User Tools

Site Tools


qu-n-hudson-new-jersey-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hudson-new-jersey-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hudson </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ New Jersey </​span></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"><​span class="​category">​ Hạt New Jersey </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b>​ Hạt Hudson </​b></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Đảo Ellis ảnh D Ramey Logan.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg/​300px-Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg"​ width="​300"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg/​450px-Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg/​600px-Ellis_Island_photo_D_Ramey_Logan.jpg 2x" data-file-width="​4800"​ data-file-height="​3200"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center"><​table style="​width:​100%;​ background:​none"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​text-align:​center"><​img alt=" Cờ của Hạt Hudson, New Jersey [19659007] </​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của New Jersey làm nổi bật Quận Hudson " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg/​120px-Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg.png"​ width="​120"​ height="​227"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg/​180px-Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg/​240px-Map_of_New_Jersey_highlighting_Hudson_County.svg.png 2x" data-file-width="​1426"​ data-file-height="​2700"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật New Jersey " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Map_of_USA_NJ.svg/​200px-Map_of_USA_NJ.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Map_of_USA_NJ.svg/​300px-Map_of_USA_NJ.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Map_of_USA_NJ.svg/​400px-Map_of_USA_NJ.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của New Jersey ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 44 ′ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 74 ° 05′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,73 ° N 74,08 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,73; -74.08 </​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 44′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 74 ° 05′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,73 ° N 74,08 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,73; -74.08 </​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1840 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ Henry Hudson </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Chính phủ <br/> • Giám đốc quận </​th><​td>​ <br/> Thomas A. DeGise (D, thời hạn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ghế </​th><​td>​ Thành phố Jersey <sup id="​cite_ref-CountyMap_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Thành phố Jersey </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 62,31 dặm vuông (161 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 46,19 dặm vuông (120 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 16,12 dặm vuông (42 km <sup> 2 </​sup>​),​ 25,87% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 634.266 <sup id="​cite_ref-Census2010_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​br/>​ 691,643 (2017 est .; 4th in state) <sup id="​cite_ref-QF_3-0"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 14.973,9 / dặm vuông (5.781,5 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các khu vực đại hội </​th><​td>​ 8, 9, 10 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .hudsoncountynj <​wbr/>​ .org </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Hudson </​b>​một hạt trong Tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ, nằm ở phía tây của sông Hudson thấp hơn, vốn là đặt tên cho Henry Hudson, thuyền trưởng biển đã thám hiểm khu vực này năm 1609. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Một phần của Vùng Gateway của New Jersey trong khu vực đô thị New York, Jersey City là thành phố lớn nhất và là quận lỵ. <sup id="​cite_ref-CountyMap_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ Theo ước tính Tổng điều tra 2017 , Quận Hudson là quận phát triển nhanh nhất ở New Jersey so với năm 2010; dân số của quận là 691.643, làm cho nó trở thành quận đông dân thứ tư của bang, <sup id="​cite_ref-QF_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-PEPANNRES_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-PEPANNCHG_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ tăng 9,0% từ Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, khi dân số của nó được đếm ở mức 634.266, <sup id="​cite_ref-Census2010_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ lần lượt tăng 25.291 (+ 4,2%) từ 608.975 được liệt kê trong điều tra dân số năm 2000. <sup id="​cite_ref-Census2000_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Quận Hudson là quận đông dân thứ tư trong tiểu bang. <sup id="​cite_ref-Census2010LWD_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-CPH232_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Quận Hudson là quận đông dân cư và nhỏ nhất về mặt địa lý ở New Jersey và là quận thứ sáu quận đông dân cư ở Hoa Kỳ, với 13.731,4 cư dân trên một dặm vuông tổng diện tích trong năm 2010, <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ và 14.973,9 mỗi dặm vuông trong năm 2017.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography_and_topography">​ Địa lý và địa hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Municipalities">​ Đô thị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png/​220px-Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png"​ width="​220"​ height="​284"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png/​330px-Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png/​440px-Hudson_County%2C_New_Jersey_Municipalities.png 2x" data-file-width="​445"​ data-file-height="​575"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ thành phố Hudson County map </​div></​div></​div>​
 +<div class="​mw-kartographer-container thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 300px;"><​a class="​mw-kartographer-map"​ mw-data="​interface"​ data-style="​osm-intl"​ data-width="​300"​ data-height="​400"​ data-zoom="​11"​ data-lat="​40.7367"​ data-lon="​-74.066"​ data-overlays="​["​_61c079cb121944a2d9b63b43e9579af99cf0cfb2"​]"​ style="​background-image:​ url(https://​maps.wikimedia.org/​img/​osm-intl,​11,​40.7367,​-74.066,​300x400.png?​lang=en&​domain=en.wikipedia.org&​title=Hudson+County%2C+New+Jersey&​groups=_61c079cb121944a2d9b63b43e9579af99cf0cfb2);​ height: 400px;"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​Map/​11/​40.7367/​-74.066/​en"/><​p>​ Bản đồ tương tác của các đô thị của Hudson County. </​p></​div></​div>​
 +<p> có 12 thành phố ở Hudson County, được liệt kê với diện tích trong dặm vuông và dữ liệu điều tra dân số năm 2010 cho dân số và nhà ở. [19659065] Bắc Hudson và Tây Hudson mỗi bao gồm đô thị tại các khu vực riêng biệt của họ.
 +</p>
 +<table border="​0"​ cellpadding="​2"​ cellspacing="​3"​ class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​ Đô thị
 +</th>
 +<th> Bản đồ <br/> khóa
 +</th>
 +<th> Loại thành phố <br/>
 +</th>
 +<th> Dân số <br/> (2010)
 +</th>
 +<th> Nhà ở <br/> đơn vị
 +</th>
 +<th> Tổng số <br/> khu vực
 +</th>
 +<th> Vùng nước <br/>
 +</th>
 +<th> Khu đất <br/>
 +</th>
 +<th> Pop <br/> mật độ
 +</th>
 +<th> Mật độ nhà ở <br/>
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ Bayonne </td>
 +<td> 1 </td>
 +<td> thành phố </td>
 +<td> 63,024 </td>
 +<td> 27,799 </td>
 +<td> 11.08 </td>
 +<td> 5,28 </td>
 +<td> 5,80 </td>
 +<td> 10,858,3 </td>
 +<td> 4,789,4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Đông Newark </td>
 +<td> 10 </td>
 +<td> quận </td>
 +<td> 2.406 </td>
 +<td> 794 </td>
 +<td> 0,12 </td>
 +<td> 0,02 </td>
 +<td> 0,10 </td>
 +<td> 23,532,1 </td>
 +<td> 7,765,8
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Guttenberg </td>
 +<td> 6 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 11,176 </td>
 +<td> 4.839 </td>
 +<td> 0,24 </td>
 +<td> 0,05 </td>
 +<td> 0,20 </td>
 +<td> 57,116,0 </td>
 +<td> 24,730,2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Harrison </td>
 +<td> 9 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 13.620 </td>
 +<td> 5,228 </td>
 +<td> 1,32 </td>
 +<td> 0,12 </td>
 +<td> 1,20 </td>
 +<td> 11,319,3 </td>
 +<td> 4,344,9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Hoboken </td>
 +<td> 3 </td>
 +<td> thành phố </td>
 +<td> 50,005 </td>
 +<td> 26,855 </td>
 +<td> 2,01 </td>
 +<td> 0,74 </td>
 +<td> 1,28 </td>
 +<td> 39,212,0 </td>
 +<td> 21,058,7
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thành phố Jersey </td>
 +<td> 2 </td>
 +<td> thành phố </td>
 +<td> 247,597 </td>
 +<td> 108,720 </td>
 +<td> 21.08 </td>
 +<td> 6,29 </td>
 +<td> 14,79 </td>
 +<td> 16,736,6 </td>
 +<td> 7,349,1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Kearny </td>
 +<td> 8 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 40,684 </td>
 +<td> 14,180 </td>
 +<td> 10.19 </td>
 +<td> 1,42 </td>
 +<td> 8,77 </td>
 +<td> 4,636,5 </td>
 +<td> 1,616,0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ North Bergen </td>
 +<td> 11 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 60,773 </td>
 +<td> 23,912 </td>
 +<td> 5,57 </td>
 +<td> 0,44 </td>
 +<td> 5,13 </td>
 +<td> 11,838,0 </td>
 +<td> 4,657,8
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Secaucus </td>
 +<td> 7 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 16,264 </td>
 +<td> 6,846 </td>
 +<td> 6,60 </td>
 +<td> 0,778 </td>
 +<td> 5,82 </td>
 +<td> 2,793,7 </td>
 +<td> 1,175,9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thành phố Union </td>
 +<td> 4 </td>
 +<td> thành phố </td>
 +<td> 66.455 </td>
 +<td> 24.931 </td>
 +<td> 1,28 </td>
 +<td> 0,00 </td>
 +<td> 1,28 </td>
 +<td> 51,810,1 </td>
 +<td> 19,436,9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Weehawken </td>
 +<td> 12 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 12,554 </td>
 +<td> 6,213 </td>
 +<td> 1,48 </td>
 +<td> 0,68 </td>
 +<td> 0,80 </td>
 +<td> 15,764,6 </td>
 +<td> 7,801,9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Tây New York </td>
 +<td> 5 </td>
 +<td> thị trấn </td>
 +<td> 49,708 </td>
 +<td> 20,018 </td>
 +<td> 1,33 </td>
 +<td> 0,32 </td>
 +<td> 1,01 </td>
 +<td> 49,341,7 </td>
 +<td> 19,870,5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Quận Hudson </td>
 +<td/>
 +<td> quận </td>
 +<td> 634.266 </td>
 +<td> 270,335 </td>
 +<td> 62,31 </td>
 +<td> 16,12 </td>
 +<td> 46,19 </td>
 +<td> 13,731,4 </td>
 +<td> 5,852,5
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Landforms_and_borders">​ Địa mạo và biên giới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​227px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Aster_newyorkcity_lrg.jpg/​225px-Aster_newyorkcity_lrg.jpg"​ width="​225"​ height="​299"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Aster_newyorkcity_lrg.jpg/​338px-Aster_newyorkcity_lrg.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Aster_newyorkcity_lrg.jpg/​450px-Aster_newyorkcity_lrg.jpg 2x" data-file-width="​1964"​ data-file-height="​2607"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Hình ảnh vệ tinh thể hiện cốt lõi của khu vực đô thị New York. Hơn 10 triệu người sống trong khu vực chụp ảnh. Hầu hết Hudson County nằm trên bán đảo ở bên trái. </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, quận có tổng diện tích 62,31 dặm vuông (161,4 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó có 46,19 dặm vuông (119,6 km <sup> 2 </​sup>​) đất (74,1%) và 16,12 dặm vuông (41,8 km <sup> 2 </​sup>​) nước (25,9%). [19659209] Dựa trên diện tích đất, nó là nhỏ nhất của New 21 hạt của Jersey, ít hơn một nửa kích thước của hạt nhỏ nhất (Quận Liên minh) <sup id="​cite_ref-CensusArea_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ và nhỏ thứ tám của tất cả các hạt ở Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p><​p>​ Hudson nằm ở trung tâm của khu vực đô thị New York ở đông bắc Mới Jersey.
 +Nó giáp với sông Hudson và vịnh Upper New York ở phía đông; Giết Van Kull về phía nam; Vịnh Newark và Sông Hackensack hoặc Sông Passaic ở phía tây; biên giới đất liền duy nhất của nó được chia sẻ với Bergen County ở phía bắc và phía tây <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Midtown_from_Hoboken.jpg/​240px-Midtown_from_Hoboken.jpg"​ width="​240"​ height="​159"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Midtown_from_Hoboken.jpg/​360px-Midtown_from_Hoboken.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Midtown_from_Hoboken.jpg/​480px-Midtown_from_Hoboken.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​795"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Địa hình được đánh dấu bởi các Palisades New Jersey ở phía bắc với vách đá nhìn xuống Hudson về phía đông và cuesta ít nghiêm trọng, hoặc dốc, về phía tây. Họ dần dần đi đến bán đảo phía nam, ven biển và bằng phẳng. Khu vực phía tây, xung quanh Hackensack và Passaic là một phần của New Jersey Meadowlands. Phần lớn đất dọc theo bờ biển rộng lớn của quận và vùng duyên hải được tạo ra bởi sự cải tạo đất <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p><​p>​ Điểm cao nhất, ở độ cao 260 feet (79 m) so với mực nước biển, nằm ở West New York, <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ điểm thấp nhất là mực nước biển. North Bergen là thành phố có nhiều ngọn đồi thứ hai trên một dặm vuông ở Hoa Kỳ phía sau San Francisco <sup id="​cite_ref-Most_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p><​p>​ Đảo Ellis và Đảo Liberty, đối diện với Công viên Tiểu bang Liberty, nằm hoàn toàn trong vùng nước của Quận Hudson, mở rộng đến ranh giới tiểu bang New York . Đảo Liberty hoàn toàn là một phần của New York. Được tạo chủ yếu thông qua cải tạo đất đai, Đảo Ellis có diện tích 27,5 mẫu Anh (11,1 ha), với hòn đảo tự nhiên 2,74 mẫu Anh (1,11 ha) và các khu vực tiếp giáp bao gồm một khu đất rộng 1,3 mẫu Anh (1,3 ha) của New York. <sup id="​cite_ref-ERIS_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-ERIS_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-ms_sea_grant_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup>​ Đảo Shooters, trong Kill van Kull, cũng được chia sẻ với New York. Robbins Reef Light nằm trên đỉnh một rạn san hô chạy song song với bờ sông Bayonne và Jersey City.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG/​240px-HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG"​ width="​240"​ height="​180"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG/​360px-HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG/​480px-HudsonRiverJavitsCenter.agr.JPG 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Quận Hudson và Palisades, nhìn qua sông Hudson từ Manhattan vào buổi chiều </​div></​div></​div>​
 +<p> Phần lớn quận nằm giữa sông Hackensack và sông Hudson trên bán đảo hẹp về mặt địa lý, (đôi khi được gọi là Bergen Neck), là một tiếp giáp khu vực thành thị nơi thường khó biết khi nào vượt qua ranh giới dân sự. Những ranh giới và địa hình - bao gồm nhiều ngọn đồi và cửa hút gió tạo ra các khu phố rất khác biệt. Đại lộ Kennedy chạy toàn bộ chiều dài của bán đảo <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup> ​ Hàng loạt tuyến đường sắt và xe cộ đi qua Bergen Hill.
