User Tools

Site Tools


qu-n-hidalgo-new-mexico-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hidalgo-new-mexico-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Hidalgo </b> là hạt cực nam của tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ. Theo một điều tra dân số năm 2010, dân số là 4.894 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ và thành phố lớn nhất là Lordsburg <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Một hóa đơn tạo Hidalgo từ phía nam của Quận Grant đã được thông qua vào ngày 25 tháng 2 năm 1919, có hiệu lực ngay từ đầu của năm 1920. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Quận được đặt tên theo thị trấn phía bắc của Thành phố Mexico, nơi Hiệp ước Guadalupe Hidalgo được ký kết, <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ được đổi tên thành Miguel Hidalgo y Costilla, linh mục được biết đến là &​quot;​Cha đẻ của Độc lập Mexico &quot;. Quận này nằm giáp biên giới Mexico.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 3.446 dặm vuông (8.930 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 3437 dặm vuông (8.900 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 9,1 dặm vuông (24 km <sup> 2 </​sup>​) (0,3%) là nước. [19659009] phần phía nam của quận, phần bị ràng buộc ở phía đông và phía nam của Mexico, được gọi là Boot Heel.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties_and_municipios">​ Các quận liền kề và các đô thị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_areas">​ Các khu bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,338 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,023 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.821 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.095 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5.7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,961 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,734 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 [19659021] 6.049 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,958 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,932 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,894 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,5% [19659023] Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,302 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Tính đến năm 2000 điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​có 5.932 người trong quận, được tổ chức thành 2.152 hộ gia đình và 1.542 gia đình. Mật độ dân số là 1 người trên mỗi dặm vuông (1 / km²). Có 2.848 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1 trên một dặm vuông (0 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 42% người da trắng và khoảng 55% dân số là người gốc Tây Ban Nha.
 +</​p><​p>​ Quy mô hộ gia đình: 592 người, 341 3 người, 316 người, 165 người, 83 người 6, 48 người 7 người trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,7 và quy mô gia đình trung bình là 3,29. Trong các hộ gia đình không có hộ gia đình, có 684 hộ với 314 hộ gia đình nam (286 sống một mình), 293 hộ nữ (262 sống một mình) và 77 người không phải là họ hàng. Trong các khu nhóm, có 85 (tất cả thể chế hóa).
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 31,70% dưới 18 tuổi, 7,80% từ 18 đến 24, 25,20% từ 25 đến 44, 21,70% từ 45 đến 64 và 13,60% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 35 năm. Cứ 100 phụ nữ thì có 99,60 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 97,00 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 31,286. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 12,431. 27,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong tổng dân số, 38,90% những người dưới 18 tuổi và 17,00% những người từ 65 tuổi trở lên đang sống dưới mức nghèo khổ. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2010 là 7,6%.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, có 4.894 người, 1.936 hộ gia đình và 1.286 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Mật độ dân số là 1,4 cư dân trên mỗi dặm vuông (0,54 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 2.393 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 0,7 mỗi dặm vuông (0,27 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 85,3% màu trắng, 0,8% người Mỹ da đỏ, 0,6% màu đen hoặc Người Mỹ gốc Phi, 0,5% người châu Á, 11,0% từ các chủng tộc khác, và 1,8% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 56,6% dân số. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Các nhóm tổ tiên lớn nhất là:
 +<sup id="​cite_ref-census-dp2_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 15em; -webkit-column-width:​ 15em; column-width:​ 15em;">​
 +<​ul><​li>​ 50,3% người Mexico </li>
 +<li> 15,2% người Đức </li>
 +<li> 10,0% người Anh </li>
 +<li> 6,0% người Ireland </li>
 +<li> 4.4% người Hà Lan </li>
 +<li> 3.6% người Mỹ </li>
 +<li> 2.1% người Scotland </li>
 +<li> 2.0% người Ý [19659072] 1,7% Thụy Điển </li>
 +<li> 1,4% Na Uy </li>
 +<li> 1,0% Ba Lan </li>
 +<li> Trong số 1.936 hộ gia đình, 33,4% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 46,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 14,2% có nữ chủ hộ không có chồng, 33,6% không phải là gia đình, và 29,1% tổng số hộ được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,49 và quy mô gia đình trung bình là 3,09. Tuổi trung bình là 40,9 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 36,733 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 41,594. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 43,531 so với $ 23,482 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 17,451. Khoảng 20,6% gia đình và 22,6% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 32,3% những người dưới 18 tuổi và 15,0% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Village">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_towns">​ Thị trấn ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hidalgo trước đây từng là một quận swing, sẽ giành chiến thắng mỗi năm kể từ năm 1928, ngoại trừ một lần, khi nó tới Hubert Humphrey qua người chiến thắng cuối cùng, Richard Nixon.