / hoặc địa điểm được chỉ định điều tra dân số toàn bộ hoặc một phần bên trong thị trấn.
 +<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​21 tháng năm,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F05%2F05057.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tìm một Quận&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 2011-05-31<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-06-07</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Gannett,​ Henry (1905). <​i>​Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định ở Hoa Kỳ</​i>​. Govt. In. Tắt. p. 154.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=154&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA154%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_05.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 6,</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Forstall,​ Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Far190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 8,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2000</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​FactFinder của Mỹ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-05-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DL-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​18 tháng 11,</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation map"><​i>​Khảo sát ranh giới và phụ lục năm 2011 (BAS): Quận Hempstead, AR</​i>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (Bản đồ). Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ vào ngày 2012-10-19<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-08-24</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2011+Boundary+and+Annexation+Survey+%28BAS%29%3A+Hempstead+County%2C+AR&​rft.pub=U.+S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fpvs%2Fbas%2Fbas11%2Fst05_ar%2Fcou%2Fc05081_little_river%2FBAS11C20508100000_000.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Arkansas:​ Bản đồ khối điều tra dân số năm 2010 - Phân khu quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​28 tháng 5,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Arkansas%3A+2010+Census+Block+Maps+-+County+Subdivision&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fmaps%2Fblock%2F2010%2Fcousub%2Fdc10blk_st05_cousub.html%23H&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHempstead+County%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hempstead_County,​_Arkansas"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​Các địa điểm gần Hempstead County, Arkansas</​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​33 ° 44′37 ″ N</​span>​ <span class="​longitude">​93 ° 39′49 ″ W</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">/</​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​33,​74361 ° N 93,66361 ° W</​span><​span style="​display:​none">/​ <span class="​geo">​33,​74361;​ -93,​66361</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181116155606
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.812 seconds
 +Real time usage: 1.029 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3551/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 106127/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11764/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34167/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.278/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.97 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 684.421 ​     1 -total
 + ​35.66% ​ 244.036 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​28.60% ​ 195.774 ​     1 Template:​Reflist
 + ​27.74% ​ 189.847 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.31% ​ 145.883 ​    11 Template:​Cite_web
 +  8.52%   ​58.304 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.79%   ​53.316 ​     6 Template:​Convert
 +  7.59%   ​51.971 ​     1 Template:​Coord
 +  7.38%   ​50.541 ​    20 Template:​Rnd
 +  6.41%   ​43.852 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​97470-0!canonical and timestamp 20181116155605 and revision id 867894302
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hempstead-arkansas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)