User Tools

Site Tools


qu-n-hennepin-minnesota-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hennepin-minnesota-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hennepin </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Minnesota </​span></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"><​span class="​category">​ Quận </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b>​ Quận Hennepin </​b></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Trung tâm Chính quyền Quận Hennepin 5.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Hennepin_County_Government_Center_5.jpg/​220px-Hennepin_County_Government_Center_5.jpg"​ width="​220"​ height="​288"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Hennepin_County_Government_Center_5.jpg/​330px-Hennepin_County_Government_Center_5.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Hennepin_County_Government_Center_5.jpg/​440px-Hennepin_County_Government_Center_5.jpg 2x" data-file-width="​2569"​ data-file-height="​3364"/><​div style="​text-align:​center">​ Trung tâm Chính quyền Quận Hennepin, nằm ở quận hạt của Minneapolis. Hình chữ &​quot;​H&​quot;​ cách điệu của nó đóng vai trò là biểu trưng cho hạt Hennepin </​div></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center"><​table style="​width:​100%;​ background:​none"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​text-align:​center"><​img alt=" Logo của hạt Hennepin, Minnesota " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg/​100px-Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg.png"​ width="​100"​ height="​128"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg/​150px-Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg/​200px-Logo_of_Hennepin_County%2C_Minnesota.svg.png 2x" data-file-width="​537"​ data-file-height="​688"/><​br/><​small><​b>​ Logo </​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Minnesota làm nổi bật hạt Hennepin " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg/​200px-Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​228"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg/​300px-Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg/​400px-Map_of_Minnesota_highlighting_Hennepin_County.svg.png 2x" data-file-width="​5746"​ data-file-height="​6539"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Minnesota " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​200px-Map_of_USA_MN.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​300px-Map_of_USA_MN.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​400px-Map_of_USA_MN.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Minnesota ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ Ngày 6 tháng 3 năm 1852 <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ Louis Hennepin </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Minneapolis </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất [19659014] Minneapolis </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số [196590014] 607 dặm vuông (1.572 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 554 dặm vuông (1.435 km <sup> 2 </​sup>​ ) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 53 dặm vuông (137 km <sup> 2 </​sup>​),​ 8,7% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (ước tính) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016) </​th><​td>​ 1,232,483 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 2.082 / dặm vuông (804 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực đại hội </​th><​td>​ Thứ 3, thứ 5 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / 5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .hennepin <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Hennepin </b> (<span class="​nowrap"/>​ <i title="​English pronunciation respelling"><​span style="​font-size:​90%">​ HEN </​span>​ -ə-pin </i>) là một hạt ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 1.152.425 người. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Đây là quận đông dân nhất ở Minnesota và là quận đông dân thứ 35 ở Hoa Kỳ; hơn một phần năm người Minnesotans sống ở Quận Hennepin. Quận lỵ của nó là Minneapolis,​ <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ thành phố đông dân nhất của tiểu bang. Quận được đặt theo tên của nhà thám hiểm thế kỷ 17 Cha Louis Hennepin. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Quận Hennepin được bao gồm trong Minneapolis-St. Paul-Bloomington,​ MN-WI Khu vực thống kê đô thị.
 +</​p><​p>​ Trung tâm dân số Minnesota nằm trong Quận Hennepin, tại thành phố Minneapolis.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Hennepin được lập ra vào năm 1852 bởi Cơ quan Lập pháp Lãnh thổ Minnesota. Tên của cha Louis Hennepin được chọn vì ông ban đầu đặt tên là St. Anthony Falls và ghi lại một số tài khoản sớm nhất của khu vực cho thế giới phương Tây. Lịch sử ban đầu của Quận Hennepin gắn liền với việc thành lập các thành phố Minneapolis và St. Anthony <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Lịch sử của Quận Hennepin được xếp vào danh mục tại Bảo tàng Lịch sử Hennepin, nằm ở Minneapolis.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 607 dặm vuông (1.570 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 554 dặm vuông (1.430 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 53 dặm vuông (140 km <sup> 2 </​sup>​) (8,7%) là nước. [19659052] Hennepin là một trong 17 quận với hơn Minnesota đất mặn hơn cả đồng cỏ hoặc đất rừng, và là một trong hai quận duy nhất của Minnesota có hơn 75% diện tích đất của nó trong đất hoang mạc (loại kia là Quận Wright).