 +</​p><​p>​ Các hạt liền kề với Hudson là New York County, New York và Kings County, New York ở phía đông; Quận Essex và Quận Liên minh ở phía tây; Richmond County, New York ở phía nam; và Bergen County, người duy nhất có chung đường biên giới đất liền, về phía bắc và phía tây. Với vị trí gần Manhattan, nó đôi khi được gọi là quận thứ sáu của thành phố New York <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup><​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hudson_County,​_New_Jersey"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm kế bên hạt Hudson, New Jersey </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_Lenape_and_New_Netherland">​ The Lenape và New Hà Lan </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png/​350px-Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png"​ width="​350"​ height="​204"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png/​525px-Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png/​700px-Blaeu_-_Nova_Belgica_et_Anglia_Nova_%28Detail_Hudson_Area%29.png 2x" data-file-width="​798"​ data-file-height="​465"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ Thung lũng sông Hudson c. 1635 (Bắc là bên phải) Quận Hudson được gọi là Oesters Eylandt, hoặc đảo Oyster </​div></​div></​div>​
 +
 +<p> Vào thời điểm tiếp xúc châu Âu trong thế kỷ 17, Quận Hudson là lãnh thổ của Lenape (hoặc Lenni-Lenape),​ cụ thể là các ban nhạc (hoặc các nhóm gia đình) được gọi là Hackensack, Tappan, Raritan và Manhattan. Họ là những người di cư theo mùa, những người thực hành nông nghiệp quy mô nhỏ (trồng đồng hành) được tăng cường bằng cách săn bắt và hái lượm, có thể là địa hình của khu vực, bao gồm đánh bắt và bẫy nhiều. Những nhóm này có giao dịch sớm và thường xuyên với người châu Âu. Ngôn ngữ Algonquian của họ vẫn có thể được suy ra ở nhiều tên địa phương như Communipaw, Harsimus, Hackensack, Hoboken, Weehawken, Secaucus và Pamrapo
 +</​p><​p>​ Henry Hudson, nơi mà hạt và sông mà nó đặt tên, đã thiết lập một yêu sách cho khu vực năm 1609 khi neo tàu của mình <i> Halve Maen </i> (<i> Half Moon </i>) tại Harsimus Cove và Weehawken Cove <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​
 + Bờ phía tây của sông Bắc (được gọi là nó) và các vách đá, đồi, và đầm lầy ở phía sau và xa hơn, được định cư bởi người châu Âu (Hà Lan, Flemish, Walloon, Huguenot) từ vùng đất thấp xung quanh cùng thời điểm với New Amsterdam. Năm 1630, Michael Pauw nhận được bằng sáng chế đất đai, hoặc patroonship và mua đất giữa Hudson và Hackensack Rivers, cho nó hình thức Latin-ized tên của ông, Pavonia. <sup id="​cite_ref-HCD_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​ Ông đã không giải quyết được khu vực và buộc phải trở về cổ phần của ông cho Công ty Hà Lan Tây Ấn Độ. Nhà cửa được thành lập tại Communipaw (1633), Harsimus (1634), Paulus Hook (1638) và Hoebuck (1643). Các mối quan hệ liên tục với Lenape, và cuối cùng dẫn đến chiến tranh của Kieft, bắt đầu như là một cuộc tàn sát của người Hà Lan tại Communipaw và được coi là một trong những kẻ diệt chủng đầu tiên của người Mỹ bản xứ bởi người châu Âu. Một loạt các cuộc tấn công và trả thù trên toàn tỉnh kéo dài hai năm, và kết thúc trong một thỏa thuận ngừng bắn không thoải mái. Các nhà cửa khác được thành lập tại Constable Hook (1646), Awiehaken (1647) và các vùng đất khác tại Achter Col trên Bergen Neck. Năm 1658, Tổng giám đốc Peter Stuyvesant của New Hà Lan đã đàm phán một thỏa thuận với Lenape để mua lại khu vực có tên Bergen, &​quot;​bởi tảng đá vĩ đại trên Wiehacken&​quot;,​ bao gồm toàn bộ bán đảo từ Sikakes về phía nam đến Bergen Point / Constable Hook. 19659231] Năm 1661, một hiến chương đã được cấp cho ngôi làng / đồn trú mới tại khu vực Bergen Square ngày nay, thiết lập những gì được coi là đô thị tự quản lâu đời nhất ở New Jersey. Người Anh giành quyền kiểm soát khu vực này vào năm 1664, và người Hà Lan cuối cùng đã nhượng quyền kiểm soát chính thức tỉnh này cho người Anh năm 1674.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_British_and_early_America">​ Người Anh và Mỹ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Hamilton-burr-duel.jpg/​350px-Hamilton-burr-duel.jpg"​ width="​350"​ height="​243"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Hamilton-burr-duel.jpg/​525px-Hamilton-burr-duel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Hamilton-burr-duel.jpg/​700px-Hamilton-burr-duel.jpg 2x" data-file-width="​904"​ data-file-height="​628"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Năm 1675, Hiệp ước Westminster đã hoàn tất việc chuyển giao và khu vực này trở thành một phần thuộc địa của Anh ở Đông Jersey, trong khu hành chính thuộc thị trấn Bergen. Ghế của quận được chuyển đến Hackensack năm 1709, sau khi Quận Bergen được mở rộng về phía tây. Những ngôi làng và trang trại nhỏ cung cấp cho thành phố New York đang phát triển, băng qua sông, đặc biệt với những con hàu từ những chiếc giường rộng lớn ở Vịnh Upper New York và những sản phẩm tươi sống, được bán tại Weehawken Street, Manhattan. Trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của Anh, trong đó có các đồn điền ở Bulls Ferry và pháo đài ở Bergen Neck. Quân đội thực dân sử dụng các đỉnh cao để quan sát các chuyển động của địch. Trận đánh Paulus Hook, một cuộc đột kích bất ngờ về pháo đài của Anh năm 1779, được xem là một chiến thắng và tăng cường tinh thần cho các lực lượng cách mạng. Nhiều đường phố ở trung tâm thành phố Jersey mang tên các nhân vật quân sự Mercer, Greene, Wayne và Varick trong số đó. Weehawken trở nên nổi tiếng với các cuộc đấu tay đôi, bao gồm cả quốc gia nổi tiếng nhất giữa Alexander Hamilton và Aaron Burr năm 1804. Xung đột biên giới để kiểm soát bờ sông với New York (tuyên bố quyền lực của dòng nước cao <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup> ​ và việc nhượng quyền phà) phát triển mặc dù một số đô thị hóa đã diễn ra tại Paulus Hook và Hoboken, nơi đã trở thành một điểm nghỉ dưỡng cho những người dân New York khá giả. Kênh đào Morris, tuyến đường sắt hơi nước sớm và sự phát triển của bến cảng đã kích thích tăng trưởng hơn nữa. Vào tháng 9 năm 1840, Quận Hudson được tạo ra bằng cách tách khỏi Hạt Bergen và sát nhập một số vùng đất của Quận Essex, cụ thể là Cổ Barbadoes Mới. Trong thế kỷ 19, Hudson đóng một vai trò không thể thiếu trong Đường sắt ngầm, với bốn tuyến đường hội tụ tại thành phố Jersey. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Boundaries">​ Ranh giới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Hầu hết Quận Hudson, ngoài Tây Hudson, là một phần của thị trấn Bergen, có từ năm 1661 và được chính thức thành lập bởi một hành động của Cơ quan lập pháp New Jersey vào ngày 21 tháng 2 năm 1798, là một trong 104 nhóm thị trấn đầu tiên được hình thành ở New Jersey. Là một phần của hạt Bergen <sup id="​cite_ref-Story_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup> ​ Như ban đầu được hình thành, Bergen Township bao gồm khu vực giữa sông Hudson ở phía đông, sông Hackensack ở phía tây, phía nam đến Constable Hook / Bergen Point và phía bắc đến Hudson-Bergen ngày nay biên giới. Trong 127 năm tiếp theo, đường biên giới dân sự trong quận đã có nhiều hình thức, cho đến khi họ được hoàn thành với việc thành lập Union City vào năm 1925.
 +</​p><​p>​ Thành phố Jersey được thành lập bởi một hành động của Cơ quan Lập pháp New Jersey vào ngày 28 tháng 1 năm 1820, từ các phần của Thị trấn Bergen. Thành phố được tái hợp vào ngày 23 tháng 1 năm 1829, và một lần nữa vào ngày 22 tháng 2 năm 1838, lúc đó nó hoàn toàn độc lập với Thị trấn Bergen và được đặt tên hiện tại. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1840, nó trở thành một phần của Quận Hudson mới được thành lập. <sup id="​cite_ref-Story_30-1"​ class="​reference">​[30]</​sup> ​ Khi Jersey City phát triển, một số cộng đồng lân cận bị sáp nhập: Thị trấn Van Vorst (18 tháng 3 năm 1851), Thành phố Bergen và Thành phố Hudson (cả hai ngày 2 tháng 5) , 1870), và Greenville Township (ngày 4 tháng 2 năm 1873) <sup id="​cite_ref-Story_30-2"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ North Bergen được thành lập như một thị trấn vào ngày 10 tháng 4 năm 1843, bởi một hành động của Cơ quan Lập pháp New Jersey, từ Bergen Township. Một phần của thị trấn đã được thực hiện để hình thành Hoboken Township (ngày 9 tháng 4 năm 1849, bây giờ là thành phố Hoboken), Hudson Town (ngày 12 tháng 4 năm 1852, sau này là một phần của thành phố Hudson), thành phố Hudson (11 tháng 4 năm 1855, sau đó sáp nhập bởi Thành phố Jersey), Guttenberg (được thành lập trong thị trấn vào ngày 9 tháng 3 năm 1859, và khởi hành như một đô thị độc lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1878), Weehawken (ngày 15 tháng 3 năm 1859), Union Township và West Hoboken Township (cả hai đều được tạo vào ngày 28 tháng 2 , 1861), Thị trấn Union Hill (29 tháng 3 năm 1864) và Secaucus (ngày 12 tháng 3 năm 1900) <sup id="​cite_ref-Story_30-3"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ Hoboken được thành lập năm 1804 và được hình thành như một thị trấn vào ngày 9 tháng 4 năm 1849 , từ các phần của North Bergen Township và được thành lập như một thành phố chính thức, và trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 1855, đã phê chuẩn một Đạo luật của Cơ quan Lập pháp New Jersey đã ký ngày hôm trước, và Thành phố Hoboken được sinh ra. [30] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​ [31] </​sup>​ </​p><​p>​ Weehawken được hình thành như một thị trấn bởi một hành động của New Jersey Legislatur e ngày 15 tháng 3 năm 1859, từ các phần của Hoboken và North Bergen. Một phần của thị trấn đã được nhượng lại cho Hoboken năm 1874. Lãnh thổ bổ sung được sáp nhập vào năm 1879 từ West Hoboken. <sup id="​cite_ref-Story_30-5"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ West New York được thành lập như một thị trấn bởi một hành động của Cơ quan Lập pháp New Jersey vào ngày 8 tháng 7 năm 1898, thay thế Union Township, dựa trên kết quả trưng cầu dân ý được tổ chức ba ngày trước đó <sup id="​cite_ref-Story_30-6"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ Kearny ban đầu được hình thành như một thị trấn bởi một hành động của Cơ quan Lập pháp New Jersey Ngày 8 tháng 4 năm 1867, từ các phần của Thị trấn Harrison. Các phần của thị trấn được chụp vào ngày 3 tháng 7 năm 1895, để hình thành Đông Newark. Kearny được thành lập như một thị trấn vào ngày 19 tháng 1 năm 1899, dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hai ngày trước đó <sup id="​cite_ref-Story_30-7"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ Bayonne ban đầu được hình thành như một thị trấn vào ngày 1 tháng 4 năm 1861, một phần của thị trấn Bergen. Bayonne được tái hợp thành một thành phố bởi một hành động của Cơ quan Lập pháp New Jersey vào ngày 10 tháng 3 năm 1869, thay thế cho Thị trấn Bayonne, tùy thuộc vào kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức chín ngày sau đó <sup id="​cite_ref-Story_30-8"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ </​p><​p>​ Nội chiến, ý tưởng kết hợp tất cả các thị trấn của Quận Hudson trong một đô thị của thành phố Jersey bắt đầu có lợi. Vào năm 1868, một hóa đơn nộp câu hỏi về việc hợp nhất tất cả Quận Hudson với các cử tri đã được trình lên hội đồng quản trị của các chủ thể miễn phí đã chọn. Dự luật không bao gồm các thị trấn phía tây Harrison và Kearny nhưng bao gồm tất cả các thị trấn phía đông sông Hackensack. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​ [32] </​sup>​ </​p><​p>​ Dự luật đã được cơ quan lập pháp tiểu bang phê chuẩn vào ngày 2 tháng 4 năm 1869 và cuộc bầu cử được lên lịch vào ngày 5 tháng 10 năm 1869. Một phần tử của dự luật cho rằng chỉ có các thị trấn liền kề mới có thể được củng cố. Kết quả của cuộc bầu cử như sau:
 +</p>
 +<p> Trong khi đa số cử tri chấp thuận việc sáp nhập, chỉ có Jersey City, Hudson và Bergen mới có thể được củng cố vì họ là những thị trấn chấp thuận duy nhất tiếp giáp. Cả hai thị trấn của Liên minh và Union Township không thể được bao gồm do cuộc bỏ phiếu bất đồng của West Hoboken nằm giữa họ và thành phố Hudson. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1870, thành phố Jersey, thành phố Hudson và Bergen sáp nhập vào thành phố Jersey. Chỉ ba năm sau, phác thảo hiện tại của Thành phố Jersey đã được hoàn thành khi Greenville đồng ý hợp nhất vào Thành phố Greater Jersey.
 +</​p><​p>​ Thành phố Union được thành lập như một thành phố bởi một cơ quan của Cơ quan Lập pháp New Jersey vào ngày 1 tháng 1 năm 1925, thay thế cả Union Hill và West Hoboken Township. <sup id="​cite_ref-Story_30-9"​ class="​reference">​[30]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Urbanization_and_immigration">​ Đô thị hóa và nhập cư </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​New_York_City_Railroads_ca_1900.png/​220px-New_York_City_Railroads_ca_1900.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​New_York_City_Railroads_ca_1900.png/​330px-New_York_City_Railroads_ca_1900.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​New_York_City_Railroads_ca_1900.png/​440px-New_York_City_Railroads_ca_1900.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Trong nửa sau của phần 19 và đầu thế kỷ 20, Hudson đã trải qua sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại và dân cư. <sup id="​cite_ref-HCD_26-1"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup> ​ Xây dựng, đầu tiên của các cảng và sau đó là các nhà ga đường sắt ở thành phố Jersey, Bayonne, Hoboken và Weehawken (thay đổi đáng kể bờ biển với bãi chôn lấp) đã thúc đẩy phần lớn sự phát triển. Nhập cư châu Âu, đáng chú ý là người nói tiếng Đức và Ailen (nhiều nạn đói chạy trốn) đã bắt đầu bùng nổ dân số kéo dài trong nhiều thập kỷ.
 +</​p><​p>​ Các khu vực lân cận phát triển như các trang trại, bất động sản và các cổ phần khác được chia nhỏ cho kiến ​​trúc nhà ở, công dân và tôn giáo. Đường phố (một số có đường xe điện) đã được đặt ra. Viện Công nghệ Stevens và Đại học Saint Peter được thành lập.
 +</​p><​p>​ Trước khi khai trương, vào năm 1910, các Đường hầm Sông Bắc của Đường sắt Pennsylvania dưới sông Hudson, các chuyến tàu kết thúc trên bờ phía tây của con sông, yêu cầu hành khách và hàng hóa đi bằng phà hoặc xà lan đến New York. Chuyển sang các đường ống Hudson và Manhattan (nay là PATH) đã có thể mở cửa vào năm 1908. Hoboken Terminal, một địa danh lịch sử quốc gia ban đầu được xây dựng vào năm 1907 bởi Delaware, Lackawanna và Western Railroad để thay thế tuyến trước, là nơi duy nhất năm thiết bị đầu cuối đường sắt / phà lớn từng rải rác trên bờ sông vẫn đang hoạt động. Nhà ga West Shore Railroad ở Weehawken, Nhà ga Pavonia của Erie Railroad và Trạm giao lưu của đường sắt Pennsylvania ở thành phố Jersey đều bị san bằng.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Ellis_island_1902.jpg/​220px-Ellis_island_1902.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Ellis_island_1902.jpg/​330px-Ellis_island_1902.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Ellis_island_1902.jpg/​440px-Ellis_island_1902.jpg 2x" data-file-width="​1185"​ data-file-height="​812"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Tuyến đường sắt trung tâm của Nhà ga Communipaw của New Jersey, qua eo biển nhỏ từ Đảo Ellis và Tượng Nữ thần Tự do, đóng một vai trò quan trọng trong việc nhập cư lớn của thời kỳ này, với nhiều người mới đến khởi hành trạm để bắt đầu cuộc sống của họ ở Mỹ . Nhiều người, mặc dù, quyết định ở lại, lấy việc làm trên bến cảng, đường sắt, các nhà máy, các nhà máy lọc dầu, và trong các cửa hàng mồ hôi và tòa nhà chọc trời của Manhattan. Nhiều nhà sản xuất, có tên gọi là &​quot;​người&​quot;​ trong ngành công nghiệp Mỹ đã thành lập một sự hiện diện, bao gồm Colgate, Dixon Ticonderoga,​ Maxwell House, Standard Oil, và Bethlehem Steel. </​p><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg/​400px-BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg"​ width="​400"​ height="​129"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg/​600px-BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg/​800px-BergenlineThen%26NowByLuigiNovi.jpg 2x" data-file-width="​3014"​ data-file-height="​973"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bergenline Avenue sau đó và bây giờ: Đối mặt với hướng nam về phía đường 32, khoảng năm 1900 (trái), và vào năm 2010 (phải) </​div></​div></​div>​ <p> North Hudson, đặc biệt là Union City trở thành &​quot;​thủ đô thêu của nước Mỹ&​quot;​. Secaucus khoe khoang nhiều trang trại nuôi lợn và dựng hình cây trồng.
