User Tools

Site Tools


qu-n-hodgeman-kansas-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hodgeman-kansas-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Hodgeman </b> (mã hạt <b> HG </b>) là một hạt nằm ở tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số quận là 1.916. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ và thành phố đông dân nhất là Jetmore. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hodgeman County được thành lập năm 1867 Nó được đặt tên cho Amos Hodgman, thành viên của Trung Đoàn 7 Kỵ Binh Kansas. Bức thư điện tử sau đó được thêm vào tên của người trùng tên. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 860 dặm vuông (2.200 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 860 dặm vuông (2.200 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,3 dặm vuông (0,78 km <sup> 2 </​sup>​) (0,04%) là nước. [19659009] Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,704 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,895 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 69,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.032 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −29.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.930 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 44,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,734 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,157 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,535 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,310 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,115 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,662 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,5% [19659020] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,269 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,177 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,916 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ ] −8,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.870 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​177px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​175px-USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png"​ width="​175"​ height="​202"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​263px-USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg/​350px-USA_Hodgeman_County%2C_Kansas_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ có 2.085 người, 796 hộ gia đình và 581 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 2 người trên mỗi dặm vuông (1 / km²). Có 945 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1 trên một dặm vuông (0 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 97,31% người da trắng, 0,91% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,24% người Mỹ bản xứ, 0,48% từ các chủng tộc khác và 1,06% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,69% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 796 hộ trong đó có 34,70% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 65,10% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,40% có chủ hộ nữ không có chồng và 27,00% không phải là gia đình. 24.70% số hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 14,20% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,58 và quy mô gia đình trung bình là 3,09.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 29,00% dưới 18 tuổi, 4,70% từ 18 đến 24, 25,20% từ 25 đến 44, 22,10% từ 45 đến 64 và 19,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 97,30 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 96,90 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 35,994, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 39,358. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 27,568 so với $ 21,534 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,599. Khoảng 10,70% gia đình và 11,50% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 11,90% những người dưới 18 tuổi và 7,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Presidential_elections">​ Bầu cử tổng thống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng kết bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 84,1% </b> <i> 855 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 12,2% <i> 124 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 81,9% </b> <i> 868 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 16,9% <i> 179 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,9% </b> <i> 865 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,3% <i> 211 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,6% </b> <i> 953 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,9% <i> 223 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,8% </b> <i> 835 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,9% <i> 217 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3 % <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,4% </b> <i> 808 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,6% <i> 251 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,0% <i> 105 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,9% </b> <i> 625 [19659085] 21.0% <i> 258 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28.2% <i> 346 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60.4% </b> <i> 732 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36.2% <i> 439 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.4% <i> 41 [19659087] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,2% </b> <i> 939 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,2% <i> 306 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 21 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,2% </b> <i> 831 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,0% <i> 339 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,8% <i> 86 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 [19659133] 43,8% <i> 576 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,0% </b> <i> 697 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 42 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,4% </b> <i> 853 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,5% <i> 331 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,1% <i> 63 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,2% </b> <i> 756 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,3% <i> 387 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,5% <i> 134 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,3% <i> 607 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,3% </b> <i> 821 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 926 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 570 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,6% </b> <i> 1,113 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,0% <i> 435 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,4% </b> <i> 1,330 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,5% <i> 392 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 18 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,8% </b> <i> 945 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,9% <i> 590 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 20 [19659087] 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,3% </b> <i> 982 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,1% <i> 490 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,9% </b> <i> 1,092 