User Tools

Site Tools


qu-n-hillsdale-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hillsdale-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Hillsdale </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 46.688 người. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​  ​Quận lỵ là Hillsdale. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Quận Hillsdale bao gồm Khu vực thống kê đô thị của vùng Hillsdale, MI.
 +</​p><​p>​ Tòa án Hạt Hillsdale được thiết kế bởi Claire Allen, một kiến ​​trúc sư nổi tiếng ở miền nam Michigan.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận được đặt tên theo địa hình lăn. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Nó được mô tả bởi hành động của cơ quan lập pháp vùng lãnh thổ Michigan năm 1829 và được tổ chức sáu năm sau . <sup id="​cite_ref-clarke_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​i>​ Xem </i> Danh sách các từ nguyên tên quận Michigan.
 +</​p><​p>​ Quận Hillsdale là một khu định cư ở New England; những người định cư ban đầu đến từ các thuộc địa ven biển phía bắc - &​quot;​Yankees&​quot;,​ xuất thân từ những người Anh gốc Anh di cư từ thế giới cũ vào những năm 1600. Có một làn sóng những người định cư như vậy vào Lãnh thổ Tây Bắc vào đầu những năm 1800, nhiều người đi du lịch trên kênh đào Erie mới hoàn thành và được an toàn khi kết thúc Chiến tranh Black Hawk. Họ mang đến cho họ niềm đam mê giáo dục, thiết lập nhiều trường học. Nhiều là chủ nghĩa bãi nô. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 607 dặm vuông (1.570 km <sup> 2 </​sup>​ ), trong đó 598 dặm vuông (1.550 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 8,9 dặm vuông (23 km <sup> 2 </​sup>​) (1,5%) là nước. [19659014] &​quot;​2010 Census Gazetteer tập tin &quot;. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 25 tháng 9 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_26.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHillsdale+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/></​ref> ​ Hillsdale là quận duy nhất ở Michigan có biên giới đất liền với hai tiểu bang khác - Ohio và Indiana. Đầu nguồn của hai con sông St. Joseph tăng ở Quận Hillsdale: Sông St. Joseph (Hồ Michigan) và Sông St. Joseph (Sông Maumee).
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Parks">​ Công viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659007] Quận Hillsdale trải nghiệm bốn mùa rõ rệt. Tháng 7 là tháng nóng nhất với nhiệt độ trung bình là 82 ° F hoặc 27,8 ° C và tháng lạnh nhất với nhiệt độ trung bình là 29 ° F hoặc −1,7 ° C. Tháng 6 là tháng ẩm ướt nhất với 4,29 inch hoặc 109,0 mm mưa trung bình.
 +</p>
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Hillsdale, Michigan
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 1
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 2
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 3
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng Tư
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Có thể
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 6
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 7
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 8
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 9
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 10
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 11
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 12
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ 29 <br/> (- 2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #ECECFF; color:#​000000;">​ 33 <br/> (1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 43 <br/> (6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 56 <br/> (13)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9429; color:#​000000;">​ 68 <br/> (20)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 78 <br/> (26)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF5D00; color:#​000000;">​ 82 <br/> (28)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 80 <br/> (27)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 72 <br/> (22)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 60 <br/> (16)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 46 <br/> (8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #ECECFF; color:#​000000;">​ 34 <br/> (1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBD7C; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 57 <br/> (14)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #ABABFF; color:#​000000;">​ 13 <br/> (- 11)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B0B0FF; color:#​000000;">​ 14 <br/> (- 10)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 24 <br/> (- 4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 35 <br/> (2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 45 <br/> (7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 55 <br/> (13)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB66E; color:#​000000;">​ 59 <br/> (15)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBD7C; color:#​000000;">​ 57 <br/> (14)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;">​ 49 <br/> (9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 38 <br/> (3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ 29 <br/> (- 2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C0C0FF; color:#​000000;">​ 19 <br/> (- 7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 36 <br/> (2)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình (mm)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #AFAFFF; color:#​000000;">​ 2,10 <br/> (53,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B3B3FF; color:#​000000;">​ 1,82 <br/> (46,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9696FF; color:#​000000;">​ 2,77 <br/> (70,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7A7AFF; color:#​000000;">​ 3,39 <br/> (86,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #6E6EFF; color:#​FFFFFF;">​ 3.82 <br/> (97)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5757FF; color:#​FFFFFF;">​ 4,29 <br/> (109)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7979FF; color:#​000000;">​ 3,54 <br/> (89,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7272FF; color:#​FFFFFF;">​ 3,70 <br/> (94)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #6D6DFF; color:#​FFFFFF;">​ 3.71 <br/> (94.2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9494FF; color:#​000000;">​ 2,82 <br/> (71,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8686FF; color:#​000000;">​ 3.07 <br/> (78)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9A9AFF; color:#​000000;">​ 2,66 <br/> (67,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8585FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 37,69 <br/> (957,3)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: weather.com