 +</​p><​p>​ Đó là trong giai đoạn này, phần lớn số lượng nhà ở, cụ thể là một và hai ngôi nhà gia đình và các chung cư thấp tầng, được xây dựng; ranh giới thành phố được hoàn thành, khu dân cư được thành lập. Các hành lang thương mại như Bergenline, Central, Newark và Ocean Avenues đã trở nên nổi bật. Journal Square đã trở thành thánh địa kinh doanh, mua sắm và giải trí, nơi có tờ tạp chí The Jersey Journal, sau đó được đặt tên và các cung điện phim như nhà hát Jersey của Loew và The Stanley.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​World_Wars_and_New_Deal">​ Cuộc chiến tranh thế giới và thỏa thuận mới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Bayonne_bridge_sunset.jpg/​250px-Bayonne_bridge_sunset.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Bayonne_bridge_sunset.jpg/​375px-Bayonne_bridge_sunset.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Bayonne_bridge_sunset.jpg/​500px-Bayonne_bridge_sunset.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​218px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fe/​HollandTunnelNYNJboarder.JPG"​ width="​216"​ height="​181"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​216"​ data-file-height="​181"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg/​220px-Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg"​ width="​220"​ height="​128"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg/​330px-Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg/​440px-Roosevelt_Stadium_113175pu.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​596"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Sân vận động Roosevelt vào khoảng năm 1940 </​div></​div></​div>​
 +<p> Khi nhập cảnh vào Thế chiến thứ nhất, chính phủ Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát tuyến Hamburg-American trụ tại Hoboken dưới tên miền nổi tiếng, và Hudson đã trở thành điểm chính của việc lên thuyền cho hơn ba triệu binh sĩ, được gọi là &​quot;​doughboys&​quot;​. Năm 1916, một hành động phá hoại theo nghĩa đen và nghĩa bóng đã làm rung chuyển khu vực khi các điệp viên Đức đặt bom tại kho đạn ở Vịnh New York tại Black Tom. Tiền thân của Cảng vụ New York và New Jersey được thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1921. Các dự án giao thông lớn mở giữa các cuộc chiến tranh: Đường hầm Holland vào năm 1927, Cầu Bayonne vào năm 1931 và Đường hầm Lincoln vào năm 1937, cho phép xe cộ du lịch giữa New Jersey và thành phố New York để vượt qua bờ sông. Các cửa sông Hackensack, đáng chú ý là Pulaski Skyway, cũng được xây dựng. Những gì đã trở thành New Jersey City University mở ra. Các dự án quản lý tiến độ công trình lớn bao gồm xây dựng sân vận động ở thành phố Jersey và Union City. Cả hai đều được đặt tên cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt, người đã tham dự khai mạc dự án lớn nhất của tất cả, Trung tâm y tế thành phố Jersey, một khu phức hợp lớn được xây dựng theo phong cách Art Deco. Trong thời đại này, &​quot;​Máy Dân chủ Quận Hudson&​quot;,​ được biết đến với chủ nghĩa cronyism và tham nhũng của nó, với thị trưởng thành phố Jersey Frank Hague ở đầu của nó là mạnh nhất của nó. Các ngành công nghiệp ở Hudson rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh trong Thế chiến II, bao gồm cả tàu thuyền sản xuất PT của Elco ở Bayonne. Nhà ga Đại dương quân sự tại Bayonne (MOTBY) được khai trương vào năm 1942 như một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và vẫn hoạt động cho đến năm 1999.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Post-war_years">​ Những năm sau chiến tranh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sau chiến tranh và ngành công nghiệp sản xuất vẫn thống trị nền kinh tế địa phương,
 +và thành viên công đoàn đã cung cấp bảo đảm các gói trả tiền tốt. Mặc dù một số quân nhân trở về đã lợi dụng hóa đơn nhà ở GI và chuyển đến vùng ngoại ô cận kề, nhiều người có quan hệ gia đình và dân tộc mạnh đã chọn ở lại. Huyền thoại bóng chày Jackie Robinson đã ra mắt giải ngoại hạng nhỏ tại sân vận động Roosevelt và &​quot;​phá vỡ&​quot;​ đường bóng chày màu. Phần lớn hạt Hudson trải qua hiện tượng các nhóm dân tộc / kinh tế rời bỏ và được thay thế bởi những người khác, như là điển hình của hầu hết các cộng đồng đô thị của vùng Vịnh New York. Khi các doanh nghiệp lớn quyết định theo dõi họ hoặc ngược lại, sự khác biệt về kinh tế xã hội của Quận Hudson trở nên sâu sắc hơn. Nền tảng kinh tế cũ tan rã. Những nỗ lực đã được thực hiện để ổn định dân số bằng cách phá hủy cái gọi là khu ổ chuột và xây dựng nhà ở thu nhập trung bình được trợ cấp và túi gọi là &​quot;​khu phố tốt&​quot;​ xung đột với những người bị suy giảm. Giá trị tài sản thấp hơn cho phép làn sóng người nhập cư tiếp theo, nhiều người đến từ Mỹ Latinh, thuê hoặc mua trong quận. North Hudson, đặc biệt là Union City, đã chứng kiến ​​rất nhiều người bỏ trốn chạy trốn khỏi cuộc cách mạng Cuba. Rối loạn xảy ra tại thành phố Jersey năm 1964.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Pre.2Fpost-millennium"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Pre/​post-millennium">​ Trước / sau thiên niên kỷ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​227px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Jersey_City_skyline.JPG/​225px-Jersey_City_skyline.JPG"​ width="​225"​ height="​160"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Jersey_City_skyline.JPG/​338px-Jersey_City_skyline.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​e6/​Jersey_City_skyline.JPG 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​285"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận từ giữa những năm 1990 đã chứng kiến ​​nhiều đầu cơ và phát triển bất động sản và tăng dân số, vì nhiều cư dân mới mua nhà ở hiện tại cổ phiếu cũng như chung cư cao tầng và trung lưu, nhiều người dọc theo bờ sông. Những gì đã bắt đầu như một sự thanh tẩy trong những năm 1980 đã trở thành một &​quot;​tái phát triển&​quot;​ của khu vực như nhiều ngoại ô, người Mỹ cấy ghép, quốc tế và người nhập cư (tập trung vào các cơ hội ở khu vực NY / NJ và gần Manhattan). &​quot;​Jersey&​quot;​ bên của Hudson nhà của họ, và &​quot;​bùng nổ bất động sản&​quot;​ của thời đại khuyến khích nhiều người tìm kiếm cơ hội đầu tư. Việc khai thác một số phần của bờ sông và các vùng đất nâu khác cũng dẫn đến phát triển thương mại, đặc biệt là dọc theo các bãi đường sắt cũ. Hudson cảm thấy ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của việc phá hủy Trung tâm Thương mại Thế giới một cách mạnh mẽ: sự gần gũi với hạ Manhattan khiến nó trở thành nơi di tản, nhiều cư dân làm việc ở đó bị mất việc làm (hoặc cuộc sống của họ), và nhiều công ty tìm kiếm không gian văn phòng trên sông. Tái phân vùng, Đường sắt nhẹ Hudson-Bergen và chính sách sử dụng đất của tiểu bang New Jersey về các làng quá cảnh đã thúc đẩy xây dựng thêm. Mặc dù rất đô thị và với một số mật độ dân cư cao nhất ở Hoa Kỳ, các cộng đồng Hudson vẫn còn bị phân mảnh, một phần do lịch sử lâu dài của nhà New Jersey về chính quyền địa phương; các yếu tố địa lý như cửa ngõ / kênh rạch của sông Hudson, vách đá của Palisades ở New Jersey và các tuyến đường sắt; và sự khác biệt về dân tộc / dân số trong dân số. Khi quận thấy nhiều phát triển hơn, nhận thức truyền thống này được thử thách.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​India_Square_JC_jeh.JPG/​220px-India_Square_JC_jeh.JPG"​ width="​220"​ height="​181"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​India_Square_JC_jeh.JPG/​330px-India_Square_JC_jeh.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​India_Square_JC_jeh.JPG/​440px-India_Square_JC_jeh.JPG 2x" data-file-width="​2042"​ data-file-height="​1684"/> ​ </​div></​div>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,483 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,822 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 130,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 62,717 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 187,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 129,067 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 105,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 187,944 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 275,126 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 46,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 386,048 [19659280] 40,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 [196592279] 537,231 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 39,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 629,154 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 690,730 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 652,040 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 647,437 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 610,734 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 607,839 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,5% [19659281] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 556,972 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 553,099 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 608,975 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 634,266 [19659280] 4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 691,643 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-QF_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Nguồn lịch sử: 1790-1990 <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup><​br/>​ 1970-2010 <sup id="​cite_ref-CPH232_9-1"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 2000 <sup id="​cite_ref-Census2000_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ 2010 <sup id="​cite_ref-Census2010_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census2010Press_38-0"​ class="​reference">​[38]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Quận Hudson là quận đông dân nhất ở New Jersey và là một trong các quận đông dân cư nhất ở Hoa Kỳ, với 14.974 cư dân mỗi dặm vuông (5.781 km²). Thành phố duy nhất ở Hudson County trong số 100 thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ là Jersey City, được xếp hạng thứ 77 trong bảng xếp hạng của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dựa trên ước tính dân số năm 2016. <sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​ [39] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số các thành phố với hơn 50.000 người, Union City là dân số đông nhất ở Hoa Kỳ, trong khi một số quận Hudson thuộc thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. <sup id="​cite_ref-StandUp_40-0"​ class="​reference">​ [40] </​sup>​ [19659220BắcHudsoncódânsốngườiMỹgốcCubalớnthứhaiởHoaKỳsauMiami<​sup id="​cite_ref-StandUp_40-1"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ Jersey City là thành phố đa sắc tộc thứ 21 ở Hoa Kỳ và đa dạng về chủng tộc trên bờ biển phía Đông Hoa Kỳ. [19659343] Hudson có ba cộng đồng trong danh sách 100 thành phố (dân số từ 5.000 trở lên) với tỷ lệ phần trăm cao nhất của cư dân sinh ở nước ngoài: West New York (65,2%), Union City (58,7%) và Guttenberg (48,7%) <sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup> ​ Hudson Co unty có tỷ lệ nhỏ nhất của những người trên 65 tuổi ở New Jersey <sup id="​cite_ref-CGS2012_43-0"​ class="​reference">​ [43] </​sup>​ </​p><​p>​ Những người ủng hộ cho người vô gia cư có 2.227 người không có nhà ở Hạt Hudson vào tháng 1 năm 2008. <sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​[44]</​sup> ​ Năm 2009, Hudson County Alliance để kết thúc vô gia cư tính 1,779 người vô gia cư. <sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup> ​ Cùng một số được tính vào năm 2010. Ba nơi trú ẩn vô gia cư được đặt tại quận: Nơi ẩn náu của Lucy ở thành phố Jersey, Palisades Emergency Residence Corp ở Union City và Hoboken Homeless Shelter <sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census_2010">​ Điều tra dân số 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, đã có 634.266 người, 246.437 hộ gia đình và 148.355 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 13.731,4 trên mỗi dặm vuông (5.301,7 km / km <sup> 2 </​sup>​). Có 270.335 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 5.852.5 trên mỗi dặm vuông (2.259.7 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của quận là 54,05% (342,792) trắng, 13,23% (83,925) người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,64% (4.081) người Mỹ bản xứ, 13,39% (84,924) người châu Á, 0,05% (344) người đảo Thái Bình Dương, 14,25% ( 90.373) từ các chủng tộc khác, và 4,39% (27.827) từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 42,23% (267.853) của dân số <sup id="​cite_ref-Census2010_2-3"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Có 246,437 hộ gia đình, trong đó 27,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 37,8% đã kết hôn với các cặp vợ chồng sống chung với nhau, 16,4% có một chủ hộ nữ không có chồng, và 39,8% không phải là gia đình. 29,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân, và 8,3% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,54 và kích thước trung bình của gia đình là 3,2 <sup id="​cite_ref-Census2010_2-4"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 20,7% dưới 18 tuổi, 10% từ 18 đến 24 , 36% từ 25 đến 44, 22,9% từ 45 đến 64 và 10,4% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung vị là 34,2 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 97,9 nam giới. Cứ mỗi 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên thì có 95,9 nam giới <sup id="​cite_ref-Census2010_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census_2000">​ Điều tra dân số 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000 của Hoa Kỳ, dân số là 608.975. Nó là một phần của New York Metropolitan Area. There were 230,546 households and 143,630 families residing in the county. The population density was 13,044 people per square mile (5,​036/​km²). It is the sixth-most densely populated county in the United States, trailing only four of New York City&#​39;​s boroughs (all except Staten Island) and San Francisco County, California.<​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup><​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup>​ There were 240,618 housing units at an average density of 5,154 per square mile (1,​990/​km²). The racial makeup of the county was 55.58% White, 13.48% Black or African American, 0.42% Native American, 9.35% Asian, 0.06% Pacific Islander, 15.48% from other races, and 5.63% from two or more races. 39.76% of the population were Hispanic or Latino of any race.<​sup id="​cite_ref-Census2000_7-2"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census2000DP1to4_49-0"​ class="​reference">​[49]</​sup>​ According to Census 2000, 10.0% were of Italian and 6.7% Irish ancestry, according to Census 2000.<​sup id="​cite_ref-Census2000DP1to4_49-1"​ class="​reference">​[49]</​sup><​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup></​p><​p>​There were 230,546 households out of which 29.6% had children under the age of 18 living with them, 39.8% were married couples living together, 16.6% had a female householder with no husband present, and 37.7% were non-families. 29.5% of all households were made up of individuals and 9.6% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.60 and the average family size was 3.27.<​sup id="​cite_ref-Census2000_7-3"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​In the county, the population was spread out with 22.6% under the age of 18, 10.4% from 18 to 24, 35.6% from 25 to 44, 20.0% from 45 to 64, and 11.4% who were 65 years of age or older. Độ tuổi trung bình là 34 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,50 nam giới. For every 100 females age 18 and over, there were 94.20 males.<​sup id="​cite_ref-Census2000_7-4"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​The median income for a household in the county was $40,293, and the median income for a family was $44,053. Males had a median income of $36,174 versus $31,037 for females. The per capita income for the county was $21,154. About 13.3% of families and 15.5% of the population were below the poverty line, including 22.0% of those under age 18 and 15.7% of those age 65 or over.<​sup id="​cite_ref-Census2000DP1to4_49-2"​ class="​reference">​[49]</​sup><​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hudson County is a major port of entry for immigration to the United States and a major employment center at the approximate core of the New York City metropolitan region; and given its proximity to Manhattan, Hudson County has evolved a globally cosmopolitan ambience of its own, demonstrating a robust and growing demographic and cultural diversity with respect to metrics including nationality,​ religion, race, and domiciliary partnership. Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Philippines,​ and India are the five most common nations of birth for foreign-born Hudson County residents.<​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup>​ Jersey City is one of the most ethnically diverse cities in the world.<​sup id="​cite_ref-DiverseJC1_53-0"​ class="​reference">​[53]</​sup><​sup id="​cite_ref-DiverseJC2_54-0"​ class="​reference">​[54]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Latin_American">​Latin American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​There were an estimated 273,611 Hispanic Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-0"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 2.1% increase from 267,853 Hispanic Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-0"​ class="​reference">​[56]</​sup>​ Several municipalities in northern Hudson County are listed among those places in the United States with the highest population densities, with several towns more dense overall than adjacent New York City. Numerous towns on the Hudson Palisades in northern Hudson County have populations where more than 50% of the residents are foreign-born,​ often with a Hispanic majority.<​sup id="​cite_ref-reshape_57-0"​ class="​reference">​[57]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Puerto_Rican_American">​Puerto Rican American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​There were an estimated 58,197 Puerto Rican Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-1"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 3.1% increase from 56,436 Puerto Rican Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-1"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Cuban_American">​Cuban American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​There were an estimated 28,900 Cuban Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-2"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 0.9% increase from 28,652 Cuban Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-2"​ class="​reference">​[56]</​sup>​ The Cuban Day Parade of New Jersey, since its inception at the millennium, has run along Bergenline Avenue and grown to be the centerpiece of large festivities which have taken place at Scheutzen Park or Celia Cru z Park.<​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup><​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​European_American">​European American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​There were an estimated 194,192 non-Hispanic whites in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-3"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 0.7% decrease from 195,501 non-Hispanic whites enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-3"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Italian_American">​Italian American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​Italian Americans have historically played an important cultural role in Hudson County.