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-220px-Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg"​ width="​220"​ height="​170"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-330px-Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-440px-Hennepin_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 2x" data-file-width="​1650"​ data-file-height="​1275"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Đất của Hennepin County <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​div></​div></​div>​
 +<p> Thác nước cao nhất trên sông Mississippi,​ Thác Saint Anthony (được phát hiện bởi Louis Hennepin) nằm trong Quận Hennepin bên cạnh trung tâm thành phố Minneapolis,​ nhưng vào thế kỷ 19, thác đã được chuyển thành một loạt đập. Barges và thuyền bây giờ đi qua ổ khóa để di chuyển giữa các phần của con sông ở trên và dưới các con đập.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_areas">​ Vùng được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,849 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,566 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 145,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 67,013 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 112,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 18,90 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 185,294 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 176,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 228,340 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 333,480 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 46,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 415,419 [19659067] 24,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 517,785 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 568,899 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 676,579 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 842,854 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 960,080 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 941,411 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,032,431 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,116,200 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,152,425 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,232,483 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​220px-USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​330px-USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​440px-USA_Hennepin_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Kim tự tháp tuổi của cư dân quận dựa trên 2000 dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ </​div></​div></​div>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Hennepin_County_jail.JPG/​220px-Hennepin_County_jail.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Hennepin_County_jail.JPG/​330px-Hennepin_County_jail.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Hennepin_County_jail.JPG/​440px-Hennepin_County_jail.JPG 2x" data-file-width="​3200"​ data-file-height="​2400"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Nằm đối diện với chính phủ Trung tâm, <b> Cơ sở An toàn Công cộng Quận Hennepin </b> là nhà tù quận </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010">​ 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra Dân số năm 2010, có 1.152.425 người, 475.913 hộ gia đình, và 272.885 gia đình cư ngụ trong quận. Trang điểm chủng tộc của quận là 74,4% người da trắng, 11,8% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,9% người Mỹ bản xứ, 6,2% người châu Á, 3,4% từ các chủng tộc khác và 3,2% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 6,7% dân số là người Hispanic hoặc người La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Theo Khảo sát cộng đồng Mỹ năm 2010–2015,​ các nhóm tổ tiên lớn nhất là Đức (26,3%), Na Uy (12,6%), Ailen (10,8%) và Thụy Điển (8,3%). <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000">​ 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 1.116.200 người, 456.129 hộ gia đình và 267.291 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 774 / km² (2.005 / mi²). Có 468.824 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 325 / km² (842 / mi²). Trang điểm chủng tộc của quận là 80,53% người da trắng, 8,95% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,00% người Mỹ bản xứ, 4,80% người châu Á, 0,05% người Thái Bình Dương, 2,06% từ các chủng tộc khác và 2,60% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 4,07% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 456.129 hộ gia đình, trong đó 28,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,30% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,90% có chủ hộ nữ không có chồng và 41,40% không phải là gia đình. 31,80% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,40% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,39 và quy mô gia đình trung bình là 3,07.
