User Tools

Site Tools


qu-n-hoke-b-c-carolina-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hoke-b-c-carolina-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Hoke </b> là một quận ở tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 46.952 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Raeford <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận Hoke là một phần của Vùng thống kê đô thị Bắc Carolina, Fayetteville. Quận này là nơi có một phần của căn cứ quân sự Fort Bragg.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận được thành lập năm 1911 từ các bộ phận của Quận Cumberland và Quận Robeson. Nó được đặt tên cho Robert F. Hoke, một Tổng Liên minh trong Nội chiến Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Law_and_government">​ Luật và chính quyền </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hoke County là thành viên của Hội đồng sông Lumber khu vực của Chính phủ.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<​th><​b>​ Đảng Cộng hòa </b>
 +</th>
 +<​th><​b>​ Dân chủ </b>
 +</th>
 +<​th><​b>​ Bên thứ ba </b>
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,6% <i> 7,760 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,4% </b> <i> 9,726 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,1% <i> 744 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,9% <i> 6,819 [19659018] 59,0% </b> <i> 10,076 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 194 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,3% <i> 6,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 59,1% </b> <i> 9,227 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 107 [19659021] 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,4% <i> 5,257 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 52,3% </b> <i> 5,794 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 37 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,1% <i> 3,439 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,5% </b> <i> 5,017 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 126 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,3% <i> 1,914 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 59,2% </b> <i> 3,510 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,5% <i> 505 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,0% <i> 1,711 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,9% </b> <i> 3,730 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,1% <i> 896 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,9% <i> 2.020 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 61,5% </b> <i> 3,281 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,1% <i> 2,449 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 56,6% </b> <i> 3,214 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 14 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,2% <i> 1,168 [19659018] 73,0% </b> <i> 3,376 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 22,3% <i> 920 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 77,3% </b> <i> 3,186 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 17 [19659071] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 56,3% </b> <i> 1,927 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,8% <i> 1,466 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,9% <i> 812 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 48,1% </b> <i> 2,185 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 34,0% <i> 1,545 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,7% <i> 779 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 74,3% </b> <i> 2,254 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 22,1% <i> 596 [19659018] 77,9% </b> <i> 2,106 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,9% <i> 513 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 79,1% </b> <i> 1,944 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,9% <i> 616 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 74,1% </b> <i> 1.761 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,6% <i> 142 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 80,7% </b> <i> 1,339 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,7% <i> 178 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,2% <i> 160 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 91,8% </b> <i> 1982 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 5,8% <i> 117 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 94,2% </b> <i> 1,904 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,7% <i> 141 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 93,3% </b> <i> 1,953 [19659085] 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 3,5% <i> 65 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 96,2% </b> <i> 1,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21,2% <i> 311 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 78,8% </b> <i> 1,154 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 10,9% <i> 141 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 88,8% </b> <i> 1,146 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 11,6% <i> 166 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 88,4% </b> <i> 1,266 [19659085] 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12,4% <i> 110 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 87,6% </b> <i> 780 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 8,6% <i> 63 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 85,9% </b> <i> 626 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 40 [19659141] Địa lý [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659006] Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 392 dặm vuông (1.020 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 391 dặm vuông (1.010 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,6 dặm vuông (4,1 km <sup> 2 </​sup>​) (0,4%) là nước. [19659144] Liền kề quận [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Histo dân số rical
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,244 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,937 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,756 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,356 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,436 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,383 [19659156] 24,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,856 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 33,646 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 47,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,952 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 39,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 54,116 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2010, có 46.952 người, 11.373 hộ gia đình và 8.745 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 86 người trên một dặm vuông (33 / km²). Có 12.518 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 32 trên một dặm vuông (12 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 44,53% người da trắng, 37,64% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 11,45% người Mỹ bản xứ, 0,83% người châu Á, 0,15% người dân Thái Bình Dương, 3,27% từ các chủng tộc khác và 2,13% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 7,18% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Đến năm 2005, 42,1% dân số là người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha. 10,1% dân số là người Mỹ bản địa. 36,3% dân số là người Mỹ gốc Phi. 9,8% dân số là người La tinh. 1,8% dân số báo cáo nhiều hơn một chủng tộc (nhưng cần nhớ rằng loại này loại trừ người Latin) và 1,0% dân số là người châu Á.
