User Tools

Site Tools


qu-n-hendricks-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hendricks-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Hendricks </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 145.448 người. <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Danville. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận Hendricks là quận lớn thứ ba trong vùng Indianapolis-Carmel-Anderson,​ IN Metropolitan. Quận Hendricks hiện là quận phát triển nhanh thứ hai ở Indiana và thứ 85 trên toàn quốc. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Hendricks được thành lập năm 1824. Nó được đặt tên theo thống đốc bang Indiana William Hendricks, người đã phục vụ tại thời điểm Quận được thành lập. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, quận có tổng diện tích là 408,78 dặm vuông ( 1,058.7 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 406,91 dặm vuông (1,053.9 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,54%) là đất và 1,87 dặm vuông (4,8 km <sup> 2 </​sup>​) ( hoặc 0,46%) là nước <sup id="​cite_ref-census-density_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_Communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Danville, Indiana
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659025] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ trong ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Số liệu chuyển đổi </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659025] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Tối đa trung bình. và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở Danville đã dao động từ mức thấp 18 ° F (−8 ° C) trong tháng 1 đến nhiệt độ cao 86 ° F (30 ° C) ) vào tháng 7, mặc dù mức thấp kỷ lục −27 ° F (−33 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1994 và mức cao kỷ lục 106 ° F (41 ° C) đã được ghi lại vào tháng 7 năm 1936. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 2,41 inch (61 mm) vào tháng 2 tới 4,42 inch (112 mm) vào tháng 7. <sup id="​cite_ref-weather_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659059] Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.975 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,264 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 183,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,083 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,953 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,277 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,981 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,498 [19659069] −6,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,292 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,840 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,291 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,725 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,151 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24,594 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 40,896 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 66,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 53,974 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 32,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 69,804 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 75,717 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 104,093 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 37,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 145,448 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 39,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 163,685 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg/​220px-USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg/​330px-USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg/​440px-USA_Hendricks_County%2C_Indiana_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Phân bố tuổi và giới tính ở Quận Hendricks </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 145.448 con người, 52.368 hộ gia đình, và 39.698 gia đình cư trú trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Mật độ dân số là 357,4 người trên mỗi dặm vuông (138,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 55,454 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 136,3 mỗi dặm vuông (52,6 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 90,1% màu trắng, 4,9% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 2,1% Châu Á, 0,2% người Mỹ da đỏ, 1,1% từ các chủng tộc khác và 1,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 3,0% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Về tổ tiên, 28,3% là người Đức, 16,2% là người Anh, 15,2% là người Ailen và 9,4% là người Mỹ. <sup id="​cite_ref-census-dp2_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p><​p>​ Trong số 52.368 hộ gia đình , 40,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 61,9% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,8% có chủ hộ nữ không có chồng, 24,2% không phải là gia đình, và 19,8% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,71 và quy mô gia đình trung bình là 3,12. Độ tuổi trung bình là 36,7 năm. <sup id="​cite_ref-census-dp1_14-2"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 47,697 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 77,397. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 54,945 so với $ 38,919 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 28,880. Khoảng 4,3% gia đình và 5,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 7,3% dân số dưới 18 tuổi và 5,3% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Chính quyền quận là một cơ quan lập hiến và được cấp hiến pháp bởi Hiến pháp Indiana, và bởi Bộ luật Indiana.
 +</​p><​p><​b>​ Quận Hội đồng: </b> Hội đồng quận là chi nhánh lập pháp của chính quyền quận và kiểm soát tất cả các chi tiêu và thu doanh thu trong quận. Các đại biểu được bầu từ các quận hạt. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Họ chịu trách nhiệm thiết lập lương, ngân sách hàng năm và chi tiêu đặc biệt. Hội đồng cũng có thẩm quyền hạn chế áp đặt thuế địa phương, dưới hình thức thuế thu nhập và thuế tài sản chịu sự chấp thuận của cấp tiểu bang, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế dịch vụ. <sup id="​cite_ref-inc3623_17-0"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_18-0"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p><​b>​ Ủy viên Ủy viên: </b> Cơ quan điều hành của quận được làm bằng một ủy ban hội đồng. Các ủy viên được bầu trong toàn quận, theo các điều khoản so le, và mỗi người đều có nhiệm kỳ bốn năm. Một trong những ủy viên, thường là người cao cấp nhất, là chủ tịch. Các ủy viên bị buộc tội thực hiện các hành vi được lập pháp luật bởi hội đồng, thu thập doanh thu và quản lý các chức năng hàng ngày của chính quyền quận. <sup id="​cite_ref-inc3623_17-1"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_18-1"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ [19659142Tòaán:</​b>​ Quận duy trì một tòa tuyên bố nhỏ có thể xử lý một số vụ kiện dân sự. Thẩm phán tòa án được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và phải là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Indiana. Thẩm phán được hỗ trợ bởi một hiến pháp cũng được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm. <sup id="​cite_ref-inc2102_18-2"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p><​b>​ Các viên chức quận: </b> Quận có nhiều văn phòng được bầu khác, bao gồm cảnh sát trưởng, nhân viên kiểm tra, kiểm toán viên, thủ quỹ , nhân viên quản lý, người điều tra, và nhân viên tòa án mạch vành Mỗi nhân viên được bầu đều phục vụ nhiệm kỳ bốn năm và giám sát một phần khác của chính quyền quận. Các thành viên được bầu vào các vị trí của chính phủ hạt được yêu cầu tuyên bố các đảng phái và là cư dân của quận. <sup id="​cite_ref-inc2102_18-3"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p><​p>​ Quận Hendricks là một phần của quận đại hội thứ 4 của Indiana; Quận Thượng viện Indiana 23 và 24, <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ và Hạ viện Indiana các quận 28, 40, 47 và 91. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Cuộc bầu cử tổng thống kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Cuộc bầu cử tổng thống kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,5% </b> <i> 48,337 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,7% <i> 22,600 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,9% <i> 5,247 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,4% </b> <i> 44,312 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,6% <i> 21,112 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 1,337 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,1% </b> <i> 39,728 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,7% <i> 24,548 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 778 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,5% </b> <i> 38,430 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,430 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,9% <i> 13,548 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 324 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,2% </b> <i> 28,651 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,8% <i> 10,786 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0 % <i> 784 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 22,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,6% <i> 9,392 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,3% <i> 3,621 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 18,373 [19659157] 21,3% <i> 7,071 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,2% <i> 7,692 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,1% </b> <i> 22,090 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,7% <i> 7,643 