 +</p>
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Western_European_American">​Western European American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +<​p>​Ever since the settling of New Netherland in the 1600s, comprising what is now the Gateway Region of northeastern New Jersey as well as portions of Downstate New York in the New York City metropolitan area, the Dutch and British, along with German and Irish Americans, have established an integral role in the subsequent long-term development of Hudson County over the centuries.
 +</p>
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Irish_American">​Irish American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​Irish Americans, specifically Irish Catholics played a significant role in the politics of Jersey City. Many of the city&#​39;​s mayors were of Irish descent. The Greenville, Jersey City neighborhood was the center of the city&#​39;​s Irish community until the 1950s and early 1960s.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2016)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Asian_American">​Asian American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​There were an estimated 89,164 Asian Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-4"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 5.0% increase from 84,924 Asian Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-4"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Indian_American">​Indian American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​India Square, also known as &​quot;​Little India&​quot;​ or &​quot;​Little Bombay&​quot;,<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup>​ home to the highest concentration of Asian Indians in the Western Hemisphere,<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup>​ is a rapidly growing Indian American ethnic enclave in Jersey City. This area has been home to the largest outdoor Navratri festivities in New Jersey as well as several Hindu temples;<​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[62]</​sup>​ while an annual, color-filled spring Holi festival has taken place in Jersey City since 1992, centered upon India Square and attracting significant participation and international media attention.<​sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​[63]</​sup><​sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup>​ There were an estimated 39,477 Indian Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-5"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 6.0% increase from 37,236 Indian Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-5"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Filipino_American">​Filipino American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +
 +<​p>​Seven per cent (7%) of Jersey City&#​39;​s population is Filipino.<​sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup>​
 +The Five Corners district is home to a thriving Filipino community and Jersey City&#​39;​s Little Manila, which is the second largest Asian American subgroup in the city. A variety of Filipino restaurants,​ shippers and freighters, doctors&#​39;​ officers, bakeries, stores, and an office of The Filipino Channel have made Newark Avenue their home. The largest Filipino-owned grocery store on the East Coast of the United States, Phil-Am Food, has been there since 1973. An array of Filipino-owned businesses can also be found at the section of West Side of Jersey City, where many of its residents are of Filipino descent. In 2006, a Red Ribbon pastry shop, one of the Philippines&#​39;​ most famous food chains, opened its first branch on the East Coast in the Garden State.[2] Manila Avenue in Downtown Jersey City was named for the Philippine capital city because of the many Filipinos who built their homes on this street during the 1970s. A memorial, dedicated to the Filipino American veterans of the Vietnam War, was built in a small square on Manila Avenue. A park and statue dedicated to Jose P. Rizal, a national hero of the Philippines,​ exists in downtown Jersey City.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup>​ Jersey City is the host of the annual Philippine-American Friendship Day Parade, an event that occurs yearly in June, on its last Sunday. The City Hall of Jersey City raises the Philippine flag in correlation to this event and as a tribute to the contributions of the Filipino community. The Santakrusan Procession along Manila Avenue has taken place since 1977.<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup>​ There were an estimated 21,622 Filipino Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-6"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 4.8% increase from 20,638 Filipino Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-6"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Chinese_American">​Chinese American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +<​p>​Hudson County, highly accessible to Lower Manhattan in New York City and its Chinatown by rapid transit, was home to an estimated 13,381 Chinese Americans, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-7"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a notably rapid growth of 19.1% from the 11,239 Chinese Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-7"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​African_American">​African American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​There were an estimated 83,576 African Americans in Hudson County, according to the 2013 American Community Survey,<​sup id="​cite_ref-2013Est_55-8"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ representing a 0.4% decrease from 83,925 African Americans enumerated in the 2010 United States Census.<​sup id="​cite_ref-2010Census_56-8"​ class="​reference">​[56]</​sup>​ However, modest growth in the African immigrant population, most notably the growing Nigerian American population in Jersey City, is partially offsetting the decline in Hudson County&#​39;​s American-born black population, which as a whole has been experiencing an exodus from northern New Jersey to the Southern United States.<​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Arab_American">​Arab American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Arab Americans numbered an estimated 14,518 individuals in Hudson County as per the 2012 American Community Survey, representing 2.3% of the county&#​39;​s total population,<​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup>​ the second highest percentage in New Jersey after Passaic County.<​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup>​ Arab Americans are most concentrated in Jersey City and Bayonne, led by Egyptian Americans, including the largest population of Coptic Christians in the United States.<​sup id="​cite_ref-DiverseJC1_53-1"​ class="​reference">​[53]</​sup><​sup id="​cite_ref-DiverseJC2_54-1"​ class="​reference">​[54]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Muslim_American">​Muslim American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Hudson County&#​39;​s growing Muslim American population includes a significant Latino contingent comprising adherents converting from other religious affiliations.<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Jewish_American">​Jewish American</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<p>A growing Jewish American population has been noted in Hudson County, particularly in Jersey City. A significant Jewish presence has also been established in Bayonne.<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Same-sex_couples">​Same-sex couples</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​There were 2,726 same-sex couples in Hudson County in 2010, second in New Jersey only to Essex County,<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup>​ prior to the commencement of same-sex marriages in New Jersey on October 21, 2013.<​sup id="​cite_ref-DroppedAppeal_74-0"​ class="​reference">​[74]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_administration">​Government and administration</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​BrennanCourthouse_retouched.JPG/​220px-BrennanCourthouse_retouched.JPG"​ width="​220"​ height="​192"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​BrennanCourthouse_retouched.JPG/​330px-BrennanCourthouse_retouched.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​BrennanCourthouse_retouched.JPG/​440px-BrennanCourthouse_retouched.JPG 2x" data-file-width="​3094"​ data-file-height="​2697"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Hudson County is governed by the Hudson County Executive and a nine-member Board of Chosen Freeholders as a legislative body, who administer all county business. Hudson joins Atlantic, Bergen, Essex and Mercer counties as one of the 5 of 21 New Jersey counties with an elected executive.<​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup>​ The County Executive is elected directly by the voters. The members of the Board of chosen freeholders are elected concurrently to serve three-year terms as Freeholder, each representing a specified district which are equally proportioned based on population. Each year, in January, the Freeholders select one of their nine to serve as Chair and one as Vice Chair for a period of one year.  In 2016, freeholders were paid $43,714, the freeholder vice chairman received $45,754 and the freeholder chairman was paid an annual salary of $46,774; the freeholder salaries in the county were the highest in the state.<​sup id="​cite_ref-76"​ class="​reference">​[76]</​sup>​ That year, the county executive was paid $151,​299.<​sup id="​cite_ref-77"​ class="​reference">​[77]</​sup></​p><​p>​As of  2018<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​Hudson County&#​39;​s County Executive is Democrat Thomas A. DeGise, whose term of office expires December 31, 2019.<​sup id="​cite_ref-78"​ class="​reference">​[78]</​sup>​ Hudson County&#​39;​s Freeholders (all serving concurrent terms that end on December 31, 2018) are:<sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup><​sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup><​sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​[81]</​sup><​sup id="​cite_ref-Directory_82-0"​ class="​reference">​[82]</​sup><​sup id="​cite_ref-Hudson2017_83-0"​ class="​reference">​[83]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​District
 +</th>
 +<​th>​Representative
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1 - Bayonne and parts of Jersey City <sup id="​cite_ref-84"​ class="​reference">​[84]</​sup></​td>​
 +<​td>​Kenneth Kopacz <sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​[85]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2 - Western Jersey City <sup id="​cite_ref-86"​ class="​reference">​[86]</​sup></​td>​
 +<​td>​William O&#​39;​Dea <sup id="​cite_ref-87"​ class="​reference">​[87]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​3 - South Eastern Jersey City <sup id="​cite_ref-88"​ class="​reference">​[88]</​sup></​td>​
 +<​td>​Jerry Walker <sup id="​cite_ref-89"​ class="​reference">​[89]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​4 - North Eastern Jersey City <sup id="​cite_ref-90"​ class="​reference">​[90]</​sup></​td>​
 +<​td>​Joel Torres <sup id="​cite_ref-91"​ class="​reference">​[91]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​5 - Hoboken and parts of Jersey City <sup id="​cite_ref-92"​ class="​reference">​[92]</​sup></​td>​
 +<​td>​Anthony L. Romano, Jr. <sup id="​cite_ref-93"​ class="​reference">​[93]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​6 - Union City <sup id="​cite_ref-94"​ class="​reference">​[94]</​sup></​td>​
 +<​td>​Tilo Rivas <sup id="​cite_ref-95"​ class="​reference">​[95]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​7 - Weehawken, West New York, and Gutenberg <sup id="​cite_ref-96"​ class="​reference">​[96]</​sup></​td>​
 +<​td>​Caridad Rodriguez <sup id="​cite_ref-97"​ class="​reference">​[97]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​8 - West New York, North Bergen, Secaucus <sup id="​cite_ref-98"​ class="​reference">​[98]</​sup></​td>​
 +<​td>​Anthony P. Vainieri, Jr. <sup id="​cite_ref-99"​ class="​reference">​[99]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​9 - Secaucus, Kearny, East Newark, Harrison <sup id="​cite_ref-100"​ class="​reference">​[100]</​sup></​td>​
 +<​td>​Albert J. Cifelli <sup id="​cite_ref-101"​ class="​reference">​[101]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Pursuant to Article VII Section II of the New Jersey State Constitution,​ each county in New Jersey is required to have three elected administrative officials known as &​quot;​constitutional officers.&​quot; ​ These officers are the County Clerk and County Surrogate (both elected for five-year terms of office) and the County Sheriff (elected for a three-year term).<​sup id="​cite_ref-102"​ class="​reference">​[102]</​sup>​ Hudson County&#​39;​s constitutional officers are:<sup id="​cite_ref-Directory_82-1"​ class="​reference">​[82]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​Title
 +</th>
 +<​th>​Representative
 +</​th></​tr><​tr><​td>​County Clerk
 +</td>
 +<​td>​E. Junior Maldonado (D, 2022; Jersey City)<​sup id="​cite_ref-103"​ class="​reference">​[103]</​sup><​sup id="​cite_ref-104"​ class="​reference">​[104]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Sheriff
 +</td>
 +<​td>​Frank X. Schillari (D, 2019)<​sup id="​cite_ref-105"​ class="​reference">​[105]</​sup><​sup id="​cite_ref-106"​ class="​reference">​[106]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Surrogate
 +</td>
 +<​td>​Joseph J. Ryglicki (D, 2019)<​sup id="​cite_ref-107"​ class="​reference">​[107]</​sup><​sup id="​cite_ref-108"​ class="​reference">​[108]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​The Hudson County Prosecutor is Esther Suarez, who was nominated to the position by Governor of New Jersey Chris Christie in June 2015.<​sup id="​cite_ref-109"​ class="​reference">​[109]</​sup><​sup id="​cite_ref-110"​ class="​reference">​[110]</​sup></​p><​p>​The county seat of Hudson County is located near Five Corners on Newark Avenue in Jersey City, northeast of Journal Square. The Hudson County Courthouse, and the adjacent Hudson County Administration Building, at 595 Newark Avenue, are home to various courts, agencies and departments. Hudson County constitutes Vicinage 6 of the New Jersey Superior Court and is seated at the Administration Building, with additional facilities at the Hudson County Courthouse; the Assignment Judge for Vicinage 6 is the Honorable Peter F. Bariso Jr.<sup id="​cite_ref-111"​ class="​reference">​[111]</​sup>​ The Hudson County court system consists of several municipal courts, including the busy Jersey City Court in addition to the Superior Court.
 +</​p><​p>​Many county offices and Hudson County Sheriff&#​39;​s patrol headquarters are located at Hudson County Plaza at 257 Cornelison Avenue in Jersey City.<​sup id="​cite_ref-112"​ class="​reference">​[112]</​sup><​sup id="​cite_ref-113"​ class="​reference">​[113]</​sup><​sup id="​cite_ref-114"​ class="​reference">​[114]</​sup>​
 +The Hudson County Correctional Facility is located in South Kearny. The Hudson County Meadowview Psychiatric Hospital is on County Avenue, Secaucus.