 +</​p><​p>​ Năm 2000 có 11.373 hộ, trong đó có 41,40% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,70% là cặp vợ chồng chung sống, 18,20% có chủ hộ nữ không có chồng, và 23,10% là không các gia đình. 19,00% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,80% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,86 và quy mô gia đình trung bình là 3,22.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 29,80% dưới 18 tuổi, 10,70% từ 18 đến 24, 34,10% từ 25 đến 44, 17,60% từ 45 đến 64 và 7,70% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 30 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 102,00 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 101,30 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 33.230 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 36.110 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 27,925 so với $ 21,184 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho quận là $ 13,635. Khoảng 14,40% gia đình và 17,70% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 22,40% những người dưới 18 tuổi và 22,00% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Map_of_Hoke_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​250px-Map_of_Hoke_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG"​ width="​250"​ height="​300"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Map_of_Hoke_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG/​375px-Map_of_Hoke_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a0/​Map_of_Hoke_County_North_Carolina_With_Municipal_and_Township_Labels.PNG 2x" data-file-width="​457"​ data-file-height="​549"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ Hoke County, Bắc Carolina với nhãn thành phố và thị trấn </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Các địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em;">​
 +<​ul><​li>​ Allendale </li>
 +<li> Antioch </li>
 +<li> Blue Springs </li>
 +<li> Fort Bragg </li>
 +<li> McLauchlin </li>
 +<li> Raeford </li>
 +<li> Quewhiffle </li>
 +<li> Stonewall </​li></​ul></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​dl><​dt>​ Cụ thể </​dt></​dl><​div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 21 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F37%2F37093.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Heidler, David Stephen; Heidler, Jeanne T .; Coles, David J. (2002). <i> Bách khoa toàn thư về Nội chiến Hoa Kỳ: Lịch sử quân sự và xã hội chính trị </i>. W.W. Norton. trang 983–984. ISBN 978-0-393-04758-5. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedia+of+the+American+Civil+War%3A+A+Political+Social+and+Military+History&​rft.pages=983-984&​rft.pub=W.W.+Norton&​rft.date=2002&​rft.isbn=978-0-393-04758-5&​rft.aulast=Heidler&​rft.aufirst=David+Stephen&​rft.au=Heidler%2C+Jeanne+T.&​rft.au=Coles%2C+David+J.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DSdrYv7S60fgC%26pg%3DPA984%26dq%3DHoke%2BCounty%2BNC%2Bhistory&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-15 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 1 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_37.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fnc190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 17 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​ Tổng quát </​dt></​dl><​ul><​li><​cite class="​citation book">​ Monroe, Joyce C .; Bảo tàng Raeford-Hoke (2011). <i> Quận Hoke </i>. Arcadia Publishing SC. ISBN 978-0-7385-8679-3. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Hoke+County&​rft.pub=Arcadia+Publishing+SC&​rft.date=2011&​rft.isbn=978-0-7385-8679-3&​rft.aulast=Monroe&​rft.aufirst=Joyce+C.&​rft.au=Raeford-Hoke+Museum&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoke+County%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 01′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 79 ° 14′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 35.02 ° N 79,23 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 35,02; -79,23 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hoke_County,​_North_Carolina"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm liền kề với Quận Hoke, Bắc Carolina </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181110033451
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.556 seconds
 +Real time usage: 0.738 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3212/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 117103/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14342/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 30893/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.219/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 565.726 ​     1 -total
 + ​44.74% ​ 253.101 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​34.02% ​ 192.483 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.55% ​ 121.912 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.09% ​  ​96.701 ​    10 Template:​Cite_web
 +  7.54%   ​42.674 ​     6 Template:​Convert
 +  7.45%   ​42.167 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  7.09%   ​40.106 ​    11 Template:​Rnd
 +  6.48%   ​36.654 ​     1 Template:​Coord
 +  6.17%   ​34.893 ​     5 Template:​Jct
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93294-0!canonical and timestamp 20181110033451 and revision id 852275472
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hoke-b-c-carolina-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)