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 70 [19659159] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,7% </b> <i> 21,307 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,7% <i> 6,659 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 169 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,9% </b> <i> 19,366 [19659157] 26.4% <i> 7.412 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.8% <i> 1,339 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,1% </b> <i> 16,725 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,7% <i> 9,066 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 313 [19659159] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 79,9% </b> <i> 17,699 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,8% <i> 4,384 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 70 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,9% </b> <i> 12,597 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,5% <i> 5,155 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,6% <i> 3,280 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 11,497 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,4% <i> 8,857 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 51 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,5% </b> <i> 12,490 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,0% <i> 6,481 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 95 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,6% </b> <i> 10,578 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,2% <i> 5,521 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 [196591159] 66,6% </b> <i> 9,712 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,9% <i> 4,793 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 81 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,2% </b> <i> 6,327 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40.1% <i> 4.280 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.7% <i> 75 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,5% </b> <i> 6,673 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,9% <i> 4,297 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 [19659155] 57,9% </b> <i> 6,782 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,7% <i> 4,883 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,1% </b> <i> 5,776 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,2% <i> 5,237 [19659158] 0.8% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49.2% </b> <i> 5.3317 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48.9% <i> 5,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 207 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,8% </b> <i> 5,954 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,6% <i> 3,181 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,0% </b> <i> 5,766 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,9% <i> 3,489 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 194 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,2% </b> <i> 6,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 4,192 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 145 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,1% </b> <i> 3,046 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,8% <i> 2,453 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,1% <i> 234 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 26,2% <i> 1,439 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,1% </b> <i> 2,372 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 30,8% <i> 1,692 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,3% </b> <i> 3,231 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,2% <i> 2,571 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 151 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,8% </b> <i> 3,434 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,1% <i> 2,164 [19659158] 4.1% <i> 240 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,7% </b> <i> 3,426 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,7% <i> 2,359 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 158 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,1% [19659156] 3.409 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,3% <i> 2,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 98 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,4% </b> <i> 3,020 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 2,028 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,8% <i> 311 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,6% </b> <i> 3,297 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,0% <i> 2.083 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 244 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659321] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-census-quickfacts-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hendricks County QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-07-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-09-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hendricks+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F18%2F18063.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Quận Hendricks xếp hạng thứ 85 về tăng dân số </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Các hạt ở Indiana </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu sử của hạt Hendricks, Indiana, IN &quot;. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 9, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Hendricks+County%2C+Indiana%2C+IN&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D5417&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 154. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=154&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA154%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US18063&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Danville, Indiana&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Danville%2C+Indiana&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIN0149&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fin190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659326] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US18063&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0400000US18%257c0500000US18063&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0400000US18%257c0500000US18063&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc3623-17"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 36, Điều 2, Phần 3&​quot;​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+36%2C+Article+2%2C+Section+3&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle36%2Far2%2Fch3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc2102-18"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 2, Điều 10, Phần 2&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+2%2C+Article+10%2C+Section+2&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle3%2Far10%2Fch2.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Thượng viện Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-07-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+Senate+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3006.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Nhà Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-07-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+House+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3005.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-05-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHendricks+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> Balough, Linda và Betty Bartley. <i> Lịch sử ảnh của Hạt Hendricks, Indiana </i>. Marceline: Công ty xuất bản Walsworth (1999). <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 1-57864-074-1 </li>
 +<li> Hadley, John Vestal. <i> Lịch sử của Quận Hendricks, Indiana, người dân, các ngành và các tổ chức của mình </i>. Charleston: Nabo Press (2010). <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 1-178-24317-6 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hendricks_County,​_Indiana"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên hạt Hendricks, Indiana </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 46′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 86 ° 31′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39,77 ° N 86,51 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39,77; -86,51 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181115161628
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.940 seconds
 +Real time usage: 1.207 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5685/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 240846/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14681/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 12/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 54567/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.333/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 844.775 ​     1 -total
 + ​25.88% ​ 218.586 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​22.19% ​ 187.438 ​     1 Template:​Reflist
 + ​19.67% ​ 166.186 ​     1 Template:​Infobox
 + ​17.20% ​ 145.274 ​    18 Template:​Cite_web
 + ​10.97% ​  ​92.644 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​10.24% ​  ​86.539 ​     1 Template:​Commons
 +  9.99%   ​84.366 ​     1 Template:​Sister_project
 +  9.59%   ​81.014 ​     1 Template:​Side_box
 +  8.75%   ​73.903 ​     2 Template:​If_then_show
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96115-0!canonical and timestamp 20181115161627 and revision id 860182306
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hendricks-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)