 +</​p><​p>​Three Congressional Districts cover the county, including portions of the 8th, 9th and 10th districts.<​sup id="​cite_ref-115"​ class="​reference">​[115]</​sup><​sup id="​cite_ref-116"​ class="​reference">​[116]</​sup>​New Jersey&#​39;​s Eighth Congressional District is represented by Albio Sires (D, West New York).<​sup id="​cite_ref-117"​ class="​reference">​[117]</​sup>​New Jersey&#​39;​s Ninth Congressional District is represented by Bill Pascrell (D, Paterson).<​sup id="​cite_ref-118"​ class="​reference">​[118]</​sup>​New Jersey&#​39;​s Tenth Congressional District is represented by Donald Payne Jr. (D, Newark).<​sup id="​cite_ref-119"​ class="​reference">​[119]</​sup></​p><​p>​The county is part of the 31st, 32nd and 33rd Districts in the New Jersey Legislature.<​sup id="​cite_ref-120"​ class="​reference">​[120]</​sup>​ At 6.4 square miles (17 km<​sup>​2</​sup>​),​ the 33rd Legislative District has the smallest land area for a Legislative District.<​sup id="​cite_ref-CGS2012_43-1"​ class="​reference">​[43]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​Politics</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Stevens_in_the_snow.jpg/​220px-Stevens_in_the_snow.jpg"​ width="​220"​ height="​306"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​f3/​Stevens_in_the_snow.jpg 1.5x" data-file-width="​288"​ data-file-height="​400"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Edwin A. Stevens Building</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Hudson County is politically Democratic overall. According to <​i>​The Hudson Reporter</​i>​the most conservative town in the county is Secaucus.<​sup id="​cite_ref-121"​ class="​reference">​[121]</​sup>​ It has only supported a Republican for president five times since 1900, all in large victories for Republicans nationwide.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Presidential elections results</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​Presidential elections results</​b><​sup id="​cite_ref-128"​ class="​reference">​[128]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​Year
 +</th>
 +<​th>​Republican
 +</th>
 +<​th>​Democratic
 +</th>
 +<​th>​Third parties
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2016</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​22.2% <​i>​49,​043</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​74.3% </b> <​i>​163,​917</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3.4% <​i>​7,​582</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2012</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​21.4% <​i>​42,​369</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​77.5% </b> <​i>​153,​108</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1.1% <​i>​2,​217</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2008</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26.2% <​i>​55,​360</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​72.8% </b> <​i>​154,​140</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1.0% <​i>​2,​116</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2004</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​32.0% <​i>​60,​646</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​67.2% </b> <​i>​127,​447</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.8% <​i>​1,​461</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2000</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26.2% <​i>​43,​804</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​70.6% </b> <​i>​118,​206</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3.2% <​i>​5,​351</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1996</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​23.1% <​i>​38,​288</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​70.0% </b> <​i>​116,​121</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​7.0% <​i>​11,​600</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1992</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​35.9% <​i>​66,​505</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​53.9% </b> <​i>​99,​799</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​10.1% <​i>​18,​753</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1988</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​45.7% <​i>​84,​334</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​53.4% </b> <​i>​98,​507</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.9% <​i>​1,​622</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1984</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​54.2% </b> <​i>​112,​834</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​45.3% <​i>​94,​304</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.5% <​i>​1,​106</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1980</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​45.9% <​i>​91,​207</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​48.1% </b> <​i>​95,​622</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​6.0% <​i>​11,​859</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1976</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​43.6% <​i>​92,​636</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54.6% </b> <​i>​116,​241</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1.8% <​i>​3,​853</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1972</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​60.2% </b> <​i>​136,​895</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​38.7% <​i>​87,​977</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1.2% <​i>​2,​728</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1968</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​37.3% <​i>​91,​324</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​51.1% </b> <​i>​124,​939</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​11.6% <​i>​28,​297</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1964</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​25.6% <​i>​69,​515</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​73.6% </b> <​i>​200,​051</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.9% <​i>​2,​443</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1960</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​39.1% <​i>​113,​972</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​60.0% </b> <​i>​174,​754</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.9% <​i>​2,​566</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1956</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​61.8% </b> <​i>​183,​919</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​36.0% <​i>​107,​098</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2.2% <​i>​6,​568</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1952</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​47.4% <​i>​153,​583</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​49.8% </b> <​i>​161,​469</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2.9% <​i>​9,​228</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1948</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​36.5% <​i>​111,​113</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​60.1% </b> <​i>​182,​979</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3.5% <​i>​10,​561</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1944</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​37.9% <​i>​117,​087</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​61.9% </b> <​i>​191,​354</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.2% <​i>​694</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1940</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​34.0% <​i>​107,​552</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​65.9% </b> <​i>​208,​429</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.2% <​i>​527</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1936</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​21.7% <​i>​65,​110</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​77.7% </b> <​i>​233,​390</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.7% <​i>​2,​059</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1932</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​26.0% <​i>​66,​937</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​71.9% </b> <​i>​184,​676</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2.1% <​i>​5,​406</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1928</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​39.4% <​i>​99,​972</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​60.2% </b> <​i>​153,​009</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0.4% <​i>​1,​090</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1924</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​41.7% <​i>​80,​892</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​47.0% </b> <​i>​91,​094</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​11.3% <​i>​21,​966</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1920</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​59.6% </b> <​i>​101,​759</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​36.7% <​i>​62,​637</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3.8% <​i>​6,​397</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1916</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​47.7% <​i>​42,​518</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​50.1% </b> <​i>​44,​663</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2.3% <​i>​2,​024</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1912</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​11.4% <​i>​8,​763</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​52.6% </b> <​i>​40,​517</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​36.1% <​i>​27,​824</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1908</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​48.9% </b> <​i>​41,​969</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​46.2% <​i>​39,​634</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​4.9% <​i>​4,​200</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1904</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​46.3% <​i>​36,​683</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​47.9% </b> <​i>​38,​021</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​5.8% <​i>​4,​605</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1900</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44.5% <​i>​32,​343</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​52.4% </b> <​i>​38,​022</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3.1% <​i>​2,​262</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​ colspan=">​County CPVI: <​span><​b>​D+26</​b></​span>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​Education</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Colleges and universities are Hudson County Community College (HCCC), New Jersey City University (NJCU), Saint Peter&#​39;​s University, all in Jersey City, and Stevens Institute of Technology in Hoboken. Rutgers University offers classes within the county. The Christ Hospital School of Nursing was established in 1890 and since 1999 has run a cooperative program with HCCC.<​sup id="​cite_ref-129"​ class="​reference">​[129]</​sup>​ In 2014 it will merge with the Bayonne Medical Center nursing school.<​sup id="​cite_ref-130"​ class="​reference">​[130]</​sup></​p><​p>​Each municipality has a public school district. All but two have their own public high schools. East Newark students attend Harrison High School<​sup id="​cite_ref-131"​ class="​reference">​[131]</​sup>​ and Guttenberg students attend North Bergen High School.<​sup id="​cite_ref-132"​ class="​reference">​[132]</​sup>​Hudson County Schools of Technology is a public secondary and adult vocational-technical school with locations in North Bergen, Jersey City, Union City and Harrison.<​sup id="​cite_ref-133"​ class="​reference">​[133]</​sup>​ There are private and parochial elementary and secondary schools located throughout Hudson, many of which are members of the Hudson County Interscholastic Athletic Association.<​sup id="​cite_ref-134"​ class="​reference">​[134]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​Transportation</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​The confluence of roads and railways of the Northeastern U.S. megalopolis and Northeast Corridor passing through Hudson County make it one of the Northeast&#​39;​s major transportation crossroads and provide access to an extensive network of interstate highways, state freeways and toll roads, and vehicular water crossings. Many long distance trains and buses pass through the county, though Amtrak and the major national bus companies – Greyhound Lines and Trailways – do not provide service within it. There are many local, intrastate, and Manhattan-bound bus routes, an expanding light rail system, ferries traversing the Hudson, and commuter trains to North Jersey, the Jersey Shore, and Trenton. Much of the rail, surface transit, and ferry system is oriented to commuters traveling to Newark, lower and midtown Manhattan, and the Hudson Waterfront. Public transportation is operated by a variety of public and private corporations,​ notably NJ Transit, the Port Authority of New York and New Jersey, and NY Waterway, each of which charge customers separately for their service. Hudson is the only county in New Jersey where more residents (127,708) used public transportation than who drove  (124,​772).<​sup id="​cite_ref-135"​ class="​reference">​[135]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Hubs">​Hubs</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hoboken Terminal, Bergenline Avenue at 32nd Street, 48th Street, and Nungessers in North Hudson, and Journal Square Transportation Center and Exchange Place in Jersey City are major public transportation hubs. The Port Authority Bus Terminal and Penn Station in Midtown Manhattan, the World Trade Center in Lower Manhattan, and Newark Penn Station also play important roles within the county&#​39;​s transportation network. Secaucus Junction provides access to eight commuter rail lines.<​sup id="​cite_ref-136"​ class="​reference">​[136]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Rail">​Rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg/​220px-8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg/​330px-8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg/​440px-8.7.09BerglineAve48STHBLRByLuigiNovi1.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Hudson-Bergen Light Rail (HBLR) serves Bayonne, Jersey City, Hoboken, and North Hudson at the Weehawken waterfront, Bergenline Avenue and Tonnelle Avenue.<​sup id="​cite_ref-HBLR/​Meadowlands_Rail_map_137-0"​ class="​reference">​[137]</​sup></​li>​
 +<​li>​NJ Transit <​b>​Hoboken Division</​b>:​ Main Line (to Suffern, and in partnership with MTA/​Metro-North,​ express service to Port Jervis), Bergen County Line, and jointly with MTA/​Metro-North,​ Pascack Valley Line, all via Secaucus Junction; Montclair-Boonton Line and Morris and Essex Lines; North Jersey Coast Line (limited service as Waterfront Connection);​ Raritan Valley Line (limited service), and Meadowlands Rail Line<sup id="​cite_ref-HBLR/​Meadowlands_Rail_map_137-1"​ class="​reference">​[137]</​sup></​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Jersey-city-exchange-place-platform.jpg/​220px-Jersey-city-exchange-place-platform.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Jersey-city-exchange-place-platform.jpg/​330px-Jersey-city-exchange-place-platform.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Jersey-city-exchange-place-platform.jpg/​440px-Jersey-city-exchange-place-platform.jpg 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Bus">​Bus</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>NJ Transit bus routes 120 -129 provide service within Hudson and to Manhattan. NJ Transit bus routes 1-89 provide service within the county and to points in North Jersey. Additionally,​ private bus companies, some of which operate dollar vans (<​i>​mini-buses</​i>​ or <​i>​carritos</​i>​) augment the state agency&#​39;​s surface transport.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Water">​Water</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg/​250px-CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg/​375px-CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg/​500px-CRRNJ_Terminal%2C_Liberty_State_Park%2C_Jersey_City_NJ.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/> ​ <div class="​thumbcaption">​CRRNJ Terminal in Liberty State Park, with ferry slips in foreground.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Located at the heart of the Port of New York and New Jersey, Hudson has since the 1980s seen the restoration of it once extensive ferry system.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Roads_and_highways">​Roads and highways</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>As of  2010<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​the county had a total of 616.81 miles (992.66 km) of roadways, of which 515.38 miles (829.42 km) are maintained by the local municipality,​ 47.31 miles (76.14 km) by Hudson County, 33.23 miles (53.48 km) by the New Jersey Department of Transportation and 20.89 miles (33.62 km) by the New Jersey Turnpike Authority.<​sup id="​cite_ref-143"​ class="​reference">​[143]</​sup></​p><​p>​Major highways include New Jersey Routes 3, 7, 139, 185, 440, 495, Interstates 78, 95, and 280, and U.S. Routes 1/9 and 1/9 Truck, as well as the New Jersey Turnpike and the Pulaski Skyway. Automobile access to New York City is available through the Lincoln Tunnel (via Weehawken to Midtown Manhattan) and the Holland Tunnel (via Jersey City to Lower Manhattan), and over the Bayonne Bridge to Staten Island. County Route 501 runs the length of Hudson as Kennedy Boulevard.
 +</​p><​p>​In 2013, two main thoroughfares in Hudson County, Kennedy Boulevard and U.S. Route 1/9, were included among the Tri-State Transportation Campaign&#​39;​s list of the top ten most dangerous roads for pedestrians in New Jersey, New York and Connecticut. Kennedy Boulevard was ranked #6 for the six pedestrian fatalities that occurred on it from 2009 to 2011, while Route 1/9 was tied for the #10 place on the list for the five pedestrian deaths during the same period. Route 1/9 is monitored by state police, while Kennedy Boulevard is patrolled by the respective municipalities through which that road runs. In total, 37 pedestrians – 12 in 2009, 14 in 2010 and 11 in 2011 – were killed on Hudson County roads. According to state police statistics there were nine pedestrian fatalities in the county in 2012, which was not included in the study. From 2010 through 2012, 25 people were killed each year in Hudson County motor vehicle accidents.<​sup id="​cite_ref-144"​ class="​reference">​[144]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Air">​Air</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Most airports which serve Hudson County are operated by the Port Authority of New York and New Jersey
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Parks.2C_promenades.2C_and_open_spaces"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Parks,​_promenades,​_and_open_spaces">​Parks,​ promenades, and open spaces</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​The Hudson County Park System includes Hudson County Park, Mercer Park, Lincoln Park, Washington Park, Columbus Park, and North Hudson Park, West Hudson Park and the newest, Laurel Hill.<​sup id="​cite_ref-145"​ class="​reference">​[145]</​sup></​p><​p>​There are many municipal parks and plazas, some of which were developed as &​quot;​city squares&​quot;​ during the 19th century, such as Hamilton Park, Church Square Park and Ellsworth (locally known as Pigeon) Park.
 +</​p><​p>​The German-American Volksfest has taken place annually since 1874 at Schuetzen Park<sup id="​cite_ref-146"​ class="​reference">​[146]</​sup>​ This private park and the many nearby cemeteries-Flower Hill Cemetery, Grove Church Cemetery, Hoboken Cemetery, Macphelah Cemetery and Weehawken Cemetery that characterize the western slope create the &​quot;​green lung&​quot;​ of North Hudson County.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Jcres.jpg/​220px-Jcres.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Jcres.jpg/​330px-Jcres.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Jcres.jpg/​440px-Jcres.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Jersey City Reservoir No.3 and Pershing Field constitute one of the largest &​quot;​green spaces&​quot;​ in the county. The reservoir, no longer in use, is site of a passive recreation area/nature preserve. Hackensack Number Two, the other remaining reservoir in Weehawken Heights, is not accessible to the public. Extensive athletic fields opened in 2009 in Weehawken and Union City, the latter on the site of the former Roosevelt Stadium.
 +</​p><​p>​Promenades are being developed along the rivers. The Hudson River Waterfront Walkway and Hackensack RiverWalk. Sections of the Secaucus Greenway are in place and eventually will connect different districts of the town including the North End, site Schmidts Woods (which contains an original hard wood forest) and Mill Creek Point Park, and Harmon Meadow Plaza. Kearny Riverbank Park runs along the Passaic River. The future of the Harsimus Stem Embankment is uncertain, though many community groups hope the landmark will be opened to the public as elevated greenway, possibly as part of East Coast Greenway.