 +</​p><​p>​ Trong quận 24,00% dân số dưới 18 tuổi, 9,70% nằm trong khoảng từ 18 đến 24, 33,70% từ 25 đến 44, 21,70% từ 45 đến 64 và 11,00% từ 65 tuổi trở lên . Độ tuổi trung bình là 35 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 97,00 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên, có 94,70 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 51,711 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 65.985 đô la (con số này đã tăng lên 60.115 đô la và 79.970 đô la tương ứng với ước tính năm 2007). cho các cá nhân, và 92,353,46 đô la cho các hộ gia đình, được điều chỉnh cho đô la 2014. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Nam giới có thu nhập trung bình là 42.466 đô la so với 32,400 đô la cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho quận là $ 28,789. Khoảng 5.00% gia đình và 8,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 10,50% những người dưới 18 tuổi và 5,90% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</​p><​p>​ Quận Hennepin là quận giàu có nhất ở Minnesota và là một trong 100 quận có thu nhập cao nhất ở Hoa Kỳ.
 +</​p><​p>​ Bên cạnh tiếng Anh, các ngôn ngữ có số lượng người nói nhiều ở Hennepin County bao gồm tiếng Ả Rập, Hmông, Khmer, Lào, Nga, Somali, Tây Ban Nha và Việt Nam. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Law_and_government">​ Luật và chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Commissioners">​ Ủy viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Giống như tất cả các quận ở Minnesota, Hennepin bị chi phối bởi một ủy viên hội đồng được bầu và không đảng phái <b> </b>. Ở Minnesota, hoa hồng quận thường có năm thành viên, nhưng các hạt Hennepin, Ramsey, Dakota, Anoka và St Louis có bảy thành viên. Mỗi ủy viên đại diện cho một huyện có số dân tương đương nhau. Tại Hennepin, ủy ban quận chỉ định giám định viên y khoa, thủ quỹ kiểm toán quận và người ghi hạt. Cảnh sát trưởng và luật sư quận cũng được bầu trên một vé phi đảng phái. Trụ sở chính quyền quận nằm ở trung tâm thành phố Minneapolis thuộc Trung tâm Chính quyền Quận Hennepin. Quận giám sát hệ thống Thư viện Hạt Hennepin (được hợp nhất với hệ thống Thư viện Công cộng Minneapolis năm 2008) và Trung tâm Y tế Quận Hennepin.
 +</​p><​p>​ Ủy ban quận lựa chọn một chủ tọa chủ trì tại các cuộc họp.
 +Ủy viên vào ngày 2 tháng 1 năm 2018
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Key_staff">​ Nhân viên chủ chốt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Hoạt động bình thường của Quận Hennepin được điều phối bởi Quản trị viên Quận David Hough, Phó Quản trị Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận Hạt Jennifer DeCubellis,
 +Trợ lý Quản trị viên Hạt cho Hoạt động Chester Cooper, Trợ lý Quản trị viên Hạt cho Công trình Công cộng Carl Michaud, và Trợ lý Quản trị viên Hạt về An toàn Công cộng Mark Thompson. Dưới sự lãnh đạo của Administrator Hough, số lượng vị trí quản lý cấp cao trong quận đã tăng 40%.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Cuộc bầu cử tổng thống kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,2% <i> 191,770 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 63,1% </b> <i> 429,288 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,7% <i> 58,919 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,3% <i> 240,073 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 62,3% [19659156] 423,982 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 16,010 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,8% <i> 231,054 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 63,4% </b> <i> 420,958 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 11,768 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,4% <i> 255,133 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 59,3% </b> <i> 383,841 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 8,007 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,3% <i> 225,657 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,6% </b> <i> 307,599 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1 % <i> 40,590 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,2% <i> 173,887 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,4% </b> <i> 285,126 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,5% <i> 65,293 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 30,6% <i> 179,581 [19659155] 47,5% </b> <i> 278,648 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 21,9% <i> 128,390 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,6% <i> 240,209 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,4% </b> <i> 292,909 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 5,444 [19659158] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,0% <i> 253,921 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,5% </b> <i> 272,401 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 2,912 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,6% <i> 194,898 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 47,4% </b> <i> 239,592 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,0% <i> 70,882 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,8% <i> 211,892 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,3% </b> <i> 257,380 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 14,106 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 51,6% </b> <i> 228,951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,5% <i> 205,943 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 8,464 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,8% <i> 170,002 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,1% </b> <i> 220,078 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 16,944 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,0% <i> 