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7.240 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,159 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 123,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 25,675 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 58,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,684 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 32,723 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,660 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,865 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,673 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,161 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 27,417 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% [19659090] 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,092 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,916 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,742 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 37,171 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 42.071 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 43,431 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,527 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,688 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 45,774 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Kể từ năm 2000 Hoa Kỳ Tổng điều tra, <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ có 46.527 người, 17.335 hộ gia đình, và 12.550 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 78 ​​người trên một dặm vuông (30 / km²). Có 20.189 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 34 mỗi dặm vuông (13 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 97,56% người da trắng, 0,43% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,35% người Mỹ bản xứ, 0,33% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 0,34% từ các chủng tộc khác và 0,98% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,20% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 28,4% là tiếng Đức, 28,2% tiếng Anh và 9,3% tổ tiên Ailen theo ước tính của Khảo sát cộng đồng Mỹ năm 2010. 97,0% nói tiếng Anh, 1,2% tiếng Tây Ban Nha và 1,2% tiếng Đức là ngôn ngữ đầu tiên của họ.
 +</​p><​p>​ Có 17.335 hộ, trong đó 32,90% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,90% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,40% có chủ hộ nữ không có chồng, và 27,60% không phải là gia đình. 22,90% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,30% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,60 và quy mô gia đình trung bình là 3,05.
 +</​p><​p>​ Dân số của quận có 26,30% dưới 18 tuổi, 10,10% từ 18 đến 24, 26,80% từ 25 đến 44, 23,50% từ 45 đến 64 và 13,30% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 99,00 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 96,20 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 40,396, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 45,895. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 35,349 so với $ 23,718 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là 18.255 đô la. Khoảng 5,20% gia đình và 8,20% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 8,80% những người dưới 18 tuổi và 8,60% trong độ tuổi từ 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hillsdale County đã được đáng tin cậy Đảng Cộng hòa kể từ đầu. Từ năm 1884, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã thực hiện 94% cuộc bầu cử (32 trong số 34 cuộc bầu cử).
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,7% </b> <i> 14,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,1% <i> 4,799 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 1,046 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,4% </b> <i> 11,727 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 7,106 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 267 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,9% </b> <i> 11,221 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,9% <i> 8,765 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 463 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,3% </b> <i> 12,804 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,2% <i> 7,123 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 289 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,0% </b> <i> 10,483 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 6,495 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8 % <i> 495 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,6% </b> <i> 7,947 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 5,955 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,1% <i> 2,464 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 42,4% </b> <i> 7,579 [19659166] 29,3% <i> 5,244 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,3% <i> 5,068 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,3% </b> <i> 10,571 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,8% <i> 4,763 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 145 [19659168] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,5% </b> <i> 12,063 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,9% <i> 3,616 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 89 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,4% </b> <i> 10,951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,5 % <i> 4,375 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 1,173 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,2% </b> <i> 9,307 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,3% <i> 5,427 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 221 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 [19659164] 68,6% </b> <i> 9,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,2% <i> 3,942 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 289 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,3% </b> <i> 8.506 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,3% <i> 3,803 [19659167] 8.4% <i> 1,135 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,1% <i> 6,420 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,2% </b> <i> 6,564 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 106 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,2% </b> <i> 10,208 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 4,069 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 63 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,7% </b> <i> 10,311 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,8% <i> 3,428 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 67 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,5% </b> <i> 10,680 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,6% <i> 3,340 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 123 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,2% </b> <i> 7,232 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,8% <i> 3,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 433 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,3% </b> <i> 9,364 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,0% <i> 3,153 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 81 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,3% </b> <i> 9,398 