 +</​p><​p>​Liberty State Park, the county&#​39;​s largest, is sited on land that had once been part of a vast oyster bed, was filled in for industrial, rail, and maritime uses, and was reclaimed in the 1970s. Ellis Island and Liberty Island, a national protected area and home to the Statue of Liberty National Monument, lie entirely within Hudson&#​39;​s waters across from Liberty State Park, from which ferry service is available.<​sup id="​cite_ref-147"​ class="​reference">​[147]</​sup></​p><​p>​The New Jersey Meadowlands Commission has designated several areas within its jurisdiction as wetlands preservation zones including the Riverbend Wetlands Preserve, Eastern Brackish Marsh, and Kearny Marsh, an extension of De Korte Park, home of the Meadowlands Environment Center.<​sup id="​cite_ref-148"​ class="​reference">​[148]</​sup></​p><​p>​Hudson County is home to the Bayonne Golf Club and Liberty National Golf Club, both located on Upper New York Bay.<sup id="​cite_ref-149"​ class="​reference">​[149]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Business">​Business</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Various businesses and industries are headquartered or had their start in Hudson County. Secaucus is home to My Network TV&#​39;​s flagship station WWOR-TV,<​sup id="​cite_ref-150"​ class="​reference">​[150]</​sup>​Red Bull New York,<​sup id="​cite_ref-151"​ class="​reference">​[151]</​sup>​MLB Network,<​sup id="​cite_ref-152"​ class="​reference">​[152]</​sup>​NBA Entertainment,<​sup id="​cite_ref-153"​ class="​reference">​[153]</​sup><​sup id="​cite_ref-154"​ class="​reference">​[154]</​sup><​sup id="​cite_ref-155"​ class="​reference">​[155]</​sup>​Goya Foods,<​sup id="​cite_ref-156"​ class="​reference">​[156]</​sup>​The Children&#​39;​s Place<​sup id="​cite_ref-157"​ class="​reference">​[157]</​sup>​ and Hartz Mountain.<​sup id="​cite_ref-158"​ class="​reference">​[158]</​sup>​Jersey City is home to Verisk Analytics<​sup id="​cite_ref-StarLedger_159-0"​ class="​reference">​[159]</​sup>​ and WFMU 91.1FM (WMFU 90.1FM in the Hudson Valley), the longest running freeform radio station in the United States.<​sup id="​cite_ref-160"​ class="​reference">​[160]</​sup>​Hoboken is the birthplace of the first Blimpie restaurant,<​sup id="​cite_ref-161"​ class="​reference">​[161]</​sup>​ and home to one of the headquarters of publisher John Wiley &amp; Sons.<​sup id="​cite_ref-162"​ class="​reference">​[162]</​sup>​ In the 20th century, Union City was the &​quot;​embroidery capital of the United States&​quot;,​ the trademark of that industry appearing on that city&#​39;​s seal.<​sup id="​cite_ref-Calendar_163-0"​ class="​reference">​[163]</​sup><​sup id="​cite_ref-Cunningham_164-0"​ class="​reference">​[164]</​sup><​sup id="​cite_ref-PopikUnionCity_165-0"​ class="​reference">​[165]</​sup>​North Bergen is home to The Vitamin Shoppe&#​39;​s headquarters.<​sup id="​cite_ref-166"​ class="​reference">​[166]</​sup>​ Weehawken is home to the headquarters of NY Waterway,<​sup id="​cite_ref-167"​ class="​reference">​[167]</​sup>​ as well as offices for Swatch Group USA,<sup id="​cite_ref-168"​ class="​reference">​[168]</​sup>​UBS<​sup id="​cite_ref-169"​ class="​reference">​[169]</​sup>​ and Hartz Mountain.<​sup id="​cite_ref-170"​ class="​reference">​[170]</​sup></​p><​p>​Television producers had long held an attraction for New Jersey, and Hudson County in particular, due to the tax credits afforded such various productions. The HBO prison drama <​i>​Oz</​i>​ was filmed in an old warehouse in Bayonne, with much of the series filmed around the now-defunct Military Ocean Terminal Base.<​sup id="​cite_ref-NJFilm_171-0"​ class="​reference">​[171]</​sup>​ The NBC drama <​i>​Law and Order: Special Victims Unit</​i>​ filmed police station and courtroom scenes at NBC&#​39;​s Central Archives building in North Bergen,<​sup id="​cite_ref-172"​ class="​reference">​[172]</​sup><​sup id="​cite_ref-Kimpton_173-0"​ class="​reference">​[173]</​sup>​ and filmed other scenes throughout the county, such as a 2010 episode filmed at the Meadowlands Parkway in Secaucus.<​sup id="​cite_ref-NJFilm_171-1"​ class="​reference">​[171]</​sup>​ The short-lived hospital drama <​i>​Mercy</​i>​ filmed at a warehouse in Secaucus, a private residence in Weehawken and a public school in Jersey City.<​sup id="​cite_ref-JCI_174-0"​ class="​reference">​[174]</​sup>​ The <​i>​Law and Order</​i>​ and <​i>​Mercy</​i>​ productions left New Jersey for New York in 2010 after New Jersey Governor Chris Christie suspended the tax credits for film and television production for the Fiscal Year 2011 to close budget gaps.<​sup id="​cite_ref-NJFilm_171-2"​ class="​reference">​[171]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Landmarks_and_historic_places">​Landmarks and historic places</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span id="​Museums.2C_galleries.2C_exhibitions"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Museums,​_galleries,​_exhibitions">​Museums,​ galleries, exhibitions</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​LibertyScienceCenter.jpg/​220px-LibertyScienceCenter.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​LibertyScienceCenter.jpg/​330px-LibertyScienceCenter.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​LibertyScienceCenter.jpg/​440px-LibertyScienceCenter.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​There are several museums and other exhibitions spaces throughout the county, some of which maintain permanent collections. Other are focused on local culture, history, or the environment. There are events throughout the year where architecture,​ local artists or ethnic culture are highlighted. There are also private galleries. The venues include:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Afro-American Historical and Cultural Society Museum<​sup id="​cite_ref-175"​ class="​reference">​[175]</​sup><​sup id="​cite_ref-176"​ class="​reference">​[176]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bayonne Community Museum<​sup id="​cite_ref-177"​ class="​reference">​[177]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bayonne Firefighter&#​39;​s Museum<​sup id="​cite_ref-178"​ class="​reference">​[178]</​sup></​li>​
 +<​li>​Central Railroad of New Jersey Terminal<​sup id="​cite_ref-179"​ class="​reference">​[179]</​sup></​li>​
 +<​li>​Cultural Thread/El Hilo,<​sup id="​cite_ref-180"​ class="​reference">​[180]</​sup>​ history, diversity and craft of embroidery</​li>​
 +<​li>​Danforth Avenue Station, excavated objects<​sup id="​cite_ref-181"​ class="​reference">​[181]</​sup><​sup id="​cite_ref-182"​ class="​reference">​[182]</​sup></​li>​
 +<​li>​Dixon Mills, site of the former Joseph Dixon Crucible Company<​sup id="​cite_ref-183"​ class="​reference">​[183]</​sup></​li>​
 +<​li>​Drawing Rooms, a contemporary art center and gallery in a former convent in downtown Jersey City<sup id="​cite_ref-184"​ class="​reference">​[184]</​sup></​li>​
 +<​li>​Ellis Island Immigration Museum<​sup id="​cite_ref-185"​ class="​reference">​[185]</​sup></​li>​
 +<​li>​Five Corners Branch Library Gallery specializes in music and fine arts.</​li>​
 +<​li>​Hoboken Artists Studio Tour<sup id="​cite_ref-186"​ class="​reference">​[186]</​sup></​li>​
 +<​li>​Hoboken Fire Department Museum</​li>​
 +<​li>​Hoboken Historical Museum<​sup id="​cite_ref-187"​ class="​reference">​[187]</​sup>​ history and local contemporary artists</​li>​
 +<​li>​Hoboken House Tour<sup id="​cite_ref-188"​ class="​reference">​[188]</​sup>​ private and public buildings shown annually in October</​li>​
 +<​li>​Hoboken Public Library,<​sup id="​cite_ref-189"​ class="​reference">​[189]</​sup>​ local history and local artists</​li>​
 +<​li>​Hudson County Courthouse permanent murals depicting early history and contemporary work</​li>​
 +<​li>​Hudson River Waterfront Walkway displays, plaques, panels of history of environment and development</​li>​
 +<​li>​Kearny Museum<​sup id="​cite_ref-190"​ class="​reference">​[190]</​sup></​li>​
 +<​li>​Hudson County YAM<sup id="​cite_ref-191"​ class="​reference">​[191]</​sup></​li>​
 +<​li>​Jersey City Artists Studio Tour<sup id="​cite_ref-192"​ class="​reference">​[192]</​sup></​li>​
 +<​li>​Jersey City Museum<​sup id="​cite_ref-193"​ class="​reference">​[193]</​sup><​sup id="​cite_ref-194"​ class="​reference">​[194]</​sup></​li>​
 +<​li>​Liberty Science Center Science education, environment,​ health, invention</​li>​
 +<​li>​Liberty State Park Interpretive Center, nature and urban environment</​li>​
 +<​li>​Museum of Russian Art</​li>​
 +<​li>​New Jersey Room<sup id="​cite_ref-195"​ class="​reference">​[195]</​sup>​ of Jersey City Public Library Main Branch, public archives including historical documents and photos</​li>​
 +<​li>​Mana Contemporary<​sup id="​cite_ref-196"​ class="​reference">​[196]</​sup></​li>​
 +<​li>​Martin Luther King Station<​sup id="​cite_ref-197"​ class="​reference">​[197]</​sup><​sup id="​cite_ref-198"​ class="​reference">​[198]</​sup>​ memorial to civil rights leader and movement</​li>​
 +<​li>​Meadowlands Exposition Center, trade shows and cultural fairs<​sup id="​cite_ref-199"​ class="​reference">​[199]</​sup></​li>​
 +<​li>​Monroe Center<​sup id="​cite_ref-200"​ class="​reference">​[200]</​sup></​li>​
 +<​li>​New Jersey City University<​sup id="​cite_ref-201"​ class="​reference">​[201]</​sup><​ul><​li>​Lemmerman Gallery</​li>​
 +<​li>​Visual Arts Gallery</​li>​
 +<​li>​Sculpture Garden</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Saints Peter&#​39;​s College Art Gallery<​sup id="​cite_ref-202"​ class="​reference">​[202]</​sup></​li>​
 +<​li>​Statue of Liberty National Monument<​sup id="​cite_ref-203"​ class="​reference">​[203]</​sup></​li>​
 +<​li>​William V. Musto Cultural Center<​sup id="​cite_ref-204"​ class="​reference">​[204]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​Climate and weather</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​Jersey City
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​Climate chart (explanation)</​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​J</​td><​td>​F</​td><​td>​M</​td><​td>​A</​td><​td>​M</​td><​td>​J</​td><​td>​J</​td><​td>​A</​td><​td>​S</​td><​td>​O</​td><​td>​N</​td><​td>​D</​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​Average max. và min. temperatures in °F</​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​Precipitation totals in inches</​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​Source:​ The Weather Channel<​sup id="​cite_ref-weather_205-0"​ class="​reference">​[205]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​Metric conversion</​th></​tr><​tr><​td>​J</​td><​td>​F</​td><​td>​M</​td><​td>​A</​td><​td>​M</​td><​td>​J</​td><​td>​J</​td><​td>​A</​td><​td>​S</​td><​td>​O</​td><​td>​N</​td><​td>​D</​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​Average max. và min. temperatures in °C</​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​Precipitation totals in mm</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Average temperatures in the county seat of Jersey City have ranged from a low of 27 °F (−3 °C) in January to a high of 84 °F (29 °C) in July, although a record low of −15 °F (−26 °C) was recorded in February 1934 and a record high of 106 °F (41 °C) was recorded in July 1936.  Average monthly precipitation ranged from 3.21 inches (82 mm) in February to 4.60 inches (117 mm) in July.<​sup id="​cite_ref-weather_205-1"​ class="​reference">​[205]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​See also</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CountyMap-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey County Map, New Jersey Department of State. Accessed July 10, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census2010-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​DP1 - Profile of General Population and Housing Characteristics:​ 2010 Demographic Profile Data for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed January 21, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​QuickFacts - Hudson County, New Jersey; New Jersey; United States, United States Census Bureau. Accessed March 24, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kane,​ Joseph Nathan; and Aiken, Charles Curry. <​i>​The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950-2000</​i>​p. 140. Scarecrow Press, 2005. ISBN 0810850362. Accessed January 21, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PEPANNRES-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[1]United States Census Bureau. Accessed March 24, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PEPANNCHG-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​GCT-PEPANNCHG:​ Estimates of Resident Population Change and Rankings: July 1, 2016 to July 1, 2017 - State -- County / County Equivalent from the 2017 Population Estimates for New Jersey, United States Census Bureau. Accessed March 24, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census2000-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​DP-1 - Profile of General Demographic Characteristics:​ 2000; Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed January 21, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census2010LWD-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​NJ Labor Market Views Archived September 20, 2013, at the Wayback Machine., New Jersey Department of Labor and Workforce Development,​ March 15, 2011. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CPH232-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​New Jersey: 2010 - Population and Housing Unit Counts; 2010 Census of Population and Housing</​i>​p. 6, CPH-2-32. United States Census Bureau, August 2012. Accessed August 29, 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Staff. &​quot;​Census 2010 data show population and diversity trends&​quot;​ Archived October 5, 2013, at the Wayback Machine., <​i>​USA Today</​i>​. Accessed October 4, 2013. Click on &​quot;​Population per Square Mile&​quot;​ to sort counties nationwide by descending population density.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​GCT-PH1:​ Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - County -- County Subdivision and Place from the 2010 Census Summary File 1 for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CensusArea-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Census 2010 U.S. Gazetteer Files: New Jersey Counties, United States Census Bureau, Backed up by the Internet Archive as of June 11, 2012. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​2010 Census: State and County Quick Facts, United States Census Bureau, backed up by the Internet Archive as of September 30, 2013. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Hudson County New Jersey Street Map</​i>​. Hagstrom Map Company, Inc. 2008. ISBN 0-88097-763-9.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Hudson+County+New+Jersey+Street+Map&​rft.pub=Hagstrom+Map+Company%2C+Inc&​rft.date=2008&​rft.isbn=0-88097-763-9&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Historic Fill of the Jersey City Quadrang le: Historic Fill Map HFM-53&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(pdf)</​span>​. <​i>​New Jersey State Department of Environmental Protection</​i>​. 2004<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​August 31,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=New+Jersey+State+Department+of+Environmental+Protection&​rft.atitle=Historic+Fill+of+the+Jersey+City+Quadrangle%3A+Historic+Fill+Map+HFM-53&​rft.date=2004&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.state.nj.us%2Fdep%2Fnjgs%2Fgeodata%2Fhistoricfill%2Fjersey.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey County High Points, Peakbagger.com. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County High Point, New Jersey&​quot;​. Peakbagger.com.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+High+Point%2C+New+Jersey&​rft.pub=Peakbagger.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.peakbagger.com%2Fpeak.aspx%3Fpid%3D7139&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Most-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Most liquor licenses? Bumpiest town? Local municipalities hold unusual distinctions Archived May 23, 2008, at the Wayback Machine., <​i>​The Hudson Reporter</​i>​August 27, 2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ERIS-19"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Richard G. Castagna; Lawrence L. Thornton; John M. Tyrawski. &​quot;​GIS and Coastal Boundary Disputes: Where is Ellis Island?&​quot;​. ESRI. Archived from the original on October 18, 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​September 10,</​span>​ 2014</​span>​. <​q>​The New York portion of Ellis Island is landlocked, enclaved within New Jersey&#​39;​s territory.</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=GIS+and+Coastal+Boundary+Disputes%3A+Where+is+Ellis+Island%3F&​rft.au=Richard+G.+Castagna&​rft.au=Lawrence+L.+Thornton&​rft.au=John+M.+Tyrawski&​rft_id=http%3A%2F%2Fproceedings.esri.com%2Flibrary%2Fuserconf%2Fproc99%2Fproceed%2Fpapers%2Fpap138%2Fp138.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ms_sea_grant-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Shaw,​ Tammy L. &​quot;​Supreme Court Decides Ownership of Historic Ellis Island&​quot;​. Mississippi-Alabama Sea Grant Legal Program<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​September 12,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Supreme+Court+Decides+Ownership+of+Historic+Ellis+Island&​rft.pub=Mississippi-Alabama+Sea+Grant+Legal+Program&​rft.aulast=Shaw&​rft.aufirst=Tammy+L.&​rft_id=http%3A%2F%2Fmasglp.olemiss.edu%2FWater%2520Log%2FWL18%2Fellis.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey County Route 501 straight-line diagram from the New Jersey Department of Transportation</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Holusha,​ John. &​quot;​Commercial Property / The Jersey Riverfront; On the Hudson&#​39;​s West Bank, Optimistic Developers&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​October 11, 1998. Accessed September 30, 2013. &​quot;&#​39;​That simply is out of the question in midtown,&#​39;​ he said, adding that some formerly fringe areas in Midtown South that had previously been available were filled up as well. Given that the buildings on the New Jersey waterfront are new and equipped with the latest technology and just a few stops on the PATH trains from Manhattan, they become an attractive alternative. &#​39;​It&#​39;​s the sixth borough,&#​39;​ he said.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kannapell,​ Andrea. &​quot;​On the Waterfront&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​February 15, 1998. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Garbarine,​ Rachelle &​quot;​Commercial Property/​North Bergen, N.J.; Work Begins on a 350,​000-Sq.-Ft. Retail Center&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​April 19, 1998. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hoboken&#​39;​s earliest days: Before becoming a city, &#​39;​Hobuck&#​39;​ went through several incarnations Archived September 27, 2007, at the Wayback Machine., <​i>​The Hudson Reporter</​i>​January 16, 2005. &​quot;​On October 2, 1609, Henry Hudson anchored his ship, the Half Moon, in what is now Weehawken Cove. Robert Juet, Hudson&#​39;​s first mate, wrote in the ship&#​39;​s log, &​quot;​[W]e saw a good piece of ground ... that looked of the color of white green.&​quot;​ The rock of which Juet wrote makes up Castle Point in Hoboken; nowhere else along the Hudson River exists a white-green rock formation.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HCD-26"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b[19659803]Hudson County Directory 2004–2005 Archived July 24, 2005, at the Library of Congress Web Archives</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Winfield,​ Charles H. <​i>​History of the County of Hudson, New Jersey, from Its Earliest Settlement to the Present Time</​i>​p. 62, Kennard &amp; Hay Stationery Mfg. and Printing Co., 1874. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​charter text Archived January 25, 2009, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Jersey City&#​39;​s Underground Railroad history,&​quot;​ Archived March 13, 2007, at Archive.is <​i>​Jersey City Magazine</​i>​Spring &amp; Summer 2005.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Story-30"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​j</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Snyder,​ John P. <​i>​The Story of New Jersey&#​39;​s Civil Boundaries: 1606-1968</​i>​Bureau of Geology and Topography; Trenton, New Jersey; 1969. p. 146. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​How Hoboken became a city,&​quot;​ Part I Archived March 13, 2007, at the Wayback Machine., Part II Archived March 13, 2007, at the Wayback Machine., Part III Archived March 13, 2007, at Archive.is, <​i>​Hoboken Reporter</​i>​March 27, April 3, and April 10, 2005.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Staff. &​quot;​Consolidation in New Jersey; A Proposition to Consolidate Jersey City, Hoboken, Hudson City, Bergen, &​amp;​c.,​ into One City&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​August 14, 1869. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Staff. &​quot;​INDUSTRY GROWING IN HUDSON COUNTY; More Than $25,000,000 Being Spent in Public and Corporate Improvements.INQUIRIES FOR GOOD SITES New Steamship Terminal Planned for North Bergen--Increase in Building. Improving Waterways. Expending $125,​000,​000&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​April 21, 1929. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kelley,​ Tina. &​quot;​Trump Unveils Condo Plan in Jersey City&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​September 23, 2005. Accessed March 12, 2008. &​quot;​At 560 feet, the tallest of the towers would still rank below the state&#​39;​s tallest building, the 781-foot Goldman Sachs tower nearby at 30 Hudson Street.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kiniry,​ Laura. &​quot;​Moon Handbooks New Jersey&​quot;,​ Avalon Travel Publishing, 2006. pg. 34 <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 1-56691-949-5. Accessed April 20, 2015.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Laryssa Wirstiuk (April 21, 2014). &​quot;​Neighborhood Spotlight: Journal Square&​quot;​. <​i>​Jersey City Independent</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​April 20,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Jersey+City+Independent&​rft.atitle=Neighborhood+Spotlight%3A+Journal+Square&​rft.date=2014-04-21&​rft.au=Laryssa+Wirstiuk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jerseycityindependent.com%2F2014%2F04%2Fneighborhood-spotlight-journal-square%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Forstall,​ Richard L. <​i>​Population of states and counties of the United States: 1790 to 1990 from the Twenty-one Decennial Censuses</​i>​pp. 108-109. United States Census Bureau, March 1996. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 9780934213486. Accessed October 3, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census2010Press-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​U.S. Census Bureau Delivers New Jersey&#​39;​s 2010 Census Population Totals, United States Census Bureau, February 3, 2011. Accessed February 5, 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​PEPANNRSIP Geography-United States: Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2016 Population: April 1, 2010 to July 1, 2016 - United States -- Places Over 50,000 Population 2016 Population Estimates, United States Census Bureau. Accessed October 26, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-StandUp-40"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Sullivan,​ Al. &​quot;​Stand up and be counted; Census 2010 brings its road show to Hudson County&​quot;,​ <​i>​The Hudson Reporter</​i>​January 13, 2010. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Top 100 Most Racially Diverse Cities (pop. 5,000+), accessed February 25, 2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Top 100 Cities with Highest Percentage of Foreign-Born Residents (pop. 5000+), City-Data. Accessed February 25, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CGS2012-43"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​2012 New Jersey Legislative District Data Book Available for Order&​quot;,​ Rutgers Continuing Education News Center. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wright,​ E. Assata. &​quot;​Hudson County Counts Homeless&​quot;​. <​i>​The Union City Reporter</​i>​. February 8, 2009</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wright,​ E. Assata. &​quot;​They&#​39;​re not forgotten&​quot;​. <​i>​The Union City Reporter</​i>​. December 12, 2010, page 5</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wright,​ E. Assata. &​quot;​Three deaths raise concerns&​quot;​. <​i>​The Union City Reporter</​i>​. July 31, 2001</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Stansfield Jr., Charles A. <​i>​Geography of New Jersey; The City in the Garden</​i><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 0-8135-2579-9.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​United States -- County by State, and for Puerto Rico GCT-PH1. Population, Housing Units, Area, and Density: 2000, United States Census Bureau. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census2000DP1to4-49"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Tables DP-1 to DP-4 from Census 2000 for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau, backed up by the Internet Archive as of August 10, 2011. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​DP-2 - Profile of Selected Social Characteristics:​ 2000 from the Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​DP-3 - Profile of Selected Economic Characteristics:​ 2000 from Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data for Hudson County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed September 30, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Bergen County, New Jersey Data, City-Data. Accessed May 14, 2015.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DiverseJC1-53"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Summer Dawn Hortillosa (February 17, 2015). &​quot;​Jersey City named most diverse city in America: report&​quot;​. <​i>​The Jersey Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 15,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Jersey+Journal&​rft.atitle=Jersey+City+named+most+diverse+city+in+America%3A+report&​rft.date=2015-02-17&​rft.au=Summer+Dawn+Hortillosa&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2015%2F02%2Fjersey_city_named_most_ethnically_linguistically_d.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DiverseJC2-54"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Spencer McKee. &​quot;​53 Things You Probably Didn&#​39;​t Know About Jersey City&​quot;​. Movoto<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 15,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=53+Things+You+Probably+Didn%27t+Know+About+Jersey+City&​rft.pub=Movoto&​rft.au=Spencer+McKee&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.movoto.com%2Fjersey-city-nj%2Fjersey-city-facts%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2013Est-55"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ACS DEMOGRAPHIC AND HOUSING ESTIMATES 2009-2013 American Community Survey 5-Year Estimates - Hudson County, New Jersey&​quot;​. United States Census Bureau<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 16,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=ACS+DEMOGRAPHIC+AND+HOUSING+ESTIMATES+2009-2013+American+Community+Survey+5-Year+Estimates+-+Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F13_5YR%2FDP05%2F0500000US34017&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2010Census-56"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Profile of General Population and Housing Characteristics:​ 2010 - Demographic Profile Data - Hudson County, New Jersey&​quot;​. United States Census Bureau<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 16,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+-+Demographic+Profile+Data+-+Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US34017&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-reshape-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFRoberts2010"​ class="​citation">​Roberts,​ Sam (December 14, 2010), &​quot;​Region Reshaped as Immigrants Move to Suburbs&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Region+Reshaped+as+Immigrants+Move+to+Suburbs&​rft.date=2010-12-14&​rft.aulast=Roberts&​rft.aufirst=Sam&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2010%2F12%2F15%2Fnyregion%2F15nycensus.html%3Fscp%3D1%26sq%3DRegion%2520Is%2520Reshaped%2520as%2520Minorities%2520Go%2520to%2520Suburbs%26st%3Dcse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Schmidt,​ Margaret (May 30, 2009). &​quot;​Cuban Parade of New Jersey&​quot;​. <​i>​Jersey Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Jersey+Journal&​rft.atitle=Cuban+Parade+of+New+Jersey&​rft.date=2009-05-30&​rft.aulast=Schmidt&​rft.aufirst=Margaret&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2009%2F05%2Fcuban_parade_of_new_jersey_in.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Rosero,​ Jessica. &​quot;​The parade marches on Eighth annual Cuban Day Parade of New Jersey keeps traditional route&​quot;​. Hudson Reporter<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=The+parade+marches+on+Eighth+annual+Cuban+Day+Parade+of+New+Jersey+keeps+traditional+route&​rft.aulast=Rosero&​rft.aufirst=Jessica&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsonreporter.com%2Fprinter_friendly%2F2412522&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kiniry,​ Laura. &​quot;​Moon Handbooks New Jersey&​quot;,​ Avalon Travel Publishing, 2006. pg. 34 <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 1-56691-949-5</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Laryssa Wirstiuk (April 21, 2014). &​quot;​Neighborhood Spotlight: Journal Square&​quot;​. <​i>​Jersey City Independent</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​December 26,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Jersey+City+Independent&​rft.atitle=Neighborhood+Spotlight%3A+Journal+Square&​rft.date=2014-04-21&​rft.au=Laryssa+Wirstiuk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jerseycityindependent.com%2F2014%2F04%2Fneighborhood-spotlight-journal-square%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​India Square&​quot;​ Archived October 15, 2013, at the Wayback Machine., accessed July 26, 2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​.<​cite class="​citation news">​Rogoza,​ Rafael (March 30, 2013). &​quot;​Thousands of colorful revelers partake in 21st Annual Phagwah Parade in Jersey City&​quot;​. <​i>​The Jersey Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​March 30,</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Jersey+Journal&​rft.atitle=Thousands+of+colorful+revelers+partake+in+21st+Annual+Phagwah+Parade+in+Jersey+City&​rft.date=2013-03-30&​rft.aulast=Rogoza&​rft.aufirst=Rafael&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2013%2F03%2Fthousands_of_colorful_revelers.html%23incart_river_default&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Matthew Speiser (March 29, 2015). &​quot;​Colorful Holi Hai festival in Jersey City celebrates rites of spring&​quot;​. <​i>​The Jersey Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Jersey+Journal&​rft.atitle=Colorful+Holi+Hai+festival+in+Jersey+City+celebrates+rites+of+spring&​rft.date=2015-03-29&​rft.au=Matthew+Speiser&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2015%2F03%2Findian_festival_in_jersey_city_celebrates_diversit.html%23incart_river&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​History of Filipinos in Jersey City</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Rizal Plaza controversy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.nj.com/​hudson/​index.ssf/​2011/​05/​amid_delays_santacruzan_street.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Dave Sheingold (February 24, 2011). &​quot;​North Jersey black families leaving for lure of new South&​quot;​. North Jersey Media Group<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=North+Jersey+black+families+leaving+for+lure+of+new+South&​rft.pub=North+Jersey+Media+Group&​rft.date=2011-02-24&​rft.au=Dave+Sheingold&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.northjersey.com%2Fnews%2F116554018_Black_families_leaving_for_lure_of_new_South.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Population and Races&​quot;​. World Media Group<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Population+and+Races&​rft.pub=World+Media+Group&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.usa.com%2Fhudson-county-nj-population-and-races.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​New Jersey Arab as First Ancestry Population Percentage County Rank&​quot;​. World Media Group<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=New+Jersey+Arab+as+First+Ancestry+Population+Percentage+County+Rank&​rft.pub=World+Media+Group&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.usa.com%2Frank%2Fnew-jersey-state--arab-as-first-ancestry-population-percentage--county-rank.htm%3Fhl%3DHudson%26hlst%3DNJ%26yr%3D6000&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Carmen Cusido (February 8, 2010). &​quot;​Embracing Islam - Why Latinos are drawn to Muslim beliefs, culture&​quot;​. New Jersey Monthly<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 15,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Embracing+Islam+-+Why+Latinos+are+drawn+to+Muslim+beliefs%2C+culture&​rft.pub=New+Jersey+Monthly&​rft.date=2010-02-08&​rft.au=Carmen+Cusido&​rft_id=http%3A%2F%2Fnjmonthly.com%2Farticles%2Fjersey-living%2Fembracing-islam%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-72"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Matthew Speiser (September 23, 2014). &​quot;​With growing Jewish community, Hudson County synagogues prepare for Rosh Hashanah&​quot;​. <​i>​The Jersey Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​. <​q>&#​39;​We are so excited because of the influx of people,&#​39;​ said Rabbi Deborah Hachen of Temple Beth-El in Jersey City. &#39;We have 20-plus new households joining us for our service this year.&#​39;</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Jersey+Journal&​rft.atitle=With+growing+Jewish+community%2C+Hudson+County+synagogues+prepare+for+Rosh+Hashanah&​rft.date=2014-09-23&​rft.au=Matthew+Speiser&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2014%2F09%2Fwith_growing_jewish_community_hudson_county_synagogues_prepare_for_rosh_hashanah.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Peter Frycki (April 1, 2011). &​quot;​Where do gay couples live in New Jersey?&​quot;​. Out in New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Where+do+gay+couples+live+in+New+Jersey%3F&​rft.pub=Out+in+New+Jersey&​rft.date=2011-04-01&​rft.au=Peter+Frycki&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.outinjersey.net%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%3Fid%3D1345%3Awhere-do-gay-couples-live-in-new-jersey&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DroppedAppeal-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​MELISSA HAYES, KIBRET MARKOS, CHRIS HARRIS AND SCOTT FALLON (October 21, 2013). &​quot;​Christie drops appeal of ruling allowing gay marriage in NJ&​quot;​. North Jersey Media Group. Archived from the original on February ​ 9, 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​May 14,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Christie+drops+appeal+of+ruling+allowing+gay+marriage+in+NJ&​rft.pub=North+Jersey+Media+Group&​rft.date=2013-10-21&​rft.au=MELISSA+HAYES%2C+KIBRET+MARKOS%2C+CHRIS+HARRIS+AND+SCOTT+FALLON&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.northjersey.com%2Fnews%2Fstate%2FChristie_administration_withdraws_appeal_of_ruling_allowing_gay_marriage_in_NJ.html%3Fpage%3Dall&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-75"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Rinde,​ Meir. &​quot;​Explainer:​ What&#​39;​s a Freeholder? NJ&#​39;​s Unusual County Government System&​quot;,​ NJ Spotlight, October 27, 2015. Accessed October 26, 2017. &​quot;​Five counties -- Atlantic, Bergen, Essex, Hudson, and Mercer -- opted for popularly elected county executives in addition to freeholder boards.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gallo Jr., Bill. &​quot;​Which N.J. county freeholders are paid the most?&​quot;,​ NJ.com, March 11, 2016. Accessed October 25, 2017. &​quot;​Freeholder chairman: $46,774; Freeholder vice chairman: $45,754; Other freeholders:​ $43,​714&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-77"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Strunsky,​ Steve. &​quot;​Hudson County&#​39;​s top 10 public salaries: a clean sweep for men&​quot;,​ NJ Advance media for NJ.com, September 9, 2017. Accessed October 26, 2017. &​quot;​Hudson County Executive Tom DeGise, arguably the county government&#​39;​s highest-ranking official, didn&#​39;​t even break the $200,000 mark, with a salary of $151,​299.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Thomas A. DeGise, Hudson County Executive, Hudson County, New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-79"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Message From The Chair, Hudson County, New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​County Officials, Hudson County, New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​2017 County Data Sheet, Hudson County, New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Directory-82"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Online Directory, Hudson County, New Jersey. Accessed October 23, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hudson2017-83"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County General Election 2017 Statement of Vote November 7, 2017, Hudson County, New Jersey Clerk, updated November 17, 2017. Accessed January 1, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-84"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_1.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-85"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Kenneth Kopacz Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Kenneth+Kopacz+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fkenneth-kopacz%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-86"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_2.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-87"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​William O&#​39;​Dea Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=William+O%27Dea+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fwilliam-odea%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-88"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_3.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-89"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Jerry Walker Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Jerry+Walker+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fjerry-walker%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-90"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_4.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-91"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Joel Torres Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Joel+Torres+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fjoel-torres%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-92"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_5.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-93"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Anthony L. Romano, Jr. Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Anthony+L.+Romano%2C+Jr.+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fanthony-romano%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-94"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_6.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-95"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tilo Rivas Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Tilo+Rivas+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Ftilo-rivas%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-96"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_7.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-97"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Caridad Rodriguez Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Caridad+Rodriguez+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fcaridad-rodriguez%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-98"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_8.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-99"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Anthony P. Vainieri, Jr. Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Anthony+P.+Vainieri%2C+Jr.+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Fanthony-p-vainieri-jr%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-100"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hudson County Freeholder District 1&quot; <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. 2018-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-01-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hudson+County+Freeholder+District+1&​rft.date=2018-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FHC_Freeholder_District_9.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-101"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Albert J. Cifelli Freeholder Biography&​quot;​. Hudson County, New Jersey<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-10-12</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Albert+J.+Cifelli+Freeholder+Biography&​rft.pub=Hudson+County%2C+New+Jersey&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hudsoncountynj.org%2Ffreeholder-biographies%2Falbert-j-cifelli%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-102"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey State Constitution (1947), Article VII, Section II, Paragraph 2, New Jersey Department of State. Accessed October 26, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-103"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​E. Junior Maldonado, Hudson County Clerk. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-104"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Members List: Clerks, Constitutional Officers Association of New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-105"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Home page, Hudson County Sheriff&#​39;​s Office. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-106"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Members List: Sheriffs, Constitutional Officers Association of New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-107"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County Surrogate, Hudson County, New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-108"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Members List: Surrogates, Constitutional Officers Association of New Jersey. Accessed January 30, 2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-109"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Home Page, Hudson County Prosecutor&#​39;​s Office. Accessed October 26, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-110"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Governor Chris Christie Files Nominations&​quot;,​ Governor of New Jersey Chris Christie, press release dated June 22, 2015. Accessed October 26, 2017. &​quot;​HUDSON COUNTY PROSECUTOR - Nominate for appointment Esther Suarez (Secaucus, Hudson)&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-111"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County, New Jersey Courts. Accessed October 23, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-112"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Al Sullivan. &​quot;​Open for business&​quot;​ <​i>​The Union City Reporter</​i>;​ November 29, 2009; Page 6.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-113"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​- County Clerk Archived August 2, 2012, at Archive.is</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-114"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County Plaza<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2017">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-115"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​2012 Congressional Districts by County, New Jersey Department of State Division of Elections. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-116"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Plan Components Report, New Jersey Department of State Division of Elections, December 23, 2011. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-117"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Directory of Representatives:​ New Jersey, United States House of Representatives. Accessed January 5, 2012.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-118"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Directory of Representatives:​ New Jersey, United States House of Representatives. Accessed January 5, 2012.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-119"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Directory of Representatives:​ New Jersey, United States House of Representatives. Accessed January 5, 2012.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-120"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​2011 Legislative Districts by County, New Jersey Department of State Division of Elections. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-121"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wright,​ E. Assata (November 3, 2013). &​quot;​Same-sex marriages around the county.&​quot;​ <​i>​The Union City Reporter</​i>​. p. 3.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-122"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey Presidential Election Returns by County 2004 Archived September 14, 2008, at the Wayback Machine., Eagleton Institute of Politics at Rutgers University. Accessed August 31, 2008.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-123"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County NJ US President, ourcampaigns.com. Accessed July 30, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-124"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County NJ Governor, ourcampaigns.com. Accessed July 30, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-125"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County, New Jersey Official General Election November 2, 2004, Hudson County Clerk. Accessed July 30, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-126"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County General Election Official Results November 8, 2005, Hudson County Clerk. Accessed July 30, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-127"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kaulessar,​ Ricardo. &​quot;​Corzine&#​39;​s out, Christie&#​39;​s in&​quot;​ <​i>​The Union City Reporter</​i>;​ November 8, 2009; Page 4</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-128"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Leip,​ David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <​i>​uselectionatlas.