User Tools

Site Tools


qu-n-holt-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-holt-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Holt </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Nebraska </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Quận Holt, tòa án Nebraska từ W.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG/​220px-Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG"​ width="​220"​ height="​132"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG/​330px-Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG/​440px-Holt_County%2C_Nebraska_courthouse_from_W.JPG 2x" data-file-width="​2298"​ data-file-height="​1377"/><​p>​ Tòa án Hạt Holt trong O&#​39;​Neill </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Nebraska làm nổi bật Quận Holt " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg/​200px-Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg/​300px-Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg/​400px-Map_of_Nebraska_highlighting_Holt_County.svg.png 2x" data-file-width="​7414"​ data-file-height="​3411"/><​br/><​small>​ Vị trí trong Tiểu bang Nebraska </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Nebraska " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​200px-Map_of_USA_NE.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​300px-Map_of_USA_NE.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​400px-Map_of_USA_NE.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Nebraska tại Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1876 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ Joseph Holt </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ O&#​39;​Neill </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ O&#​39;​Neill </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 2,417 dặm vuông (6,260 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 2,412 dặm vuông (6.247 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,2% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 10,435 [19659015] • Mật độ </​th><​td>​ 4.3 / dặm vuông (1.7 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực đại hội </​th><​td>​ 3rd </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC− 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web [19659010] <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .co <​wbr/>​ .holt <​wbr/>​ .ne <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Holt_County_Map.png/​220px-Holt_County_Map.png"​ width="​220"​ height="​285"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Holt_County_Map.png/​330px-Holt_County_Map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Holt_County_Map.png/​440px-Holt_County_Map.png 2x" data-file-width="​612"​ data-file-height="​792"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Holt </b> là một hạt ở tiểu bang Nebraska của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 10.435 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận hạt là O&#​39;​Neill. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Quận Holt nằm trong vùng Outback của Nebraska. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Trong hệ thống biển số giấy phép Nebraska, Quận Holt được đại diện bởi tiền tố 36 (nó có số xe đăng ký lớn thứ 36 trong quận khi hệ thống biển số xe được thành lập vào năm 1922).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận được tạo ra bởi một hành động của Lập pháp Nebraska năm 1862 và được tổ chức vào năm 1876. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Nó được đặt tên theo Joseph Holt của Kentucky, Tổng Tư lệnh và Bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống James Buchanan. Nó chia sẻ tên của nó với Holt County, Missouri, mặc dù nó được đặt tên cho một Holt khác nhau.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích 2,417 dặm vuông (6.260 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 2.412 dặm vuông (6.250 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​) (0,2%) là nước. [19659046] Đó là quận lớn thứ năm Nebraska của theo khu vực.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,287 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,672 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 315,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,224 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,545 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,151 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,509 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,552 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,489 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,722 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,933 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,7% [19659060] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,552 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,599 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,551 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,435 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,250 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ năm 2000, có 11.551 người, 4.608 hộ gia đình và 3.170 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 5 người trên một dặm vuông (2 / km²). Có 5.281 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 2 cho mỗi dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 98,86% người da trắng, 0,03% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,29% người Mỹ bản địa, 0,18% người châu Á, 0,05% người Thái Bình Dương, 0,23% từ các chủng tộc khác và 0,35% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,71% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh thuộc chủng tộc nào. 46,0% là người Đức, 12,5% người Ireland, 8,6% người Mỹ, 7,5% tiếng Anh và 5,4% người gốc Séc theo điều tra dân số năm 2000.
 +</​p><​p>​ Có 4.608 hộ gia đình, trong đó 31,60% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,70% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 5,6% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,20% không phải là gia đình. 28,70% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,10% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,46 và quy mô gia đình trung bình là 3,06.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 27,30% dưới 18 tuổi, 5,70% từ 18 đến 24, 24,50% từ 25 đến 44, 22,70% từ 45 đến 64 và 19,80% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,90 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 93,50 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 30,738, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 37,463. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 24,681 so với $ 17,593 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,256. Khoảng 9,80% gia đình và 13,00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 15,00% những người dưới 18 tuổi và 12,10% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659118] Cộng đồng chưa hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659124] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F31%2F31089.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Giới thiệu&​quot;,​ Trung tâm RC &amp; Bắc Trung Bộ. Truy cập 9/17/07 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Fitzpatrick,​ Lilian Linder (1925). <i> Địa danh Nebraska </i>. Lincoln: Đại học Nebraska học ngôn ngữ, văn học và phê bình. p. 74 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nebraska+Place-Names&​rft.place=Lincoln&​rft.pages=74&​rft.pub=University+of+Nebraska+Studies+in+Language%2C+Literature%2C+and+Criticism&​rft.date=1925&​rft.aulast=Fitzpatrick&​rft.aufirst=Lilian+Linder&​rft_id=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.unl.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1000%26context%3Denglishunsllc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Andreas, A. T. (1882). &​quot;​Andreas&​quot;​ Lịch sử của bang Nebraska &quot;. <i> Bộ sưu tập Kansas </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Kansas+Collection&​rft.atitle=Andreas%27+History+of+the+State+of+Nebraska&​rft.date=1882&​rft.aulast=Andreas&​rft.aufirst=A.+T.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kancoll.org%2Fbooks%2Fandreas_ne%2Fholt%2Fholt-p1.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hạt Holt&​quot;​. Hiệp hội các quan chức hạt Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Holt+County&​rft.pub=Nebraska+Association+of+County+Officials&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nacone.org%2Fwebpages%2Fcounties%2Fcountywebs%2Fholt.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 13 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 8 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_31.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 8 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 8 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 8 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fne190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 8 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolt+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Holt_County,​_Nebraska"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Hạt Holt, Nebraska </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 28′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 47′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42,46 ° N 98,78 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42,46; -98,78 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181110033104
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.540 seconds
 +Real time usage: 0.685 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3070/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 102812/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12559/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31727/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.239/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 536.643 ​     1 -total
 + ​40.47% ​ 217.157 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​31.88% ​ 171.063 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.77% ​ 149.025 ​     1 Template:​Reflist
 + ​22.42% ​ 120.307 ​    11 Template:​Cite_web
 +  8.87%   ​47.620 ​     6 Template:​Convert
 +  8.87%   ​47.602 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  8.16%   ​43.773 ​    15 Template:​Rnd
 +  7.45%   ​39.987 ​     1 Template:​Coord
 +  7.13%   ​38.272 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93653-0!canonical and timestamp 20181110033104 and revision id 841235575
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-holt-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)