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,5% <i> 690 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 12 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 193 6 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40.1% <i> 781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,7% </b> <i> 1,162 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,6% <i> 847 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,2% </b> <i> 988 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 24 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,6% </b> <i> 1,122 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,8% <i> 528 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 899 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,8% <i> 367 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,6% <i> 216 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,3% </b> <i> 945 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,7% <i> 306 [19659086] 3,0% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,5% <i> 564 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,5% </b> <i> 761 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,0% <i> 181 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,2 % <i> 136 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38.1% <i> 302 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 44,7% </b> <i> 354 </​i><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[a]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,1% </b> <i> 411 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,3% <i> 290 [19659086] 2.6% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,5% </b> <i> 449 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,9% <i> 192 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 24 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 323 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,7% <i> 245 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1 .1% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,7% </b> <i> 262 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,9% <i> 224 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,2% </b> <i> 363 </i>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 38,8% <i> 230 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,0% </b> <i> 563 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,0% <i> 220 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,0% <i> 97 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Laws">​ Pháp luật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sau khi sửa đổi Hiến pháp Kansas năm 1986, quận vẫn giữ nguyên trạng thái không cồn hoặc &​quot;​khô&​quot;​ cho đến năm 2004, khi cử tri chấp thuận việc bán đồ uống có cồn bằng đồ uống riêng lẻ với 30% yêu cầu bán hàng thực phẩm <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unified_school_districts">​ Học khu thống nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​300px-Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png"​ width="​300"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​450px-Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png/​600px-Map_of_Hodgeman_Co%2C_Ks%2C_USA.png 2x" data-file-width="​1010"​ data-file-height="​748"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Hodgeman được chia thành chín thị trấn. Không có thành phố nào trong quận được coi là <i> độc lập với chính phủ </i> và tất cả các số liệu cho các thị trấn bao gồm các thành phố trong thành phố. Trong bảng sau đây, trung tâm dân số là thành phố lớn nhất (hoặc các thành phố) được bao gồm trong tổng dân số của thị trấn, nếu nó có kích thước đáng kể.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ Trong văn hóa phổ biến </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Vào đầu bộ phim năm 1992 Unforgiven, nhân vật chính William Munny, do Clint Eastwood thủ vai, đang sống ở hạt Hodgeman và làm việc như một con lợn nông dân, trong khi cố gắng che giấu bằng chứng về quá khứ bạo lực của mình từ tất cả những người xung quanh.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F20%2F20083.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Blackmar, Frank Wilson (1912). <i> Kansas: Cyclopedia of State History, Bao gồm các sự kiện, các thể chế, các ngành, các hạt, thành phố, thị trấn, những người nổi tiếng, vv </i>. Công ty xuất bản tiêu chuẩn. pp. 859–860. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kansas%3A+A+Cyclopedia+of+State+History%2C+Embracing+Events%2C+Institutions%2C+Industries%2C+Counties%2C+Cities%2C+Towns%2C+Prominent+Persons%2C+Etc.&​rft.pages=859-860&​rft.pub=Standard+Publishing+Company&​rft.date=1912&​rft.au=Blackmar%2C+Frank+Wilson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Do8X5krq3fP8C%26pg%3DPA860%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fks190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​uselectionatlas.org/​RESULTS </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ các hạt ướt và khô&​quot;​. Kiểm soát đồ uống có cồn, Sở Doanh thu Kansas. Tháng 11 năm 2006. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-10-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-12-26 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Map+of+Wet+and+Dry+Counties&​rft.pub=Alcoholic+Beverage+Control%2C+Kansas+Department+of+Revenue&​rft.date=2006-11&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ksrevenue.org%2Fabcwetdrymap.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHodgeman+County%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​ Ghi chú </​dt></​dl>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<dl> <dt> Quận </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Bản đồ </​dt></​dl><​div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hodgeman_County,​_Kansas"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận Hodgeman County, Kansas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 05′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 99 ° 54′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.083 ° N 99.900 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.083; -99.900 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181115173648
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.688 seconds
 +Real time usage: 0.894 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3772/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 120366/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12584/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31066/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.268/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 663.801 ​     1 -total
 + ​31.74% ​ 210.695 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​24.97% ​ 165.733 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.49% ​ 122.755 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​13.61% ​  ​90.339 ​     2 Template:​Reflist
 + ​11.53% ​  ​76.530 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.66%   ​44.195 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.33%   ​42.022 ​    15 Template:​Rnd
 +  6.01%   ​39.904 ​     6 Template:​Convert
 +  5.59%   ​37.077 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95708-0!canonical and timestamp 20181115173647 and revision id 852600488
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hodgeman-kansas-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)