User Tools

Site Tools


qu-n-hubbard-minnesota-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hubbard-minnesota-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Quận Hubbard </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 20.428 người. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Park Rapids. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận được đặt tên theo Lucius Frederick Hubbard, Thống đốc thứ chín của bang Minnesota. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ trong quận.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2><​p>​
 + Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 1.000 dặm vuông (2.600 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 926 dặm vuông (2.400 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 74 dặm vuông (190 km <sup> 2 </​sup>​) (7,4%) là nước. [19659008] đất của Hubbard County [19659009] chính đường cao tốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các hạt liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,412 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,578 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 365,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,831 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 49,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,136 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,596 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,085 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,962 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,583 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,098 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 [19659020] 14.939 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,376 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,428 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,718 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​  có 18,376 người, 7.435 hộ gia đình và 5.345 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 20 người trên một dặm vuông (8 / km²). Có 12.229 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 13 mỗi dặm vuông (5 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,31% người da trắng, 0,17% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 2,13% người Mỹ bản xứ, 0,27% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 0,22% từ các chủng tộc khác và 0,89% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,67% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 35,0% là người Đức, 20,5% người Na Uy, 6,0% tiếng Anh và 5,8% người gốc Thụy Điển.
 +</​p><​p>​ Có 7.435 hộ, trong đó 29,30% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 61,10% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,10% có chủ hộ nữ không có chồng và 28,10% không phải là gia đình. 24,20% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,30% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,45 và quy mô gia đình trung bình là 2,88.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​220px-USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​330px-USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​440px-USA_Hubbard_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Trong quận, dân số được trải ra với 24,60% dưới 18 tuổi, 6,40% từ 18 đến 24, 24,10% từ 25 đến 44, 26,90% từ 45 đến 64 và 18,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 99,90 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 98,00 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 35,321, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 41,177. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,030 so với $ 21,616 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 18,115. 9,70% dân số và 7,50% gia đình ở dưới chuẩn nghèo. 12,50% những người dưới 18 tuổi và 9,30% những người từ 65 tuổi trở lên sống dưới mức nghèo khổ.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659077] Vị trí được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa được hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,1% </b> <i> 7,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,8% <i> 3,423 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 821 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,5% </b> <i> 6,622 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,6% <i> 4,676 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 222 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,4% </b> <i> 6,558 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 4,872 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 208 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,8% </b> <i> 6,444 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,8% <i> 4,741 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 155 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,2% </b> <i> 5,307 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 3,632 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,0 % <i> 674 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,3% <i> 3,593 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,7% </b> <i> 3,802 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,1% <i> 1,316 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,6% [194590753227</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 39.1% </b> <i> 3.362 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23.3% <i> 2.000 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56.4% </b> <i> 4.3365 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,7% <i> 3,306 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,8% </b> <i> 4,621 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 2,806 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 4,172 [19659092] 37,8% <i> 2,840 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,7% <i> 501 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,0% <i> 2,985 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,3% </b> <i> 3,196 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,8% <i> 308 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,3% </b> <i> 3,294 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,5% <i> 2,136 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 124 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,0% </b> <i> 2,720 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,8% <i> 1,920 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,3% <i> 310 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,1% <i> 2,283 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,7% </b> <i> 2,553 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 7 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 57,4% </b> <i> 2,749 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,4% <i> 2,029 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,7% </b> <i> 2,453 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 1,454 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,0% </b> <i> 3,099 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,3% <i> 1,360 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 34 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,8% [19659091] 2.071 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,2% <i> 2.044 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 126 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,5% </b> <i> 2,114 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,1% <i> 1,613 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 13 [19659094] 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,0% </b> <i> 2,544 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,5% <i> 2,141 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,8% <i> 1,618 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,9 % </b> <i> 2,312 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 132 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,0% <i> 1,349 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,5% </b> <i> 2,230 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,6% <i> 172 [19659094] 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,8% </b> <i> 2,291 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,2% <i> 1,120 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 73 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,8% </b> <i> 1,884 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 5,9% <i> 191 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 36,3% <i> 1,184 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,8% </b> <i> 2,238 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 15,0% <i> 453 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,2% <i> 340 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,4% <i> 685 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,1% </b> <i> 799 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,5% <i> 212 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21,2% <i> 359 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,6% <i> 450 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 52,2% </b> <i> 884 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,1% </b> <i> 1,288 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,5% <i> 401 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,4% <i> 175 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,0% [19659091] 1.392 [19659092] 13.3% <i> 232 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6.7% <i> 117 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66.1% </b> <i> 1.009 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30.4% <i> 464 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3.5% <i> 53 [19659094] 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,7% </b> <i> 364 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,0% <i> 344 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 24 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 35,7% </b> <i> 164 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,0% <i> 129 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 36.3% <i> 167 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tên địa danh Minnesota&​quot;​. Xã hội lịch sử Minnesota <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 18 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Minnesota+Place+Names&​rft.pub=Minnesota+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fmnplaces.mnhs.org%2Fupham%2Fcounty.cfm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 1 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F27%2F27057.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ từ 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 162. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=162&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA162%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 6 tháng 10 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_27.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nelson, Steven (2011). <i> Đất Savanna của Minnesota </i> Minnesota: Tự. Trang 53 - 56. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 978-0-615-50320-2. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmn190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 19 Tháng 9 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hubbard_County,​_Minnesota"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Hạt Hubbard, Minnesota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 47 ° 06′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 94 ° 55′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 47,10 ° N 94,91 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 47,10; -94,91 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181110034446
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.576 seconds
 +Real time usage: 0.741 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3395/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 112250/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13876/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 33130/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.244/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 565.193 ​     1 -total
 + ​35.43% ​ 200.221 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​25.82% ​ 145.939 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.70% ​ 128.313 ​    11 Template:​Cite_web
 +  8.49%   ​48.007 ​     6 Template:​Convert
 +  7.70%   ​43.503 ​     1 Template:​Coord
 +  7.51%   ​42.438 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.77%   ​38.278 ​     1 Template:​ISBN
 +  4.73%   ​26.715 ​     1 Template:​Category_handler
 +  4.36%   ​24.661 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94970-0!canonical and timestamp 20181110034446 and revision id 860262605
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-hubbard-minnesota-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)