154,736 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 60,8% </b> <i> 241,020 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2 % <i> 971 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 51,3% </b> <i> 198,992 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,5% <i> 188,250 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 939 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 55,0 % </b> <i> 183,248 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 149,341 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 523 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 53,5% </b> <i> 180,338 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 155,388 [19659157] 0,4% <i> 1,415 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,9% <i> 121,169 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,8% </b> <i> 151,920 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 9,145 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,7% <i> 116,781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 55,7% </b> <i> 148,792 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 1,747 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,5% <i> 122,960 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,7% </b> <i> 145,168 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 2,230 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,1% <i> 81,206 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,8% </b> <i> 144,289 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,1% <i> 19,985 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,9% <i> 91,087 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 54,8% </b> <i> 119,234 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 7.245 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 60,2% </b> <i> 125,472 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,8% <i> 80,851 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 2,124 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 59,0% </b> <i> 101,120 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 6,3% <i> 10,806 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 34,7% <i> 59,401 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 [19659154] <b> 64,6% </b> <i> 90,517 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,6% <i> 28,911 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,8% <i> 20,741 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,8% <i> 27,957 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,1% </b> <i> 36.395 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,1% <i> 4,204 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 29,6% <i> 14,379 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 32,0% </b> <i> 15,530 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 38,3% <i> 18,596 </​i><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 58,7% </b> <i> 27,787 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,2% <i> 16,169 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 3,357 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 73,7% </b> <i> 31,437 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 13,4% <i> 5,708 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,9% <i> 5,503 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 62,4% </b> <i> 26,902 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,6% <i> 14,498 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.9% <i> 1,695 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 55,5% </b> <i> 26,786 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,5% <i> 20,515 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 987 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 49,9% </b> <i> 20,603 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,9% <i> 16,448 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,2% <i> 4,209 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airports">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Nền kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​312px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg/​310px-Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg.png"​ width="​310"​ height="​168"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg/​465px-Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg/​620px-Tree_Map_of_Employment_by_Industries_in_Hennepin_County%2C_Mn_%282015%29.svg.png 2x" data-file-width="​905"​ data-file-height="​490"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận Hennepin có các trung tâm kinh tế lớn ở trung tâm thành phố Minneapolis và Bloomington.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Mall_of_America">​ Mall of America </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> Mall of America nằm ở phần cực nam của quận trong thành phố Bloomington. Trung tâm mua sắm lớn nhất ở Hoa Kỳ và lớn thứ 31 trên thế giới, nếu công viên giải trí trong nhà không được tính. Bao gồm công viên, Nickelodeon Universe, Mall là lớn nhất trên lục địa và lớn thứ 12 trên thế giới. Trung tâm mua sắm nổi tiếng góp phần vào thành phố Bloomington có nhiều việc làm trên đầu người hơn Minneapolis. Bloomington cũng là nơi có nhiều tập đoàn lớn, bao gồm HealthPartners và Ceridian.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Target_Field">​ Trường mục tiêu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Vào tháng 8 năm 2006, Hội đồng đã bỏ phiếu 4-3 để thu thuế bán hàng 0,15% trong quận để tài trợ phần lớn chi phí của một bóng chày sân vận động cho cặp song sinh Minnesota. Pháp luật được thông qua bởi Cơ quan Lập pháp Minnesota trong những giờ phút cuối của phiên 2005-2006, và được Thống đốc Tim Pawlenty ký, đã ủy quyền cho quận đánh thuế mà không có cuộc trưng cầu cử tri. Nó cũng tạo ra Minnesota Ballpark Authority đã xây dựng và quản lý sân vận động thay mặt cho quận. Thuế sẽ có hiệu lực trong 30 năm, với điều khoản cho phép nó được tăng lên bởi hội đồng quản trị của ủy viên. Sân vận động, Target Field, được khai trương vào tháng 4 năm 2010.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các trường cao đẳng và đại học trong quận bao gồm:
 +</p>
 +
 +<p> Cuộc thi bắn pháo tự do Rink Bandy League năm 2017 đã diễn ra tại Eden Prairie Rinks và máy bay ném bom của vịnh Tonka trở thành nhà vô địch. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bảo tàng lịch sử Hennepin , được thành lập vào năm 1957, cung cấp các cuộc triển lãm liên quan đến lịch sử của quận. Hồ sơ của Quận Hennepin có sẵn để sử dụng trong nghiên cứu. Chúng bao gồm hồ sơ trường học, hồ sơ tòa án quận và thành phố, hồ sơ luật sư quận, hồ sơ cảnh sát quận Hennepin, hồ sơ sinh và tử, hồ sơ kết hôn, danh sách thuế và hồ sơ lịch sử đại lý.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unorganized_territory">​ Lãnh thổ chưa tổ chức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659341] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tên địa danh Minnesota&​quot;​. Xã hội lịch sử Minnesota <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 18 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Minnesota+Place+Names&​rft.pub=Minnesota+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fmnplaces.mnhs.org%2Fupham%2Fcounty.cfm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 1 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F27%2F27053.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 155. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=155&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA155%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ JoEllen Haugo và Mary Jo Laakso (2001). &​quot;​Lịch sử của Minneapolis&​quot;​. Thư viện công cộng Minneapolis. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 8 năm 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 9, </​span>​ 2007 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=History+of+Minneapolis&​rft.pub=Minneapolis+Public+Library&​rft.date=2001&​rft.au=JoEllen+Haugo+and+Mary+Jo+Laakso&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mpls.lib.mn.us%2Fhistory%2Findex.asp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 6 tháng 10 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_27.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nelson, Steven (2011). <i> Đất Savanna của Minnesota </i> Minnesota: Tự. trang 49-52. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 978-0-615-50320-2. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmn190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Khảo sát cộng đồng người Mỹ năm 2015&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2015+American+Community+Survey&​rft_id=https%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F15_5YR%2FDP02%2F0500000US27053&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Máy tính lạm phát&​quot;​. <i> www.dollartimes.com </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.dollartimes.com&​rft.atitle=Inflation+Calculator&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dollartimes.com%2Fcalculators%2Finflation.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Ngôn ngữ chào mừng được lưu trữ ngày 8 tháng 7 năm 2010, tại máy Wayback ..&​quot;​ Thư viện công cộng hạt Hennepin. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2010. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org [19454545]. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHennepin+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ứng cử viên &​quot;​khác&​quot;​ hàng đầu, Progressive Theodore Roosevelt, nhận được 11.489 phiếu, trong khi ứng cử viên Xã hội Eugene Debs nhận được 5.820 phiếu, Ứng cử viên cấm Eugene Chafin nhận được 668 phiếu, và Ứng cử viên Lao động Xã hội Arthur Reimer nhận được 619 phiếu bầu </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Rink Bandy League </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hennepin_County,​_Minnesota"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận Hennepin County, Minnesota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 45 ° 00′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 28′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 45,00 ° N 93,47 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 45,00; -93,47 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181115113734
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.680 seconds
 +Real time usage: 0.945 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4071/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 118652/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14609/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 39486/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.257/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 685.728 ​     1 -total
 + ​31.03% ​ 212.764 ​     1 Template:​Reflist
 + ​30.78% ​ 211.073 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​22.93% ​ 157.243 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.12% ​ 131.110 ​    13 Template:​Cite_web
 +  7.25%   ​49.726 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.60%   ​45.284 ​    17 Template:​Rnd
 +  6.15%   ​42.141 ​     6 Template:​Convert
 +  5.81%   ​39.872 ​     1 Template:​ISBN
 +  5.58%   ​38.280 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94972-0!canonical and timestamp 20181115113733 and revision id 868575919
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hennepin-minnesota-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)