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-06-10</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-129"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​History Archived November 2, 2012, at the Wayback Machine., Christ Hospital School of Nursing. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-130"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Staff. &​quot;​Nursing schools in Hudson County set to merge&​quot;,​ <​i>​The Jersey Journal</​i>​April 2, 2013. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-131"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Duger,​ Rose. &​quot;​East Newark Harrison merging dispatch service&​quot;,​ <​i>​The Jersey Journal</​i>​December 30, 2010. Accessed December 13, 2014. &​quot;​Kearny handles all health-related functions through its Board of Health, while East Newark high school children attend Harrison High School and the borough contracts with Harrison to provide street cleaning, snow removal, ambulance and library services.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-132"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Shortell,​ Tom. &quot;3 candidates on ballot to be Guttenberg&#​39;​s mayor&​quot;,​ <​i>​The Jersey Journal</​i>​November 2, 2008. Accessed December 13, 2014. &​quot;​Scoullos said in the late 1990s, North Bergen overcharged the town for services at North Bergen High School, which takes Guttenberg students as part of a sending/​receiving network.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-133"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Schools and Programs Archived December 31, 2014, at the Wayback Machine., Hudson County Schools of Technology. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-134"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​League &amp; Conference Affiliations 2016-2017, New Jersey State Interscholastic Athletic Association. Accessed January 10, 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-135"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Higgs,​ Larry. N.J. commutes are the worst and getting worse, Census survey says&​quot;,​ <​i>​The Star-Ledger</​i>​December 4, 2014. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-136"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Secaucus Junction, NJ Transit. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HBLR/​Meadowlands_Rail_map-137"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​HBLR/​Meadowlands Rail map</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-138"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ellis Island and Liberty Island Ferry Map</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-139"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Statue of Liberty &amp; Ellis Island information at Star Cruises; Accessed August 31, 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-140"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ferry Schedules - Battery Park Ferry &amp; Liberty State Park Ferry, Statue Cruises. Accessed December 13, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-141"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Passenger Cruise Ships, Port Authority of New York and New Jersey. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-142"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​About the Port, Port Authority of New York and New Jersey. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-143"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hudson County Mileage by Municipality and Jurisdiction,​ New Jersey Department of Transportation,​ May 2010. Accessed July 25, 2014.[19660184]^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Zeitlinger,​ Ron; Machcinski, Anthony J. (March 1, 2013). &​quot;​6th and 10th Most Fatalities&​quot;​. <​i>​The Jersey Journal</​i>​. p. 5.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-145"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​About Hudson County Parks, Hudson County. Accessed August 3, 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-146"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Germany in NYC: Schuetzen Park in North Bergen Archived February 3, 2011, at WebCite</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-147"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Liberty State Park, New Jersey Department of Environmental Protection. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-148"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Parks and Trails, New Jersey Meadowlands Commission. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-149"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Strunsky,​ Steve. &​quot;​The Greening of the Gold Coast&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​February 26, 2006. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-150"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​About Us Archived November 21, 2008, at the Wayback Machine., WWOR-TV. Accessed November 6, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-151"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Red Bull New York Inc, Merchant Circle, accessed February 20, 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-152"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​About page, MLB Network. Accessed February 20, 2011</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-153"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​NBA Entertainment,​ Goliath, accessed February 20, 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-154"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Durand,​ John. &​quot;​MLB Network&#​39;​s Harlem plans an unnecessary distraction&​quot;,​ Sports Business Journal Daily, August 4, 2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-155"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Maurer,​ Mark. &​quot;​MLB Network in Secaucus works to expand digital archives&​quot;,​ NJ.com, October 13, 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-156"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Contact Us Archived April 24, 2011, at the Wayback Machine., Goya Foods. Accessed November 6, 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-157"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Vernon,​ Joan. &​quot;​Secaucus,​ N.J.-Based Children&#​39;​s Place Seeks to Convert Browsers into Buyers.&​quot;,​ <​i>​The Record</​i>​February 27, 2004. Accessed July 16, 2008.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-158"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Contact Us Archived February 24, 2011, at the Wayback Machine., Hartz Mountain. Accessed February 19, 2011</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-StarLedger-159"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Todd,​ Susan. &​quot;​Verisk Analytics of Jersey City raises $1.9B in stock offering&​quot;,​ <​i>​The Star-Ledger</​i>​October 8, 2009. Accessed October 8, 2009.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-160"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​WFMU. &​quot;​About WFMU FAQ&​quot;​. Wfmu.org. Archived from the original on June 12, 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​June 10,</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=About+WFMU+FAQ&​rft.pub=Wfmu.org&​rft.au=WFMU&​rft_id=http%3A%2F%2Fwfmu.org%2Fabout.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-161"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Kleinfield,​ N.R. (December 13, 1987). &​quot;​Trying to Build a Bigger Blimpie&​quot;​. <​i>​The New York Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​August 7,</​span>​ 2008</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Trying+to+Build+a+Bigger+Blimpie&​rft.date=1987-12-13&​rft.aulast=Kleinfield&​rft.aufirst=N.R.&​rft_id=https%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fgst%2Ffullpage.html%3Fres%3D9B0DE5D91F3FF930A25751C1A961948260&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-162"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Wright,​ Robert E.; Timothy C. Jacobson; George David Smith (2007). <​i>​Knowledge for Generations:​ Wiley and the Global Publishing Industry, 1807–2007</​i>​. Hoboken, NJ: John Wiley &amp; Sons. ISBN 0-471-75721-7.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Knowledge+for+Generations%3A+Wiley+and+the+Global+Publishing+Industry%2C+1807%E2%80%932007&​rft.place=Hoboken%2C+NJ&​rft.pub=John+Wiley+%26+Sons&​rft.date=2007&​rft.isbn=0-471-75721-7&​rft.au=Wright%2C+Robert+E.&​rft.au=Timothy+C.+Jacobson&​rft.au=George+David+Smith&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Calendar-163"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Union City 2000 Calendar, 2000, culled from <​i>​History of West Hoboken and Union Hill</​i>​ by Ella-Mary Ryman; 1965 and &​quot;​The Historical Background of Union City&​quot;​ by Daniel A. Primont, William G. Fiedler and Fred Zuccaro, 1964</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cunningham-164"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Cunningham,​ John (2004). <​i>​This is New Jersey 4th ed</​i>​. Yonkers, NY: Rutgers University Press &amp; Hudson River Museum. p. 100. ISBN 0-8135-2141-6.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=This+is+New+Jersey+4th+ed.&​rft.place=Yonkers%2C+NY&​rft.pages=100&​rft.pub=Rutgers+University+Press+%26+Hudson+River+Museum&​rft.date=2004&​rft.isbn=0-8135-2141-6&​rft.aulast=Cunningham&​rft.aufirst=John&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PopikUnionCity-165"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Little Havana (Miami) &amp; Little Havana on the Hudson (Union City, New Jersey)&​quot;​ BarryPopkik.com;​ August 15, 2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-166"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Garbarine,​ Rachele. &​quot;​COMMERCIAL REAL ESTATE: NEW JERSEY; After a False Start, a Big Building Awaits Its Tenant&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​May 29, 2002</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-167"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Contact,​ NY Waterway. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-168"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Subsidiaries in the Americas, Swatch Group. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-169"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Directions to Our U.S. Headquarters,​ UBS. Accessed October 4, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-170"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Major Employer&#​39;​s List, Hudson County Economic Development Corporation,​ January 2014. Accessed August 31, 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NJFilm-171"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Wright,​ E. Assata. &​quot;​Getting the film crews back to NJ&​quot;,​ <​i>​The Union City Reporter</​i>​February 13, 2011, Pages 5 and 7</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-172"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFGreenDawn2009"​ class="​citation">​Green,​ Susan; Dawn, Randee (2009), <​i>​Law &amp; Order: Special Victims Unit: The Unofficial Companion</​i>​Dallas:​ BenBella Books, ISBN 1-933771-88-7</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Law+%26+Order%3A+Special+Victims+Unit%3A+The+Unofficial+Companion&​rft.place=Dallas&​rft.pub=BenBella+Books&​rft.date=2009&​rft.isbn=1-933771-88-7&​rft.aulast=Green&​rft.aufirst=Susan&​rft.au=Dawn%2C+Randee&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Kimpton-173"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Kimpton,​ Roger. &​quot;​Hollywood on the Palisades&​quot;,​ <​i>​Palisade</​i>​ magazine, Summer 2010, Pages 12-15</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-JCI-174"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Tipsheet: &#​39;​Mercy&#​39;​ Brings Jersey City to the Small Screen, AhoraJC, Biking the Studio Tour and More&​quot;​. <​i>​The Jersey City Independent</​i>​. September 30, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​September 30,</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Jersey+City+Independent&​rft.atitle=The+Tipsheet%3A+%27Mercy%27+Brings+Jersey+City+to+the+Small+Screen%2C+AhoraJC%2C+Biking+the+Studio+Tour+and+More&​rft.date=2009-09-30&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jerseycityindependent.com%2F2009%2F09%2F30%2Fthe-tipsheet-mercy-brings-jersey-city-to-the-small-screen-ahorajc-set-for-liftoff-biking-the-studio-tour-and-the-new-loews-season%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-175"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Afro-American Historical Society Museum</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-176"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Afro-American Historical and Cultural Society Museum Archived June 16, 2009, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-177"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Bayonne museum eyes opening&​quot;​. <​i>​NJ.com</​i>​. October 22, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​October 20,</​span>​ 2010</​span>​. <​q>​City officials plan to open the new Bayonne Community Museum in the former Fleet Bank building at 231 Broadway by early spring next year, said Henry Sanchez, president of the Board of Trustees for Bayonne Community Museum.</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=NJ.com&​rft.atitle=Bayonne+museum+eyes+opening&​rft.date=2009-10-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fnews%2Fjjournal%2Fbayonne%2Findex.ssf%3F%2Fbase%2Fnews-5%2F1256192756294190.xml%26coll%3D3&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-178"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Bayonne Firefighter&#​39;​s Museum Archived July 7, 2010, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-179"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Central Railroad of New Jersey Terminal Archived February 1, 2010, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-180"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​The Cultural Thread/El Hilo Archived July 27, 2011, at the Wayback Machine., Embroidery Museum</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-181"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Danforth Avenue Station&​quot;​. Archived from the original on August ​ 6, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​August 15,</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Danforth+Avenue+Station&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mylightrail.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_hblr%26task%3Dstation%26Itemid%3D102%26id%3D17&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-182"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Danforth Avenue station photos</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-183"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Shaman,​ Diana. &​quot;​Developer Transforms A Factory in Jersey City&​quot;,​ <​i>​The New York Times</​i>​December 29, 1989. Accessed August 3, 2016. &​quot;​Two 150-foot-high smokestacks that tower over the Van Vorst historic district in Jersey City mark the site of the former Joseph Dixon Crucible Company factory at Wayne and Varick Streets, a maze of cavernous buildings where crucibles, pencils, crayons, stove polish, lubricants and other products were once made. The four- and five-story red brick buildings, some almost a century and a half old, are being turned into a 470-unit rental apartment complex named Dixon Mills.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-184"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​About,​ Drawing Rooms. Accessed August 3, 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-185"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ellis Island, National Park Service. Accessed August 3, 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-186"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​2008 Hoboken Artists Studio Tour kicks off at noon&​quot;​. <​i>​NJ.com</​i>​. October 19, 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​October 20,</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=NJ.com&​rft.atitle=2008+Hoboken+Artists+Studio+Tour+kicks+off+at+noon&​rft.date=2008-10-19&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nj.com%2Fhudson%2Findex.ssf%2F2008%2F10%2F2008_hoboken_artists_studio_to.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-187"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hoboken Historical Museum</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-188"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hoboken House Tour&​quot;​. Archived from the original on September 20, 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​June ​ 7,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hoboken+House+Tour&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hobokenmuseum.org%2Fevents%2Fcalendar-of-events%2Foctober%2Fhouse-tour%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-189"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hoboken Public Library</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-190"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Kearny Museum&​quot;​. Archived from the original on September ​ 8, 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​October 21,</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Kearny+Museum&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kearnylibrary.org%2Fmuseum.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-191"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Youth Art Month<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2017">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-192"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ProArts JC Artists Studio Tour&​quot;​. Archived from the original on October ​ 1, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​September 23,</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=ProArts+JC+Artists+Studio+Tour&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.proartsjc.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-193"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Jersey City Museum</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-194"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​JC Museum Archived July 5, 2008, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-195"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​New Jersey Room Archived October 31, 2010, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-196"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.manafinearts.com Mana Contemporary</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-197"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​MLK Station photos</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-198"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​MLK Drive Station information&​quot;​. Archived from the original on August ​ 6, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​September 15,</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MLK+Drive+Station+information&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mylightrail.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_hblr%26task%3Dstation%26Itemid%3D102%26id%3D22&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-199"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Exposition Center<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2017">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-200"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Monroe Center Archived July 14, 2011, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-201"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​NJCU Galleries Archived August 10, 2009, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-202"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​American Abstract Artists at SPC Archived February 11, 2009, at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-203"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Statue of Liberty National Monument&​quot;​. National Park Service<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​January 21,</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Statue+of+Liberty+National+Monument&​rft.pub=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Fstli%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-204"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Mestanza,​ Jean-Pierre (June 3, 2011). &​quot;​Union City naming new Cultural Center for discredited ex-mayor&​quot;​. NJ.com</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-205"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Monthly Averages for Jersey City, New Jersey&​quot;​. The Weather Channel<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​October 13,</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Jersey+City%2C+New+Jersey&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSNJ0234&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson+County%2C+New+Jersey"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​New_York_metropolitan_area"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Counties</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​6"​ style="​width:​1px;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Freiheitsstatue NYC full.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Freiheitsstatue_NYC_full.jpg/​125px-Freiheitsstatue_NYC_full.jpg"​ width="​125"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Freiheitsstatue_NYC_full.jpg/​188px-Freiheitsstatue_NYC_full.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Freiheitsstatue_NYC_full.jpg/​250px-Freiheitsstatue_NYC_full.jpg 2x" data-file-width="​304"​ data-file-height="​461"/></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Major cities</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Cities and towns<​br/>​over 100,​000</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Cities and towns<​br/>​over 25,​000</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Cities and towns<​br/>​over 10,​000</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​Regions</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181115155112
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 2.660 seconds
 +Real time usage: 3.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12235/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 452831/​2097152 bytes
 +Template argument size: 22991/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 9/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 243876/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.861/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 2080.772 ​     1 -total
 + ​43.58% ​ 906.817 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.82% ​ 329.146 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​14.20% ​ 295.552 ​    40 Template:​Cite_web
 + ​12.00% ​ 249.675 ​     1 Template:​Infobox
 +  4.82%  100.233 ​     5 Template:​ISBN
 +  4.81%  100.033 ​    12 Template:​Navbox
 +  3.84%   ​79.935 ​     1 Template:​Commons_category
 +  3.65%   ​75.863 ​     9 Template:​Cite_news
 +  3.57%   ​74.196 ​    11 Template:​Category_handler
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93442-0!canonical and timestamp 20181115155109 and revision id 865074119
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hudson-new-jersey-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)