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,2% <i> 3,538 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 71 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,0% </b> <i> 6,723 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,1% <i> 5,023 [19659167] 3,9% <i> 471 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,5% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,5% </b> <i> 5,879 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,0% <i> 5,696 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 292 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 81,0% [19659165] 8,282 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,5% <i> 1,893 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 51 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,5% </b> <i> 6,556 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,7% <i> 1,980 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,9% <i> 1.042 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,1% </b> <i> 6,690 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,2% <i> 2,467 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 249 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,7% </b> <i> 3,463 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,1% <i> 3,424 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 226 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,7% <i> 1,437 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 2,229 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 47,3% </b> <i> 3,283 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,0% </b> <i> 4,463 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,4% <i> 2,516 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 340 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,5% </b> <i> 4,951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,6% <i> 1 , 6 59 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,0% <i> 418 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,9% </b> <i> 4,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,6% <i> 3,324 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 293 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,1% </b> <i> 4,564 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,5% <i> 3,986 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 206 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,7% </b> <i> 4,119 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,0% <i> 2,613 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,3% <i> 946 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,0% </b> <i> 4,959 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,9% <i> 3,035 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,1% <i> 706 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,8% </b> <i> 4,315 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,4% <i> 3,222 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,8% <i> 635 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<p> Chính quyền quận vận hành nhà tù, duy trì đường giao thông nông thôn, điều hành các tòa án lớn tại địa phương, hồ sơ hành động, thế chấp và hồ sơ quan trọng, quản lý các quy định y tế công cộng và tham gia với nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Hội đồng quản trị quận ủy kiểm soát ngân sách và có thẩm quyền hạn chế để đưa ra luật hoặc pháp lệnh. Ở Michigan, hầu hết các chức năng của chính quyền địa phương - cảnh sát và hỏa hoạn, xây dựng và phân vùng, đánh giá thuế, bảo trì đường phố, v.v. - là trách nhiệm của các thành phố và thị trấn riêng lẻ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Elected_officials">​ Các quan chức được bầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Xa lộ chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airports">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sân bay thành phố Hillsdale (KJYM) được thành lập vào năm 1934, có đường băng được lát nhựa và chiếu sáng 5000 với các phương pháp tiếp cận cụ thể, nhà chứa máy bay, cà vạt và dịch vụ nhiên liệu có sẵn. Nó cho phép truy cập hàng không chung đến Quận Hillsdale và các khu vực lân cận.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Trails">​ Những con đường mòn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Đường mòn quốc gia phía Bắc tuyệt đẹp dài 4000 dặm đi qua quận theo hướng bắc-nam.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659352] Cộng đồng chưa hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người nổi tiếng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659358] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659364] Romig, Walter (1986) [1973]. <i> Tên địa danh của Michigan: Lịch sử hình thành và đặt tên của hơn năm nghìn cộng đồng hiện tại và Michigan hiện tại </i>. Great Lakes Books. Detroit: Nhà xuất bản Đại học bang Wayne. ISBN 978-0814318386 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Michigan+Place+Names%3A+The+History+of+the+Founding+and+the+Naming+of+More+than+Five+Thousand+Past+and+Present+Michigan+Communities&​rft.place=Detroit&​rft.series=Great+Lakes+Books&​rft.pub=Wayne+State+University+Press&​rft.date=1986&​rft.isbn=978-0814318386&​rft.aulast=Romig&​rft.aufirst=Walter&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHillsdale+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hillsdale_County,​_Michigan"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm liền kề với hạt Hillsdale, Michigan </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<p>
 +<span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 53′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 35′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41,89 ° N 84,59 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,89; -84,59 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181115163413
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.912 seconds
 +Real time usage: 1.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5224/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 125839/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13727/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31316/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.361/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.55 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 891.142 ​     1 -total
 + ​25.24% ​ 224.949 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​20.00% ​ 178.268 ​     1 Template:​Infobox
 + ​17.86% ​ 159.171 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​11.22% ​  ​99.955 ​     1 Template:​Weather_box
 + ​10.48% ​  ​93.386 ​     1 Template:​Reflist
 + ​10.06% ​  ​89.643 ​     1 Template:​Commons_category
 +  9.19%   ​81.864 ​     1 Template:​Commons
 +  8.83%   ​78.683 ​     1 Template:​Sister_project
 +  8.45%   ​75.272 ​     1 Template:​Side_box
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95093-0!canonical and timestamp 20181115163412 and revision id 858252744
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hillsdale-michigan-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)