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,6% </b> <i> 910 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 784 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,5% <i> 178 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,5% <i> 899 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,4% </b> <i> 995 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 41 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,0% <i> 936 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,9% </b> <i> 993 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 22 [19659120] 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,0% </b> <i> 1,081 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,8% <i> 861 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,0% </b> <i> 954 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,8% [19459084839</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 41 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,4% <i> 789 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,3% </b> <i> 943 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,3% <i> 220 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 [19659111] 37,6% <i> 871 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,0% </b> <i> 995 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 19,4% <i> 449 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,5% </b> <i> 1,100 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,6% <i> 901 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,3% </b> <i> 1,282 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,8% <i> 860 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,2% </b> <i> 1.059 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42. 2% <i> 840 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.6% <i> 92 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,6% <i> 891 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,1% </b> <i> 938 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 6 [19659120] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,4% </b> <i> 1,051 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,9% <i> 562 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 44 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,3% <i> 606 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,9 % </b> <i> 678 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 16,8% <i> 260 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,4% <i> 628 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,9% </b> <i> 995 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 11 [19659110] 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,7% <i> 750 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,1% </b> <i> 889 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,5% </b> <i> 790 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,3% <i> 771 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,6% </b> <i> 781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,0% <i> 757 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 [19659111] 30.1% <i> 374 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 69.2% </b> <i> 859 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,3% <i> 367 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,7% [19659107] 807 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,0% <i> 516 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 67,0% </b> <i> 1,049 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 22,3% <i> 326 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 76,4% </b> <i> 1,115 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 18 [19659110] 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,5% <i> 299 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 77,5% </b> <i> 1,131 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,4% </b> <i> 561 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,5 % <i> 509 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,2% <i> 261 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,4% </b> <i> 476 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,4% <i> 189 [19659110] 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,4% <i> 443 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,2% </b> <i> 551 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659230] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 29 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F35%2F35023.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử Hạt&​quot;​. Hạt Hidalgo, NM <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=County+History&​rft.pub=Hidalgo+County%2C+NM&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hidalgocounty.org%2Findex.php%2Fabout%2Fcounty-history&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​New Mexico: Niên giám tổng hợp của ranh giới tiểu bang và hạt&​quot;​. <i> Bản đồ biên giới các khu vực lịch sử của New Mexico </i>. Thư viện Newberry. 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 1 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=New+Mexico+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=New+Mexico%3A+Consolidated+Chronology+of+State+and+County+Boundaries&​rft.date=2007&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FNM_Consolidated_Chronology.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Herrera, Mary (Ngoại trưởng) (2008) <i> Sách đỏ Mexico mới 2007-2008 </i> Văn phòng thư ký của Nhà nước, Santa Fe, New Mexico, trang 226 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_35.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fnm190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659235] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US35023&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US35023&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US35023&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US35023&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-04-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHidalgo+County%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hidalgo_County,​_New_Mexico"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận Hidalgo County, New Mexico </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 31 ° 55′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 108 ° 43′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 31,92 ° N 108,71 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 31,92; -108,71 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181110032954
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.596 seconds
 +Real time usage: 0.773 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3481/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 139085/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9427/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 42711/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.223/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.74 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 583.336 ​     1 -total
 + ​32.04% ​ 186.874 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​27.93% ​ 162.918 ​     1 Template:​Reflist
 + ​24.39% ​ 142.247 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.10% ​ 134.748 ​    16 Template:​Cite_web
 +  7.73%   ​45.104 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +  7.55%   ​44.061 ​     6 Template:​Navbox
 +  7.28%   ​42.450 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.09%   ​41.368 ​     8 Template:​Convert
 +  6.86%   ​40.020 ​    11 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93407-0!canonical and timestamp 20181110032954 and revision id 867573545
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hidalgo-new-mexico-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)